آنچه مورد تعجب است!!!!

  اصغرژیــان دربنــدی کارشناس هتلداری
وقتی بخواهیدبه هتلی فکس بفرستید پس ازبرداشتن گوشی توسط تلفنچی بااین پاسخ هاروبروشوید.
فکس دراتاق مدیریت است ما دسترسی نداریم استارت کنیم .
فکس خراب است .
فکس کاغذ ندارد .،
ساعت … تلفن کنید یا مراجعه کنید .
فکس برای چه کسی میخواهید بفرستید؟
فکس ازکجا است ؟
دررابطه با چی است ؟
شماچه کسی هستید ؟
اگرفکس درست باشدبعدازاین همه سئوال درنهایت استارت فکس زده میشودو بایدازتلفنچی سئوال کردکه قبل ازاستارت زدن فکس نام شخص راپرسیده بودکه اصلاآشنائی نداشته چه تاثیری کرده که نام راپرسیده ؟ یااینکه این فکس ازکدام شهریا چه محلی رسیده چه تاثیری داشته است ؟ و…
اگربناباشدبرای هرفکس بااینهمه سئوال روبروشوندمعنی فکس چیست؟چرافکس ارسال کنندهمه راتلفنی گفته اندبجای اینهمه سئوال استارت فکس رابزنندهمه سئوال هاراپس ازدریافت فکس متوجه خواهندشد
هنوزبه مسئول تلفن آموزش نداه اند که نبایداین سئوال های بی ربط رابکند که باعث گرفتن وقت وعصبانبت مخاطبین شوند .اگرمدیریت هتلی نمی داندیانمی تواندآموزش نکات ابتدائی و مقدماتی رابه تلفنچی بدهداقلابگوید سیستم فکس راروی اتومات قرار دهند که اینطورباعث نارضایتی مخاطبین نشونداین مسایل اغلب درهمان هتل های اتفاق می افتد که مدیران بمجرد ورود به هتل مستقیم به اتاق مدیریت میروند بدون اینکه یک گشتی دربخشهای هتل بزنندوعلاقمند هستندکه وقت خود رابرای جلسات بیهوده سرگرم کنند،ای کاش این جلسات برای رفع این مشکلات ابتدائی هتل صورت می گرفت این مدیران ناآگاه وبی تجربه که کمتردربخشهای مختلف هتل دیده میشوند هرگز متوجه نمی شوند درهتل چه میگذرد ویاچه گذشته است چه گونه میتوانند رضایت مشتری را جلب نمایند .
مدیر هتل می بایست دایم درحال رفت آمددر بخشهای هتل باشد مدیران هتلی که دائمادرجلسه هستندوفرصتی برای ملاقات با ارباع روجوع ندارد حکایت از بی اطلاعی وبی خبری ازهتل است
یا وقتی به هتلی تلفن کنیدوتلفن ازنوع پاسخگو باشد
اگر با رسپشن کار دارید شماره …
اگر با امور مالی کار دارید شماره …
اگر با کارکنان هتل کار دارید شماره …
اگر با مسافر کار دارید شماره اتاقش را بگیرد
واگر هیج کدام از اینها نبود و نمی دانید صبر کنید تا تلفنچی پاسخ دهد
اگرتلفن کننده فارسی نمی دانست عربی ، انگلیسی ، آلمان زبان بود  یا هر زبان دیگرچه تصورمی کند فکرمیکند پیغام گیرتلفن بوده واشتباه گرفته قطعا به هتل دیگرتلفن میکندواتاق رزروخواهد کردآیا نصب تلفن پاسخگوازناآگاهی و بی توجهی وبی تجربه ای مدیرهتل نخواهد بود؟ واصولا تلفنجی برای چه حقوق می گیردوقتی درنهایت باید تلفنچی پاسخگوباشد چراازابتدا جواب ندهد !!!.
نکته دیگر اینکه کارمندی ازهتلی برای یک موسسه خاص یک گواهی بخواهد که مثلا ازتاریخ … تا تاریخ … درهتل مشغول بکاربودوهتل این گواهی را اینطور می نویسد
موسسه محترم …… گواهی می شود آقا یا خانم … از تاریخ … تا تاریخ … دراین هتل در قسمت …. مشغول بکاربوده است واین گواهی برای ارائه به موسسه …. طبق درخواست وی صادرشده وهیچ گونه اعتباری دیگری ندارد
                                                      امضاء
این جمله آخرکه طبق در خواست وی صادر شده هیچ گونه اعتباری ندارد معنی آن چیست ؟ اگر اعتبار ندارد چرا صادر شده است. یا از این گواهی که برای یک موسسه خاص نوشته شده چه سو استفاده ای می شود کرد؟ یا درآن تاریخ این فرددرهتل مشغول بکاربوده یاخیر؟اگرمشغول بکاربوده که گواهی داده اید. واگرمشغول بکارنبوده است که چرا گواهی صادر کرده اید !!
این نوع گواهی صادرکردن ،مورد تعجب نیست ؟ یا نشان از بی ارزش بودن  امضاء مدیرت هتل نیست ؟
و نکات دیگر که بطور خلاصه بدون هیچ توضیجی در زیر شرح داده میشود 36_19_51.gif
•هتل های که برای ورود به لابی یا هتل وجهی دریافت می کنند(مدیرهتلی که فرق سینما یا موزه را با لابی هتل نمی داند )
•ورودی پارکینگ هتل تابلو نصب شده که هتل هیچ مسئولیتی درمقابل اتومبیل میهمانان ندارد
•کارکنان هتل دررستورانی که مسافرین استفاده میکند درحال غذاخوردن باشد
 •به درب ورودی هتل تابلو نصب کنند اتاق خالی نداریم سئوال نکنید
•تابلو اینکه عکس برداری در هتل یا رستوران ممنوع  است
•واردهتل شویدرسپشنیت پشت میزرسپشن مشغول خوردن ساندویچ آنهم پیاز دارباشد
•واردهتل میشوید رسپشنیست با دوستانش مشغول تلفن صحبت کردن باشد ومیهمان خسته باید صبر کند تا تلفن تمام شود که پاسخ دهد آیا اتاق خالی دارند یا خیر ؟
•پشت میز رسپشن هتل میز و صندلی تحریر برای کارکنان قرار داده باشد که کارکنان رسپشن در حال نشسته باشند
•روی توالت فرنگی اتاق قبل از اینکه حتی سیفون توالت را کشیده باشند کاغذ مخصوص ضد عفونی شده را روی درب توالت زده اند
•اتاق هتل رادراختیارشما قرارداده اند وقتی میخواهید دوش بگیرید یا دستتان را بشوئید فاضل آب گیراست
•پرده اتاق را نمی توانید کنار بزنید چون از چوب پرده خارج شده
•وارد حمام اتاق میشود لامپ حمام سوخته است
•در ب یخچال اتاق را بازمیکنیدرغبت نمی کنیدچیزی داخل یخچال بگدارید
•کارکنان هتل ورستوران با دمپائی رفت آمدکنند وپذیرای شما باشند
• در هتلی اتاق رزرو کنید به شما روی یک کاغذ پاره رسید بیعانه را بدهند
•وقتی صاحب هتلی چای بخواهد سفارش دهد نام گارسن را بلند صدا کند و بگوید برو ۳ تا چای تمیــــز بیآور!!!
•لیوان آب که برای شما آورده اند شسته نشده است زیراهنوزمارک کاغذی لیوان روی آن را که دراثرشستن پاک میشودرا مشاهده میکنید
•وقتی رستوران هتلی بوفه برای صبجانه و یا ناهارقرارداده است ولی اگر میهمانی آخروقت برسد ظروف خوراکی خالی است بسیاری از خوراکی ها که اول وقت روی بوفه بوده آخروقت ازآنها خبری نیست ولی مهمانان اول وقت یا آنها که آخروقت برای صرف ناهاریا صبحانه رفته اند همه یک مبلغی را پرداخته اند .
•وارد اتاق هتل که می شوید جا کفشی قرار داده اند
•مدیرهتلی که همیشه دردسترس نباشيد وشانس حرف زدن را به همه سطوح کارکنان هتل ندهد.(دراتاق مدیرهتل برای افراد بسته باشد )
•هتلی که كارمندان ، پشت سرافراد،میهمانان و یا همکاران بدگويي كنند.
•کارکنان یا مدیریت هتل به نحوه پوشش و ظاهر خود اهمیتی ندهند
•روي ميزرسپشن را يك سوراخ طراحي كرده باشند كه مسافرين موقع خروج از هتل كليد رادراين محل بيآندازيد . زیرارسپشنيست حال و حوصله گفتن صبح بخير يا عصربخيررا به مسافرين ندارد
•رسپشنيست بدون كت با پيراهن پشت ميز رسپشن در حال انجام وظيفه باشد .
•تلفن چي يا رسپشنيست تلفني را وصل به اتاق كرده وميهمان در اتاق نيست در اين حال  تلفن چي هم روي خط نمي آيد كه مخاطب متوجه شود كه تلفن چي در حال پيگيري است
•دررستوران يخي كه روي ميزگذاشته آنقدربزرگ است كه درليوان جانمي شود.
•دستشوئي وتوالتهاآنقدركثيف است كه شما رغبت نمي كنيد دست به در دستشوئي بزنيد .
•دردستشوئي ها صابون مايع نيست يا اگرهست آنقدركثيف است كه رغبت نمی کنید دستانتان را بشوئید
این ها وصدها اتفاقاتی است که درهتل ها مسافرین شاهد بوده اند که بطورخیلی خلاصه برای اطلاع درسایت علمی هتلداری ایران قرارداده شد که مدیران هتل توجه بیشتری به این نکات داشته باشند
این مقاله ازسایت علمی هتلداری ایران را سایت های اینترنتی بدون رضایت صاحب اثرانتشار داده اند سایتهای که  فقط نام نویسنده ومنبع را زیر مقاله نوشته باشندکافی نیست می بایست بالای هر مقاله ای  که از سایت علمی هتلداری ایران بر داشته شده است به وضوح  نام نویسنده و در زیر مقاله لینک سایت علمی هتلداری را قرار دهند
سایتهای اینترنتی که این نکات را رعایت نکرده باشندافرادبدون تخصصی هستند که دست به انتشار مقالات سایت علمی هتلداری ایران میزنندونشان از بی اعتباری ،تنگ نظری ، بی فرهنگی و صادق نبودن سایت واز دشمنان صنعت هتلداری ایران وترویج دهندگان سرقت ادبی هستنداین مقاله را درهرسایت اینترنتی که مشاهده کردیدازسایت های بی اعتبار و بی ارزش وغیر قابل اعتمادی است  که حرفی برای گفتن ندارد مقالات دیگران را دوباره انتشار می دهد
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان  شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴  می باشد هرگونه انتشار مجدد،استفاده و کپی برداری  در سایتهای اینترنتی ،نشریات ،آموزشگاه ها و غیرو بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “آنچه مورد تعجب است!!!!

  1. نبما گفت:

     من دانشجوی کاردانی رشته خدمات جهانگردی ترم 1 هستم از مقاله های ارزشمندی که در سایت قرار می دهید تشکر می کنم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *