آیاهتل های ایران بااستاندارد فاصله زیادی دارندیاندارند ؟

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

دربسیاری ازمصاحبه هاوآموزشگاه هامدرسین،مدیران ،هتل ونشریات ومشاورین هتلداری دائما مطالعه می کنیم یا می شنویم اولین صحبتی که می کنندمیگویند خدمات هتل ها استاندارد نیست یابا هتل های خارج فاصله زیادی داریم منظورآنهاچه چیزهای است یااینکه فاصله زیادداریم وبایداستانداردباشدچیست؟

لازم است ایتدا معتی استاندارد را تعریف کنم تا بیشتردرک کننداستانداردبمعنی حداقل امکانات است آیا منظورآنها همین حداقل است ؟صنعت هتلداری کارخدماتی ومیهمان نوازی است که هیچ استانداردی وجودنداردونمیتوان برای میهمان نوازی وکارخدماتی استانداردی تعریف کرد این افرادهرگز اشاره ای به معماری ساختمان و نکات ایمینی و.. نکرده اند اگردرساخت ساختمان هتل طراحی ومعماری ودسترسی ها، اندازه ها به درستی انجام نشود خدمات سرویس دهی ضعیف وکندمیشود،نیروانسانی و تجهیزات بیشتروچیدمان وامکانات وتچهیزات خدمات بخش پنهان هتل تغییر میکندکه روی عمل سرویس دهی تاثیرعمیقی میگذاردازاین افرادکه اینگونه اظهارنظرمی کنندباید سئوال شودکه منظورازهتل های ایران استانداردنیست کدام است،کدام نوع ازانواع ساختمان هتل مدرن،سنتی،تعداد اتاق،متراژ زیر بناباامکانات هتل،کدام نوع سالن،رستوران بالای بام است یازیرزمین ،آشپزخانه درزیرزمین یاهمسطح رستوران ، آشپزخانه هتل با بخش خدمات رم سرویس تفکیک شده است “حتی روم سرویس نداشته باشدازنظرساعات کاری وکنترلی ” تجهیزات سرمایشی وگرمایشی،نوع خدمات وسرویس دهی،نوع ساختمان هتل ودسترسی هاواندازه ها، ودکوراسیون،بهداشت وایمنی،تجهیزات آتش،رفتار،تجهیزات ووسایل،ظروف،غذا،نگهداری یاخریدمواداولیه مصرفی برای بهداشت یاموادعذایی،ضدعفونی ملافه وپتو وبالش،سبزیحات ورعایت ارگونومی ERGONOMICS و feng shui ؟فنگ شویی درصنعت هتلداری تاسیسات ،تکنولوزی بکاررفته ،مبلمان،استخروسونا،فضای سبز،دفع وپرس زباله وهزاران نکته دیگرکدام استانداردنیست یا باهتل های خارج فاصله زیادی داریم منظورشان چیست؟ این افرادلازم است ابتدا همان چیزی که منظورآنها است که استانداردنیست راتوضیح دهندکه استاندارد چیست ویا معیار انداره گیری سرویس و خدمات هتلداری دراستانداردبودن را توضیح دهنددر واقع برای اینکه کدام چیزهادرهتل های ایران استاندارد نیست وکدام ها استاندارداست لازم است ابتدا برای تک تک چیزهای که استاندارد نیست معیار اندازه گیری را توضیح دهند مثلا اگرمنظورشان سرویس دهی استاندارد  نیست بگوید سرویس دهی باید چگونه باشد، امروزه درصنعت هتلداری وکترینگ مردم به دنبال سرو یکنو اختی نیستند که سرو غذا یا نوشابه ازطرف راست صحیح است یاازطرف چپ مردم به دنبال نو آوری و خلاقیت و وسایل تجهیزات گوناگون برای خدمات و سرویس دهی،کیفیت وکمیت،رفتاروادب و بهداشت کارکنان و قیمتی که بایدبپردازندهستند مردم آنچه که میبینند قضاوت میکنند ملیت های مختلف درتمام کشور ها انواع گوناگون خدمات و سرویس ارائه میدهندکه درجای دیگری نخواهید دهید

اینکه گروهی نا آگاه بدنبال استانداردسازی هستندکه باعث عقب ماندگی وعدم کیفیت و سرویس دهی خواهد شدو نشان ازناآگاهی این افراددرامورهتلداری است ولازم است دوهتل رادرتمام جهان نام ببرندونشان دهندکه ازهرنظر ساختمانی وخدماتی و ایمنی وسیاست های مدیرتی عین هم باشندحتی ازهتل های مطرح زنجیرای بین المللی. کاش این افراداندکی دانش به امورهتلداری می داشتندکه چنین اظهارنظر های نمی کردند.

دراینجاازاین کارشناسان که دراین مورداظهارنظریااستانداردسازی میکنندبایدسوال کردکافی است به این نکته بسیار ساده پاسخ دهند(غیرازنکات که دربالاودیگر مقالات اینجانب اشاره شده) تاازدانش آنهامطلع شویم که اطلاعات و آگاهی آنهادرامورهتلداری تاچه حدوحدوی است که بیاموزیم وبکاربندیم تعدادنیرو انسانی برای خدمات مطلوب یا استاندارد!!!که عنوان میکنندچگونه تعیین میکنند؟برای کدام یک ازانواع هتل نوع ساختمان هتل یابزرگ کوچکی با اندازه های گوناگون باچه تعداداتاق تفاوت متراژریربنای هتل وبامعماری دسرسی های واندازه ها و فاصله های مختلف امکانات هتل تکنولوژی بکارگرفته شده تجهیزات وسیستم گردش کارهتل راچگونه چطور محاسبه و تعین و بررسی میکنندکه باچه تعدادپرسنل میتواندباکیفت مطلوب اداره شودیامثلا استاندار شود!!! آیااستانداردبرای تمام انواع هتل یکنواخت است ؟ که استاندارد نیست اگرنیست بایدبرای هرکدام جداگانه نوشته شده باشدیابرنامه ریزی شده که لازم است دراختیار عموم قرارگیردکه سرمایه گداران درجریان قرارگیرنداگرنوشته نشده سلیقه ای عمل میشودکه نیازبه کارشناس ودکتر متخصص واظهار نظرنیست   

حال عنوان اینکه هتل هادرایران استانداردنیست باکدام استانداری وکشوری مقایسه میکنند نام ببرند، اینگونه اظهار نطرها فاقدارزش واعتباراست ونشان ازناآگاهی افراداست وقتی اعتبارو ارزشی خواهدداشت که میهمان نوازی صحیح با ”کیفیت“ را تعریف کنندیاتفاوت هاراعنوان کننداگراین افرادکمی به خود زحمت میدادنندومطالعه می کردند و اطلاعات و آگاهی اندکی به امور هتلداری پیدامیکردنندهرگزچنین اظهارنطرهای نمی کردنندبهتراست بجای استانداردسازی درجه بندی و نام های هتل بزرگ هتل بین المللی را درست کنندیادرجه بندی مثلا دو ستاره تاپ یا A-B-C و….

v

 

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *