آیا لازم نیست رستوران هاوکافی شاپ های درجه بندی شوند؟

بسیارضروریست وبا اهمیت است که رستوران هاتالارهاوکافی شاپ هاستاره داریادرجه بندی شوند.چنانچه درجه بندی رستوران هاوکافی شاپ هاوتالارها ازطرف مراجع ذی صلاح ادارات مسئول یااتحادیه هادرجه بندی شوندضمن ارتقاءصنعت کترینگ مردم راآماده میکندازقبل میهمانی های که بناست بمناسبت های مختلف یا ملاقاتی های که باافرادگوناگون میخواهندبرگزارکنندبا بودجه ای که درنظرگرفته اندتنظیم کنندیاکدام یک ازرستوران یاکافی شاپ یا تالاررا انتخاب کنندبهتراست که ازنظرقیمت، سرویس دهی وموقعیت وکیفیت مناسبات ترخواهد بودومی تواند تاحدودی حدس بزندمحلی که بناست برای این مهمهانی برگزارکنند خدمات وسرویس دهی آن درچه حدوحدودی است وازسوی دیگررستوران هاوکافی شاپ هانمی توانندروی انواع خوراکی هایا نوشابه های که همه ازیکنوع مواد غذایی تهیه میشودکه فقط نام یا تزئین یانوع سوس آنهارابرای فرارازقوانین گران فروشی تغییرداده اندقیمت های زیادی راازمشتریان مطالبه کنند،نوع رستوران محل ، سرویس دهی،رفتار،لباس کارکنان ،تجهیزات ظروف، بهداشت ، مبلمان ،دکورو… تعین کننده درجه ونرخ آنها خواهد بود ،برای رقابت دراین مکان ها باشرایطی آزادگذاشتن نوع سرویس دهی وقیمت مواد خوراکی با هرنوع تزئین ونامی که مایل هستنددرمنو غذایی خودبنویسندضروری است بعد ازدرجه بندی  برای نرخ گذاری انواع مواد غذایی که ارائه میدهند آزاد باشندمثلابرای یک ستاره بالاترین قیمتی که می تواندبرای هرنوع موادغذایی باهرنامی که میخواهدرو ی خوراکی ها بگذارددرمنوهای مختلف که ارائه می دهندسقفی تعین شده باشد …. ريال و برای ۲ ستاره…… ريال تا ۵ ستاره چنانچه بیش ازسقف تعین شده درمنو غذایی مشاهده شودجریمه سنگینی درنظرگرفته شوددرصورتیکه درجه بندی صحیحی ومناسب بامحل، دکور، تجهیزات، تاسیسات، بهداشت،ظروف ،رومیزی ودستمال سفره پارچه ای و…. صورت گیرد،کنترل این مکان ها ازنظرقیمت ازنظرمسئولین ومشتریان بسیارساده ترخواهدبودو صاحبان این صنایع برای جلب وجذب مشتری وسرویس دهی وخدمات برای بالا بردن سطح کیفی وخدماتی بهترمجبوربه رقابت ازنظرکمیت وکیفیت با رستوران هاوتالارهاوکافی شاپ های ستاره بالا ترخواهند شدوبرای مراجعین نیزآرامش خاطرکه محلی راکه انتخاب کرده اند قیمتها ازنظرمسئولین کنترل شده است واین مهم باعث خواهدشداز نام های های عجیب وغریب که درمنوغذایی آنهامشاهده می شودکه درهیج کشوردیگری نمی توان یافت کمترمشاهده کنیم وبجای آن مجبور می شوند تنوع غذا هارازیادترکنند، 
ازآنجائیکه رستوران ها وکافی شاپ ها درجه بندی نشده اند بعضی مواقع دربسیاری ازرستوران ها یا کافی شاپ ها برای یک نوع خوراکی یا نوشابه که مواداولیه وانداره آنها یکی است بانام های ابدایی ودورچین یا تزئین وظروف مختلف ازقیمت های یک هتل ۵ ستاره که هزینه های بسیاربالاتری داردبیشتر است ،آیا رستوران یاکافی شاپ های که خدمات وسرویس دهی آنهادرسطح بالا ترهستندبطورمثال رستورانی که از رومیزی ودستمال سفره پارچه ای استفاده می کنندبارستورانی که ازرومیزی پلاستیک استفاده می کند یا محل آنها سرقفلی بالاترداردبعبارتی اندازه بزرگ کوچکی یا قیمت سرقفلی طبقه همکف بازیرزمین یا روی بام یامیان راهی دریک شهربزرگ باشهرکوچکتربایدیکی باشد؟یاکافی شاپ یا رستوران که محلی برای نشستن ندارد، وسایل تجهیزات درستی نداردوهزینه کمتری داردقیمت هابارستوران های بزرگترمجهزترومجلل ترکه با نیرو انسانی بیشتری اداره می شود بایدیکی باشد؟آیا سلف سرویس ها با قیمت رستوران های درجه بالا باید یک قیمت داشته باشند، یا محل های که خدمات بی ستاره دارندقیمت های مواد خوراکی که آنهابا نام های ابدایی مختلف ارائه می دهندازیک هتل ۴ یا ۵ ستاره بایدبیشترباشد؟آیا به محل های که حتی  دارای یک سرویس عمومی مناسبی نیستندبایداجازه فعالیت داد؟باید برای دادن مجوزودایرکردن این مکان هاکه روی فرهنگ،بهداشت ، تعذیه مردم تاثیرعمیفی میگذارد بیشتر توجه شودو قوانین وشرایطی سفت وسختی وضع شودتاهرفردی نتوانددرهرمکان ومحلی بدون توجه به اندازه مناسب ،محل و خدمات پشتی وتشکیلات آن مثل آشپزخانه وسرویس های عمومی بدون داشتن شرایط لازم اجازه فعالیت بدهند وقتی جایی برای نشستن ندارندوجمله "تایم سرویس جداگانه محاسبه می گردد" را درزیرمنوغذایی آنهانوشته می شود باید نام این مکان هارا ساندویچ فروشی بگذارند،اصولا چنین جمله ای که باعث دفع وفرارمشتری می شودازنا آگاهی اداره کننده گان این کافی شاپ هاورستوران ها است که نمی دانندکافی شاپ هابرای گذارن  وقت بیکاری یاملاقات کاری استفاده میکننداینکه بخواهندبرای نشستن وبعلت کندبودن سرویس دهی ازمراجعین پول اضافه دریافت کننددورازعقل سلیم است وبراساس چه مبنایی این قیمت هارا تعین میکنند،چنانچه مردم به این مکان ها مراجعه نکنندآنوقت مدیران این مکان هابایدبه دنبال مشتری باشند. 
چراهیچ مرجعی یا اتحادیه ای برای درجه بندی رستوران هاوکافی شاپ ها یاکافه های سنتی که بسیار اهمیت دارد اقدام نمی کند؟ تعدادرستوران هاوکافی شاپ هابیش ازتعدادهتل ها است درجه بندی(ستاره بندی) فقط برای هتل هانیست برای کلیه رستوران هاوکافی شاپ ها ضروری تربه نظرمیرسدبسیاری ازگردشگران ازهتل هااستفاده نمی کنند  ولی ازرستوران هاوکافی شاپ های بین راهی یاشهرهااستفاده میکنندهمانطوریکه بسیاری ازشهروندان از رستوران هاوکافی شاپ هاوتالارهابه مناسبت های مختلف استفاده میکنند،فقط هتل هاوهتل آپارتمان ها نیستندکه درصنعت گردشگری نقش داشته باشند،رستوران هاوکافی شاپ ها که تعدادشان بسیار بیشترازهتل ها است نقش بیشتری دارنددرجه بندی شدن آنهابسیارضروری بنظرمیرسدکه بهتراست مسئولین قبل ازسال نوبرای برای رضایت مسافرین وارتقاء صنعت کترینگ ورقابت میان آنهاوبالا بردن کیفیت وخدمات سرویس دهی توجه بیشتری داشته باشندواقدام کنند،برای درجه بندی اصولی ومطلوب و نام گذاری درست برای انواع عرضه کنندگان مواد خوراکی بایداز افرادباتجربه آگاه که باجزئیات رستوران داری و کترینگ آشنایی دارنداستفاده شود،اجازه دادن به افرادی که دراین زمینه اطلاعاتی وتجربه ای ندارندونمی دانندبه چه نکاتی بایدتوجه شودموفقیت آمیزنخواهد بود.گفتنی هادرمورددرجه بندی انواع هتل وهتل آپارتمان ،رستوران،کافی شاپ COFFEE SHOP تریا TERIA ،کافه های سنتی TRADITIONAL RESTAURANT ،بیرون برها TAKE AWAY ، فست فودها FAST FOOD فودکورت  FOOD COURT ،غذاها ی ساده SNACK BAR سرودر اتومبیل STOPPING  سلف سرویس SELF SERVICE رستوران های سبک خاص  THEME RESTAURANT اغذیه فروشی SANDWITCH SHOP وتالارهاوکترینگ هاو….نکات بسیارمهم وزیادی را برای درجه بندی بایددرنظر گرفت که هر یک می بایست شرایط خاص .ویژه ای  را داشته باشند اگروقتی فرصتی باشدشاید درزمان دیگربیشتردراین موردمطلبی بنویسم    

 استفاده مجددفقط این مطلب بدون هیچ تغییری درسایتهای اینترنتی، نشریات،آموزشگاه ها وغیرو باذكر نام نویسنده ومنبع مجاز مي باشد
 لینک های درارتباط  
استفاده مجددفقط این مطلب بدون هیچ تغییری درسایتهای اینترنتی، نشریات،آموزشگاه ها وغیرو باذكر نام نویسنده ومنبع مجازمي باشد
درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “آیا لازم نیست رستوران هاوکافی شاپ های درجه بندی شوند؟

  1. نازیلا گفت:

    با تشکر از نوشته های خوبتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *