اتاقدارهتل RoomMaid

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
پيش ازاينكه به شرح وظايف اتاقداربپردازيم، تذكر اين نكته ضروري است كه اتاقداري، كاري ارزشمند وپراهميت است. يك اتاقدار خوب، با دقت درانجام وظيفه ميتواند رضايت مسافرين را به نحواحسن جلب نمايد و موجب تأمين آسايش آنان گردد ولي اگربرعكس به وظايف خود عمل نكند، خيلي زود اثر منفي مي گذارد و موجبات ناراحتي وعدم رضايت مسافران را فراهم مي آورد. اينك به شرح وظايف يك اتاقدار مي‏پردازيم:
-اتاقدار بايد قبل از ورود به اتاق، به دستگيره درب ازبيرون هراتاقي كه در آن مشغول نظافت است، كارت مخصوصي آويزان كند (اتاق در دست نظافت است) اين كارت علامت آن است كه سرپرست خانه داري بداند اتاقدار در اين اتاق به نظافت مشغول است، زيرا اطلاع سرپرست خانه داري از اين موضوع، مخصوصا براي اتاقدار زن بسيار ضروري است  و بدون آويختن اين كارت به دستگيره درب اتاق، اتاقدار مجازبه داخل شدن به هيچيك از اتاقها نيست، حتي اتاق بدون مسافر.
-اتاقدار به محض ورود به اتاق بايد اول چراغهارا روشن كند تا اگر يكي از لامپها سوخته و يا عبيبي در برق اتاق بوجود آمده باشد آن را به سرپرست خانه داري اطلاع دهد و سرپرست خانه داري به قسمت فني گزارش نمايد تا در رفع آن اقدام كنند.
-پنجره اتاق رابازمي كندوسپس به جمع كردن ملحفه ها مي پردازدوتشك را پشت ورومي كندتاچنانچه از عرق بدن مسافربوگرفته باشد،بوي آن رفع شود.
-وان و شيرها و دوش حمام را نظافت و امتحان مي كند تا نقصي نداشته باشد و پس از آن به نظافت دستشويي و توالت  مي پردازد.
-البته براي نظافت توالت، بايد از دستكش لاستيكي استفاده كند و مخصوصا دقت نمايد كه سوراخهاي بيده و دو ش گرفته نباشد.
-پس ازنظافت اين قسمت، اتاقدار تمام كاشيهاي كف وديوارحمام را كاملا مي شويد و تمام حمام را  با پارچه خشك مي كند، پس از آن لوازمي را كه حمام و توالت كسر دارد تكميل مي كند. مثلاً كاغذ توالت، صابون و غيره را كه تمام شده در آنجا قرار ميدهد. بعد پارچه مخصوص پاك كردن كفش را عوض مي كند و سه پاية كفش پاك كني را تميز مي كند، حوله هاي حمام را بر ميدارد وبجاي آن حوله تميز قرار ميدهد و درب حمام را مي بندد و به نظافت اتاق مي پردازد.
-ابتدا  سطل آشغال را روي يك روزنامه خالي مي كند، علت خالي كردن سطل آشغال روي روزنامه اين است كه اگر اشيايي از مسافر داخل سطل افتاده باشد، ديده شود و همراه آشغالها حمل نشود. بعد با جاروبرقي اتاق را جارو مي كندو سپس نوبت به گردگيري اتاق مي رسد..
-گردگيري بايد جزءبه جزء انجام شود و از تمام قسمتها به دقت، گردگيري بعمل آيد. بالاي كمد، زير تخت، روي شيشه ها و پشت پنجره ها و آيينه ها، ميز توالت و حتي داخل كشوها نبايد ازنظردور بماند چون وجود گردوخاك درهركجا، حتي دريك زاويه دور افتاده ومتروك اتاق، مسافر را ناراحت وآزرده خاطر مي كنند و حمل برسهل انگاري ميشود.
-پس ازگردگيراتاق، نوبت مرتب كردن تخت است كه بايد بطور منظم انجام شود . به اين ترتيب كه اول تشك را كه وارونه شده به حال او برمي گرداند و بعد روي آن ملحفه مي كشدو چهار طرف ملحفه را بطرف زير تشك بر مي گرداند. سپس يك ملحفه ديگر كه جاي آسترپتو را دارد روي آن پهن مي كند و پتوررا روي آن مي اندازد،بطوريكه پتو و ملحفه آستر، از طرف پايين زير تشك برگردانيده شود و از دو طرف پهلو نيز پتو و ملحفه آستر زير تشك باشد ولي از طرف بالا آزاد مي ماندوبدين ترتيب حالت يك كيسه خواب را پيدا ميكند.
-ملحفه زيرپتوازقسمت بالا، يعني طرف سرمسافردرحدود 25 ا لي 30 سانتيمتر از پتو بلندتر است. اين قسمت اضافه روي پتو برگردانيده  ميشود تا زبري لبه بالاي پتو مسافر را ناراحت نكند و در پايان روتختي را مي اندازد.
-پس از مرتب كردن تخت، اتاقدارچراغها را خاموش مي كند. پنجره ها را به دقت مي بندد و از اتاق خارج ميشود و درب اتاق را با كليد مخصوصي كه در اختيار دارد مي بندد. اكنون اتاق براي ورود مسافر و استراحت او كاملا آماده است. نكته قابل تذكر اينكه سهل انگاري در انجام هر يك از اين وظايف، به حيثيت هتل لطمه ميزندوموجب نارضايتي مسافرمي شود.مثلاً اگر مسافر وقتيكه وارد اتاق بشود و بخواهد استحمام كند متوجه شود كه سوراخهاي دوش گير دارد و آب خارج نمي شود. و يا داخل حمام وتوالت تميزنيست، يا در روي ميزگرد و خاك وجود دارد، سخت ناراحت مي شود و اگر شكايتي هم نكند، حداقل از اينكه به چنين هتل نامنظمي وارد شده خود را ملامت خواهد كرد.
دراينجا لازم است اضافه شودكه اتاقدار،هنگام ورود به اتاق ، بايد متوجه كارت مزاحم نشويد كه روي درب اتاق آويزان است باشدوچنانچه اين كارت روي درب اتاق ديده ميشود، داخل نشده وموجب ناراحتي مسافر نگردد.البته اگر مسافري براي مدت 16 ساعت از اتاق خارج نشد،اتاقداربايد جريان را به مسئولان هتل گزارش كند تا به نحوي از داخل اتاق آگاه شوند.
اتاقدار موظف است پس ازخروج مسافر(چك اوت Chek out ) بلافاصله از اتاق، بازرسي به عمل آورد تا از وجود كليه اثاث اتاق اطمينان حاصل كند . ضمناً اگراشيائي از مسافران، جا مانده باشد ، به قسمت خانه داري تحويل نمايد.
چنانچه فرديا مسافري ،بدون همراه داشتن كليد مخصوص اتاق، ازاتاق داربخواهد كه با شاه كليد خود، درب اتاق را براي او بازكند، اتاق دار مجاز به باز كردن درب نيست .اتاقدار، وظيفه دارد به هراتاقي كه وارد مي شود، لباسهاي  مسافرين را كه درگوشه وكناراتاق بصورت پراكنده بافي مي ماند درجالباسي كمد آويزان كند.
اتاقداربايدچابك و زرنگ و تيزهوش باشد چون مرتباً به اتاق ها رفت و آمد دارد ، بايد مسافران با اثاث كم يا مشكوك را گزارش نمايد .
اتمسفرهرقسمت هتل ، اهميت مخصوص به خود دارد ودرعين حال دروضع كلي و نام و شهرت هتل بي تأثير نيست ، هر قدر هتل از لحاظ ارزش ساختماني ، دكور ، مبلمان، وسايل ، رنگ و نور و بو ، در سطح عالي باشد . بي كفايتي قسمت خانه داري و عدم توجه آن به تميزي و پاكي كافي است كه جلوه هتل را از بين ببرد و به درجات پائين تري  تنزل دهد و با ايجاد يك محيط كثيف ، مشتريان هتل را متنفر و پراكنده سازد به همين دليل اتاقداري كه زير نظر سرپرست خانه داري انجام وظيفه مي نمايد، نه فقط به عنوان يك نظافتچي، بلكه حافظ وضع ظاهر و آبروي هتل و به عبارت ديگر ، نگهبان و محافظ اموال گرانبها و منافع و حتي شخصيت هتل شناخته مي شود.
انتظارمديريت هتل ازقسمت خانه داري اين است كه با سليقه وابتكاروخلاقيت متنوع خود، زيبايي و رونق و جلاي خاصي به هتل عرضه كند كه درجلب مشتريان مؤثرواقع شود
نظافت اثاثيه هتل
معمولاًبراي سفيدكردن ملحفه هايي كه پس ازچندبارشستن ،زرد رنگ مي‏شود ازلاجورد (نيل )استفاده مي كنند،ولي طريقه زيربه مراتب بهتراست:
دريك ظرف آب جوش،مقداري هيدروسولفيت بريزيد،البته هرچه مقدارهيدروسولفيت بيشترباشدملحفه هاسفيدترمي شود.مدت ده دقيقه ملافه هارادرداخل اين محلول قرارداده وبگذاريدبجوشد،البته اگرظرف درب دارانتخاب كنيم بهتراست چون بوي بسيارزننده اي از آن خارج مي‏شود.بعدازده دقيقه ملحفه هارابيرون آورده و مجدداً با آب بشوئيد،خواهيدديدكه ملحفه هاي زردكاملا سفيد شده اند .
تذكراين نكته لازم است كه ضدعفوني كردن ملحفه ها براي هتل و بيمارستان ها،امري است ضروري.
مقاله ای ازکتاب اصول هتلداری چاپ 1365
نظربه اینکه کتاب اصول هتلداری “ویرایش سوم ” چاپ  1365  تالیف اینجانب نایاب است و تنها منبع ،مرجع ،ریشه وپایه و اطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجود نداردومورد استفاده  مدرسین و دانش پژوهان  ، صاحبان و کارکنان هتلها  می باشد
بنا به درخواست افرادبسیارزیادی دربخش تازه های سایت دردسته بندی ها فهرستی دیگری بازشده بنام”ازکتاب اصول هتلداری” که هرچندوقت یک مطلب ازکتاب اصول هتلداری بدون هیچ تغییری عینادرسایت قرارخواهدگرفت امیداست رضایت آنها جلب وموردتوجه علاقمندان قرارگیرد
واز سوی دیگر ایمیل هاوجزوات فراوانی روزانه  بدست اینجانب میرسدکه حکایت ازآن داردکه با معرفی پایان نامه ها،تالیفات، جزوات افراد و سایت  های اینترنتی زیادی را معرفی می کنندکه از پارگراف هاویاازمقالات کتاب های اصول هتلداری یاتکنیک هتلداری تالیف اینجانب و یاسایت علمی هتلداری ویادیگر مقاله های اینجانب بازیرکی استفاده کرده اندونامی ازمنبع یا نویسنده  نبرده اند،ازآنجائیکه مقاله های اینجانب بدلیل نبودمنبع دیگربرای کلیه آنهایی که دراین صنعت فعالیت می کنندکاملا آشناست نیازی به معرفی نیست همانطوریکه ایمیل های که بدست اینجانب می رسدنشان ازاینست که همه این افراد وسایتهای متقلب و بی مایه را خوب می شناسندوازناآگاهی این افراداست که دست به سرقت ادبی میزنندوخودرارسوامیکنندبخصوص باانتشار مجدد مقالات کتاب در سایت افراددیگری هم رسواخواهند شدباتشکرفراوان ژیان دربندی
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “اتاقدارهتل RoomMaid

  1. قائمی گفت:

    با سلام و سپاس از اطلاعات جامع که در مورد هتلداری منتشر می کنید
    لطفا زمان استاندارد برای نظافت یک اتاق به طور میانگین توسط maid در زمان چک اوت و همچنین نظافت روزانه را بفرمایید
    متشکرم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *