استاندارد سازی هتل ها ( برنامه غیرکارشناسی )

اصغر ژیـــان دربنـــــدی کارشناس هتلداری
بناست برنلمه غیرکارشناسی استاندارسازی درهتل ها رسما اجرا شودوآنهایی که استاندارد شوندنرخ آزادباشند
ازآنجائیکه دراین برنامه به نکاتی مهمی اشاره نشده ودرصنعت هتلداری استانداردی برای هیچ یک از قسمتها ی هتل وجودنداردزیرانمی توان گفت کدام بهترین است ومعیاراندازه گیری بهترین چه می باشددرست مثل اینکه ازتمیزبودن تمیزتر،وازبهتربهتر،وازخوب خوب تر،وازعالی عالی ترهم وجود دارددرصنعت هتلداری حرف اول رقابت است نه درجه بندی استاندارسازی اگرچنین برنامه ای رادرهتل های ایران اجرا کنند دورشدن ازارتقاء دانش هتلداری وخلاقیت ها ی مدیریت و رقابت درصنعت هتلداری خواهند شد  .
بسیاری ازهتل های پرستاره سرویس وخدمات رسانی آنها، معماری ساختمان و دسترسی ها، تجهیزات آنها ،رفتار، بهداشت ، آنقدر ضعیف است که درحد یک هتل بی ستاره باید درجه بندی می شد و بر عکس هتل های کم ستاره ای را مشاهد میکنید که معماری ساختمان ودسترسی های آن کاملا درست طراحی شده است ، تجهیزات صحیح با ویژیگی خاص انتخاب شده ، سرویس دهی ، امنیت ،خوش نامی ورفتار، بهداشت و….بمراتب از یک هتل پرستاره گران قیمت ارزانترو بهتراست ،درزیربطورنمونه و خلاصه به نکاتی اشاره میشود که در این برنامه اشاره ای نشده است قبل از به اجرا گذاشته شدن و به دردسرافتادن مسئولان وسرمایه گذارا ن ومدیران هتل هابه سئوالات زیر پاسخ دهند.تا بیشترمتوجه غیرکارشناسی استانداردسازی هتل ها شوند
هتل های که برای ورود به هتل وردیه دریافت میکنندموزه را باهتل اشتباه گرفته اندبا هتلی که ورودی دریافت نمی کند کدام استاندارداست ؟
هتل های که رستوران وآشپزخانه رابه پیمانکاربسپارندیاهتل های که به پیمانکارنسپرده اندکدام استاندارداست؟
آیا هتل های که بخش فرانت آفیس رابه پیمانکارسپرده انداستاندار است ؟
رستوران هتلی درزیرزمین قراردارد رستوران هتلی حاشیه خیابان که دارای ازرش سرقفلی کلان می باشد و رستورانی هتلی بالای بام که آسانسوراختصاصی برای رستوران درنظرگرفته است کدام استاندارد است ؟
هتلی برای پارگینگ وجه دریافت میکند و هتلی پارگینگ را یگان کدام استاندارد است ؟
هتلی برای پارگینگ وجهی دریافت میکندولی جلوی درب پارکینگ هتل تابلونصب میشود درمقابل مشکلات احتمالی که ممکن است برای اتومبیل شما درپارکینگ هتل بوجود آیدهیچ مسئولیتی نداریم آیا استاندارد است ؟ فقط درمقابل دریافت وجه مسئولیت دارند!!!!.بعبارتی هتلی که درمقابل دریافت وجه مسئولیت دارد استاندارد است یا آنکه مسئولیتی ندارد؟
ظرفیت پارکینگ هتلی برای تمام اتومبیل ها ی مسافرین و کارکنان وارباب رجوع است وهتلی فقط برای تعدادی از مسافرین ظرفیت پارگینگ دارد کدام استاندارد است ؟
چارت سازمانی هتل براساس معماری ساختمان ، دسترسی ها ، امکانات ، تعداد سالن ، سیستم گردش کارهتل ،و تکنولوژی بکار گرفته شده و تعداد اتاق و….تعین میشود فرضا اگرهتل ۳۰۰ اتاقه که با ۳۵۰ نفرپرسنل بایداداره شود اگرهتلی برای صرفه جویی حقوق بگیران  با۲۰۰ نفرپرسنل اداره کند و هتلی دیگر با همان تعداد۳۵۰ نفرکدام استاندارداست ؟ وچه کسی چارت سازمانی هتل را تعین می کند ؟
تعدادکارمند با چه نوع هتل و ستاره ای  و امکانات هتل با تعداد کارمندکه بستگی به معماری دسترسی ها امکانات و تجهیزات و سیستم گردش کار هتل دارد را چه کسی چارت سازمانی این هتل ها را تعیین می کند که دقیقا برای آن هتل بخصوص وحجم کاررا با نوع معماری و ویژیگی ساختمان و دسترسی ها  تجهیزات و تشکیلات سیستم گردش کار تعین می کند و برابر با استاندارد می کند ؟
وچه کسی این تعداد پرسنل بکار گرفته شده را که نمی داندحجم کار دربخشهای مختلف آن هتل بخصوص چقدراست چگونه تعین می کند که موردنیازبااستاندارداست یا خیر؟
چه اشاره ای برای تکنولوژی که هرروز نکات تازه ای برای هتل ها ابدا می شود استاندارد است ؟ و تکنو لوژی بکار گرفته درهتل ها تاثیر زیادی در سیستم گردش کار،در راندمان تعداد پرسنل ، امنیت ، و… دارد .
چه اشاره به امنیت مسافرین و امینی تجیهزا ت وساختمان درهتل شده است و تا چه اندازه مدیریت هتل درمقابل آنها مسئول است و معیار اندازه گیری چقدراست ؟
تعدادآسانسوربا امکانات هتل وتعدادسالن ها ودسترسی ها واتاقها چه تعدادبا چه اندازه ای استاندارد است؟
رفتاروادب کارکنان چه اندازه باید باشد ومعیار اندازه گیری آن چقدر است ؟
تاسیسات هتل چیلر،آبزرویشن،یونیت پکج ،اسپلیت،فن کوئیل، کولرآبی، کولر گازی کدام استاندارداست؟
لاندری هتل با چه تجهیزاتی استاندارد است ؟
آشپزخانه هتل شامل چه بخشهای بایدباشد؟ تجهیزات هربخش آشپزخانه هتل چه وسایلی باید داشته باشد؟
محل هتل وشرایط آن چگونه باید باشدکه استانداردشود؟
تجهیزات و مبلمان هتل از استیل، نقره ، برنز، طلا یا جنس چوب یا چه نوع چوب  استاندارد است ؟
اندازه ومتراژاتاق هتل و سالن ها ، بخش خدمات (FRONT Offiice وBack Office ) چه اندازه ای استاندارد است؟معیاراندازه تک تک قسمتها چندمتراست و آیا متراژ آنها تعیین شده است؟ اصولا متراژکل زیر بنای یک هتل با تعداد مشخص اتاق ودرجه هتل چه متراژی بایدباشداصلا اشاره ای نشده است.
تشک های هتل کدام استاندارد است ؟ در استاندارد سازی هتل ها می بایست به ویژیگی تجهیزات توجه شود که مثلا از تشک های تعمیرشده که ظاهرجالب داردولی داخل آنها ازمواد دست دوپر می شود وحساسیت می دهداشاره ای نشده است .
درهریک از بخشهای هتل چه درصدی از کارکنان  آموزش دیده باید باشند ؟
بهداشت فردی و عمومی چه اندازه باید باشد ومعیار اندازه گیری چقدر است ؟
هتلی دارای روم سرویس با تمام ویژیگی ها میباشدودرآشپزخانه نیزبخش روم سرویس جداگانه و آسانسورمخصوص روم سرویس پیش بینی شده وهتلی روم سرویس در ساختمان پیش بینی نشده ولی غذادراتاق سرومی کند کدام استاندارد است ؟
هتلی توسط بالابرغذاراازآشپزخانه به رستوران حمل می کندوهتلی آشپزخانه ورستوران دریک طبقه هم سطح قرار دارد کدام استاندارد است ؟
هتلی رومیزی پارچه ای که روی آن پلاستیک انداخته است وهتلی رومیزی با دستمال سفره پارچه ای کدام استاندارد است ؟
یونیفرم بعضی ازهتل ها با کت شلوار و گران قیمت است و بعضی با یک روپوش ارزان قیمت کدام استاندارد است ؟
هتلی در رستوران از صندلی مبله استفاده میکندو هتلی از صندلی معمولی یا فلزی ارزان قیمت  کدام استاندارد است ؟
هتلی دارای کافی شاپ سالن کنفرانس رستوران سالن جشنها است هتلی سالن کتفرانس جداگانه ندارد ودر مواقع لازم از سالن جشنها استفاده میکند کدام استاندارد است  ؟
هتلی سالن غذا خوری کارمندان با آشپزخانه جداگانه داردهتلی از یک سالن غذا خوری با فاصله و شاید  یک طبقه دیگر کدام استاندارد است ؟
حمام اتاق های هتلی دارای تلفن است و هتلی فاقد تلفن کدام استاندارد است ؟
حمام اتاق هتلی  دارای وان است و هتلی دارای زیر دوشی کدام استاندارد است  ؟
اندازه اتاق هتلی ۳۰ متر  هتلی دیگر ۳۵  متر کدام استاندارد است ؟
اندازه حمام اتاق هتلی ۴ متر است هتلی ۳ متر کدام استاندارد است ؟
اندازه آشپزخانه رستوران هتلی ۴۰ % مترازرستوران است و هتلی ۳۰% متراژ رستوران کدام استاندارد است ؟
اندازه لابی استاندارد هتل چقدر است و چگونه استاندارد لابی را محاسبه میکنند ؟
هتلی استفاده ازمینی باررایگان است هتلی برای استفاده حتی یک آب معدنی وچه دریافت می کند کدام استاندارد است ؟
هتلی درهر اتاق چای ساز قرار داده و چای رایگان در اتاق سرو میشود و هتلی برای سرو چای در اتاق وچهی دریافت می کند کدام استاندارد است ؟
هتلی برای اعلام حریق در ساختمان آبفشان SPRINKLER  و.. پیش بینی کرده است هتلی فقط با کپسول های پودر وگاز Co۲  کدام استاندارد است ؟
هتلی دارای سونا واستخرروبازو بسته است هتلی فاقد این امکانات کدام استاندارد است ؟
هتلی سرویس  رایگان  برای مسافرین به فرودگاه و راه آهن و دارد هتلی این سرویس را ندارد کدام استاندارد است ؟
هتلی تمام بخشهای هتل را با موکت ضدالکتریسته و ضد آتش ازجنس بسیار گران قیمت فرش کرده وهتلی از نوع ارزان و ضد آتش و ضد الکتریسته نبودن کدام استاندارد است وکدام متخصص و کارشناسی بناست فرق این  دو نوع موکت را تشخیص دهد ؟
مدیریت هتلی بدلیل بی لیاقتی هتل خوش نام را به بدنام ترین هتل ها تبدیل میکند این هتل دارای تجهیزات و امکانات عالی وساختمان استاندارد است چگونه ارزشیابی و یا معیاراندازه گیری در این موارد چگونه است وآئین نامه  استاندارد ها  چگونه تعریف کرده است ؟
وهزاران نکات وامکانات دیگر که خود می توانید مقایسه کنید ودر تمام هتل های جهان این اختلافات موجود است چطور بناست استاندارد سازی شود،هرگز دو هتل هم ستاره نمی تواند عین هم باشد .چگونه استاندارد سازی صورت میگیرد،درنتیجه برای استاندارد سازی می بایست سلیقه ای انجام شود که به صلاح صنعت هتلداری کشور نیست ونکته دیگرکف رستوران هتل های گران قیمت پر ستاره اکثرا دارای موکت است و دیواررستوران کچ درآئین نامه های اداره بهداشت اینچنین آمده نبایدکف رستوران موکت باشدودیوارها تا ارتفاع یکمترسنگ باید باشد اداره بهداشت استاندارداست یا برنامه استاندارسازی چرابرنامه های استاندارد سازی با آئین نامه ها ی ادارات دیگرهمخوانی ندارد؟ هتلدار کدام راباید انجام دهد ؟
ساختمان های قدیمی یا میراث که به هتل های مدرن تبدیل می شوند را چگونه استاندارد سازی می کنند؟
دوهتل هم ستاره بعلت اختلاف های که درمعماری ،دسترسی ،متراژ زیربنا، تعداد پرسنل ، تجهیزات و تشکیلات ،سیستم وگردش کار، تکنولوژی ، ادب ، رفتار، بهداشت فردی و عمومی ، امنیت ،ایمینی ، خوشنامی ، بدنامی ، سیاسیت های مدیریتی ،و هزاران مورددیگر که باهم دارند  اگر بنا بود براساس آنها درجه بندی میشدند و استاندارد سازی می شدند بجای یک تا ۵ ستاره یک تا ۱۰۰۰ ستاره یا بیشترهم هتل درجهان وجودمی داشت  صنعت هتلداری آنقدرپیچیده است که برای هربرنامه ریزی میبایست توسط کارشناسان کارشناسی شودوبرنامه ها وآئین نامه های غیرکارشناسی ضربه زدن به صنعت هتلداری ودلسردکردن سرمایه گذاران این صنعت خواهد شد در صنعت مهمان نوازی یا سرویس دهی معیار اندازه گیری چیست ؟ زیرا هرگز نمی توانند تعین کنند از عالی عالی ترواز خوب خوب تر هم وجود نداردهرگز افراد برای خدمات ضعیف غیر بهداشتی ، وسایل و تجهیزات کهنه ، نبود امنیت یا بدرفتاری کارکنان هتل حاضربه پرداخت وجه زیاد ترنخواهند بود امروزه برای رفاه میهمانان دربسیاری هتل ها درجهان دارای درمانگاه شبانه روزی یا یک پزشک کشیک بطور دائم درهتل حضور دارد درکجای استاندارد سازی اشاره ای به این نکته  و هزاران نکته دیگرشده است .رقابت است که باعث رونق  صنعت هتلداری می شود و می تواند باعث پیشرفت این صنعت گردد افرادی که فکرمی کنندبا نوشتن برنامه استاندارد سازی باعث رونق این صنعت خواهند شد سخت دراشتباه هستند بهتر است طوری برنامه ریزی کنند که باعث بوجود آوردن رقابت وخلاقیت برای سرویس دهی ،کیفیت ، کمیت ، نرخ ،بهداشت ، امنیت ، ایمنی ، تجهیزات و تشکیلات ، رفتار بوجودآید آنوقت است که شاهد پیشرفت صنعت هتلداری درکشور خواهیم بود استاندارد سازی باعث دور شدن از رقابت است
نکته دیگراینکه عده ای استاندار سازی را آموزش داده اند که تخصصی درارتباط با هتلداری ندارد. وبه  کسانی  که دراین آموزش ها شرکت داشته اند اجازه داده میشود که پس از بازدید ازهتل یا نقشه هتل اعلان کنند که هتل استاندارد است یا خیر؟جزوه ای که برای این آموزش ها دراختیاردانش پژوهان قرارگرفته چه جزوه ای بوده ؟مدرسین استاندارد سازی چه کسانی بوده اند ؟
چنانچه جزوه تالیف دراین مورد داده شده  نویسنده گان جزوه چه کسانی بوده اند؟ و از این آموزش استاندارد سازی چه آموخته اند؟ امید واریم در صورت اینکه جزوه ای آموزشی دراین مورد بدست ما برسد(که جزوه ای وجود ندارد ) تا در دسترس عموم علاقمندان قرار گیرد،هتر نبود ابتدا جزوه آموزشی استاندارد سازی را تهیه میکردند بعد برنامه استاندارد سازی هتل ها را اجرا میکردند . ابتدا دیوار را رنگ می کنندوبعدکچ می کنند!!در خاتمه چندین ساختمان هتل در شهرهای مختلف ایران که سفت کاری آنها تقریبا تمام شده بود برای مشاوره دعوت شده بودم که نقشه ها ساختمانی تائید شده  بوده ایراداتی مشاهد شدکه اگر تغییرات در آن ایجاد نمی کردم  ساختمانی ساخته  میشد که امکان استفاده برای هتل غیر ممکن بود،نقشه ها موجود است) البته با تفییراتی که درنقشه های این هتل ها بوجودآوردم توانستم بخشی ازدسترسی ها و اشکالات ساختمان را رفع نمائیم چه کسانی مسئول این زیان های هنگفت وارده به سرمایه گذاران هستند ؟ درخاتمه امید است آنهای که بدنبال برنامه استانداردسازی می باشد بتواند پاسخ این سئوالات وهزاران سئوال دیگر را که در تدوین استاندارد سازی نوشته شده را بتوانند بدهند
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان  شماره ثبت 1657 مورخ 23/06/1384  می باشد  هرگونه  انتشار مجدد،استفاده و کپی برداری  درسایتهای اینترنتی ،نشریات ،آموزشگاه ها و غیرو بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

3 comments on “استاندارد سازی هتل ها ( برنامه غیرکارشناسی )

  1. علیرضا گفت:

    چندین  مقاله  شما را در سایت و نشریات کشور در مورد استاندارد سازی مطاله کردم با همکاران هم که صحبت شده همه تمام گفته های شما را تائید می کنند واخیرا اعلام شده در مشهد و چند شهر استاندارد سازی انجام شده ممکن است بفرمائید دراین هتل ها چه نکاتی یا امکاناتی تعییر کرده که قبل ازاستاندارد شدن نبوده

  2. کامبیز گفت:

    مقاله های شما آنقدرعالی ساده و قابل درک وجذاب برای همه است که تمام مقالات شما زا چندین بار مطالعه می کنیم و از هر خط آن کلی اطلاعات می گیریم همه گفته های شما واقعا کارشناسی شده و درست است . بدون تعارف  باید بگوئیم سایت شما یکی ازمعتبرترین سایت های ایران است

  3. سمیه گفت:

    سلام آقای زیان قبل ازهرجیز بایدبه خاطرمقاله جالبتون ازشما تشکر کنم،راستش ی سوال داشتم شماکه سالهاست تواین رشته هستید میشه به من بگید یک اتماسیون اداری هتل باید دارای چه چیزهایی باشه؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *