استاندارد سازی هتل ها کارکاملا غیرکارشناسی

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

آيا گرانی هتل ها به معنای بالا بودن  در جه آنها ست ؟
آيا پر ستاره بودن هتل دليل بر كيفيت بالاترآن  است ؟ستاره هابرسردرورودي هتل نشان دهنده كيفيت بالا ترين نيست ممكن است بالاترين قيمت باشد ولي ستاره ها نشان دهندخدماتي ماوراي خدمات رايج درهتل هاي مشهورستاره بالا نيست فقط ميتوان گفت ميهمان باديدن ستاره هاازنظرروحي آماده ميشود تا براي پرداخت مبلغ بالا ترآمادگي داشته باشدوباشنيدن قيمت هاازاقامت درهتل منصرف نشود

استاندارد بمعنی حداقل امکانات منظوراز استاندارد سازی هتل ها همین معنی است یا بالا تراز استاندار

لطفا با دقت و عمیق مطالعه کنید

کمیته ۲۲۸ استاندارد های گردشگری و خدمات وابسته به همراه لیست اعضا درکمیته برای اینجانب ایمیل شده  اینطور بنظر میرسد که مطلب که در سایت به آدرس http://hoteldari.com/net/blog/?p=۵۲۷۵  انتشارداده شده را با دقت مطالعه نکرده اند قطعا ۱۰۰ ها مقاله دیگردر ارتباط با استاندارد سازی که درسایت و تالیف ها انتشارداده ام را مطالعه نکرده اند ای کاش وقت بگذاریدونامه بالاو لینک های زیرکه بخشی ازمقالات است را عمیق مطالعه کنندکه بیشتربه عمق مطلب پی ببرند.وآنچه درزیرآمده رابادیده مثبت و بدون تنگ نظری وجبهه گیری مطالعه کنند لازم است هرفردی که در رابطه بااین نامه اظهارنظرمیکنددرآن رشته تخصص داشته باشند درست مثل اینکه یک مهندس ساختمان در مورد پزشکی اظهار نظرکند یا بلعکس این اظهارنظرها ی غیرتخصصی نمیتواند جایگاهی درصنعت هتلداری داشته باشد

درکمیته ۲۲۸به نکاتی بی اهمیتی اشاره کرده اند مثل “واژه بین المللی برای شخصیت دادن به هتل تاکیدشود” هتل پرستاره مدیربی ستاره یابلعکس شخصیت دادن به هتل است ؟ یا “هتل خدماتی نظیرپیش خدمت برای هراتاق ” آیا اگر هتلی دو ستاره اگرپیش خدمت دراتاق کماشت پر ستاره است ؟عنوان این نکته ها حکایت ازغیرکارشناس بودن برنامه ریزی است  یعنی هتل اگرپیشخدمت اضافه کرد خدمات آن هتل بالا ست ولی ایمنی ،ازنطرآتش ، رلزله ، تجیهزات و امکانات لازم و ضروری نداشت اشکالی نداردخدمات رانمی توان اندازه گیری کرد اگرهتلی برای هر اتاق دوپرستارگذاشت  ستاره بالاتری دارد یا استاندارد است این نکات به رقابت هتل ها بستگی دارد نه به تدوین استاندارد سازی  باید طوری استاندارد تدوین شودکه خدمات وسرویس دهی به رقابت بیانجامد وخدمات به مسافرین  بیش ازستاره که تعین شده باشد(البته ستاره بندی استاندارد)که مسافرین رامبهوت کند یعنی وقتی هتل را ترک میکند بگوید هتل ارزان بود

در انتهای مطلبی که در سایت انتشار داده شده استاندارد باید بگونه ای تدوین شود که با اعدادوارقام فرمول تعریف شود که سرمایه گذاربتواندقبل ازساخت محاسبه کندکه هزینه ساخت هتل با ستاره ….. چقدراست وهتل های که اکنون در حال بهره برداری هستند با همان اعداد ارقام و فرمول بتوانند ستاره خود راتعیین کنند و بداند شایسته کدام درجه هستند یا چطور می توانند هتل را به درجه بالاتر ارتقا دهندیابه آنچه درتدوین آمده ستاره رادریافت کنند نه سلیقه ای در هیچ کجای جهان استانداردسلیقه ای انجام نمی شوداکنون آنچه درتدوین استانداردآمده برای هر یک ازمفاد آن میتوان سلیقه ای عمل کرد

مثلا پاگیزه معیاراندازه گیری پاگیزه چیست ؟ از تمیزتمیزتر و از بهتر بهترداریم  چطور مشخص میکنید؟

مطلبی در مورد کافه مکسی نوشته ام که درچند نشریه کشور بچاپ رسیده و در سایت انتشار داده ام دربخشی از مطلب  که به استانداردسازی ارتباط دارد این جمله است “وضعیت مدیریت وکارکنان سفره خانه به منظور ارزش گذاری به فرهنگ اصیل ایرانی درحین سرویس دهی و سنتها وآداب ورسوم ایرانی وارائه خدمات ومفروش بودن تختهابا گلیم یا قالیچه وپشتی باید متناسب باشد”  این مطلب خود نشان از غیر کارشناسی تدوین استاندارد سازی است درواقع فرم استاندارد سازی وارزیابی کاملا اشتباه است چه کسانی این ارزیابی را انجام داده اند؟کدام مرجعی بایدرسیدگی کند”لازم است کل مقاله را مطالعه کنید   http://hoteldari.com/net/blog/?p=۵۲۵۶

هتلداری صنعت است واستاندارد برای صنعت نمی تواند سلیقه ای انجام شود مثال اگریک کارخانه سردخانه سازی یا یخچال سازی را بخواهنداستانداردی را تعریف کنند باید ورق بکار رفته مشخص باشد مثلا ۳ میل وازکدام نوع  استیل باشد، استیل نگیریا استیل معمولی ، یاآلومینیوم باشد موتور برای فلان ابعاد یخچال بایدیک هشتم باشد یا کمپرسور سردخانه چند اسب گاز فریون ۱۲ یا ۲۲ باشد اوپراتورودرایل چه اندازه باشدکاملا مشخص میکنند ولی اگربرای کارخانه یخچال سازی نکات بالا را بعنوان استاندارد تدوین کردند کارخانه نمی تواندگازآمونیاک بجای فریون  ۱۲ یا ۲۲ استفاده کند تفاوت زیاد است یا ورق استیل معمولی را بجای ورق استیل نگیریا موتوربا قدرت پایین هیچ کدام هم به ظاهر نمیبینید ولی استاندارنیست ولی کاملا مشخص میشود که استاندارد تعیین  شده رعایت نشده در یکی ازکتاب های تالیف اینجانب  تکنیک هتلداری که درسال ۱۳۶۹ انتشارداده ام برای نظافت فرمول داده ام که  اکنون درتمام دانشگاه های معتبر هتلداری جهان تدریس میکنند چطوربرای استانداردسازی بدون ارقام واعداد برنامه می دهیدازصفحه۳۵۹ تا صفحه ۳۷۶ را مطالعه کنید

 استاندارد باید حتما با اعداد ارقام وفرمول تدوین شود که نتوانند سلیقه ای یابا آشنا بودن یا ارتباطات و رفاقت حق را ناحق کنندکه اگرغیرازاعداد ارقام مثل مثال کارخانه یخچال و یا فرمول نظافت درکتاب تکنیک هتلداری تدوین نشود که همه چی کاملا مشخص نباشد فساد و ضربه زدن به صنعت هتلداری وسو استفاده برای افراد سودجوخواهد بود اعداد ارقام و فرموله است که جلوی سلیقه ای عمل کردن  را خواهدگرفت ،درصنعت هتلداری باید استانداردسازی روی  ساختمان، امکانات ، اندازه ها، تجهیزات ، ایمنی ،و تکنولوژی  از جمله (BMS-EMS-HMS  ) که اصلا اشاره ای نشده ونکات بسیار زیاداست که در این مقاله نمی توان عنوان کردکه باید برای هر یک از بخشها  جلسات متعدد با افرادمتخصص هتلداری و مدیران ومالکین با تجربه  که سالها مدیریت هتل های مختلف  با ستاره های گوناگون  را لمس کرده اندگذاشته شود که کاملا مشخص شود و با اعداد و ارقام و فرمول نوشته شود مثل کارخانه یخچال سازی  یا فرمول نطافت  البته باید هزینه های زیادی که افراد برای شرکت درجلسه میکنند و وقت صرف میکنند را پرداخت تاوقت بگذارندودرجلسات شرکت کنند(افراد متخصص یامطرح هرگزرایگان شرکت نمیکنند)که  تدوین استاندارد هتل هاکه بسیارپیچیده است را تدوین کنندکه به هیچ عنوان سلیقه ای نتواننداعمال کنند(مثل مثالی که درکارخانه یخچال سازی آورده ام یا فرمول نظافت )

مفاد تدوین استانداردسازی که مطالعه کرده ام حتی نمی توان آیین نامه نامید هیچ یک ازمفاد آن کارشناسی شده نیست (سلیقه ای یا نداشتن معیار اندازه گیری ) هتلداری آنقدرپیچیده ا ست به نکاتی اشاره میشودکه تصورش را هم نخواهیدکرد افرادی که درلیست اعضا ء مشاهده کردم هیچ کدام تخصص هتلداری نداشته انداگرتخصص گردشگری دارند هتلداری باگردشگری تفاوت بسیار دارد .

درخاتمه حتما لازم است کلیه اعضاء نامه بالا ولینک های زیرو تعداد صفحاتی نمونه ای از فرموله کردن که از کتاب تکنیک هتلداری به آن  اشاره شده  را وقت بگذاریدوچندین بارعمیق وبادقت مطالعه کنندبه  نکات منطقی دست یابیدکه اگرهم هزینه ای  و وقتی صرف میکنید بدرستی انجام شودوبا مکاتبات غیرکارشناسی که انجام می دهید تدوین استانداردسازی هتل هاانجام پذیرو مورد تایید صاحبان وهتل نخواهد بود  نکاتی بسیار زیادی مطرح می شود مثل لیک زیرنوشته اینجانب  را مطلعه کنید http://hoteldari.com/net/blog/?p=۱۸۹۲  حتی نام یکنفردرلیست اعضاء از بخش آتش نشانی  که ازضروریات  یک ساختمان هتل است وبسیار مهم می باشد مشاهده نشده  فرضا این لینک اگراز نظر شما هتل ۵ ستاره باشد استاندارد خواهد بود

http://hoteldari.com/net/blog/?s=استاندارد+سازی

توضیح و اشاره کوچکی به بعضی از نکات رشته هتلداری خدماتی است ، نیاز به دکترو مهندس وکارشنا س ندارد نیاز به تجربه طولانی دارد در هیچ یک از هتل های بزرگ جهان وزنجیره ای و بنام بین المللی و موفق مدیرآنها مهندس و دکتر نبوده اند تجربه طولانی درهتل داشته اندوازتجربه خود استفاده کرده اند اگرافرادی در لیست اعضاء  از عنوان  دکتر مهندس وکارشناس استفاده میشودو بناست برای استاندارد سازی یک کشور برنامه ریزی کنند حتما از افراد متخصص با تجربه فراوان در امور هتلداری باید استفاده شود نه اینکه از افراد بی  تجربه کاری یا با داشتن مدرک دوره های کوتاه مدت استفاده کنند برای اطمینان وآشنایی هتلداران لازم است این افراد واحد های درسی که در رشته هتلداری  گذرانیده اند ونام دانشگاه وکشور به همراه ریزنمرات  وشروع وپایان دوره ازچه تاریخی تا چه تاریخی و یا تالیفاتی یا حتی جزوه ای دررشته امورهتلداری دارندمستند ارائه دهند(درصورت لزوم استعلام شود) و وقتی از عنوان دکتر و مهندس استفاده میکنند لازم است  رزمه ای ازاینکه تا بحال مدیریت کدام هتل ها با چه پستهای ها وچه مدت  مشغول بکار بوده اند تا بحال مدیریت کدام هتل ها وچه مدت یا کدام هتلی را راه اندازی و سیستم گذاری و یا کدام هتل ها را مشاوره ای انجام داده اندیا چه  نوآوری را ارائه وکار جدیدی ارائه داده اند یا یکی از مقالات یا پایان نامه و یا تالیف وجزوه ای که نوشته اندرا ارائه دهندکه درچه رابطه یا موردی بوده است زیرا این افراد بالاترین ضربه را به صنعت هتلداری واردکرده اندو اگرتجربه ای ندارند صلاحیت اظهارنظرندارندیا ازتکنو لوژی هتلی چه میدانندHMS کتبا توضیح دهندتا مشخص شود اطلاعات آنها تا چه حد وحدودی است برای تدوین استاندارد سازی اگربخواهند واقعا به نتیجه برسند باید فقط از متخصصین با تجربه در ارتباط  باید شرکت کنند درست مثل اینکه یک مهندس ساختمان بخواهد درامورپزشکی اظهارنظرکند یا بالعکس که عملی بیهوده است توجه داشته باشید اظهارنظرافرادیا اعضاء که از طرف سازمان ارائه شده که در مورد این مکاتبات ولینک ها می شود نشان ازاطلاعات ودانش آنها درامورهتلداری خواهد بود بهمین دلیل افردی که بناست درمورد استاندارد سازی هتل ها اظهار نظری بکنند قبلا تمام لینک ها ونکات عنوان شده را مطالعه کنند که وقت بهیوده برای مسایل غیرکارشناسی گذاشته نشود

هتل هافقط براساس ساختمان وتجهیزات استاندارد سازی نمی شود نکات مهم دیگری ازجمله تکنولوژی ،ایمینی که حرف اول را میزند دربالا اشاره کوتاهی شد،بخش پشتی هتل که مهم ترازبخش جلوی هتل است  اگربه بخش پشتی توجه نشود چگونه بایدخدمات بدهد؟ امکانات ایمنی، بهداشتی ،آتش ،رلزله وامنیت مسافر، نوع ساختمان،اندازه ها، دسترسی ها درکجای استاندارد سازی تدوین شده آمده یا اشاره ای شده است که خود ازناآگاهی این افراد است

درخاتمه منتظرتدوین استاندارد سازی  بگونه ای که اکنون درحال انجام است خواهم ماند تا پس ازآن  سلیقه ای بودن ومشکلات وآنچه تدوین شده را مطرح کنم نکات عنوان شده بخش بسیار اندکی از امور هتلداری بود که مطرح و تعدادی لینک ارسال کردم .

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

6 comments on “استاندارد سازی هتل ها کارکاملا غیرکارشناسی

 1. ناصر نادری گفت:

  بادرود به شنا استادم کاملا با مطالب فوق مواقم این پروژه فقط برای یک سری ادم های غیر حرفه ای و نا اگاه دکان شده است  

 2. مجیدعباسی مدیرت هتل میلادقایمشهر گفت:

  باسلام خدمت استاد عزیز فقط خواستم خدمت استاد عزیز عرض ادبی کرده باشم وتشکر بابت مطالب جالب خیلی استفاده کردم موفق وپیروز باشید

 3. آرمینه مقصودی لویه گفت:

  سلام استاد . من نه شاگرد شما هستم نه رشته ی هتلداری خوندم . بنده روانشناس هستم .برای تحقیق در مورد مطلبی خاص دست به دامن سایت های مختلف شدم ، خیلی برای من جالب بود که در تمام سایت ها اسم شما به عنوان سرشناس این رشته ذکر شده بود .من از مقاله های شما بسیار لذت بردم و نکته های بسیار خوبی یادگرفتم که حداقل می تونه در مرد انتخاب هتل و ارزش گذاری درموردهتل های که به عنوان مسافردر آن هااقامت می کنم کمکم کنه.به همین دلیل شما رو استادخودم می دونم و به ایرانی بودن شما افتخار می کنم .

 4. دربندی گفت:

  تشکر از محبت و توجه شما 

 5. داود خدری گفت:

  با سلام واحترام خدمت استاد بزرگوار جناب دربندیباتشکر فراوان از جنابعالی درخصوص مطالب تخصصی هتلداری که درخدمت هنرچویان این رشته وعموم گذاشته اید

 6. خوابگرد گفت:

  ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما استاد گرانقدر بنده هم مثل دوست ارجمند و استاد عزیزم جناب نادری کاملا با فرمایشات جنابعالی موافق هستم .لیکن باعث تاسف است که کسانی که در مناصب بالای این صنعت فعالیت میکنند این صنعت را تبدیل به کاسبی آنهم به سخیفترین شکل ممکن نموده و از جایگاه خود جهت باج و تلکه هتلداران استفاده می کنند.پایدار و بهروز باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *