انتخاب مشاور هتلداری

پاسخ به سرمایه کذاران صنعت هتلداری
اصغر ژیان دربندی کارشناس ،مشاورو متخصص امور هتلداری

مطلب زیررا بنا به خواست بسیاری از سرمایه گذاران صنعت هتلداری نکاشته ام با تماس های که از نقاط مختلف ایران داشته اندکه سئوال می کردند چه افراد ی صلاحیت دارندکه برای مشاور هتلداری انتخاب کنیم و چگونه باید تشخیص دهیم که آیا آگاهی های لازم برای انتخاب مشاورهتلداری را دارند یا خیر؟برخلاف تصورافراد زیادی شغل هتلداری یا مدیریت هتل را که کاربسیارساده ای می دانندشفل بسیارحساس وپیچیده وپرمسئولیتی است واین افرادکه کارهتلداری را آنقدرساده می دانند چرا تاکنون مقاله یا مطلبی درموردآن ننوشته اندبا عنوان های کارشناس ،متخصص ، بدون داشتن اطلاعات در امورهتلداری ازساده اندیشی این افراد است یا بعضی با چاپ کارت ویزیت وبا عنوان دکتر،مهندس یا اینکه دارای تالیف یاترجمه یامدرس هتلداری هستندخودرا مشاور هتلداری به سرمایه گذاران دراین صنعت معرفی میکنند هرگزچنین نیست .این افراد باید بدانند باکار کردن کوتاه مدت در یک بخش هتل یا مدیریت یک هتل یا با دیدن یک دوره کوتاه مدت وگرفتن اطلاعات اندک نمی توان مشاوریا مدرس هتلداری شدافرادی که هنوز فرق انواع هتل ونیازها ودسترسی ها معماری وهزارن نکات دیگرکه نیاز وارد شدن به این شغل شناحته شده بین المللی پرمسئولیت وبسیارپیچیدهConsultant & Expert in Hotel & Motel Management را نمی دانندبااظهارنظرهای خودسرمایه گذاران راگمراه میکنند وآنهایی هم که با عنوان دکترو مهندس و کارشناس هتلداری فعالیت میکنندچنانچه بخواهنددرزمینه مشاورهتلداری فعالیت کنندضروری است وحتما می بایست دارای مدرک 4ساله وگذراندن 140 تا 145 واحددرسی درارتباط باکارشناسی مدیریت هتل از دانشگاه های معتبر بین المللی هتلداری داشته باشندوضمن داشتن چنین مدرکی حداقل 15تابیست سال تجربه کاری ومدیریت درهتل های 1ستاره تا 5 ستاره بطور مستمرداشته باشدبدون تجربه کاری مستمرومدیریت هتل های گوناگون و تحصیلات کارشناسی هتلداری هرگز نمی تواند مشاورهتلداری باشدکه این سرمایه گذاری های کلان وملی را به درستی هدایت کند افرادی گه بدون داشتن نکات فوق عنوان میکنندمشاورومتخصص امورهتلداری هستندنشان ازناآگاهی این مشاورین فله ای است،این مشاورین نماها یا مشاورین فله ای فراوان هستندبا اطلاعات اندک که درموردصنعت هتلداری دارند شغل مشاور هتلداری را انتخاب کرده اندویا اطلاعاتی غلطی که به سرمایه گذاران پیشنهادمیدهندبزرگترین صدمه را به این صنعت ملی واردمیکندمشاوره دادن این افرادبجزگمراهی سرمایه گذاران سودی ندارد،اغلب سرمایه کذاران متوجه این امرمهم نیستند ونمی توانند تشخیص دهندکدام مشاورهتلداری اطلاعات کافی برای ساخت هتل راداردکه به کمک او بیاید وبصرف اینکه فرد مورد نظردرحال حاضرمدیرهتل است می تواند مشاورهتلداری باشدهرگزنبایدانتخاب کنندمدیریت هتل با مشاورهتلداری دومقوله کاملا متفات است بعبارتی مشاور هتلداری به راحتی می تواندمدیرهتل باشدو هتل رابخوبی اداره کندولی مدیرهتل نمی تواندبعنوان مشاورهتلداری فعالیت کندمهم ترین وظیفه مشاورهتلداری آماده کردن بسترمناسب برای اداره کردن و سیستم گردش کارهتل حتی برای مدیران کم تجربه باکمترین نیروانسانی وتجهیزات است ، عمل کرد صحیج مشاور هتلداری در زمان ساخت یا درحال بهره برداری باعث شهرت وآوازه هتل و نجات دهند مدیران کم تجربه هتل خواهد شد، مشاورآگاه و داناوورزیده می تواند با بررسی دقیق ازسیستم گردش کار هتل و ارتباط بخشهای مختلف هتل در حال کارو ودرک مشکلات وکمبودها وکنترل ها ی لازم مدیریتی در عمل سرویس دهی به مدیران با تجربه هتل نیز پیشنهاد وراهکار های بسیارنوو ابتکاری برای کیفیت مطلوبتروکم کردن هزینه هاوافزایش در آمدورضایت وجلب جذب مشتری بیشترکمک شایانی کند،صنعت هتلداري سرمايه گذاري هنگفتی می طلبدچگونه میتوان اطمینان کرد، این سرمایه عظیم ملی رابه این مشاورین فله ای که با دیدن آموزش های کوتاه مدت یا آموزش های تخصصی یک هفته ای دوهفته ای یاباشرکت درسمینارهای مختلف چندروزه که هیج اطلاعتی مفیدوکاربردی یا نکاتی تازه یاکلیدی را دراین آموزش های تخصصی ویابا شرکت درسمینارهای آموزشی آموزش داده نمی شود سپردکه در هیج سایت اینترنتی ،نشریات حتی یک مقاله یا یک برگ از نکات یا آموحته ها انتشارداده نشده وقتی یک برگ از آموزش ها در جایی انتشار نمی یابد نشان ازچیست ؟با اطمینان میگویم اگرحتی یک برگ آموزشی یا جزوه ای وجودداشته باشدکه ندارد را مطالعه کنید قطعا مطالب آن کارایی درصنعت هتلداری نداشته است یا به نکات بسیار پیش پاافتاده ای اشاره شده که بیشتر به بی اطلاعی و نا آگاهی این مشاورین فله ای یا برگزارکنندگان این دوره های تخصصی وسمینار ها پی خواهید برد.جالب است هنوزهیچ مشخص نشده ساحتمان هتل ودسترسی ها،بخشها، ارتباطات، امکانات،سیستم گردش کاروسایل و تجهیزات وتکنولوژی بکار رفته و….. چارت سازمانی را تعیین میکنند بیشتر به بی اطلاعی این افراد پی می برید ،سرمایه گذاران نبایداشتباه کنند برای انتخاب مشاور لازم و ضرویست قبل از انعقادقراردادبا هرتجربه وسابقه کاری که داردنمونه های ازگزارش های کتبی که در کارنامه کاری آنها است رامطالبه کنندکه در زمان ساخت هتل های که مشاوره داده اندبه چه نکاتی اشاره کرده اندوپیشنهادها ی داده شده ازطرف آنها چه مواردی بوده تا بدانید اطلاعات آنها درچه حدوحدودی بوده است ،بایداطمینان حاصل كنيدكه مشاوری که بناست انتخاب شودتجربه کافی ،اطلاعات لازم درمورد تکنولوژی درامورهتلداری ،توانائی های حجم کار برخوردار است بدون داشتن مهارت های لازم درکلیه امور هتل ودانش کافی مي تواند باعث نرسیدن به اهداف وموفقیت در زمان بهره برداری هتل شود ،برای مطلع شدن از توانایی های مشاوری که بناست انتخاب شود لازم است نمونه ای از گزارشات درکلیه زمینه های ساخت هتل ها ازجمله سیستم گردش کارهتل ،برق تاسیسات،طراحی بخشها اندازه های مورد نیاز،نور پردازی، تکنولوژی موردنیاز با امکانات ودرجه هتل وسیستم های Building Management System وEnergy Management System وHotel Management System ودسترسی معماری وکلیه فضاهای معماری موردنیازهتل ساختمانی تاسیساتی واندازه آنهاوتعیین محل وبخشهای مختلف موردنیازهتل وارتباط صحیح آنها،چیدمان اتاق کنترل مرکزی،توپولوژیLan چیدمان اتاق ها،چیدمان تجهیزات لاندری ، ROOM DIVISION وسایل آشپزخانه ها وخط تولیدکترینگ،نیازPANTRY ،چیدمان ROOM SERVIS در طبقات ونیازهاوچیدمان خدمات ROOM SERVIS درآشپزخانه ودسترسی ،چیدمان اتاق خانه داری طبقات وسرپرست خانه داری ونیازها،جیدمان پیش فضاهای رستوران ها،ارتباط ودسترسی ها کلیه بخشها مالی ادارای ،انبار هاکلا ارتباط قسمتهای آشکار وپنهان هتل ،ویژیگی تحهیزات کلیه لوازم هتل که بایدخریداری شودوشرح وظایف هربحش از هتل ومسئولیت های کلیه پرسنل و هزاران نکته دیگرازگزارش های داده شده به سرمایه گذارن قبلی را ارائه دهند که بادریافت و مطالعه این گزارشات می توان پی بردکه آیا این فرد می تواند راهنمایی درستی انجام دهدکه درآینده هتلی بدون نقص ساخته شودوازدوباره کاری هاجلوگیری شودیاخیر؟بعدازمطالعه عمیق وبررسی کامل وتحقیقات قرارداد مشاوره ای منعقدکنندوحتما درقرارداد قیدکنندکه مشاورمی بایست هرپیشنهادویا تغییراتی راکتبا با توضیحات کامل به کارفرما بدهد کار فرمانبایدهرگزهیچ پیشنهادی راشفاها ازمشاورقبول کندکه چنانچه در آینده یا مشکلاتی ویادوباره کاری روبرو شدند مشاور بایدپاسخگو باشد،گزارشات کاری و پیشنهادهای داده شده قبل به هتل ها بسیار بسیار مهم است هرچه گزارشات کامل ترو جامع ترباشدنشان ازاطلاعات آنهاخواهدبودچطورممکن است ساختمان پیچیده هتلی رامشاوره داده باشندونمونه ای از گزارشها، یاهزاران پیشنهاد هاکه به هتل های قبل داده انددرکارنامه کاری آنها موجودنباشد اگرگزارشی وجود نداشته یا نتوانندارائه دهندازمشاورین فله ای هستتدکه واسطه ای بین تولید کننده یافروشنده کالا وسرمایه گذارکه از بابت فروش وسایل یا تجهیزکردن هتل کمسیونی دریافت می کنند برای این افراد مهم نیست این وسایل وتجهیزات ویژیگی هتل را دارا ست یاخیر؟مهم فروش کالا است ،این مشاورین فله ای یا واسطه ها که هنوز ویزیگی وسایل و تجهیزات هتل و تاثیرآنرا روی پرسنل وراندمان کاری نمی دانند چگونه می توانند پیشنهادنویا درستی بدهند،کدام یک از این مشاورین به هتلی درحال کار پیشنهادی یا راهکار تازه و نویی به هتل داده اندکه سیستم گردش کارهتل را تغییرداده باشندکه نیاز کنترل های مدیریتی را برطرف کند یا هزینه ها، یا نیرو انسانی را کم کند یادر عمل سرویس دهی تغییری ایجادکرده اندکه سودی نصیب هتل شود رادرکارنامه کاری خود دارند ،مشاور ورزیده دانا وآگاه است که می داند ومی تواند پیش بینی کندکه مدیریت هتل درآینده برای اداره کردن هتل با چه مشکلاتی روبرو ودرگیر خواهد شدکه باید در زمان ساخت با هزینه کمتر سود مطلوب پیش بینی و بر طرف کند و می داند چیدمان و انتخاب غلط وسایل و تجهیزات جه تاثیری روی عمل سرویس دهی راندمان کاری ،تعداد پرسنل ، استهلاک،تعدادوسایل وتجهیزات می گذارد زیرا آنها را لمس کرده است ،یطورمثال:اگرویزیگی تشک، تخت وسرتخت ،حوله ،موکت،چینی مشخصات انواع ماشین ظرفشویی وفرق آن با انواع ظرفشویی وویژیگی آن برای بخشهای مختلف،ویژیگی ماشین لباسشویی هتل وفرق انواع ماشین های لباسشویی دستگاه های مورد نیاز با امکانات هتل یادیگر وسایل موردنیازلاندری ، یخچال برای بخشهای مختلف یااتاق های هتل ،انواع بن ماری وویژیگی آن برای کدام بخش با چه مشخصاتی برای رستورا ن،آشپزخانه ،بوفه ،بارکر،سلاد بار یا هر بخش هتل چیست ؟ وهر یک بایدچه ویژیگی را داشته باشد وفرق آنها را سئوال کنیدیاچیدمان خط سروسرویس،خط پشتیبانی بخشها وPANTRY وخط تولید،خط سرویس دهی یا نکاتی که باید برای انتخاب لوازم پارچه ای رعایت شود و تاثیر آنها روی نیروی انسانی و تجهیزات اطمینان میدهم که نمی دانندبه همین دلیل درتمام هتل ها وسایل وتجهیزات خریداری شده برای بخشهای مختلف به یک شکل است وچیدمان آنها بدرستی انجام نشده که باعث کندی کار و نیروانسانی بیشتر و عدم سرویس دهی مطلوب شده است درصورتیکه ساختمان و امکانات ودسترسی ها واندازه های معماری وسیستم گردش کارهتل ها بزرگ وکوچکی وستاره با هم متفاوت هستند، سازندگان یا تولیدکنندگان بعلت نا آگاهی ازویژیگی وضرورت های لازم برای تجهیزات صنعت هتلداری وبی اطلاعی خریداراز ویژیگی وسایل وتجهیزات برای بخشهای مختلف هتل وجیدمان آنها باهمکاری مشاورین فله ای یاواسطه ها با فروشنده کالا وتولید کنندگان با چرب زبانی خودوسایل و تجهیزاتی را که ویژگی هتل را ندارد واصلا مناسب هتل نیست ،هرآنچه موجود دارند با هرنوع ویژیگی وچیدمان به سرمایه کذارقالب می کنندهمانطوریکه اگردقت کرده باشید بیشتر هتل ها وسایلی و یا تجهیزاتی را خریداری کرده اندکه بیشتردرمنازل بکارمیرود یادرهررستورانی می توانیدمشابه آنرا ببینید فرق بسیارزیادی بین تجهیزات و وسایل هتل ومنزل.است.کدامیک ازاین مشاورین تاکنون برای نمونه درموردهربخش یا نکاتی درامورهتلداری یا وسایل وتجهیزات هتل ویزیگی آنراکتبا عنوان کرده اندکه بایدچه مشخصاتی راداشته باشدویا مشاوره هایی که با سرمایه گذاران انجام داده اندچه نکاتی راکتبا عنوان کرده اند یک گزارش چند صفحه ای کتبی که برای هرهتلی مهم نیست چند ستاره اگردرکار نامه کاری آنها موجود است بایدارائه دهند تا کار فرما متوجه شود اطلاعات آنها درچه حد و حدودی است که سرمایه گذار با اطمینان خاطر پیشنهاد های اورا انجام دهد،یک مشاورهتلداری دانا وآگاه وبا تجربه بایداطلاعات وسیعی از تکنولوژی که در صنعت هتلداری که باید درزمان ساخت پیش بینی شودومصالح ساختمان وتجهیزات تاسیساتی نور پردازی و ویزیگی های وسایل وتجهیزات هتل ومهم تراز همه سیستم گردش کارهتل داشته باشدکه بتواندبه درستی دسترسی ها، اندازه ها ویدمان و نیازهاوکنترل های لازم مدیریتی را پیش بینی وبرنامه ریزی کندوهرکزتحت تاثیر تولید کننده یا فروشنده کالا نخواهدرفت که درآینده هتل با نواقص فراوان آماده بهره برداری شودتمام هتل های که توسط این واسطه هایا مشاورنماهای ناآگاه وبی تجربه گه با همکاری فروشنده یا تولیدکننده کالا تجهیز وچیدمان شده از قبیل وسایل و تجهیزات آشپزخانه ،قنادی ،رستوران ،لاندری، وسایل پارچه ای ،مبلمان یاهربخش دیگر هتل بدلیل دریافت کمسیون ازفروشنده کالا یا تولید کننده مورد تائید مشاور هتلداری (واسطه ها )قرارگرفته است بدون اینکه ازسیستم گردش کاروحجم کارهتل ویا دسترسی ها ومعماری ساختمان وسیاست های مدیریت هتل برای اداره کردن یا اتفاقاتی که ممکن است بعدازافتتاح بیفتد اطلاعاتی داشته باشندچیدمان راطراحی وانجام داده اندکه بعد ازافتتاح روی تعداد پرسنل ،راندمان کاری وسرعت درکارواشتباهات انسانی وهزینه ها تاثیرعمیق داشته است که مدیریت هتل نمی تواندعمل سرویس دهی راباکیفیت مطلوبی انجام دهد،چیدمان،طراحی وبرنامه ریزی لاندری، PANTRY خدمات ROOM SERVIS درطبقات وآشپزخانه وخانه داری انبارها وکلیه بخشهای هتل براساس معماری ودسترسی ها ودرجه هتل ونیازها وامکانات و حجم کارسیستم گردش کارهتل انجام می شودوقتی مشاور نتواند چیدمان خط تولید و نیاز ها و اندازه های لازم برای تشکیلات هتل را بدهد چکونه میتواندراهنمایی کند آیا فروشنده کالا هرچه گفت واظهارنظرکرد باید قبول کرد؟ اینکه عنوان میکنند هتل دیگر ازاین وسایل یا تجهیزات استفاده میکند وکارآیی لازم را داردآیا این دو هتل ازهرنظرعین هم هستند؟نباید قبول کرد اگر در هتلی گارآیی دارددرهتل دیگرهم دارد هرگزاینطورنیست ،مثلا :درهتلی از نوعی کباب پزاستفاده میکندکه تولید دودمیکند این کباب پز را نمی توان در هتل دیگر که هود درستی پیش بینی نشده یا ارتفاع سقف آشپزخانه آن کوتاه است از همین نوع کباب پزاستفاده کردبلکه بایددراین هتل ازنوع کباب پزمخصوصی استفاده کردکه شعله آن ازبالا وتولید دودآن بسیاربسیار اندک است استفاده کرد.همانطوریکه معماری دسترسی هاسیستم گردش کار،امکانات هتل هاباهم متفاوت است به هیج عنوان نباید تحت تاثیرعقاید غیرمنطقی و بی ارزش این افراد شدو نبایدپیشنهاد های این مشاورین فله ای یا فروشندگان کالا را با جیدمان غلط آنها قبول کردفروشنده کالا یا تجهیزکنند هتل کارشناس ومتخصص هتلداری نیست او یک فروشنده کالا است وبفکرفروش کالا است ،سرمایه کذاران بایدبدانند تمام گروه یا تیمی که برای ساخت وتجهیزهتل کار می کنندبعداز افتتاح هتل هیچکدام درهتل نخواهند بود،که با مشکلات درگیرشوندبعدازافتتاج هرمشکلی یا دردسری متوجه بهره برداریا مدیریت هتل خواهد بود،طی سال ها فعالیت درراه اندازی وسیستم گذاری ومشاوره هتلداری برای پروژه های بزرگ ومختلفی شخصی و دولتی زیادی به شهرهای ایران دعوت شده ام که ساختمان آنها درمرحله سفت کاری بوده واغلب مهندسین آرشتیکت این پروژه ها نقشه چندین هتل را نیزدر کار نامه کاری داشته اند پس از بازدیدوگزارشات کتبی وشنیدن نظرات اینجانب متوجه نواقص وکم بود ها واشکالات فاحش برای فضاهای مورد نیازواندازه ها ودسترسی ها محل بخشها وانتخاب غلط تجهیزات و… شده بودند حتی در چندین پروژه باعث تغییرمهندس آرشتیکت یا تاسیسات یا برق شده بود،وازاینکه گزارشات اینجانب قبل ازپایان پروژه از بسیاری دوبارکاری هاکمبودهاجلوگیری شده بودواز پیشنهادهای که باعث رفع بسیاری ازنواقص شد بسیار استقبال کردند ومتوجه شده بودندکه این نواقص باعث کم کردن بسیاری ازهزینه های ساخت وکم شدن نیروانسانی و تجهیزات درزمان بهره برداری خواهدشد بسیار خرسند بودند که متوجه این ندانم کاری ها قبل ازپایان پروژه شده بودند و ازبایت راهنمایی وپیشنهاد های منطقی که موردتوجه این سرمایه گذاران قرارگرفته بود هدایای گران قیمتی که انتظارآنرا نداشته ام خارج از قرار داد دریافت کرده ام ، به گفته چندین سرمایه گذارنکاتی که اشاره کرده بودم ساختمان نیمه کاره را نجات داده ام وقابل استفاده برای هتل شده و عنوان میکردندکاش از ابتدا با اینجانب تماس گرفته بودندکه ازاین هزینه های هنگفت که لازم نبود انجام شودجلوگیری میشد (گزارشات متعدد وفراوانی برای هتل های مختلف دراین موارد موجود است)مهندس آرشیتكت هرچندقوی وهرقدرخلاق وبا تجربه باشدبدون دستیابی به اطلاعات وآگاهیهای ویژه، نمی‌تواند به طراحی هتل بپردازدمهندسین که برای ساخت هتل فعالیت دارندمی بایست نیازها و توقعات میهمان ومدیریت هتل راکاملا درک کنند تا بتوانند به درستی طرح بدون نقص ارائه دهند،مهندسین با تجربه وتیزبین بعدازجلسات متعدد با متخصص ومشاورهتلداری آگاه وبا تجریه وجمع آوری اطلاعات كامل، ازتفاوت بین انواع هتل، انواع رستوران، انواع تخت ودسترسی‌ها وفضاهای مورد نیاز،وتعیین بخشهای مختلف هتل شروع به طراحی نقشه هتل می‌‌كنند.زیرامهندسین تفاوت بین انواع هتلهای گوناگون را با یكدیگروهمچنین ویژگیها واندازه بسیاری از فضاهای مهم مورد نیاز ضروری، تجهیزات و حجم كار یك هتل بخصوص، مشكلات هتلداری، نحوه اداره كردن هتل را لمس نكرده وازآن اطلاعی ندارندبه همین دلیل هتلهایی كه بدون مشاور هتلداری ورزیده وباتجربه یامشاورین فله ای ساخته شده یامی‌‌شود برای اداره آن ضمن صرف هزینه‌های بسیارسنگین با مشكلات فراوانی روبرو می‌‌شوند، مهندس آرشتیکت،تاسیسات، برق ،بایدزیرنظرمشاورهتلداری آگاه وباتجربه که همان خواست سرمایه کذار است نظرات اورا درساختمان هتل تامین کنند تیم سازنده یا پیمانکارهرگزنمی توانند بدون همکاری یک مشاورورزیده هتلداری کار را بدون نقص انجام دهد زیرا آنها نیازها را نمی دانند ،مسئول مستقیم پیش بینی ها فقط مشاور هتلداری است که با معماری ساختمان ودسترسی ها و اندازه ها نوع تجهیزات می بایست سیستم گردش کارهتل وچارت سازمانی راطراحی کندوبعنوان یک بهره برداراظهارنظرمی کند،لازم است قبل ازعقدقرارداد برای انتخاب مشاورهتلداری ضمن اینکه نمونه گزارشات کتبی که در کارنامه کاری اوست رامطالبه میکنندمی بایست کلیه سئوال های که درسایت http://hoteldari.net/learning/questions.php بعنوان نمونه طرح شده را نیزکتبا ازمشاوربخواهند با شرح کامل کلیه سئوال ها را که حداقل اطلاعاتی است که با ید مشاورین هتلداری داشته باشندپاسخ دهنددرصورتیکه بتوانندکلیه آنها را پاسخ دهدآنوقت می توان امیدواربودکه مشاورتا حدودی تجربه و مطالعه کافی درصنعت هتلداری دارددرغیراینصورت به هردلیلی نتوانند یامایل نباشد سئوال ها را پاسخگوباشندیا ازارائه گزارشاتی که به کارفرمای قبل داده است خودداری کند بهتر است از انتخاب چنین مشاوری تحت هیچ شرایطی استفاده نکنند زیرا حداقل سئوال های که ممکن است ازسوی سازندگان یا سرمایه گذاران پیش آید در بین این سئوال ها طرح شده است نکاتی که دررمان ساخت هتل برای زمان بهره برداری باید پیش بینی ویا پیش خواهدآمدونکاتی برای سیستم گردش کار هتل در این سئوال ها گنچانیده شده که دانستن آنها ضروری است ، چنانچه مشاور نتواند پاسخ دهد چگونه می تواند راهنمایی کند و این سرمایه عظیم وملی را به حرکت درآورد وقتی نتوانند حداقل پاسخ موردنیازراکه دراین سئوا ل هاگنجانیده شده جواب درستی بدهندچه اطلاعات تازه ای دارندکه بخواهند راهنمایی کنند انتخاب این مشاورین نه تنها کمکی به سرمایه گذارنمی کند بلکه باعث هزینه های بیشنرودوباره کاری هاوتعداد پرسنل وتجهیزات بیشترخواهندشدکه بسود سرمایه گذارنخواهدبود. دانستن سئوال های طرح شده برای انتخاب مدیرهتل یا مدرس هتداری نیزبسیارلازم و ضروری است ،مشاور هتلداری فقط درست کردن منو غذا نیست باید اطلاعاتی که میدهد از مدیرهتل پر ستاره و با تجربه وآگاه که سال ها فعالیت میکندودر حال فعالیت است بسیاربسیار بالا تر باشد که بتواند ابتکاروکار های نویی در ساختمان تازه تاسیس وبرای عمل سرویس دهی پیشنهاد و پیش بینی و اجرا کند،یشنهادهای و یا پیش بینی های که انجام می دهد می بایست برای تسهیل کار ، نیروانسانی کمتر، سرعت کار و سرویس مطلوب و تجهیز با ویژیگی های لازم و استهلاک کمتر،چیدمان صحیح بخشهای پشتی هتل،کنترل های لازم ورضایت مشتریان وکم کردن هزینه ها باشد، باید بتواند کار نوبرای سرویس دهی بهتریاخلاقیت یا پیشنهاد تازه ای ارائه دهدهرگزنباید هتلی دیگری را الگو قرار دهدکه این مشاور دخالتی درآن هتل نداشته است وبا دلایل منطقی ثابت کنندکه آنچه پیشنهاد یا تغییراتی که می دهدازنظرراندمان وسرعت کاری یا کنترلی یا رفاهی یا صرفه جویی روی تجهیزات ووسایل یا نیروانسانی درکدام قسمت ها بسودهتل خواهدبود، مشاور باید آنقدرتوانایی داشته باشدکه بتواند پیشنهاد های بدهدکه تاثیر عمیق روی رفاه مسافرین ، هزینه کمترسود بیشترکم کردن پرسنل وکارنو.برای کنترل های لازم ازنظرمالی وایمنی و مدیریتی وراندمان کاری برای بهتراداره کردن هتل داشته باشدو بایددرکلیه زمینه های هتل ساختمانی تاسیساتی وتجهیزسیستم گردش کاروهزاران نکته دیگرراکه دراین مقاله نیامده بتواند اظهارنظرهای مفید وراهکاری متعددارائه دهدیا ویژیگی تجهیزات ووسایل هتل وچیدمان تجهیزات آشپزخانه وپنتری ها و لاندری ووسایل موردنیاربا امکانات ومعماری ودسترسی های هتل برای هتل خاص رابتواندمشخص کندومی بایست دسترسی هاواندازه های هر بخش با امکانات هتل وارتباط بخش های درگیرونحوه محاسبه تعداد موردنیازواندازه آسانسوربا امکانات هتل برای سالن ها یا اتاق هایا پرسنل یا سفارش برای تعدادواندازه انواع میزصندلی مختلف را برای سالن های متعدد را بتواند محاسبه کندکه جه تعدادمیزوچه تعداد صندلی باید سفارش داد که بعد ازسفارش کم یا زیاد نباشد مشاورهتلداری می بایست آنقدراطلاعات داشته باشدوازجدیدترین تکنولوژی روز باخبرباشدکه در زمان ساخت بتواند به مهندسین آرشتیکت مهندسین تاسیسات وبرق مهندسین سخت افزارونرم افزارخواسته ها و نیازها را انتقال دهدوآنهارا با مشکلاتی که ممکن است پیش آید راهنمای کندکه کارها به درستی پیش برود،وقتی مشاور تجربه علمی و عملی کافی نداشته باشدواطلاعاتش درتمام موارد بالا که بطوربسیاربسیارخلاصه عنوان شدکم یا ضعیف باشد هرگزنمی تواند مشاورهیچ بخشی ازصنعت هتلداری که بسیار پیچیده است باشداین مشاورین ضعیف و بی مایه که صنعت هتلداری برایشان کاملا ناشناخته است بدون داشتن سوابق کاری یا نمونه ای ازگزارشات یا پیشنهاد های قبلی ازعنوان Consultant & Expert استفاده می کنند نشان ازناآگاهی کامل این افراد به این صنعت است که ازچنین عنوان های استفاده میکنند و باعث زیان رسانیدن به این سرمایه کذاری ملی خواهندبود ،تکرارو تاکید میکنم نبایدفراموش کردمهم ترین نکته برای انتخاب مشاور هتلداری مطالعه گزارشات و پیشنهاد های که درمشاوره های قبل انجام داده اندضروریست اگرگزارشی ندارندازهمان مشاورین فله ای هستندکه درهیچ بخشی ازهتل نمی تواننداظهار نظر کنند واطمینان میدهم اظهار نظرآنها فاقد ارزش است ،اینجانب آمادگی دارم برای کمک به سرمایه کذاران سئوال های مطرح شده درسایت راچنانچه بخواهند چهت آزمون به توانایی وآگاهی مشاوریامدرس درمیان بگذارندبدون اینکه نام مشاوریا مدرس را ارسال کنندبرای پاسخ های داده شده کتبا اظهارنظرنمایم امید است با نوشتن این مقاله کوتاه توانسته باشم کمکی به سرمایه گذاران کرده باشم
استفاده مجدد این مطلب درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیرو باذكر نام نویسنده ومنبع مجاز مي باشد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

5 comments on “انتخاب مشاور هتلداری

 1. م - ل گفت:

  سلام آقای ژیان دربندی من دارم درموردمشاورهتل داری تحقیق می کنم ازنعدادی که روی کارت ویزیت آنهانوشته شده بود مشاورهتلداری یاکارشناس یامدیرهتل پاسخ سئوال های که درسایت شمایادرهمین مقاله بوده را داشته ام هیچ کدام نتوانسته اند پاسخ سئوال هارابدهند یادرخواست یک نمونه ازگزارش های که ازکارهای مشاوره ای قبلی که انجام داده اندراداشته ام که دراختیارم بگذارند متاسفانه موفق نشده ام به کمک شمانیاردارم وسوالاتی درمورد هتلداری دارم چگو نه میتوانیدکمک کنید؟

 2. دربندی گفت:

  اطمینان می دهم د رصورتیکه مقالات اینجانب را با دقت مطالعه کنید به هرسئوالی درارتباط با امورهتلداری  خواهید رسید سلامتی و موفقیت برای شما خواستارم 

 3. نگين غفاري گفت:

  Jenabe darbandi aya maghalate shoma dar morede inke chegune furnish konim in majmuaro va che nokati ro dar nazar begirim va ya inke az che sherkathai vasayele morede niazemuno kharidari konim ham maro rahnamai mikonand? aya hamaye maghalatetun dar site mojudadnd?

   

 4. Ali Reza Heydari گفت:

  با تشکر و احترام جناب دربندی ما چگونه و کجا میتوانیم افراد امین و کارشناس در ضمینه هتلداری را استخدام و یا جستجو کنیمبا تشکر از استاد عالیقدر

 5. آموزش آشپزی گفت:

  ممنون از وبلاگ خوبتون. به سایت ما هم
  حتما سر بزنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *