اهدا جایزه  برای ایده و خلاقیت در هتلداری

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

سایت هتلداری ایران برای اولین باردرجهان به افرادی که بتوانندنوعی خلاقیت وابتکارنوآوری پیشنهاد درکلیه امورهتلداری برنامه دهی برای بالابردن افزایش درآمدهاوبالابردن کیفیت وخدمات سرویس دهی وسرعت درسرویس دهی کم کردن نیروی انسانی کم کردن هزینه های بخشهای مختلف هتل،آموزش،رزرو،ایمینی،تبلیغات،روابط عمومی،مالی اداری یادرموردکم کردن هزینه ساخت هتل یاباز سازی، یا در زمان بهره برداری،ومدت زمان برگشت سرمایه،برنامه دهی برای استهلاک وخریدکمتروسایل و تجهیزات، سوددهی ازتمام امکانات هتل درتمام فصول سال،ایجاددرآمدهای جنبی ، رضایتمندی، رفاه وآسایش مشتری و کارکنان،برنامه دهی برای دسترسی ومعماری ساختمان،امورمالی،کنترلی،سیستم گردش کار،تکنولوژی (HMS-EMS-BMS )یاکم کردن هزینه خریدوچیدمان آشپزخانه،لاندری،برای سرعت درکاریابرنامه دهی درهرچیزی جدیدوایده وابتکار پیشنهاد تازه که کاربردی داشته باشدکه به نفع صنعت هتلداری کشورباشدیابطورمثال پیشنهاد درزمان های شلوعی هتل استفاده از دانشجویان ومحصیلین که تعطیلات رامیگدرانندبرای کاردربخشهای ازهتل که حقوق کمتری دریافت میکنندوکمکی به دانشجویان و محصلین خواهدبودحتی هرنوع نام ازانواع هتل،متل اتاق و”انواع ساختمان هتل”انواع سالن واتاق،جدید رابه آدرس   hoteldari@gmail.com بفرستنداگر پیشنهادیاایده و ابتکاربرای اولین باربودیک جلد کتاب تکنیک هتلداری که مبلغ آن صدهزارتومان می باشدراازطرف سایت هتلداری ایران دریافت خواهندکردونام وایده آنهادرسایت هتلداری ثبت خواهد شد

شرایط :

کلیه افراد میتوانند در این برنامه مشارکت نمایند

مطلب با برنامه   word روی کاغذ A۴  تایپ شود

هرایده وخلاقیتی نوآوری یاوهرچیزی ،حرف تازه که برای اولین باردرموردامورهتلداری اعلان یاپیشنهادمیشودمورد قبول است

مطلب،ایده نبایدازسایت هتلداری ایران یاتالیفات ” اصغر ژیان دربندی ” یادرگارگاه های آموزشی انیجانب درشهرهای مختلف ایران قبلا پیشنهادیانوشته شده برداشت شده باشد

نام و نام خانوادگی با آدرس کامل همراه باشماره تلفن  ارسال شود

امید است شما یکی از برندگان باشید

لازم بیاد اوریست کلیه افرادی که درهربخشی ازرشته هتلداری فعالیت میکنند یاتحصیلاتی دراین رشته دارند،مدیران ،صاحبان هتل ، مدرسین،اساتید،کارکنان،مؤلفين ،مهندسین هتل سازچنانچه تاکنون هرایده ای یاخلاقیت ویاحرف تازه یا ابتکاری ازخود درامور صنعت هتلداری داشته انددرصورتیکه ازسایت هتلداری ایران یاتالیفات اینجانب برداشت نشده باشدمطلب خودرا ارسال نمایندمیتوانندجایزه خودراکه یک جلد کتاب تکنیک هتلداری باباقطع وزیری پانصد صفحه که قیمت صدهزارتومان است رادریافت کنند وایده وابتکاروخلاقیت رابه نام خودشان درسایت علمی هتلداری ایران ثبت نمایند هیچ محدودیتی زمانی برای شرکت این برنامه نیست

توضیح اینکه :

منظورازاین برنامه وپیشنهادکه انتشارداده ام وجایزه ای هم درنظرگرفته ام این بودکه تمام افرادی که درصنعت هتلداری فعالیت میکنندتشویق شوندویادبگیرندکه به دنبال نوآوری وخلاقیت باشند،نه تقلیدصنعت هتلداری باصداقت ،خلاقیت ونوآوری وابتکار زنده است که میتواندبسرعت برگشت سرمایه گداری راتضمین کند.درصنعت هتلداری ابتکار،نوآوری، خلاقیت معجزه می کند.هتل ها، مدیران، مدرسین، مشاورین، مهندسین و..یاآنهایکه مطلب ومقاله های یاپایان نامه در مورد امور هتلداری نوشته اندوانتشارداده انداگرحرف تازه ای،نوآوری،ابتکاروبرنامه جدیدی پیشنهادنکرده باشندموفق نخواهند شدشماکه دراین صنعت فعالیت می کنیدآیا تابحال ازخودسوال کرده ایدکه تاکنون چه حرف تازه ای یاپیشنهاد جدیدی ازمطالبی که دربالااشاره شده راخلق کرده اید؟چنانچه کنجکاوی کنیدووقت بگداریدحتمامی توانیدخلاق باشید،وتقلیدوکپی برداری رافراموش خواهیدکردکپی برداری نشان ازناآگاهی بی تجربه بودن افراداست هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست برای کاری که ابتکارونوآوری،کم کردن هزینه ها،بالا بردن درآمدبرنامه ای یاپیش بینی نشده باشداین سرمایه گداری عظیم راانجام دهدلازمه موفقیت درهرکاری ایده جدید،ابتکار،خلاقیت،نوآوری،است بخصوص درصنعت هتلداری ورستوران داری نبودابتکارو نوآوری،ایده جدید،تقلیدوکپی برداری باعث عدم موفقیت است

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *