اهدا جایزه  برای ایده و خلاقیت در هتلداری

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

سایت هتلداری ایران برای اولین باردرجهان به افرادی که بتوانندنوعی خلاقیت وابتکارنوآوری پیشنهاددرکلیه امورهتلداری برنامه دهی برای بالابردن افزایش درآمدهاوبالابردن کیفیت و خدمات سرویس دهی وسرعت درسرویس دهی کم کردن نیروی انسانی کم کردن هزینه های بخشهای مختلف هتل،آموزش،رزرو،ایمینی،تبلیغات،روابط عمومی ،مالی اداری یادرموردکم کردن هزینه ساخت هتل یابازسازی،یادرزمان بهره برداری،ومدت زمان برگشت سرمایه وبرنامه دهی برای استهلاک وخریدکمتروسایل وتجهیزات،سوددهی ازتمام امکانات هتل درتمام فصول سال،ایجاددرآمدهای جنبی، رضایتمندی،رفاه وآسایش مشتری وکارکنان،برنامه دهی برای دسترسی ومعماری ساختمان،امورمالی،کنترلی، سیستم گردش کار،تکنولوژی (HMS-EMS-BMS ) یاکم کردن هزینه خریدوچیدمان آشپزخانه،لاندری،برای سرعت در کاریابرنامه دهی درهرچیزی جدیدوایده وابتکارپیشنهادتازه که کاربردی داشته باشدکه به نفع صنعت هتلداری کشور باشدیابطورمثال پیشنهاددرزمان های شلوعی هتل استفاده ازدانشجویان ومحصیلین که تعطیلات را میگدرانندبرای کار دربخشهای ازهتل که حقوق کمتری دریافت میکنندوکمکی به دانشجویان ومحصلین خواهدبودحتی هرنوع نام از انواع هتل،متل اتاق و”انواع ساختمان هتل”انواع سالن واتاق،جدیدرابه آدرس hoteldari@gmail.com بفرستنداگر پیشنهاد یاایده برای اولین باربودیک جلدکتاب تکنیک هتلداری که مبلغ آن صدهزارتومان می باشدراازطرف سایت هتلداری ایران دریافت خواهندکردونام وایده آنهادرسایت هتلداری ثبت خواهد شد

شرایط :

کلیه افراد میتوانند در این برنامه مشارکت نمایند

مطلب با برنامه   word روی کاغذ A۴  تایپ شود

هرایده وخلاقیتی نوآوری یا وهرچیزی ،حرف تازه که برای اولین باردرمورد امورهتلداری اعلان یاپیشنهاد میشود مورد قبول است

مطلب ،ایده نبایدازسایت هتلداری ایران یا تالیفات ” اصغر ژیان دربندی ” یادرگارگاه های آموزشی انیجانب در شهرهای مختلف ایران قبلا پیشنهادیا نوشته شده برداشت شده باشد

نام و نام خانوادگی با آدرس کامل همراه  با شماره تلفن  ارسال شود

امید است شما یکی از برندگان باشید

لازم بیاد اوریست کلیه افرادی که درهربخشی ازرشته هتلداری فعالیت میکنند یاتحصیلاتی دراین رشته دارند،مدیران ،صاحبان هتل ، مدرسین،اساتید،کارکنان،مؤلفين ،مهندسین هتل سازچنانچه تاکنون هرایده ای یاخلاقیت ویاحرف تازه یا ابتکاری ازخود درامور صنعت هتلداری داشته انددرصورتیکه ازسایت هتلداری ایران یاتالیفات اینجانب برداشت نشده باشدمطلب خودرا ارسال نمایند میتوانندجایزه خودراکه یک جلد کتاب تکنیک هتلداری با قیمت صدهزارتومان است بدون هزینه پست دریافت کنند وایده وابتکاروخلاقیت را به نام خودشان درسایت علمی هتلداری ایران ثبت نمایند

توضیح اینکه :

منظورازاین برنامه وپیشنهادکه انتشارداده ام وجایزه ای هم درنظرگرفته ام این بودکه تمام افرادی که درصنعت هتلداری فعالیت میکنندتشویق شوندویادبگیرندکه به دنبال نوآوری وخلاقیت باشند،نه تقلیدصنعت هتلداری باخلاقیت ونوآوری وابتکار زنده است که میتواندبسرعت برگشت سرمایه گداری راتضمین کند.درصنعت هتلداری ابتکار،نوآوری، خلاقیت معجزه می کند.هتل ها،مدیران،مدرسین،مشاورین،مهندسین و..یاآنهایکه مطلب ومقاله های یاپایان نامه در موردامورهتلداری نوشته اندوانتشارداده انداگرحرف تازه ای،نوآوری،ابتکاروبرنامه جدیدی پیشنهادنکرده باشندموفق نخواهند شدشماکه دراین صنعت فعالیت می کنیدآیا تابحال ازخودسوال کرده ایدکه تاکنون چه حرف تازه ای یاپیشنهاد جدیدی ازمطالبی که دربالااشاره شده راخلق کرده اید؟چنانچه کنجکاوی کنیدووقت بگداریدحتمامی توانیدخلاق باشید ،وتقلیدوکپی برداری رافراموش خواهیدکردکپی برداری نشان ازناآگاهی بی تجربه بودن افراداست هیچ سرمایه گذاری حاضرنیست برای کاری که ابتکارونوآوری،کم کردن هزینه ها،بالا بردن درآمدبرنامه ای یاپیش بینی نشده باشداین سرمایه گداری عظیم راانجام دهدلازمه موفقیت درهر کاری ایده جدید،ابتکار،خلاقیت، نوآوری، است بخصوص درصنعت هتلداری ورستوران داری نبودابتکارونوآوری،ایده جدید، تقلیدوکپی برداری باعث عدم موفقیت است

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *