نمايشگاه هتلداري چگونه بایدباشد؟

اصغرژيان دربندي كارشناس ومتخصص هتلداري

این مطلب در روزنامه همشهری به چاپ رسیده است که عینا درسایت قرار گرفت
چندسال قبل براي بازديدازنمايشگاه هتلداري به ايتاليا، شهرريمني دعوت شدم ودرست يكسال بعدبراي بازديدازنمايشگاه هتلداري پاريس دعوت شدم كه براي ديدن اين نمايشگاه ها به ايتالياو فرانسه سفركردم اين نمايشگاه هابراي هربازديدكننده اي كه درصنعت هتلداري وجهانگردي فعاليت ميكندواقعاديدني است زيراديدن اين نمايشگاه هاوغرفه هاي شركت كنندگان كه به طرزبسيارزيباتزئين شده به هرشخص بازديد كننده اي اطلاعات جامع ومفيدي مي دهددراين نمايشگاه هادربسياري ازغرفه هابادستگاه بخارپز،گاز، فريا مكروفرپخت غذانيزصورت ميگرفت وبازديدكننده ها مي توانستندازانواع غذاهاتست كنند،درهيچ غرفه اي باتوجه به اينكه غذاو نوشابه بصورت رايگان توزيع مي شدوبعضي ازغرفه هاكه كاتولوگ وعكس توليدات خودرادركلاسورهاي زيبايي به همراه Cd به مراجعين هديه ميدادندكسي براي خوردن غذاوگرفتن كلاسورهجوم نمي بردبيشترراهنمايان يا توضيح دهندگان غرفه هادانشجويان هتل داري ياجهانگردي بودندكه خودنوعي آموزش براي دانشجويان اين رشته بوددراين نمايشگاه هاهتل هاي شركت كننده دستگاه آب پرتقال گيري ياCHAFING DISH BUFFET شف ديش يا نحوه رزرورابنمايش نگذاشته بودن بلكه هنرسرويس دهي وخدمات خودرادرمعرض ديدقرار داده بودنددرتمام مدت برگزاري نمايشگاه برنامه هاي آموزشي ازقبيل:آموزش چگونگي انتخاب و تشخيص موادغذايي سالم مثل گوشت وكنسرووغيرو،نكات ايمني براي تجهيزوساخت هتل ازنظرآتش سوزي،آموزش آشپزي، شيريني پزي ياتهية انواع سس وسالادوچيدن ميزدرهتل يارستوران براي انواع ميهماني هاياسمينارهاي مختلف وبحث هتلداري طوري برنامه ريزي شده بودكه هر ببيننده اي راواداربه حضورمجدددرنمايشگاه مي كردچون ديدن تمام قسمت هايابرنامه هاي جالب ومفيدنمايشگاه دريكروزامكان پذير نبود.همچنين براي مسافريني كه مي خواستنددرهتلي براي سال آينده رزروكنندتخفيف هاي زيادي درنظرميگرفتند ودر برنامه هاي جالب ومتنوع ومسابقه هاي كه هتلداران و غرفه داران فروشنده گان تجهیزات هتل تدارك ديده بودندمثل چگونه مي شودجلب بيشتر توريست كرد،وسايل هتل چه ويژگي هاي بايدداشته باشد،چه نكاتي در رستوران مشتري راآزارمي دهد(مثلا براي خالي شدن ميزرستوران ياسفارش غذابايد منتظرماند)،يامسافرين هتل چه نكاتي رارعايت كنندو… قرعه كشي ميشدوجوايزشامل چند شب اقامت رايگان يابا درصدي تخفيف يا بليط رایگان ياكوپن هاي براي استفاده ازرستوران هتل كه مثلا براي هرميزي20% تخفيف داده ميشدوياكوپن هاي مثل استفاده ازاستخرياسوناي هتل كه هيچ هزينه اي براي هتل نداردبه بازديدكنندگان ميدادندكه اين نوع هديه هاباعث مي شوددرتاريخ هاي خلوتي هتل مراجعين بيشتري داشته باشندومشتريان بيشتري رابا خدمات وسرويس دهي هتل آشنانمايد.
دراين نمايشگاه هانظم وارائة اطلاعات لازم آگاهي كامل و كافي براي هربازديدكننده اي فراهم بود،هرشخصي با مراجعه به ميز اطلاعات كه مجهزبه كامپيوتربودميتوانست شمارةغرفه وشمارة سالني كه كمپاني ياهتل مورد نظرش بودبپرسدوبه راحتي به غرفة موردنظرمراجعه كند.
چندي قبل ازنمايشگاه هتلداري درتهران بازديدكردم،صاحبان غرفه هاكه اغلب هتلداربودندغرفه هايشان رابه نوعي تزيين كرده بودندكه گوئي فروشندة لوازم خانگي هستندازجمله هتلي كه باگذاشتن تعدادي CHAFING DISH BUFFET شف ديش ودستگاه آب پرتقال گيري غرفه اش راتزئين كرده بودكه معلوم نبودمنظورچيست ياهتلي پاكت پلاستيكي كه روي ان آرم هتل چاپ شده ياصابون هتلي كوچك كه حتي نام هتل راهم نداردبه بازديدكنندگان هديه مي دادوطراحي غرفه هااصلا جالب ومناسب هتل هانبودبرگزاري اينگونه نمايشگاه هافقط اتلاف وقت وهزينه است كه به بازديدكننده گان نه تنها اطلاعاتي نميدهدبلكه هيچ جاذبه اي یاآموزشی براي بازديد كنندگان ندارد.
درنمايشگاه هاي خارج كشور متخصيص درطراحي داخلي با كمك متخصصين همان رشته با بستن قراردادغرفه هارابصورت مناسب وجالب توجه تزئين ميكنند
درنمایشگاه های هتلداری هتل ها بایدهنرشان و خدماتی که ارائه میدهندخلاقیت وابتکارشان رابه نمایش بگذارندازکیک هاودسرهای که درهتل تولید می شودراهمراه باسروآن را بنمایش بگذارندنشان دادن دوتخت خواب یایک میزبارومیزی اینهابه تنهائی کافی نیست همانطوریکه اگرتجهیزات آشپزخانه رابه نمایش گذاشته اندبایدیک آشپزحرفه ای نیز درحضورمردم بالباس مخصوص باآن تجهیزات پختن چندغذا، چند نوع دسر،
DIP ،سوس ها وسالادهای مختلف رابنمایش بگذاردو چند نوع ازآن غذاهاراآموزش بدهدودستوردرست کردن این غداها، DIP ها. دسرها،سوس هارابطورزیباکه تبلیغات.آرم هتل هم چاپ شده بافولدرهای رنگارنگ دراختیاربازدیدکنندگان قراردهند یاهتل هااز یکروزپرکارهتل که تمام بخشهای هتل درحال فعالیت هستند فیلم تهیه کنندوبه نمایش بگذارندوسئوالات ساده مرتبط باهتلداری طرح کنندودرپایان نمایشگاه به پاسخ دهندگان قرعه کشی وجایزه بدهنداین جایزه هامی توانداستفاده ازرستوران کافی شاپ سونا استخرهتل یااقامت درزمان خلوتی هتل باشدازآانجائیکه این جایزهابه یکنفر ازخانواده هاتعلق می گیردباعث خواهدشدبرنده مسابقه برای دریافت جایزه بخاطراینکه تنهانباشدبادوستان ویا فامیل به هتل مراجعه کند،درواقع هتل نه تنهابرای دادن این جایزه هزینه ای پرداخت نکرده است بلکه برنده مسابقه تعدادی مشتری جدیدهمراه خودبه هتل آورده است که ازامکانات هتل استفاده می کنندو وجهی نیزپرداخت می کنند وسودی سرشاری هم برای هتل داشته است اینهاو100 هاابتکارونمونه دیگرمی توان برنامه ریزی کردکه بازدید کنندگان جذب آن غرفه شوند ،خوب بوداگردرآينده براي برگزاري چنين نمايشگاهي كه مي تواندبراي صنعت گردشگري وآموزش هتلداري بسيارمفيد باشد وباعث رقابت بين هتلداران براي بهبوداداره وسرويس دهي برترآنهابوجودايدبه نكات مهمي توجه كردوازمتخصصين هتلداري نيزاستفاده كنندوبهتراست برنامه هايي نظيرارائة سمينارهايي مرتبط با سخنران ها ومتخصصین مطرح و مشهورصنعت هتلداري استفاده کنند تا اطلاعات مفید ،نوودست اولی به مخاطبین بدهد،ياپذيرش دانشجودررشتة هتلداري يابابرنامه هاي مستقيم وغير مستقيم آموزشي نكاتي مربوط به هتلداري رابه برنامه هاي نمايشگاه اضافه كردكه نهايت استفاده از نمايشگاه براي بازديد كننده گان وصاحبان غرفه فراهم شود.ودرنهايت به غرفه ياهتلي كه بهترين برنامه هارابراي نمايشگاه ارائه داده جايزه اي تغلق گيرد.
بارهابراي ديدن نمايشگاه هاي مختلف دركشورشركت كرده ام نمايشگاه كتاب ومطبوعات،نمايشگاه كامپيوترو نمايشگاه هتلداري. درنمايشگاه كتاب كه بايدهربازديد كننده اي فرصت داشته باشدكتاب موردنظرش راانتخاب كند بعلت هجوم بازديدكننده هاكه محل نمايشگاه راباگردشگاه اشتباه گرفته اندحتي نميشودفهرست كتاب را مطالعه كردوتعجب است كه بيشتر بازديدكننده هارا كودكان 3 تا 10 ساله وحتي نوزادان تشكيل مي دهند!..و درسالن هابجاي بازديدازكتاب مشغول صرف بستني وتنقولات هستندويا بازديدكنندگان بافرزندان خود در حال پرخاشگري كه باعث ميشوندنه تنهاخودچيزي ازنمايشگاه بفهمندبقيه بازديدكننده واقعي رانيزازبازديد نمايشگاه پشيمان مي كننديابخاطردريافت يك هديه تبليغاتي باعث خراب كردن دكورغرفه نيزمي شوند…باتوجه به اينكه سالهاست درايران نمايشگاه برگزارمي شودهنوز نمايشگاه هاي مابراي بازديدكنندگان نظم وجاذبه اي نداردواستفاده درستي از برگزاري نمايشگاه نمي شوددرهركجاي خارج ازكشور نمايشگاه هابه سه گونه است
1-مردمي
2-تخصصي
3-بازرگاني

درهرسه نوع نمايشگاه افراد زير18 سال اجازه ورود ندارند بجز نمايشگاه هايي كه براي نوجوانان و يا كودكان تشكيل مي شوددر نمايشگاه هاي مردمي حتمابايد براي بازديد بليط بخرندوبليط هم آنقدرارزان نيست كه هرشخصي براي تفريح وگردش و خانوادگي به نمايشگاه برودوازدهام بوجودآورددر نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني حتماباارائه كارت شناسائي وكارت ويزيت يا معرفي نامه معتبراجازه ورود ميگيرند مثلا نمايشگاه دندانپزشكي فقط مخصوص دندانپزشكان است ومردم نمي تواننددراين نمايشگاه وارد شوند به همين علت نمايشگاه داراي نظم و ترتيب خاصي است و بازديد كننده ها به راحتي ميتوانندازنمايشگاه بازديدنمايندوغرفه داران نيزمي دانند بازديدكننده متخصص درهمين حرفه است بادقت توضيحات لازم را مي دهدوكسي بخاطرگرفتن يك خودكارتبليغاتي رايگان سؤال بيهوده نميكندووقت صاحب غرفه رانميگيرددرنمايشگاهاي تخصصي مي تواننديك ياچندروزخاص رابراي بازديدعموم آزاد بگذارند.
درنمايشگاه هاي تخصصي قبل ازبرگزاري نمايشگاه ازچندين ماه قبل براي متخصصين آن حرفه دعوت نامه ميفرستندوبمجرد ورود به نمايشگاه كارت دعوت تبديل به كارت كامپيوتري مي شودكه قابل نصب روي سينه است واين كارت درتمام طول نمايشگاه براي بازديدكننده معتبرورايگان است واحتياجي به تهيه بليط نمي باشد.
نكته هايي كه دربالا گفته شدفقط به منظورارائة پيشنهاد ونكته هاي مثبت ومفيدي است كه درنمايشگاه هايي كه در ايران برگزار ميشود ازآنهااستفاده كردوبراي بالابردن سطح نمايشگاه ونزديك كردن به نمایشگاه های تخصصی است.اميداست دربرگزاري نمايشگاه هاي تخصصي ازنظرمتخصصين همان رشته نيزاستفاده كردتاشاهدهرچه بهتروپربارتربرگزاري نمايشگاه هاي تخصصي باشيم.
استفاده ازاین مطلب باذکرنام ومنبع آزاداست

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *