به کدام سایت های اینترنتی اعتماد کنید

 

اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص هتلداری

computers-2.gif

آیا همه سایت های اینترنتی مورد اعتماد هستند ؟آیا همه سایت های اینترنتی معتبرهستند ؟ آیا آنچه در سایت های اینترنتی انتشارداده می شودواقعیت دارد؟یاچقدربا حقیقت سازگاری دارد؟ آیا مقالات تخصصی وعلمی که درسایت های غیرتخصصی انتشار داده می شود دارای اعتبار و ارزش است ؟ اینها وصدها سئوال دیگرکه درزیربرای آشنایی با انواع سایت های اینترنتی بطورخلاصه به آن اشاره میشود
اینترنت دنیای وسیعی است که بسرعت هرمطلب و تصویری را درسراسرجهان انتشار میدهد دراینترنت سایت های ووبلاگ ها مختلفی وجود داردکه هرکدام برای موضوعات گوناگونی فعالیت وراه اندازی شده است .همانطوریکه  نشریات هریک به موضوعی اختصاص دارد و فعالیت می کنند ( هنری ، سیاسی ، فرهنگی ، ورزشی ،اقتصادی و…
سایت های اینترنتی معتبر
سایتهای هستندکه فقط پیرامون یک رشته تخصصی مقاله ،مطب انتشارمی دهند ، وکمتر اتفاق می افتد مطلبی که درارتباط نباشدانتشاردهند
این سایت ها ازاطلاعات کارشناسان و متخصصین ونویسنده های سرشناس آن رشته استفاده می کند
ومعمولا مسئولین و یا مسئول سایت متخصص همان رشته است واگرنباشد ازافراد شناخته شده و متخصصین برای اعتبار دادن به سایت استفاده می کنند
به این سایت ها متخصصین اعتماد دارند زیرا به سختی هرمقاله ویا مطلبی را در سایت قرار میدهند به همین دلیل متخصصین برای اعتبار و ارزش مقالات تخصصی خودرا به این سایت ها ارسال می دارند تا انتشاردهند سایت های تخصصی است که  به متخصصین اعتبار می دهد وسایتهای تخصصی چنانچه مقاله و مطلبی ازمتخصصین گمنام آن رشته در سایت قراردهندبرای آن فرداعتباروارزش وشهرت می آفریند این سایت های تخصصی را استاتیدومدرسین با تجربه وآگاه  به دانشجویان خود برای مطالعه معرفی میکنند سایت های غیرتخصصی همان سایت های هستند که مقاله ها را از دیگر سایت های تخصصی کپی می کنند از نا آگاهی مدرسین بی تجربه است که چنین سایت های بی ارزشی و اعتباررا معرفی کنند computers-3.gif
سایت های که هرمطلبی درمورد هرچیزی را در سایت انتشار میدهندوهیچ حرفی از خود برای گفتن ندارد و ازهرعنوانی  برای سایت استفاده می کنند مثل :فروشگاه الکترونیکى ,کتاب ونوشت‌افزار,کامپیوتر، آزمون هاى کانون فرهنگى آموزش ,گل وهدیه , تالارگفتگو, مشاوره ,علوم پزشکى , کامپیوترواینترنت همکلاسى ,کارت تبریک , مقاله ،اخبار و….رشته فعالیت این سایت ها مشخص نیست این سایت غیر تخصصی بی اعتبار و بی ارزشی هستند واگردارای اعتباروارزش بودند متخصصین خود مقاله را به این سایت ها ارسال میکردند نیازی نبود این سایتها سرقت ادبی انجام دهند و یا مقالات واخبارراازنشریات دیگروسایت های دیگران را تکرار کنند
گردانندگان این سایت که از هردری سخن می گویندافراد غیرمتخصصی هستند که برای پرکردن سایت وافزایش بازدید کننده از هرسایت ، نشریه ، مهم نیست ازکه وازکجا باشد بدون اجازه انتشار میدهندوهرطورکه مایل هستنداز مقالات ومطالب واخباررا کم یا زیادویاتفییرمی دهندویا نام نویسنده و منبع را حذف میکنند ودر سایت قرار می دهند مسئولین این سایت ها زیرک وغیرقابل اعتماد هستند به همین دلیل این سایت ها هرگز لینک سایتی که مطلب را برداشته انددر سایت قرار نمی دهند بخصوص مقالات علمی وتخصصی .و چنانچه مقالات تخصصی،علمی دراینگونه سایت ها قرارگیرد ازارزش آن می کاهد
سایت های اینترنتی خبری
برای داشتن سایت خبری می بایست هم  تخصص وهم  سرعت داشته باشند و اداره کردن یک سایت خبری بسیار حساس  مشگل و پیجیده است دراین سایت ها فقط به اخبار از همه نوع اقتصادی ،سیاسی ، ورزشی ، فرهنگی وحوادث می پردازند وامکان اینکه درچندسایت خبری یک خبریامطلب را عین هم مشاهده کنند بسیار زیاد است و هر لحظه ممکن است خبرتازه ای در این سایت ها قرارگیردوسایتهای که زودتراز همه خبری را منتشرکنند اعتبار وارزش بیشتری را دارد واین سایت ها ممکن است گاهی فیلم و عکسهای خبری در زمینه های مختلف را انتشار می دهند و گاهی مقاله ای و یا اظهار نظر یک کارشناس و یا متخصص در ارتباط با یک خبررا انتشار دهند
سایتهای اینترنتی فرهنگی
این سایت ها به مرکزآموزشی علمی فرهنگی اختصاص دارد مثل : دانشگاه ها ، کالج ها ، هنرستان ها و…
دراین سایت ها به معرفی  رشته های تحصیلی و شرایط پذیرش  شروع کلاس ها ، دروس ، زمان امتحانات ، نام اساتید ، شهریه ، و…. می پردازند ارزش و اعتبار و شهرت  این سایت ها  و مراکز علمی فرهنگی به پژوهش های علمی که انجام داده اند تالیفات علمی اساتید (نه ترجمه )ونام اساتیدکه شهرت دارند ومقالات علمی تخصصی دست اول اساتید و یا مدرسین است  که در این سایت ها قرار می دهند نشان از اعتماد ، اعتبار و با ارزش بودن سایت و این مراکز آموزشی است
سایت های اینترنتی اداری وتجاری
این سایت فقط به معرفی خدمات وتولیدات و کالا های خود می پردازند مثل بانک ها ، ادارات دولتی ، هتل ها، کارخانه ها، نمایندگی ها ، فروشگاه ها و…
سایت اینترنتی تفریحی و بازی و غیر تخصص
این سایت ها که به معرفی ، هنرمندان سینما تاتر ، آهنگ های روز  ، معرفی فیلم ، CD های گوناگون می پردازد .
سایت های اینترنتی تصویری cd.gif
این سایت ها فقط به انتشار عکسهای مختلف می پردازند ، عکسهای  مناظر وطبیعت ، نقاط دیدنی کشور ها   ، اتومبیل ، هواپیما، کشتی ، اقیانوس ، تابلو  و… معمولا”  مطلب یا مقاله در سایت نمی گذارند فقط به توضیح مختصری در مورد عکس  قناعت می کنند
سایت های اینترنتی خانوادگی
سایت ها و وبلاگ های خانوادگی که بیشتردرکشور های خارجی مرسوم است به شجرنامه خانوادگی و یا عکسهای فامیلی اختصاص دارد ودر این سایت ها خانوادگی  اگر بناست پیوندی  صورت گیرد در این وبلاگ  محل برگزاری و آدرس ، تاریخ و ساعت  و عکسهای های از عروس داماد وسالن برگزاری جشن رادرسایت قرار می دهند وقسمتی را اختصاص میدهند برای نام نویسی آنها که مایل هستند در این جشن شرکت کنند که عروس داماد از قبل بدانند برای چند نقر باید تهیه و تدارکات ببینندوسالن رزرو کنند و قسمتی را هم اختصاص میدهند برای لوازمی زندگی که  بناست عروس داماد خریداری کنند وآدرس محل های که این لوازم را دیده اند با قیمت آن درسایت انتشار می دهند فامیل ومدعوین هریک برای انتخاب هدیه ای که میخواهند به عروس داماد بدهند به این صفحه مراجعه می کنند وهر یک به اندازه توانایی مالی که دارند یکی از آنها را انتخاب واز لیست خارج می کندکه از یک هدیه تکرار نمی شود وضمنا عروس داماد هرآنچه احتیاج داشته اند برایشان هدیه آورده اند و بعضی در این سایت ها اشیاء دست دو م منزل خود را نیز بفروش می گذارند
نتیجه گیری
درسایت های تخصصی هرگز مطالب و مقاله سایت های دیگران درسایت تکرارو قرار نمی گیرید چنانچه لازم بود اشاره به سایت مورد نظر میکند و یا لینک آن سایت را قرارمیدهند
زمانی که فردی بدنبال مطلب خاصی و یا مقاله علمی تخصصی می گرددابتدا به سایت های  تخصصی میرود ویا سایتهای که اسا تید ، مدرسین ، آموزشگاه ها معرفی کرده اند وچنانچه سایتی را پیدا نکنند بدنبال کتب و نشریات تخصصی میروندزیرا می دانند سایت ها ی غیر تخصصی آنچه در سایت انتشار داده انداعتبار ندارد ومورد تائید نیست  به همین دلیل متخصصین  راضی نیستند مقاله های تخصصی آنها در سایت های غیر تخصصی انتشار داده شود زیرا فکر میکنند مقاله آنها مورد تائید سایت های تخصصی نبوده چطورمی توان به سایت های که تمام مطالب از سایت های دیگران سرقت شده اعتمادکردکدام عقل سلیمی به سارق اعتماد واطمینان می کند
به همین دلیل یک متخصص ،کارشناس هرگزاجازه نمی دهد و مایل نیست  مقاله اودرسایتی که در مورد همه چی مطلب ومقاله داردومشخص نیست سایت درچه رابطه ای فعالیت می کندانتشاریابدزیرا از ارزش مقاله  تخصصی می کاهدوآنرا بی اعتبارمی کند برای  بدست آوردن اطلاعات صحیح و قابل اعتماد ومقالا ت تخصصی علمی رشته خاص فقط باید بدنبال سایت های تخصصی و سایت های اینترنتی فرهنگی که چند مقاله در سایت قرار داده اند و نشان از اطلاعات آن موسسه فرهنگی است بود ،
بسیاری ازمسئولین سایت های غیرتخصصی افتخارمی کنندکه بازدیدکننده سایت زیاد است ولی نمی دانندمتخصصین که بدنبال مطلب تخصصی میگردندبازدیدکننده اینچنین سایت های نیستند
برای مسئولین سایت های تخصصی  اصلا تعداد بازدید کننده مهم نیست ، مهم مخاطبین سایت هستند که درهمان رشته فعالیت می کنند واگرفقط ۲ نفر بازدید کننده داشته باشد همان متخصصین هستند که به دنبال مطالب تخصصی می گردنند
سایت های اینترتی دیگری هم می باشد که در این مقاله  نامی برده نشده است

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

9 comments on “به کدام سایت های اینترنتی اعتماد کنید

 1. بهروز گفت:

  واقعا چقدرخوب بود که هرسایتی یطورواضح مشخص می کرد در چه رابطه ای فعالیت میکنند وسایت های که  موضع مشخصی ندارد فکر می کنندهرچه مطالب گوناگون از  مطالب سایت های معتبر را که بر دارند و در سایتشان انتشاردهنداعتباری  کسب می کنندسا یتی که مشخص نباشد درچه رابطه ای است هرگزارزشمندومفیدنخواهدبود بگذارید دلشان خوش باشد که بازدید کننده سایت زیاد است      

 2. رحیم گفت:

  سایت های که مطالب گوناگون از سایت مختلف در سایت میگذارند شهر فرنگ هستند بهشان می گویند سایت هر دنبیل یا قاراش میش

 3. فرهاد گفت:

  ضمن تائیدوتشکرازکلیه مطا لب خوبی که برای آگاهی عموم انتشارداده ایدصابون حقه بازان سایت های متفلب که شما بخوبی توضیح داده ایدبه تن تمام آنهایکه تالیفی انجام داده اندخو رده است این اطلاعات باعث میشودافرادی که بااینترنت سرکاردارندوبدنبال مقالات علمی تخصصی هستند اعتمادی به این سایت های غیر تخصصی وحقه باز نکنند وبه دنبال منابع اصلی بگردند 

 4. فرناز گفت:

  سایت های اینترنتی بی اعتبارکه  تمام مطالب از سایت های دیگران است  باآنکه اکثر سایت ها در زیر مطالب نوشته اند با ذکر نام و منبع آزاد است ولی این سایتها رعایت نمی کنند فکرمیکند با انتشاروتکرارمطالب سایت های دیگران وحدف نام نویسنده و قرار ندا دن لینک سایت اصلی این سایت ها مرجع و یا منبع میشوند اینهم ازنیرنگ های این سایت ها ی بی اعتبار و بی ارزش و متقلب برای گول زدن مردم است با تشکر ازمطالب آموزنده بسیار خوب شما

 5. کامران گفت:

  سایت های اینترنتی که مقاله ها ومطالب سایت تخصصی دیگران را دوباره انتشارمی دهند فکرمی کند که مردم به چشم یک فرد با شخصیت نگاه میکنند در حالیکه بی فرهنگ ترین،  وبی سوادترین ،افراد هستندمسئولین این سایت های اینترنتی افرادمورد اعتماد و  سالمی نیستند وقتی میتوانند لینک سایت اصلی را بگذارندو نمی گذارند از حسادت وتنگ نظری آنهاست 

 6. سپهر گفت:

  به نظر من سايتهايي كه اقدام به دزدي مطالب از سايتهاي مرجع هتلداري از جمله اين سايت مي كنند زياد نمي توا نند كار سايت خودشان را پيش ببرند.

 7. مژده گفت:

  سایت های بنام های مرجع یا تخصصی و یا تنها منبع در اینترنت می بینیم که هیج حرف تازه ، مقاله ومطلبی از خود ندارند، معلوم نیست چطوری تنها منبع یا مرجع یا سایت تخصصی هستند مدیران این سایت ها آنقدر ناآگاه و بی اطلاع هستند که مردم را چنین می پندارند و جالب است متن مصاحبه های شما را یعنوان مقاله بنام خود انتشار داده اند

 8. مدیر هتل ..... هستم گفت:

  سایت های که بنام های مرجع یا تخصصی و یا تنها منبع یا اولین دراینترنت می بینیم سایت های دورغ پردازی هستندکه با خیال خود و برداشتن مقاله یا پارگرافی از مقاله های شما خود را مطرح و متخصص می نامند من شخصا با یکی ازاین افراد تماس داشته ام که ذره ای تخصص ،تجربه یا اطلاعاتی درامور هتلداری نداردو یکی ازدلایل نا آگاهی و بی سوادی این افراد ، هنوزنمی دانند آن زمانیکه شما استاد بزرگوار تالیف های در مورد امور هتلداری انجام داده اید این افراد متولد نشده بودند چطور اولین هستند و…. باید ازانها سئوال کرد مدیر هتل ……. با۳۵ سال سابقه کاری هستم

 9. مهرداد گفت:

  وبلاگ های که حرفی برای گفتن ندارند یا تقلید از سایت های اینترنتی است و مطالب از سایت دیگر بر می دارند و تکراری درسایت قرار می دهند را سایت های کلنگی می گویند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *