تاریخچه هتلداری مشهد

بنا به درخواست وسئوال های مختلف تعدادی زیادی از دانشجویان ،مدرسین ،هتلداران،دست اندرکارن صنعت هتلداری که مایل بودند بداننداین تاریخچه بسیارکوتاه وخلاصه را تدوین نمودم که درزیرمیخوانید  

درمشهد 2 مهمانحانه وجودداشت

1- مهمانخانه پارس با30 اتاق واقع درخیابان ارگ سابق(ابتدای خیابان جنب بانک ملی مرکزی فعلی)که ساختمان  مهمانخانه دراجاره آقای حاجی مجاورطوسی بود

2 – مهمانخانه باختربا 25 اتاق واقع درخیابان ارگ سابق (ساختمان فعلی  بانک مرکزی صادرات)ساختمان ومالک مهمانخانه ومدیرمهمانخانه آقای سلسبیل بودورستوران این 2 مهمانخانه ازمشتریان خاص بومی مشهد نیزپذیرایی می کردند ،

این دومهمانخانه دارای اتاق های باحمام خصوصی نبودند یک دوش عمومی درراهروطبقات برای مسافران اختصاص داده بودندکه چنانچه مسافری ازدوش استفاده می کرداضافه برقیمت اتاق وجهی برای استفاده ازدوش دریافت می کردندهرنفر15 تا20ریال   

اولین هتلی که درمشهد ساخته شددورمیدان دقیقی (میدان آب فعلی مشهد ابتدای بازار)که  ازنام مهمانخانه استفاده نکردهتل سپیدبودکه با اعتراض هایی از طرف شهرداری همراه بودکه توسط حاج حسین ژیان دربندی با 44 اتاق ساخته شدبیشتراتاق های این هتل دارای حمام خصوصی بودودرآن زمان یک هتل لوکس مطرح بودکه با سرمایه گذاری حاج حسین ژیان دربندی به بهره برداری رسیدکه درآن زمان مشتریان مهمانحانه های پارس و باختربسیارکم شد

 نام این هتل زمانیکه نمای ساختمان در حال سیمانکاری بودکه با سیمان سفید مشغول بودند پدرم نام هتل سپید را انتخاب کرددرآن زمان اینجانب درسن 12یا13 سالگی بوده ام ،بعد ازچند سالی که از افتتاح هتل سپیدمی گذشت بخشی از هتل به اجاره آقای اوحدی درآمدکه بعدازچند سال کل هتل را آقای اوحدی اجاره وباروبط عمومی بسیار بالای که داشت درسطح بسیارخوبی مدیریت کرد که این هتل از شهرت خوبی بین خانواده ها برخورداربود این هتل دارای رستوران بسیارمطلوبی بودکه انواع غذاها را ارائه می دادوباآنکه امکانات روم سرویس درساختمان هتل پیش بینی نشده بودولی آنچه مسافرین تقاضا می کردند بدون امکانات داشتن سرودراتاق به سرعت غذا سرومیشد به جرات می توانم بگویم تنها هتلی بودکه دراتاق غذاسرو میکرد

درزمانیکه کل هتل سپیدبه اجاره بوداینجانب(اصغرژیان دربندی)برای تحصیل به اروپاکشورآلمان رفتم که درآن  زمان یکی ازمشتریان خیرهتل سپید بنام حاج آقای دزفولی ازشهردرفول به قصد زیارت ووقف ملکی به مشهد آمده بودودرهتل سپیداقامت میکند،قصد داشت ملکی راکه درآمدی داشته باشد بخرد ووقف  بیمارستان جواد الئمه مشهدکندوبرای این منظورقصد سفرخود را با بنگاه املاک گلچین که درهمان نزدیکی هتل بوده درمیان میگدارد واین بنگاه معاملات املاک که خادم حرم امام رضا (ع )بود به حاج حسین ژیان دربندی که اونیز خادم امام رضا (ع )بوده درشب کشیک درحرم مطهرپیشنهادمیدهدکه فردی خیرکه از دزفول آمده مایل است هتل سپیدرا بخردووقف کندکه با حاج حسین ژیان دربندی پدراینجانب برای روزبعد قرارملاقات می گذارد که این معا مله صورت می گیردپدرم درزمان نوشتن قولنامه برای اینکه آقای ذزفولی خریدارهتل را به بمنظوروقف بیمارستان جواد الئمه تشویق ومعامله صورت گیرد شرطی را درمیان می گذارددرصورتیکه هتل را بخردووقف کندآماده است 2 سهم را از قیمت هتل تخفیف بدهدپس ازنوشتن قولنامه وکارهای مقدماتی برای انتقال سندکه به محضرمی روند پدرم ازخوشحالی که پس ازانتقال سند هتل وقف می شود درزمان نوشتن  ثبت با سند برابراست که امضاء کنند تحت تاثیراحساسات خودقرارمی گیرد اشک هایش روی دفتر ثبت ریخته می شودکه اگردفتررسمی ثبت اسناد آن زمان رامشاهده کنیدکاملا مشخص است که این مطلب ازخاطرات بنگاه املاک آقای گلچین می باشد

بعدازوقف هتل سپیدپدرم درهمان خیابان تهران (امام رضا) فعلی باخریدگاراژمیهن تورکه حدود 1000 مترزمین داشت شروع به ساخت هتلی دیگربسیارمجهزتربا 53 اتاق بنام هتل دربندی می کندودرآن زمان برای اداره کردن ومدیریت هتل دربندی به ایران آمدم که تنها هتلی بودکه به دلیل قرارداد باآژانس های متعدددرخارج ازکشور در تمام فصول سال اتاق های هتل را تا 4 سال آینده رزروداشت که معمولا باکمبود اتاق روبرومی شد وکمترمسافر ایرانی داشت و بعلت کمبود اتاق مسافرین را به مهمانخانه پارس وباختروسپیدمیفرستادکه هنوزهم می توانم به جرات بگویم هیچ هتلی تاکنون  نتوانسته است اینگونه فعالیت کند که در تمام فصول سال اشغال باشد، اگرکتاب های Hotel&travel Index که در هر سه ماه یکباردر امریکا بچاپ میرسید ونام هتل های جهان در آن ثبت بود را مشاهده کنید تنها نام هتل دربندی  به مدیریت اصغرژیان دربندی را مشاهده خواهیدکرد

 هتل دربندی تنها هتلی بودکه اتومبیل ون فولکس واگن که روی آن نوشته شده بود هتل دربندی برای انتقال مسافرین از فرودگاه یا ایستگاه ترن وبالعکس بطور رایگان سرویس داشت وشف آشپزخانه از لباس مخصوص و جلوی درب ورودی ازدربان بایونیفرم مخصوص وگارسن ها با یونیفروم های گران قیمت شلوارجلیقه و پیراهن مخصوص استفاده کردوبسیاری برای تماشای این نظم وترتیب به هتل می آمدندوهمه جا صحبت بودکه هتل دربندی کارکنانش لباس های شیک وزیبا به تن می کنندومدیریت آنرا پسر صاحب هتل که از خارج آمده هتل را اداره میکنددراین هتل  انواع غذاهای ایرانی وخارجی را با بهترین کیفیت سرو میکرد که برای بسیاری زیادی اینگونه سرویس دهی جالب وتماشایی بودچون درجای دیگرندیده بودندوصورت غذای آن به زبان انگیسی و فارس نوشته شده بود ،هتل دربندی دارای رستورانی بود که در منوی غذای آن بیش ازصد نوع غذا های فرنگی و ایرانی بطور روزانه سرو می شد وبا توجه به داشتن انواع غذا های ایرانی وخارجی مسافرین با هرملیتی می توانستند هرغذایی  که مایل بودند برای ناهار یاشام سفارش دهند مهم نبود چه تعداد هستند 

و تنها هتلی بودکه  مشکلی برای ارتباط با خارجی ها نداشت چون به زبان های انکلیسی،آلمانی ،روسی، ترکی بطور کامل آشنایی داشت وتقریبا تعداد 30  اتاق هتل سالیانه بطوردائم دراختیارمسافرین خارجی که درایران  فعالیت می کردند بود و تمام نیازآنها را از قبیل ترانسفر، تورهای داخلی ، ترجمه ، خرید بلیط ، امور پستی و…را انجام میداد

تورهای داخلی که از طرف هتل دربندی روزانه برگزار میشدبرای مسافرین بسیارجالب بود که درآن زمان برای مسافرین برنامه ریزی میکرد وتوسط شرکت مسافرتی مهاجری وشرکا ءکه ازاولین دفاترجهانگردی ایران است ودفتری در نزدیکی چهار راه خسروی داشت اجرا میشدکه اکنون یکی از شرکاءارشداین آژانس دارای دفترآژانس مسافرتی ادیبیان وشرکاء که51 سال سا بقه  تور گردانی  دارد میباشد که یکی ازآژانس های پیش کسوت ،خوشنام وموفق و بنام ایران است 

توضیحات زیر برای آندسته از دانشجویان هتلداری که سئوال میکنند

پدربزرگ  اینجانب علی اکبر ژیان دربندی وپدرم حسین ژیان دربندی درحرفه هتلداری  فعالیت میکردند که اینجانب نسل سوم هستم البته در زمان پدر بزرگم علی اکبرژیان دربندی  مسافرخانه بودهتلی درکارنبوده 

هتل دربندی تنها هتلی بودکه کارکنان را درهتل آموزش می داد وبکارمیگرفت وهرگزبه کارکنان جدید وآموزش ندیده اجازه فعالیت نمی داد یونیفرم این کارکنان با کارکنان آموزش دیده کاملا متفاوت بودکه مسافرین بخوبی کارمند در حال آموزش را تشخیص می دانند

زمانیکه هتل هایت مشهدافتتاح شدبیشترکارکنان وپست های کلیدی راازهتل دربندی که آموزش دیده بودند و نیازی به آموزش نداشتند را با حقوق های بسیاربالاتراستخدام کرد

اینجانب بعدازچندین سال مدیریت هتل  به کشورآلمان سفر کردم و درهتل فرنکفورت هوف درخیابان کیزه پلاس با 483 اتاق که یک هتل دولتی است و اکنون نیزدرحال فعالیت است بود مشفول بکارشدم وآنقدرخوب انجام وظیفه وفعالیت کرده بودم که درآن زمان کامپیوترنبودوبسیارسخت بودکه بدانندکدام اتاق چند تحت دارد یا کدام اتاق خالی است وکدام اتاق نظافت شده.کدام اتاق ها مسافرین تورهستندوکدام اتاق رزرووکدام اتاق تحت تعمیروکدام اتاق صورتحساب راپرداخت کرده و……وبرای همه این اطلاعات که هرفردی که دررسپشن هتل انجام وظیقه می کند به سرعت بتواندبه این اطلاعات واطلاعات بسیارزیاددیگردسترسی داشته باشد روم رک ثابت Room Racks  را ابداع کردم (این سیستم که درکتاب اصول هتلداری تالیف اینجانب چاپ 1365 از صفحه 262 به بعدهمراه باتصویر توضیحات کامل را داده ام) وبخاطرنوآوری های که انجام داده بودم پست مدیرداخلی هتل بمن واگذارشداین هتل دولتی بود وزمانیکه میخواستم مهاجرت کنم وهتل را ترک کنم مدیرعامل هتل راضی نبودکه هتل را ترک کنم ، پیشنهاد های بسیارجالبی بمن دادند تا من به کارم ادامه دهم ولی من قبول نکردم و نامه ای به اینجانب داند که هر زمان تصمیم بگیرم درب های هتل برایم بازاست و پست سازمانی من آماده است

قبل ازروم رک  Room Racks  ثابت هتل ها با روم رک متحرک که ابدا ع هتل های هیلتون بود استفاده می کردند که برای رزروهتل مناسب بودولی کارآئی روم رک ثابت رانداشت وروم رک ثابت برای رزروواطلاعات و شناسایی اتاق هابسیاربسیارکارآئی بیشتری راداشت که رسپشنیست به هراطلاعاتی که رسپشن نیازداشت فورا می توانست دسترسی داشته باشد درحالیکه با روم رک متحرک بسیاری ازکارها را نمیشدانجام داد واین بودکه سیستم ابداعی اینجانب به سرعت درهتل ها بکارگرفته شدهمانطوریکه درهتل های ایران اولین فردی بوده ام که  روم رک  ثابت یا متحرک راکنارگذاشته ام واستفاده نکرده ام هتل لاله سرعین شعبه هتل لاله تهران که توسط اینجانب راه اندازی شده وسیستم گداری شده بودازابتدا استفاده نکردم حتی برای رزرووسپس درهتل لاله تهران (خیابان فاطمی) اینترکنتینتال سابق بودکه با تغییراتی که درسیستم گردش کارآن هتل بوجودآوردم روم رک ها غیر قابل استفاده وجمع آوری شدبعدازاین دوهتل بودکه هتل های دیگرایران نیزروم رک ها را جمع آوری کردند

تخصص اینجانب راه اندازی وسیستم گذاری هتل متل وبیمارستان است.درایران ،ایتا لیا،آلمان؛ انگلیس، بعنوان مدیر داخلی ومدیرشب فعالیت داشته ام و چندین بیمارستان در تهران مدیریت و سیستم گذاری کرده ام (خلاصه فعلیت های اینجانب را در سایت www.hoteldari.com  مطالعه کنید ابتداکه اینجانب به خارج ازکشور برای تحصیل عزیمت کرده بودم دررشته الکترونیک تحصیل می کرده ام که بعدازحدود6 ماه به هتلداری تغییررشته دادم و اولین فردی بوده ام  شغل مشاورومتخصص امور هتلداری را با دریافت مدرک ازانجمن هتل متل داری امریکا

Consultant & Expert In Hotel & Motel Manajement  بنیان  نهادم زمان ورود به ایران سال 1967 بوده است اصغر ژیان دربندی

فقط استفاده ازاین مطلب بدون  تغیردرویرایش کم یا زیاد کردن مقاله نقل قول با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز است

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *