خلاقیت یا تقلید درهتل Creativeness

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
خلاقیت ونوآوری درصنعت هتلداری  باعث رشد وشکوفایی و برتری از رقبا وحرکت به جلووموفقیت درهتل خواهدشدبدون خلاقیت ونوآوری رشدی صورت نخواهدگرفت، خلاقیت است که باعث رضایت مشتریان خواهدشد،تقلیدبمعنای تکرار است مقلدین هرگزنمی توانند پیشرفت وموفقیتی بدست آورند زیراکاری که انجام میدهندبدون برنامه وآگاهی وداشتن اطلاعات ازجزئیات است ،مدیرانی که به امیدتقلیدکردن ازرقبا انتظارموفقیت دارنداندیشه بیهوده است مقلدها متقلب ورواج دهندگان و بی ارزش جلوه دادن  خلاقیت هاوابتکارات دیگران هستد، تقلید کنندگان متوجه نیستندکه باعث عدم ترقی وپیشرفت خود وجامعه را فراهم می کنندخلاقیت و نوآوری آرامش به دنبا ل داردولی دزدیدن ابتکاررقبا نشان ازنا آگاهی وبی اطلاعی وضعف وناتوانی سارق است افراد خلاق همیشه چندین قدم جلوترازرقبا قرار  میگیرنداین تقلیدکنندگان هستند که باعث سرعت بخشیدن وخلاقیت ونوآوری بی شمار و بجلوانداختن رقبای خلاق هستند ،مدیران هتلی که نو آوری وخلاقیت ازخود ندارند به دنبال تقلیدازبرنامه های موفق هتل های رقیب هستند مدیران متقلب غیرقابل اعتمادونا آگاه ، دروغگووحسودی هستندکه حاضرند به قیمت ازدست دادن ابرو دیگران دست به هرکاری بزنند تا خودبه جایگاه یا مقام یا ثروت یا شهرتی برسند یا خودرا بالاترازرقیب مطرح کنند، درهیچ حرفه ای آنقدرکه در صنعت هتلداری وکترینگ میتوان نوآوری ،ابتکارایده های نووبرنامه های جدید تدارک و به اجرا گذاشت وجود ندارد در صنعت هتلداری وکترینگ نیاز به تقلید نیست مدیران خلاق هرروز می تواننددرکلیه بخشها هزارن ابتکار بخرج دهندکه مشتریان را مبهوت کنند وبسود سرشاری برسند خلاقیت وابتکاراست که مدیران را به موفقیت وهتل را به خوش نامی وشهرت و ثروت میرساند ومقلدین را به عدم موفقیت وصداقت  مشهور خواهدکرد ،مدیران بی کفایت و تنبل و نا آگاه که جایگاهی در صنعت هتلداری ندارند به دنبال برنامه ها وایده ها وابتکارات دست چندم وکهنه رقبا هستنداینها همان افرادحسودوبی اطلاع ازفن هتلداری وکترینگ هستندکه به دنبال ثروت دیگران مادی ومعنوی بدون زحمت هستندواگربتوانند اندیشه افرادخلاق وموفق راهم خواهند ربائید این افراد ناآگاه حتی دریونیفروم یا نوشته ها وبروشورهای تبلیغاتی هتل های رقیب یا درمنوغدایی بدون درنظرگرفتن امکانات هتل رقیب دست به سرقت میزنندحتی دیده شده منوغذایی هتلی راعینا بچاپ   رسانیده اند و زحمت خواندن منوراهم بخود نداده اند مثلا نوعی غذا یا بستنی مخصوص هتل یا رستوران (نام هتل یا رستوران ) را هم در منوغذایی هتل آورده اند وبا نام یا رستوران رقیب بدون هیچ تغییری منوهتل رقیب را ارائه میدهندفقط جلد منوتغییرکرده که نام هتل خودرا چاپ کرده اند  این افراد دارای استعداد ها ی دیگری هم هستنداگرکمی بخودزحمت بدهند فکرکنند ویا به دنبال همان استعداد های که دارند بروند موفقیتی بدست می آورند ولی به دنبال تقلیدیا ابتکاروایده رقبا یا سرقت مالی و ادبی دیگران هستنداین افرد فرصت ها و رمان  را از دست می دهندودرجا میزنندکه هرگز بجایی نخواهند رسید خلاقیت و نوآوری به جامعه ورشدصنعت هتلداری خدمت می کند تقلید درجا زدن باعث خواری وعدم رشدوصدمه زدن به سرمایه وشهرت هتل خواهد شد وقتی خلاقیت در راستای توسعه وبه ظهوررسانیدن شان ابتکار ونوآوری وجلب وجذب وراضی نگاه داشتن مشتری باشدباعث سرعت بخشیدن به موفقیت ها وعقب افتادن مقلدین ومبهوت شدن و رضایت بیش از بیش مشتریان خواهدشد که اشتفال نیزایجاد می شودتقلید کور کورانه از رقبا باعث تنبلی وخفتگی و تن پروری کلیه کارکنان هتل و عدم موفقیت می شود وازکوشش وتلاش بازمی داردتقلیداز رقبا درصنعت هتلداری هیچ ارزشی ندارددرست مثل علمی که ازدیگران سرقت شود  وقتی کاری که ازروی تقلیدانجام شده باشدبا امکانات وتوانایی هتلی وسلایق مشتریان رقیب  همخوانی نداشته باشد تقلید وایده ها ،ابتکارات نمی تواند موفق باشد هرگزهمه افراد برابر هم نیستندچه ازعلم مدیریت ، نوآوری ، امانت داری ، صداقت ،ثروت وچه از نظر درک مسائل ، رفتارو..  ولی اگر همین افراد مقلد زحمتی بخودبدهند وبیشتر به اطرف خود توجه کنند که چه نکاتی باعث کم شدن مشتریان وعقب افتادن از رقبا شده است واز تجربیاتی که بدست می آورده استفاده کنند خواهند دیدکه تولید کننده نوآوری وخلاقیت هستند  خلاقیت ریشه درصداقت، اعتقادواعتماد بنفس داردکه هیچ چیزی غیر ممکن نیست مدیران خلاق از نو آوری ها وتصورات خود برای تبدیل غیر ممکن ها به ممکن استفاده می کنندوبه پدیرش روال یک نواختی قانع نیستندو همیشه به دنبال راه حل تازه وبهتروساده تری می گردنندکه کارها راآسانترورضایت مشتری را بیشترکنندواین برای شروع به خلاقیت ها است که کارکنان را به خلاقیت تشویق میکند آوردن فکر های نوبکروماهرانه به صنعت هتلداری رمز تلاش وسخت کوشی واستفاده از تجربه وآگاهی از سلایق مشریان است که نیاز به پالایش ندارد بایددرجستجوی خلاقیت ها ونوآوری ورقابت و اهداف  ایده آل هاکوشید تا راه رسیدن به آنها را هموار کرد مدیریت هتلداری هیچ تصمینی در باره آنچه که در راه است و اتفاق می افتدنمی دهدکه در مقابل این تلاش ها سهم شما چه خواهدبودبلکه این مدیریت هتل است که ازفرصت های بدست آمده ولحظه ها وراز هاواتفاقاتی که با آن روبروخواهد شدچگونه کشف واستفاده کنداگراراین موقعیت ها وفرصت ها که فراهم شده درست استفاده کنند و ازتجربیات وتوانایی ها خودوکارکنان بهره گیری کنند به موفقیت های بزرگی خواهند  رسید آنوقت که به توانا ها یی خودباورداشته باشید و بیشتر تلاش کنید هرآنچه در توان دارید بکار گیرید و به توانایی های خود اعتماد کنید مطمئن باشید به آنچه خواهان دستیابی بوده اید خواهید رسید اگرخواهان موفقیت درصنعت هتلداری هستید برای سریعتررسیدن به اهداف وایده های نوبایدهمیشه بررسی ودريابيدكه افرادی که ازمشتریان شما هستند به چه علتي شما را انتخاب کرده اندواز چه طبقه ای هستند و چرا رقبای شما را انتخاب می کنند و می بایست سعی کنید در نوآوری های که انجام می دهید  چيزي متفاوت از ديگر رقبا و بهترین و اولین باشید ، برای موفقیت در نوآوری ورسیدن به هدف لازم نیست دائما درصددرقابت بادیگران باشید بلکه ایده ها وخلاقیت ها را باید پرورش دهید تا موفقیت را به همراه داشته باشد، قدرشناسی ،بخشندگی و سخاوتمندی را در خلاقیت نباید فراموش کرد یکی ازرموز موفقیت ابراز قدر شناسی ازکارکنان و بخشندگی به مسافران اخلاق ورفتار با تمام مخاطبین است که معیار اندازه گیری  ندارد بدست آوردن شهرت ، ثروت و موفقیت که با زحمت و تلاش وخلاقیت وسیاست های  مدیرو کارکنان هتل بدست می آیدباعث رشد دانش صنعت هتلداری می شود گه این افراد تولید کننده  علم و معرفت وفرهنک جامعه هستند شهرت،ثروت خلاقیت وعلمی که در راه رستگاری ورفاه و آسایش جامعه درآیدرا بایدارج نهادو قدر دانست ،درصنعت هتلداری وکترینگ حل مشکلات برداشتن ازسرراه برای رسیدن به اهداف ونوآوری باید یک هدف باشد،که از یک سورضایت مشتریان را تامین کند وسوی دیگردرآمد هتل را افزایش دهد باید برای نوآوری ها وپیشنهادها offer اطمينان حاصل كنيدكه كنترل های لازم وتوانایی کارکنان وبودجه و امکانات  را در تمام زمینه هادارید وپیش بینی های لازم انجام شده باشد فرصتها وزمان راازدست ندهیدوبرای هر زمان وتاریخی از سال یک هدف و یک پیشنهاد offer یا برنامه  تازه داشته باشیدکه هریک می تواند تولید یک نوآوری باشددرصنعت هتلداری وکترینگ ازدست دادن فرصت ها، زمان و تکرارویا بدون تغییر وتنوع در تمام زمینه ها جایگاهی ندارد ،شناسایی انتظارات مشتری و سلایق آنها  نوع خدمات وسرویس دهی در بهبود رضایت مشتری نقش دارد ، استفاده از خلاقیت  یک  موضوع تجملی نیست  افزاش مهارت و استفاده از تجربیات است که باعث سرعت بخشیدن بکارها و افزایش کارآیی و پیشرفت هتل است گاهي اوقات باکوچکترین وساده ‌ترين تغييرات وتصمیم گیری به موقع ضمن اینکه يك مشکل اساسی از راه برداشته می شود که روی سرعت درسرویس دهی تاثیر میگذارد واثر عميقی روی راندمان کاری و یک ایده جدیدی پدید می اید که ما را وادار به کامل کردن ایده جدید خواهد کرد که سریعتربه اهدافمان و نوآوری میرساند، باید به همکاران وکارکنان دلسوزوبا تجربه اعتمادکنیدبدون اعتماد به ديگران کارها سختر می شودو زمان را ازدست می دهید ونوآوری وخلاقیت ها کمرنگ میشود نبایدفراموش کردبرای هرکاری حقوقی را تعیین کرده اند وقتی شخص متخصصی یا باتجربه از یک محل حقوق بالا دریافت میکندنمی توان کاری که یک غیر متخصص با حقوق کمتری می تواندانجام دهدباوسپرد،برای‌ هتل ها ورستوران ها دربازارفشرده رقابت ازنظرسرویس دهی وقیمت بایدانتظارات مشتری را برآورده کند، واز سیاست های مدیریت در برنامه ها وخلاقیت ها وخدمات و سرویس دهی ایده های نو سخاوتمندی است که نباید ازنظر دور داشت خساست با خلاقیت ونوآوری همخوانی ندارد ودرصورتی که کیفیت خدمات و سرویس دهی را درسطح انتظارات و سلایق مشتری تأمین  ‌نکنند،‌به ‌نارضایتی و ازدست دادن مشتریان منجرخواهندشدامروزه به دلیل رقابت ها وخلاقیت ها و پیشنهادهای گوناگون در صنعت هتلداری چاره‌ای جز جلب رضایت مشتری با کمترین هزینه نیست ،هرگزنباید به سخنان چاپلوسان وافراد تنبل گوش دادکه ایده های  ما وپیشنهاد ما بهترین است که ما را ازایده های تازه دورمی کندواز تغیراتی که درحین کاربوجود می ایدنبایددلسرد شد،با پشتکارو نيروی خود را صرف نوآوری ها ،تنوع درتمام زمینه ها و اهدافمان کنیم امروزه هتل ها ورستوران ها یک شغل انحصاری ندارند با وجودهتل های متعدد و تنوع در سرویس دهی انواع غذاها و رستوران های گوناگون ونوآوری ها وابتکارت وایده های نودرتمام زمینه ها دیگرزمان انحصاری بودن شغل هتلداری و رستوران داری گدشته است،می بایست با رقابت،خلاقیت،نوآوری ،مشتریان رقبارا به ربایند، وقتی در مشتری  احساس رضایت ایجاد می‌شود که تما م انتظارات او برآورده شودکه با مراجعه مجددخود و تشویق دیگران به مشتریان ما بیفزاید وبه بقای هتل یا رستوران کمک کند.اهداف ونوآوری ها را با رقبا وقوانین کشورتطبيق دهيدكه بتوانيد بارقباي بزرگ دیگر رقابت كنيد. مشتری معمولا به رستوران یا هتلی مراجعه میکند که خدمات وسرویس دهی آن با دیگررقبا متفاوت باشد چنانچه سرویس وخدمات دهی هتل با رقبا فرق نداشته باشدوخلاقینت ونوآوری و تنوع بکارنگرفته باشند نمی توانندمشتری رقبارابربایند بایداز نطرتزئین وتنوع غذا،کیفیت وکمیت ،بهداشت،قیمت،تنوع وچیدما ن کارنوارائه دهند،برای موفقیت و رسیدن به اهداف بمعنی تحقق بخشيدن به خواسته ها وموفقیت و برتری ازرقبا و نوآوری ها، باید انعطاف داشت ولجوج و يكدنده و شتاب زده و عجولانه تصميم نگيريند و عقلانی تصمیم بگیریندو پیش بینی های لازم را بکنند مقلیدن که بدون برنامه وآگاهی از جرئیات تقلید میکنند سخت دراشتباه هستند که باعث عدم موفقیت آنها خواهد بود،ضروري است مشتريان شما از فعاليتها وكيفيت وسرویس دهی شما رضايت کامل داشته باشند ،مدیرانی که با اهداف و نوآوری و تنوع  مدیریت می کنند به هر موفقیت یا هدفی که میرسند به دنبال اهداف و نوآوری جدید هستند ،هرگز به رسیدن اهداف قانع نیستند وسعی تلاش میکنندبا ابتکارات جدید و تنوع در عمل سرویس دهی  مشتریان بیشتری را جلب وجدب نمایند ،نوآوری وابتکار درصنعت  هتلداری رسیدن به ثروت وشهرت ورفاه وآسایش وآرامش است مدیران هتلی که نوآوری وخلاقیت ندارند مثل مدیریت سنتی تابع اتفاقات و حوادث و پیشامدها هستند و از کارها ی هتل وتوانایی کارکنان بی خبرند و به امیدشانس و تصادف هستند و با دیدن موفقیت دیگران به رقابت بی هدف بر می‌خيزيند،که شکست به دنبال دارد مدیری که خلاقیت ونوآوری روشن و مشخصی برای امورهتل نداردو به دنبال تقلیدازرقبا است چگونه می تواند نوآوری دیگران را مدیریت کندوسطح خدمات و سرویس دهی رابه کیفیت مطلوب برساند ،مدیران هتل برای اداره کردن هتل اگر بدون  نوآوری ،هدف و اعتماد بنفس بخواهند فعالیت کنند هرگز موفقیتی وشهرتی بدست نمی آورد اعتماد به نفس رمز خلاقيت وکارآيي است نداشتن اطمینان به توانایی ها واعتماد بنفس خلاقیت ونوآوری را دورمیکند،افرادی گه خلاقیت و نوآوری .اعتماد به نفس ندارندهرگزنمی توانند خلاقیت یا نوآوری ازخود نشان دهند که باعث عدم رقابت و رضایت مشتریان خواهند شد مدیران فاقد خلاقيت و کارآيي لازم پيشرفتی در امور هتلداری  ندارند ،برای رسیدن به موفقیت واهداف نبایدناامیدشد وبا افكار نااميد كننده که ذهن ما را مشفول کند باید مبارزه کرد.و هر چه بیشتراز برنامه ها وابتکارت شما تقلید شودنشان ازبرتری ازرقباوحرکت به جلو وموفقیت درمقابل رقبا وعقب افتادن مقلیدین است،تردید نکنید تنوع ابتکارخلاقیت نوآوری در صنعت هتلداری و کترینگ رازموفقیت است تقلید باعث عدم موفقیت ودرجازدن است واگرسعی تلاش نکنید به دنبال هدف ، موفقیت و خلاقیت نروید هیچکدام به دنبا ل شما نخواهند آمد درصنعت هتلداری وکترینگ تضمینی  نیست که سهم شما از تلاش برای خلاقیت ها چه خواهد بود تنها فرصت خواهید داشت تا انتخاب کنید از لحظه ها بهره گیری ورازهای که با آنها روبروخواهید شد کشف وازفرصتها و تجربه ها وتوانایی هایی که به دست می اید بموقع  استفاده کنید 
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشار نقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد در سایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها 
وغیرو تنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد
درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

12 comments on “خلاقیت یا تقلید درهتل Creativeness

 1. nasernaderi گفت:

  با درود به استاد ارجمند جناب آقای دربندی

  ضمن اعلام تشکرازمطالب بسیار زیبا و مفید در سایت پرارزشتان پاسخ به اظهارنظربنده اطلاعاتم را تکمیل می نماید
  لطفاًبفرمایید درهتلی که مالکیت آن متعلق به یک سیستم دولتی است و تصمیم گیری مدیر منوط به به تصویب رسیدن پیشنهادات وتفکرنودرارائه خدمات درجلسه هیات مدیره است چه باید کرد؟هیات مدیره ای که به ذنبال سود در پروژه های کوتاه مدت است هرچند هزارراه نرفته است با رسیدن به هدف اما زمینی که به شماداده اند شورزار یا کم آب باشد چگونه میتوان کاشت و نوآوری نمودنوآوری درنیازبه انگیزه ابزارکار ماننده ساختمان و تجهیزات و مکان وجغرافیاازهمه مهمتر نیروی انسانی کارآمدوآموزش دیده دارددرغیراینصورت مانند این است که یک دستگاه اتومیل مدل قدیم به شماداده باشند بگویند مسافرکشی کنیدونوآوری نمایید. به امید روزهای خوب ارادتمند شما نادری زنجان

 2. ممنونم عالی بود. 

 3. با تشکر از شما اقای ژیان دربندی بابت تمام مطالب مفیدتان

 4. مجید گفت:

  استاد هتلداری ..با سلام . بنده شما را نمی شناسم ولی از مطالب عنوان شده مشخص است که فرد توانمندی هستید .استاد برای استفاده مطالب شما و بومی سازی آن برای بیمارستان به این سایت آمدم ولی با کمال تعجب برای اولین بار مشاهده کردم استفاده از مطالب نیاز به مجوز دارد . استاد این تنگ نظری نیست ؟؟؟ چرا ؟؟؟ در حالی که شما از سایتهای خارج به راحتی و یا نهایت با پرداخت پول مقاله دریافت می کنید این روش نوع ، جدید  و تنگ نظری و ….نیست . قصد جسارت نیست ولی مایلم بدانم چرا ؟؟با تشکر

 5. دربندی گفت:

  جالب است که انتقاد میکنیدولی هنوز نام خود را با نام و ایمیل دیگری دیگری ثبت میکنید که همخوانی نداردوخود رادرست معرفی نمی میکنیدبرای یک پیام کوتاه مایل نیستیدنام خودوایمیل واقعی خودرا بنویسیدافرادبسیار زیادی هستندکه بدون زحمت مقالات دیگران رابنام خودانتشارمی دهندونامی از منبع یاصاحب اثر”نویسنده” نمی برندوبه دلیل اینکه سایت علمی هتلداری ایران تنهامنبع ومرجع معتبر امورهتلداری است بیشترین  سو استفاده را ازاین سایت بعمل می آورندکه تعدادی افرادنا آگاه از قانون کپی رایت بدون ذکرنام نویسنده ومنبع ازمقالات استفاده کرده یابنام خودانتشارداده اندکه از طریق قوه قضایی پیگیری وشکایت شده که محکوم به پرداخت جریمه شده اندشما هم بجای استفاده از مقالات دیگران قدری زحمت بکشیدومقاله ای تازه خلق کنیدضمنا اکرتنگ نظربودم این اطلاعات ارزشمندکه تجربه 50 ساله اینجانب است رارایگان دراختیارعموم قرارنمیدادم این اطلاعات را قرار داده ام که مطالعه کنندویادبگیرنندوبکاربندندنه اینکه مقالات رابدون زحمت وبدون اینکه چیزی بیاموزندووقتی صرف کنند بنام خودانتشاردهندوبا علم دیگران خودرامطرح کنندودیگراینکه اگرافرادی ازهر سایتی یا سایت های خارجی به راحتی وبدون زحمت مقاله راکپی میکنندوبدون ذکرمنبع یانویسنده بنام خودانتشار میدهند افرادبسیارناآگاهی هستندکه با قانون کپی رایت و امانت داری بیگانه هستندونباید به این افراد اطمینان کرددرخاتمه اگرقدری زحمت میکشیدید ووقت میگذاشتید ومطالب ومقالات سایت رامطالعه می کردید نیازی نبود سئوال کنیددرسایت توضیحات کافی داده شده بود  

 6. mahnaz گفت:

  باعرض سلام و خسته نباشید خدمت اقای ژیان

  یه درخواستی ازتون داشتم.راستش من دانشجوی ارشد کارافرینی هستم.میخواستم اگربشه پایان ناممو در زمینه هتل داری بردارم و کار کنم.چون علاقه زیادی به صنعت هتل داری دارم. میخواستم ازتون بپرسم شما توی این زمینه ایده ای دارید با توجه به سابقه ی کاریتون که من بخوام روش کارکنم؟

  ممنون از لطفتون

 7. سلام آقای دربندی

  خوشحالم ازاینکه سایت شمابه راحتی در دسترس میباشد وعلاقه مندان به هتل وهتلداری به راحتی مطالعه میکنند.خودمن یکی ازمطالعه کننده های سایت شماهستم ویکی از دلالیل موفقیت من درهتل مطالعه سایت شماست..باتشکر محمدپورناصری(هتل زنبق یزد)

 8. بیژن گفت:

  عالی بود مرسی . من به سایتتوتن زیاد سر میزنم . مرسی

 9. ًآزيتا كيخسروي گفت:

  سلام جناب دربندي چند روزي هست كه مشتاقانه مقاله هاي شما رو ميخونم و لذت ميبرم إيميل هم دادم چون دوست دارم در دوره هاي اموزشي شما شركت كنم ولي مطالعه أين مقاله باعث تعجب من شد إز مدير با تجربه اي مثل شما أصلا توقع چنين تحليل تند و توهين أميزي در باب مقوله ي تقليد رو ندا شتم من هيج تجربه اي در ضمينه ي هتلداري ندارم ولي تجربه ي مديريت كارهاي خدماتي رو دارم .تشبيه تقليد به دزدي بسيار تفكر سنتي و قديمي است در مديريت مدرن همه ي ما ميدونيم كه تقليد اجتناب ناپذير است و خلاقهاگروه پيشرو هستند و هر أيده ي نويي نهايتا شش ماه نو ميماند و چه بسا مقلدان ايده اي رأ بهتر إز صاحب اصلي أيده أجرا كنند و در كل خودم شخصا هميشه اگر كسي إز كار و نظرم تقليد كند بسيار شاد ميشوم وتشويق ميشوم به تكرار كارهاي نو ،تنها نواوري نيست كه أهميت دارد نحوه ي أجرا هم بسيار مهم است و اگر عالمي علمش رأ إز ترس دزديده شدن نزد خود حفظ كند ان علم چه ارزشي دارد .با تقديم احترام ًآزيتا كيخسروي 

 10. دربندی گفت:

  خلاقیت ونوآوری ابتکارباعث پیشرفت یک جامعه است کپی برداری ازمقالات دیگران باعث عقب ماندگی و صدمه زدن به جامعه خواهدشدافرادی که باعلم دیگران خودرامتخصص معرفی می نمایندمیخواهندجای کسی باشندکه نیستند ودانش اورا ندارندترفندی برای گول زدن مردم وکسب درآمدنامشروع؟آرزومند آن نباش که مثل دیگران یا چیزی غیرازآنچه هستی باشی، بکوش با خلاقیت ،تلاش ، پشتکار آنچه هستی باشی اگر همه از هم تقلید یا کپی برداری  کنند نشان از تنبلی و نا اگاهی  است  در نتیجه خلاقیت و نو آوری سعی و کوشش  بوجود نخواهد امد و اینجانب  تنها فردی هستم که اطلاعات ارزشتند ی را رایگان در اختیار عموم گذاشته ام که مطالعه کنند و یاد بگیرند نه اینکه کپی کنند و بنام خود انتشار دهند و سر مردم کلاه بدارند که اطلاعاتی دارند و کسب درآمد کنند اطمینان میدهم  این افراد عیر قابل اعتمادو خطرناکی  هستند و فقط بخاطر مطرح کردن خود دست به هر کاری میزنند 

 11. رویا گفت:

  مقاله بسیار بسیار عالی و بی نظیر بود تشکر از شما

 12. رامین گفت:

  واقعاممنون بابت زحماتی که برای نگارش مقاله هاب مفید می کشید من ازسایت و مقاله های شما خیلی درس های ارزشمندی گرفتم موفق و سلامت باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *