درب اتاق هتل در زمان نظافت باز یا بسته

 اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری

071.gifچندی قبل این سئوال که درزیرآمده شده بودکه در سایت قرار داده بودم که عینا دوباره در اینجا قرار داده شده زیرا بسیاری از مدیران هتل عنوان کرده اند که درکلاس های آموزشی ویا کتاب های خارجی نوشته شده که هنگام نظافت اتاق دربایدباز باشدکه توضیح بیشتری خواسته بودند  
سئوال :
درب اتاقی که خانه دار مشغول نظافت در آن می باشد باید باز باشد یا بسته و چرا؟ با تشکر صمیمانه
پاسخ:
دلایلی متعددی وجود داردکه هراتاقی که خانم خانه دارHOUSEMAID  یاآقای خانه دار HOUSEMEN درآن مشغول نظافت است حتما می بایست درب اتاق بسته باشد واتاقدارمجاز نیست اتاق های که مسافردر اتاق است برای نظافت اقدام کند باید مسافراز اتاق  خارج شود تا اتاقداراقدام به نظافت نماید
یکی ازدلایل این است اگردراتاق بازباشد ممکن است مسافر مقیم که دراتاق دیگریی اقامت دارد فکراین اتاق مسافرندارد بدون هیچ دلیلی تقاضا میکند اتاقش را عوض کندرسپشن همان شماره اتاق را به مسافری که درلابی است واگذارکرده ومسافرریچیسترکارت را پرکرده و شماره اتاق را باو داه است ومنتظر نظافت اتاق است که برود به اتاقش و یا این اتاقی که درحال نظافت است یک اتاق سوئیت است که برای مسافری درنظرگرفته شده که ازقبل رزروکرده واتاق سوئت خالی دیگری موجودنیست یا وجود نداردبه هر صورت  مشکلاتی را بوجود خواهد آوردمثل انتقال حساب اتاق قبل به اتاق جدید وآگاه نمودن بخش لاندری ،تلفنحانه ،اطلاعات هتل و… …ازآنجائیکه سئوال کننده از دانشجویان انستیتو مدیریت هتلداری کیان می باشداطمینان دارم که به راحتی می تواند مشکلات وزحمات دیگری که چنانجه هنگام نظافت اتاق دربازباشدبوجودخواهدآمدرا خودحدس بزندکه نیاز بشرح مفصل میباشد که دراینجا شرح داده نشده است 3_13_71.gif
شرح بیشتر را با هم میخوانیم
بسیاری ازشرح وظایف کارکنان هتل براثرتجربه واتفاقاتی که درهتل می افتد نوشته می شوداینکه درب اتاق درزمان نظافت بسته باشدیابازبراساس همین تجربه ها است که بعنوان یک قانون درمی آید وهیج دلیل منطقی وجودنداردکه دراتاق هنگام نظافت بازباشد ولی برای بسته بودن درب هنگام نظافت اتاق های خالی یا اتاقهای گه مسافردارد دلا یل بسیارزیاد متعدد ومختلفی وجود دارد که درب اتاق باید حتما بسته باشداطمینان داشته باشیدافرادی که عنوان میکنند درب اتاق هنگام نظافت باید بازباشدهرگزمدیریت هتلی راعهده دارنبوده اند یا تجربه ای درکارهتل نداشته اندکه مشکلات را لمس کنند اگرازاین افرادسئوال کنید چه دلیلی برای بازبودن درب اتاق هنگام نظافت است دلیل منظقی نخواهند داشت
برای روشن شدن موضوع در زیر بظور خلاصه شرح داده میشود
دلیلی ندارداگراتاق دارای مسافراست هنگام نظافت توسط HOUSEMAID یا خانم نظافتچی مسافرین اتاق های دیگرهنگام عبوراز راهرواثاث ووسایل مسافر را که دراتاق پراکنده شده را ببینند چه بسا مسافر نما هایی بقصد سرقت ازوسایل مسافرین بعنوان داشتن سئوال یاکنجکاوی که اتاق را میخواسته ببیند وارد اتاق شود وهنگام صحبت با HOUSEMAID  یکی ازاشیا ء مسافر را سرقت کند که اگر چنین اتفاقی بیقتد درد سر بزرگی برای هتل خواهد شد
مسافرین هیج هتلی نبایدبدانند کدام اتاق خالی وکدام اتاق پراست که درصورت بازبودن درمسافرین متوجه خواهندشدکه کدام اتاق هاخالی است این موضوع باعث خواهدشداتاقی که CHECK  OUT خارج شده وهتل را ترک کرده وقتی مسافر مقیم متوجه می شود این اتاق خالی است به هردلیلی فورا می خواهد اتاقش را با این اتاق عوض کند درصورتیکه درهمان موقع مسافر جدید در لابی منتظرهمین اتاق است که اتاق نظافت شود به اتاق هدایت شود وREGISTER CARD  ریجیسترکارت را نیز پرکرده و شماره اتاق را دریافت داشته است که این مسئله برای مسافرجدید که هنوز به اتاق نرفته فقط شماره را میداند شک تردیدایجاد میکند که جرا شماره اتاقش عوض شد چه بسا قبلا اتاق را دیده وریجسترکارت را پرکرده که باعث اعتراض ونارضایتی مسافرجدید خواهد شد اصولا تعویض اتاق مسافر GUEST ROOM  همراه با هزینه وزحمت های زیادی  برای هتل می باشدکه بازبودن درب هنگام نظافت این هزینه ها وزحمات را زیاترمیکند
1-باید بخش لاندری را مطلع کنند
2-حساب اتاق قبل را به اتاق جدید منتقل کنند
3-کلید کارت را باطل وکلید کارت جدید صادر کنند
ودیگراینکه اگرچند ساعت قبل ملافه را عوض کرده باشند دوباره برای همین جند ساعت استفاده از اتاق خانه داری باید ملافه وحوله و مواد یکبار مصرف مثل دمپائی ، صابون ، شامپو و.. را جدید دراتاق بگذارد و زمانی را برای که برای نظافت اتاق صرف کرده دوباره وقت بگذارد که این وقت را می تواند برای کار مفید دیگری بگذارد
اگربرای هتلی روزانه 10 اتاق چنین اتفاقی ببقتذ محاسبه کنید جه تعداد لوازم پارچه ای باید به لاندری انتقال داده شود وچه زمانی خانم نظافجی باید برای نظافت وقت بکذارد که چنانچه مدیریت زمان را محاسبه کنید هزینه بسیار زیادی برای هتل خواهد داشت که  اگر مسافراز وجوداتاق خالی آگاه نمیشداین هزینه را هتل متقبل نمیشد
نکته دیگر بسیاری از هتل ها سعی بر این دارند تا جای امکان مسافرین خانواده را در یک طبقه مجرد را درظبقه دیگروباز بودن در اتاق باعث بهم ریختن این برنامه خواهد شد
واینکه عنوان میکنند تریلی HOUSEMAID  خانم نظافجی نشان دهند اینست که خانم نظافتجی در کدام اتاق مشغول بکاراست چنین چیزی نیست کودک مسافرممکن بعنوان بازی این تریلی را به دو اتاق عقب تر یا جلوتر نقل مکان دهد این تفکر همان سیستم های سنتی است که بایدبا حضور فیزیکی متوجه شوند که نظافجی درکدام اتاق است
با وجود تکنولوژی در تمام زمینه ها وبخشهای هتل بدون حضور فیزیکی رسپشنیست  هرلحظه میتواند متوجه شود که HOUSEMAID  درکدام اتاق مشفول بکار است ،آیا اکنون مسافرداخل اتاق است، یا درداخل اتاق نیست  یا خانم نظافتجی یا مهندسی هتل یاسرپرست خانه داری کدام یک دراتاق هستند و… که نیازبه بحث مفصل داردالبته در چندین سمینارهای مربوط به صنعت هتلداری که بعنوان سخنران بوده ام به وجودچنین تکنولوژی های که طراحی آن راابداع کرده ام بطورکامل ومفصل اشاره کرده ام وعملا در کامپیوتر نشان داده ام که این تکنولوژی اکنون به راحتی در دسترس عموم میباشد که شرح کامل نیازبه مقالات متعدد بسیارزیادی دارد که بخشی از سخنان این جانب حدود 15 صفحه در کتاب جهاد دانشگاهی تهران بجاپ رسیده است 
همینطورکه دیگرازکارت های اتاق نظافت شود یا مزاحم نشویداستفاده نمی کننداین کار ها کهنه و قدیمی شده است زیرا ممکن است کودک یک مسافراین کارت را بر دارد و یا کارت را برعکس به دستگیره درب آویزان کند و ضمنا رسپشنیست یا تلفنچی هتل ازاین موضوع آکاه نمی شوند وتلفن را وصل می کنند به اتاق مسافزدرواقع مزاحم میشوند
امروزه برنامه های سیستم گردش کارهتل بنوعی طراحی میشود که بئون حضور فیزیکی بسیاری ازکنترل های لازم را می تواند درسیستم مشاهده کردبطورمثال هراتاق که نظافت شد HOUSEMAID ازهمان اتاق فقط با گرفتن یک شماره تلفن مثلا 23وگذاشتن گوشی درسیستم نرم افزاری دررسپشن نشان داده می شودکه اتاق درچه ساعتی نظافت شده و این مهم باعث کنترل HOUSEMAID نیزهست که اگر مسافری ساعت 8 صبح CHECK OUT   کرده و HOUSEMAID ازهمان اتاق ساعت 11 صبح شماره 23 را گرفته بمعنای اتاق نظافت شد این 3 ساعت اختلاف نشان ازکم کاری HOUSEMAID  بوده است همنطور اگر وسایل هتل خسارت یا سرقت شده باشد با گرفتن شماره 24 و گذاشتن گوشی  کامپیوتر CASHIER هتل قفل می شود ونمی تواند صورت حساب برای این اتاق  صادر کند تا از طرف مدیر وقت این قفل بازشودوصدها مورد دیگر که سالها پیش تو سط اینجانب ابداع ودر سیستم های تلفن برنامه نویسی شده واکنون دربسیاری ازهتل ها مورد استفاده میباشد که دراین مقاله نیامده وفرصت دیگری نیازاست
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “درب اتاق هتل در زمان نظافت باز یا بسته

  1. م- س -ن گفت:

    استادمحترم جناب آقای ژیان دربندی ازمطالب مفید وآموزنده ای که درسایت قرارمیدهید  تشکرمیشودازروزی که مقاله دراتاق بازیا بسته رادرسایت گذاشته ایدکه استاد ماعکس این رامیگفت ودلیل منطقی هم نداشت با تماس تلفنی که با شما داشتیم ومحبت کردید باحوصله به تمام سئوال های ما جواب دادیدودلایل بسیارمنطقی وقاتع کننده که دادیدرا به استادمنعکس کردیم احساس میکنیم خیلی شرمنده شد وتازه متوجه بسیاری ازنکات شد که علت آنرا نمی داست متاسفانه اساتید ما اطلاعات درستی ازهتلداری ندارند که آموزش دهندوهیچ جیزی یادنمی گیزیم وآنچه تا کنون یاد گرفته ایم از مقالات شما وکارآموزی ودیدن درهتل ها بوده است لطفا نام ما محفوظ باشد با تشکر مجدد  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *