سئوال های درسی مدیریت هتلداری

تنهامنبع هتلداری ایران مقالات تالیف اینجانب است وتدوین منابع درسی مرتبط بادوره های آموزشی Hotel Management مدیریت هتلداری،Front Officeپذیرش،House Keeping خانه داری و..سؤالات دانشگاه علمی کاربردی از کتاب های اصول و تکنیک هتلداری ومقالات کاربردی تالیف اصغرژیان دربندی میباشدسؤال هایی ازمنابع مذکوراستخراج ودرسایت قرارگرفته که دانش پژوهان رابرای دستیابی به پاسخ صحیح سؤالات به مطالعه بیشتروادارنمایدکه باعث تحول ورشدصنعت هتلداری درکشور خواهیم شد مدیرعامل سایت علمی هتلداری ایران اصغرژیان دربندی
۱-امرهتلداري وگردش صحيح آن برپايه چنداصل است نام ببريد؟
۲-هتل از چند قسمت تشكيل شده است نام ببريد ؟.
۳-چند نفرميتوانند دوريك ميزبنشيند وبدون اينكه بلند صحبت كنند صدای یکدیگررا بشنوند؟.
۴-۱۰ مقام مسئول فرانت آفيس كه درهتل هاي بزرگ مشغول كارهستندرانام ببريد ؟.
۵-مزاياي ريجيستر كارت را نام ببريد؟.
۶-چه نكاتي روي شيف بندي كاركنان تاثير دارد؟.
۷-نقظه تساوي ياسربه سردر هتل چيست ؟.
۸-بلوك كردن اتاق به چه منظوري است؟.
۹-اصطلاحات خاص بين المللي دررابطه بانرخ هتل رانام ببريد چندنوع پلان وشرح هريك ازپلان ها؟.
۱۰-پيغام دو طرفه درهتل چگونه انجام ميشود؟.
۱۱-چگونه روغن خوراكي مسموميت ايجاد مي كند ؟.
۱۲-چگونه میتوان تشخيص دادمرغ مرده راسربريده اند؟
۱۳-چرالاشه گوشت گاو يا گوسفندراآويزان ميكنند؟.
۱۴-چگونه ميتوان قبل ازبازکردن ملافه متوجه شدملافه دو نفره ویايكنفره است وملافه ياحوله مربوط به كدام طبقه است؟
۱۵-چگونه ميتوان بسرعت متوجه شدكه خانم اتاقدار RoomMaid وقتی اتاقی رانظافت میکنددركدام اتاقي مشغول نظافت است؟
۱۶-دريافت Deposit به چه منظوري است؟.
۱۷-سیستم وگردش کاردر هتل بمعنی چیست؟.
۱۸-چه نكاتي روي تعدادپرسنل تاثيردارد(۵ موردرانام ببريد)؟
۱۹-حسابداری هتل ازچه طریق انجام میشود؟
۲۰-نكات ايمني آسانسورراشرح دهيد(۵ موردرابنويسيد).
۲۱-چگونه ميتوان بدون حضورفيزيكي تشخيص دادكه گارسن در ساعت موظف كاركرده يااستراحت كرده؟.
۲۲-مشهورترين سيستم كه درتجارت هتلداري ورستوران توسط مديران براي انباروموادغذائي تاكيدميشودرانام ببريد؟.
۲۳-چنانچه هتلي يك سردخانه بالاي صفرداشته باشدسبزيجات شسته نشده و موادغذايي پخته شده وشانه هاي تخم مرغ خام راازنظربهداشتي به چه ترتيبي بايد چيد؟.
۲۴-صندقداررستوران چگونه ميتواندبداندكه چك هاي رستوران كه به گارسن هاي مختلف داده کدام راوصول كرده و کدام راوصول نکرده ؟.
۲۵-دووضعيت (موقعيت)درهتل راشرح دهيدMinus Position & Plus Position (مثبت ومنفي )؟.
۲۶-فرمول وضعيت رزروبراي روزبعد(فردا)رادرهتل بنويسد؟
۲۷-براي بدست آوردن ميانگين اجاره اتاق ازچه فرمولي استفاده ميشود؟
۲۸-براي بدست آوردن درصداشغالي هتل درروزازچه فرمولي استفاده ميكنند؟.
۲۹-اگرمخارج دسرمخصوص يك هتل ۴۸ريال باشدومديرهتل با۳۰% مخارج راضي باشدقيمت فروش اين دسرچقدربايد باشد؟.
۳۰-فروش مرغ وماهي ۷۴۲۵۰۰ ريال است اگرفروش ماهي ۲۰۲۵۰۰ ريال باشدوكل فروش رستوران ۱۳۵۰۰۰۰ ريال باشدچه درصدي (ازكل فروش رستوران بابت مرغ وچه درصدي ازكل فروش رستوران بابت ماهي است )؟
۳۱-رسپشنيت قبل ازدريافت گزارش خانه داري وضعيت اتاق ها(پرياخالي)رابه سرپرست خانه داري مي دهدیاخیر؟.
۳۲-گزارش روزانه سرپرست خانه داري صبح به رسپشن ميرسد ياعصر؟
۳۳-۳تاازوظايف كاپيتان اردر رابنويسيد؟.
۳۴-اهداف مديريت هتل را بطور خلاصه شرح دهيد ؟.
۳۵-درهتل به صورت حساب رستوران چه ميگويند به صورت حساب كافي شاپ چه ميگويندوصورت حساب نهائي موقع خروج ميهمان چه ميگويند؟ .
۳۶-دفتر معين چيست ؟.
۳۷-باركرBarkerدركدام قسمت هتل كار ميكند؟.
۳۸-بل بوي Bell Boy دركدام قسمت هتل كارمي كندو وظايفش چيست ؟.
۳۹-۳ نوع ازمعروف ترين وساده ترين انواع بودجه رانام ببريد؟.
۴۰-براي اندازه گيري مقداركارانجام شده درزمينه نظافت هتل به چندطريق ميتوان عمل كرد؟.
۴۱-چگونه مجوزبراي مسئول مهندسي صادرميشودكه براي تعمير يك اتاق بتواند به همان اتاق یاطبقه برود؟.
۴۲-اعتبارات درهتل بمعني چيست ؟وبراي چه كساني وچگونه تعيين ميشود؟.
۴۳-از رنگ هادرچه قسمت هاي ازهتل استفاده ميشود؟ ۴۴-خانم نظافتچی اتاقدارRoomMaid وقتی اتاقی رانظافت میکنددرب اتاق باید باز باشد یا بسته چرا؟.
۴۵-چگونه براي يك سالن رستوران محاسبه ميكنندكه چه تعداد ميز و صندلي بايد سفارش شود؟.
۴۶-فرمول محاسبه زير بناي ساختمان يك هتل ۱۰۰ اتاقه ۴ ستاره قبل ازساخت رابنوسید؟.
۴۷-اگر فضاي معماري ساختمان هتل مثل PANTRY كوچك است چگونه بايد فضاايجاد كرد؟.
۴۸-هزینه ساخت یک هتل ۳ ستاره راچگونه محاسبه می کنند؟ ۴۹-چه نکاتی درسرعت سرویس دهی تاثیرمیگدارد؟.
۵۰-اگربخواهندهتلی رااجاره کنند چگونه محاسبه می کنند و چه نکاتی را باید در نطرداشت ؟.
۵۱-باتکنولژی جدیدچگونه میتوان متوجه شدمسافری کهCheck Out کرده پس ازچه مدت زمانی اتاق نظافت شده است ؟.
۵۲-سيستم گردش هتل بر اساس معماري هتل ها و تكنو لوژي بكار رفته چه تفاوت هاي با هم بايد داشته باشند؟.
۵۳-ارتفاع پريزبرق دراتاقها ی هتل رابنویسیدوچرا؟.
۵۴-ارتفاع پریزبرق درآشپزخانه هاوحمام هاچقدربايد باشد وچرا؟.
۵۵-کدام محل درآشپزخانه نباید پریزبرق نصب شود؟.
۵۶-كدام محل ها نبايدكليد برق نصب شودچرا؟.
۵۷-ويژيگي هاي تجهيزات هتل چه تاثيري روي فضاي معماري داردياتاثيرآن براي اداره كردن هتل .تعدادپرسنل. راندمان هتل دارد.؟.
۵۸-اشیاپیداشده مسافرین درچه مدت زمانی می بایست به سیستم واردشود؟.
۵۹-اشیا پیدا شده مسافرین رامیتوان به مسافرازروی آدرس داده شده درریجیستر کارت تلفن کردواعلان کردیاخیر؟.
۶۰-گزارش هاي رستوران ها چه نكاتي بايددرنظرگرفته شود ؟وچه نكاتي بايد در شيت ها مشخص باشد؟.
۶۱-معمولاوقتی مهمانی سرمیزرستوران صورتحساب پرداخت میکندبقیه پولش رابعنوان انعام دریافت نمی کندوگارسن وقتی به صندوق پول صورت حساب راپرداخت میکندبرای اینکه به سرعت به کارش ادامه دهیدوبقیه پول(انعام)رابعداز اتمام کارباصندوقدارحساب کندوهرگزاختلافی بین صندقدار و گارسن پیش نخواهدآمد چه می کنند؟.
۶۲-مديريت زماني ازنظرهتلداري چيست ؟.
۶۳-قراردادمهماني ها چه نكاتي بايددرنظرگرفت ؟.
۶۴-درجشنها ي عروسي چه نكاتي بايددرنظرگرفت ؟.
۶۵-سيستم رزروهتل چگونه است ؟.
۶۶-رزروگارانتي باغيرگارانتي چه تفاوتي دارد؟.
۶۷- قوانين رزرو چيست ؟.
۶۸-ويژگي هاي Laundry هتل چگونه بايد باشدوچه نكاتي روي تجهيزات Laundry تاثير ميگذارد ؟.
۶۹-ساخت میزرسپشن هتل با سیستم دستی یا کامپیوتری یا ماشین NCR چه تفاوتی دارد؟.
۷۰-آياتجهيزات هتل باتجهيزات يامبلمان منزل يكي است؟ چرا تفاوت دارد؟تفاوت هاي كليه تجهيزات چه نكاتي است؟
۷۱-چگونه بايدمسافرراجلب وجذب نمايند۲موردراشرح دهید؟.
۷۲-چه نكاتي رضايت ميهمان رافراهم مي كند؟.
۷۳-درسیستم کاست کنترل اگرفقط یک باربطوراتفاقی مثلا۲ شیشه آبلیموشکسته شودیا۳کیلو شکرروی زمین ریخته شود چگونه محاسبه می شود؟(شاید مجدااین اتفاق بیافتدوشاید هرگزاین اتفاق نیافتذ)فرمول کاست کنترل رابنویسید.
۷۴-طراحي فرم های گردش کارهتل برچه اساسي است وچه نکاتی رابایدداشته باشد؟.
۷۵-کدام اوراق درهتل بهاداراست ؟ .
۷۶-كنترل هاي مديريتي ـدستي –ماشيني –كامپيوتري چه نكاتي رابایدداشته باشد؟.
۷۷-فرق ۴ نوع ازانواع هتل راشرح دهید ؟.
۷۸-كنترل تحويل جنس ازانباردربخش آشپزخانه ورستوران چگونه است ؟ .
۷۹-كنترل سودهادر كدام قسمت هاي هتل است ؟.
۸۰-اتاق کنترل مرکزی درهتل ها به چه منظوری است ؟.
۸۱-شيفت بندي بخشهاي هتل چگونه بايد باشدوچه نكاتي بايد درنظرگرفت ؟وچرا ؟.
۸۲-چيدن تجهيزات آشپزخانه چگونه بايد باشد چه نكاتي بايددرنظرگرفته شود؟.
۸۳-نور پردازي هر يك ازبخشهاي هتل چگونه بايدباشدوچه نكاتي بايدرعايت شود؟.
۸۴-دسترسي هاي معماري چه تاثيري برمديريت هتل دارد؟
۸۵-گردش كاررستوران ازنظر مالي ،اداري،كنترلي چگونه بايد باشد؟.
۸۶-چگونه میتوان بایک گزارش درماه کلیه درآمدتمام بخشهای هتل رابه تفکیک روزانه وماهنانه راداشت(تلفن؛ رستوران؛ تریاصبحانه؛ناهار؛شام؛لاندری؛و….(نقدی ونسیه).
۸۷-فرق بین چک رستوران باچک کارمندی چیست ؟که میهمان متوجه شودووجهی پرداخت نکند؟.
۸۸-سيستم وگردش كارهتل چيست ؟آياتمام هتل هايكسان است ؟ ۸۹-برگ تعمیرات به کدام قسمت های هتل میرود؟ .
۹۰-درهتل های بزرگ کارت شناسائی که برای مسافرصادر میشود به چه منظوری است ؟.
۹۱-گزارش مغایرت درخانه داری هتل به چه منظوری است؟
۹۲-چنانچه مسافری بخواهدجواهربه هتل بعنوان امانت بسپاردهتل چگونه رسیدی برای دریافت این جواهرات خواهد دادکه زمان تحویل امانت مسافرمدعی نشود؟(شاید چواهرات بدلی باشدوهتلدارجواهرشناس نیست).
۹۳-SKIPPER درهتل به چه مسافرینی گفته میشود؟.
۹۴-دیلی یوزDaily Use درهتلداری بمعنی چیست؟توضیح دهید..
۹۵–علامت اختصاری اتاق غیرقابل فروش (خارج ازسرویس ) درروم رک چیست ؟.
۹۶-نوشو NO SHOW درهتلداری بمعنی چیست ودرکجابکارمی رود ؟ توضیح دهید..
۹۷-هاس شارژ(HC )درهتلداری بمعنی چیست ؟توضیح دهید.
۹۸-وقتی مهمانی اتاقش راعوض کنند( CHANGE ROOM )کدام بخشهای هتل بایددرجریان قرارگیرندوچه نکاتی ممکن است در سیستم تغییرکند؟
۹۹-فرمول هزینه روابط عمومی رابنویسید؟.
۱۰۰-به مسافرینی که بدون رزروواردهتل میشوندچه میگویند ؟
۱۰۱–درمعماری ساختمان هتل محل تحویل غذاازآشپزخانه به چه منظوری است ؟۵ موردراتوضیح دهید..
۱۰۲–چارت سازمانی هتل به چه نکاتی بستگی دارد.که تعیین کننده تعداد پرسنل هتل خواهد بود؟.
۱۰۳-چه نکاتی تعیین کننده ابعاد واندازه لابی یک هتل درحال ساخت است ؟۵ موردرابنویسید..
۱۰۴-برای تهیه منوغذاباید به چه نکاتی توجه داشت ؟۱۰ موردرابنویسید..
۱۰۵-ده موردازصفات ممیزه مدیرهتل رابنویسید..
۱۰۶-یکی ازکنترل های صندوق دارFront Office Cashier هتل بزرگ رابنویسید؟.
۱۰۷-فرمول میانگین نرخ اجاره برای هراتاق رابنویسید. ۱۰۸- چنانچه مسافری بخواهد چمدانش رابرای جندروزی تحویل هتل بدهدچه نکاتی بایدرعات شود؟مهمترین نکته رابا۳مورددیگربنویسید..
۱۰۹-فرمول نظافت اتاق های پررابنویسید..
۱۱۰-فرمول نظافت اتاق های خالی را بنویسید..
۱۱۱-فرمول زمان برای اتاق های خارج شدهChek Outرا بنویسید..
۱۱۲-ابعاداتاق های هتل یک ستاره تا۲ ستاره ارزان قیمت وهتل های متوسط وهتل های درجه یک وهتل های لوکس را بنویسید..
۱۱۳-۵ موردازانواع تخت درهتل هارانام ببرید..
۱۱۴-درچه نوع رستورانی ازنورزیاداستفاده میکنند؟وبه چه دلیل .
۱۱۵-کدام رنگ نوراصطلاحااشتهاکورکن نامیده میشودودر رستوران نبایداستفاده کردبه چه دلیل ؟.
۱۱۶-تكنولوژي جديددرهتلداري چيست ؟.
۱۱۷-برای برقراری کنترل های لازم وسرویس دهی همراه با کیفیت برترچپیست ؟..
۱۱۸-باتکنولژی جدید بدون دریافت گزارش خانه داری چگونه متوجه میشونداتاق نظافت شده وآماده برای پذیرش مسافر است؟
۱۱۹-ارتباط بخشهاي هتل چگونه بايدباشدوچرا؟۳ بخش را توضیح دهید.
۱۲۰-گزارش هاي ضروري كدام هاهستند؟.
۱۲۱-فرم هاي كه درهتل براي گردش كاربخشها به جريان مي افتدچگونه بايدباشد چه نكاتي بايددرفرم های چاپي باشد؟ ۱۲۲-تاسيسات هتل چگونه بايدباشدوچه نکاتی درزمان ساخت باید پیش بینی شود؟۲موردراشرح دهید..
۱۲۳-دربام هتلی چنانچه رستوران باشد کدام نوع نصب آسانسورهاکه درزیر توضیح داده شده صحیح است .چگونه باید باشد؟.
۱.كلكتيو سلكتيو: ۲.كلكتيو دان : ۳.كلكتيو آپ : ۴. روش پلوتنPoloton) : ۱۲۴- یکی ازویژیگی های مهم ولازم که باید برای آسانسور هتلی که رستوران روی بام دارددر نظر گرفت چیست ؟.
۱۲۵-جعبه کلیدهای یدک هتل درکدام قسمت هتل نصب میشود؟.
۱۲۶-درهنگام ساخت هتل درراهرواتاقها برای نصب جعبه آتش چه نکاتی بایدرعایت شود؟ ۲ موردراشرح دهید..
۱۲۷-آشپزخانه هتل شامل چه قسمتهای است ؟ ۵ قسمت رابنویسید.
۱۲۸-بجای کارت مزاحم نشوید یااتاق رانظافت کنیدکه توسط مسافرین به دستگیره درب آویزان میشوداکنون چه میکنندو توضیح دهیدچراازاین کارت هااستفاده نمی کنند؟ .
۱۲۹-رنگ هاي استانداردبراي تاسيسات هتل به چه منظوری است؛چرا؟ توضیح دهید..
۱۳۰-آبفشانهاي اتومات Sprin Klerدرکدام قسمتهای هتل نصب میشود؟.
۱۳۱-منظورازتايم كيپر Time Keeper درهتل چیست ؟.
۱۳۲-نکته مهمی که بایدزمان ساخت هتل برای كف Laundry وآشپزخانه درنظرگرفت چیست؟.
۱۳۳-چه کسانی در هتل نمی توانند کار کنند ؟ ۴ مورد را بنویسید..
۱۳۴-سطح میزرسپشن درصورت کامپیوتری بودن ازطرف رسپشنیست چه ویژگی های بایدداشته باشد؟وتفاوت عمده با سیستم روم رک درچیست ؟توضیح دهید..
۱۳۵-کنفرانس (Conference) را توضیح دهید..
۱۳۶-کنگره (Congress) را توضیح دهید ..
۱۳۷-سمپوزيوم (Symposium)را توضیح دهید..
۱۳۸-سمينار (Seminar) را توضیح دهید..
۱۳۹-ميز سرويس (استيشن) Service Desk به جه منظوری است ۳ مورد را بنویسید؟.
۱۴۰-رويدادهاي ناگواري كه درهتلها اتفاق ميفافتد و اغلب موجب آسيب رسيدن به كاركنان ميگردد ۸ مورد را بنویسید ؟.
۱۴۱-بخشهاي كه برای هتل درآمد ندارند۴ مورد را نام ببرید؟ ۱۴۲-براي بدست آوردن % مخارج هتل ازچه فرمولی استفاده میکنند؟.
۱۴۳-Grease Drop آشپزخانه درکجا(کدام محل )باید قرار گیرد؟چرا؟.
۱۴۴-ازدیگ بخار Laundry به غیرازلاندری جه استفاده ای درهتل میتوان کرد؟ توضیح دهید..
۱۴۵-ارتباط بین رسپشنیست بابل بوی باچه وسیله ای است ؟ چرا؟.
۱۴۶-ویژگی های گريل روم را شرح دهید ؟.
۱۴۷-فضاهای لارم معماری سونا را نام ببرید؟.
۱۴۸-اگر قراراست روم سرويس (Room Service)درمعماری ساختمان پيش بينی گرددخدمات روم سرويس رابایددرکدام قسمت هتل اختصاص داد؟ .
۱۴۹-هتل بنگلو به چه هتلی می گویند؟.
۱۵۰-تمبربرای سردخانه موادغذایی هتل برای چه منظوری است؟شرح دهید..
۱۵۱-چنانچه هتلی برای بازسازی حمام اتاقها که مثلا لوله آب راعوض کندونخواهدازنظرهزینه تمام کاشی های حمام را تعویض کندازنظرطراحی چه می کند ؟.
۱۵۲-Linen Room درکدام قسمت هتل است و به په منظوری ؟ ۱۵۳-هتل های که Room Service پیش بینی نکرده اند یا ندارند برای رفاه حال مسافرین واضافه نکردن پرسنل و فروش روم سرویس چه پیشنهادی می کنید ؟.
۱۵۴-برای صرفه جویی درتجهیزات آشپزخانه(خدمات دهی)وکم کردن تعدادپرسنل موقع ساخت هتل چه بایدکرد؟.
۱۵۵-جهت صرفه جویی چراغهای محوطه چه باید کرد؟.
۱۵۶-سالا ماندر برای چه منظوری است ؟.
۱۵۷-بن ماری برای چه منظوری است ؟.
۱۵۸-مساحت فضاي مورد نیازآشپزخانه درهتلهاي معمولي را چگونه محاسبه می کنند؟.
۱۵۹ درلابي و رستوران وكافي شاپ و سالنها براي Paging هرچند متردرسقف باید بلندگو نصب شود تا صدا یک نواخت باشد؟.
۱۶۰-ارتفاع ديواركوب هادراتاق ها ياراهروهاوكليه قسمتهاي هتل چقدربایدباشد؟ .
۱۶۱-ارتفاع چراغ بالاي آينه دستشوئي اتاقهاچقدرباید باشد؟ .
۱۶۲-دربازسازي هتل چه اهدافی دنبال مي شود۵ مورد را بنویسید؟.
۱۶۳-درب سرویس های عمومی (توالت ها)درهتل بایدبطرف تو بازشودیا بیرون ؟چرا.
۱۶۴-بخشهای هاي كه هتل ميتواند براي اداره كردن آن بخش به پيمانكار بسپاردرانام ببرید ؟.
۱۶۵-برای هتل های که سیستم شبکه LAN ندارندگردش کامل بن را شرح دهید وبن چند نسخه است ؟.
۱۶۶-کاست یک مرغ را چگونه محاسبه می کنندکه ازگردن وبال ممکن است سالادالویه وازآب بدست آمده سوپ تهیه کنندوبرای هتل سالادالویه وسوپ دارای ارزش ودرآمداست ودرمقابل نان ویخ ونمک فلفل برای هتل هزینه است و وجهی دریافت نمی شودچگونه محاسبه میشود؟فرمول را بنویسید.
۱۶۷-VOID در هتل به چه معنایی است و درچه زمانی انجام میشود ؟.
۱۶۸-دربعضی هتل های بزرگ کدام بخش معظم ترین قسمت آن از نظرفعالیت هابودجه تعدادپرسنل وساعت کاراست ؟.
۱۶۹-آسان ترین روش کنترل بودجه بندی کدام است ؟.
۱۷۰-بودجه رادرهتل براساس چه معین وحساب می کنند؟.
۱۷۱-بخش غذاونوشابه ازچند بخش تشکیل شده است ؟
۱۷۲-میزان کیفیت ارائه خدمات دریک هتل یارستوران ازچه تساوی بدست میاید؟ فرمول رابنویسید.
۱۷۳-مسافرینی که حساب آنها Debit می شودازکجامتوجه وچه بایدکرد؟
۱۷۴-وقتی میهمان VIP به هتل واردیارزرومی شودکدام مسئولین بایددرجریان قرارگیرند؟.
۱۷۵-به چه دلیلی بعضی مواقع درصداشغالی هتلی از۱۰۰ بالا ترمیشود؟
۱۷۶-آیابرای انتخاب و خرید نرم افزارهتلداری بدون نام تحلیل گریااقتباس از نرم افزار های هتلداری خارجی دارای ارزش است و میتوان برای هتل انتخاب کرد؟ .
۱۷۷-سيستم گردش كارهتل راچه کسی بایدتعيين كند؟چه اطلاعاتی بایدداشته باشد؟ توضیح دهید
۱۷۸-آیا برنامه نویس کامپیوتر میتواند تائید کننده برنامه نرم افزارهتلداری باشد؟موردتائید چه کسی باید باشد؟ توضیح دهید.
۱۷۹-برای انتخاب صحیح نرم افزارهتلداری قبل از خريدیا بستن قراردادبراي نصب سيستم نرم افزارمهم ترین نکته ای که بایدتاکیدداشته وسؤال شودچیست؟چراتوضیح دهید؟
۱۸۰-برای اینکه ساعت وزمان های خلوتي رستوران را پر كنندوازاين بابت سودکنند چه باید کرد؟.
۱۸۱-وجهی ازبابت روغن زیتون،آب لیمو، قند،شکر،سماق،نان، یخ ،نمک و فلفل ازمیهمان دریافت نمی شودوامکان اینکه تا زمان سروازبین برود یاروی زمین بریزدوغیرقابل استفاده شودوجوددارد.درسیستم کاست کنترل چگونه محاسبه میشود؟
۱۸۲-۳ عمل اساسی وبنیادین به عهده مدیریت رستوران هتل است نام ببرید.
۱۸۳-آموزش ضمن خدمت ضروریست به چه دلیلی کسانی که هرگز مدیریت هتلی راعهده دارنبوده اندیاتجربه ای درامور هتلداری ندارندنمی توانندآموزش هیچ بخشی ازکارکنان هتل رابه عهده بگیرند؟ توضیح دهید.؟.
۱۸۴-دستیابی به سودبیشتردرهتل ازچه طریق ممکن است؟.
۱۸۵–درچه زمان هایی هتل هابه چه منظوری Offer های مختلف دارندتوضیح دهید؟وچندنوع Offerرامثال بزنید
۱۸۶-بودجه فروش درهتل تعیین کننده بودجه چیست ؟.
۱۸۷-نقش واقعی وتعیین کننده فعالیت های اقتصادی هتل در چیست ؟.
۱۸۸-به چه دلیل حسابداری صنعتی رانمی توان درکنترل غذا بکارگرفت ؟.
۱۸۹-اغلب انبارهتل درشیفت بعدازظهرتعطیل است کلید انبارچگونه ودرکجانگهداری میشودچرا؟توضیح دهید.
۱۹۰-بهترین معیار برای اندازه گیری ،اجرا،وکاربردنرخ گذاری درهتل ورستوران هاچیست ؟.
۱۹۱-نکاتی راکه مسافربایدبداند؟۱۰ موردرابنویسید..
۱۹۲-نکاتی راکه مسافرنبایدبداند؟۳ موردرابنویسید.
۱۹۳-با کدام یک ازانواع روم رک (۳ نوع)رسپشنیست میتواند قبل ازگزارش خانه داری فورامتوجه شوداتاق نظافت شده وآماده فروش است؟توضیح دهیدچگونه. ۱۹۴-به چه دلیلی نبایددونفرفامیل نزد یک درهتل استخدام شوند؟.
۱۹۵-افرادی که به مرض های صرع،قلب،قند،فشارخون مبتلا بوده اند به چه دلیلی در هتل استخدام نمی کنند؟.
۱۹۶-برای سرعت درسرویس دهی برای صبحانه های که در اتاق سرومیشودچگونه عمل میکنند؟.
۱۹۷-راهی که مدیریت هتل برای پیگیری دستوراتی که صادر می کند وحسن اجرای کار یا تعیین ضرب الاجل تاانجام کارها را به استناد به آن کنترل می کند چیست ؟.
۱۹۸-انباردارهتل راچگونه کنترل می کنند؟یک موردراشرح دهید؟.
۱۹۹-هتلی که دارای رستوران های محتلف است رستوران گران قیمت ارزان قیمت کافی شاپ و…مهم ترین نکته که در قراردادتورهاباهتل که ازنوع Full American Planاست بایدیادآورشدچیست؟
۲۰۰-وسایل پارچه ای مثل ملافه ،روبالش ، حوله وغیروکه همه دارای یکرنگ هستندبرای شستشوداخل شوت ملافه می اندازندقسمت لاندری هتل ازکجامتوجه میشودمربوط به کدام طبقه ازهتل ومربوط به کدام خانم خانه داراست؟ وچراباید بداند؟.
۲۰۱-نام انواع کلیددرهتل،چه کلیدی ،نزدکدام کارمندان (پست سازمانی )؟.
۲۰۲-چگونه ميتوان بدون حضورفيزيكي تشخيص دادكه RoomMaidدرساعت موظف كاركرده يااستراحت كرده؟ودرچه زمانی اتاق های Chek Out شده تمیزشده است ؟.
۲۰۳-اگربحواهندمسافر VIP راPAGEکنندونخواهدنام مهمان را ببردچگونه است .؟.
۲۰۴-فرق ATRIUM HOTEL باهتل معمولی رابنویسدوازنظر هزینه ساخت کدام هزینه کمتری داردچرا؟.
۲۰۵-تفاوت بین انواع هتلها راچه نکاتی تعیین میکند نام ببرید؟.
۲۰۶-چند نوع مالکیت یاتملک هتل وجودداردنام ببرید؟.
۲۰۷-برای برقراری کیفیت پسندیده هتل ورستوران چه نکاتی رابایدجستجوکرد؟.
۲۰۸-بهترین کارکنان هتل کدامهاهستندچراوتوضیح دهید؟.
۲۰۹-درپارکینگ هتل چگونه میتوان متوجه شدکه هریک از اتومبیل هامربوط به کدام مسافرمقیم است یاغیرمقیم.
۲۱۰-اگرهتلی برای پارکینگ میهمانان مقیم وجهی دریافت میکندنحوه دریافت چگونه است ؟توضیح دهید..
۲۱۱-به چه دلایلی برای شروع ساخت انواع هتل مهندس طراح نمی تواندونبایدبه تنهایی طراحی هتل راانجام دهد؟توضیح دهید..
۲۱۲-ساخت هتل کار تیمی است مهم ترین افراد این تیم را نام ببریدوبایدنظرات چه کسانی رادرطراحی لحاظ کند؟۳ مورد رانام ببرید.
۲۱۳-آیایک مدیرکه برای هتلی قدیمی انتخاب میشودبراساس اطلاعاتی که کارکنان به اومیدهد تصمیم گیری می نماید؟ توضیح دهید.
۲۱۴-هتلی بزرگی که سالهابامدیران متفاوت دایربوده است و کارکنان قدیمی باتجربه مشفول بکارهستنداکنون برای مدیریت هتل انتخاب شده ایداگربخواهیدپست های راجابجا کنیدبهترین راه برای شناخت پرسنل چیست ؟.
۲۱۵-همه می دانیم همه كس نمي تواندبعنوان يك مهندس يايك پزشك مشغول بكارشودبه چه دلایلی همه کس نمی تواندونباید مدیرهتل شود؟۲موردازمهم ترین نکات راتوضیح دهید.
۲۱۶-برگ درخواست مرخصی کارمندیک بخش بخصوص درهتل راباید چه کسانی امضاءوموافقت کنندچرا؟.
۲۱۷-۵ موردویژیگی لباس کارکنان هتل رابنویسید؟.
۲۱۸-چه کسانی شایستگی کاردرهتل راندارند۸ موردرا بنویسید؟.
۲۱۹-اندازه تخت های استانداردهتل رابنویسید؟.
۲۲۰-آماری که بایدروزانه ازهتل داشت رابنویسید؟.
۲۲۱-وقتی هتلی تصمیم به بازسازی می گیردچه اهدافی را دنبال می کند؟.
۲۲۲-یکی ازانتقادآمیزترین نواقص که باعث ازدست رفتن سودوعدم مدیریت است برای یک هتل چیست ؟.
۲۲۳-چه اندیشه ای نشان دهنده اینست که مهمان موقع ترک هتل ازخدمات وسرویس دهی رضایت داشته یاخیر؟.
۲۲۴-ازکجامیتوان متوجه شدکه میهمانان ازکدام دورچین غذاوازکدام غذارضایت داشته اندیااندازه غذاهازیادبوده یاکم؟.
۲۲۵-برای چه نوع رستوران ها یاهتل هاکمیت غذاوبرای کدام ها کیفیت غذاها مهم است ؟ توضیح دهید.
۲۲۶-اگرمدیرهتلی دربخشی تخصص نداردساده ترین راه برای موفقیت چیست؟.
۲۲۷-بخشهای ازهتل دارای درآمدنیست هزینه براست چرا بایداین بارمالی راپرداخت کرد؟.
۲۲۸-خوب بودن هتل به چه نکاتی مربوط است آیافقط به ساختمان؟توضیح دهید به چه نکاتی .
۲۲۹-مراتب ودرجات تنبیه ومجازات هایی راکه بتوان در هتل ها برای پرسنل بمورداچراگذاشت رابنویسید.
۲۳۰-چنددرصدظرفيت كامل فريزرمي تواند براي فريزكردن غذاهامورداستفاده قرارگيرد،چرا؟.
۲۳۱-برگزاری مجالس ضیافت درسالن های مختلف هتل برای فضای دلپذیر چه نکاتی در نظر می گیرند؟.
۲۳۲-برای ارائه یک سرویس خوب دررستوران چه نکاتی برای چیدن میزهابایدرعایت شود؟.
۲۳۳-برای تعداد بیشتر قراردادن صندلی ذررستوران ورعایت سیستم وگردش کاررستوران چه نکاتی بایدرعایت شود؟.
۲۳۴-مدیرغذاونوشابه چگونه می تواندسطح تولیدراکه انتظارسوددهی ازآن راداشته برای هرنوع سطح فروش را تعیین کند؟.
۲۳۵-مدیرغذاونوشابه چگونه می تواندبدون اینکه ازکیفیت سرویس دهی بکاهدبدون سرمایه گذاری بیشتربه سودبیشتردست یابد؟
۲۳۶-آیامدیرغذاونوشابه میتواند ازطریق Mark-Up قابلیت انحناء نازل ترموجب افزایش حجم فروش شود؟.
۲۳۷-مدیرغذاونوشابه باید به چه نکته مهمی توجه داشته باشدکه باعث کاهش مراجعین نشود؟(به غیرازکیفیت وسرویس دهی)توضیح دهید.
۲۳۸-مدیرغذاونوشابه ازکجامتوجه میشودفعالیت های وبا سوددهی همراه بوده ومیزان سوددهی اوچقدربوده است؟
۲۳۹–درکارحسابداری تلاش وبررسی مخارج ودرآمدهابرچیست؟
۲۴۰-مهم ترین نکته درسیستم گردش کارهتل که بایدبطور مستمروانجام شودو هرگز نباید کوتاهی کردجیست ؟
۲۴۱–برای آنکه مسئله کنترل غذاونوشابه ازسوی مسئولین این امرباکیفیت شایسته ای معمول گردد به چه نکاتی باید دقت وتوجه ویژه کرد ۵ مورد رابنویسید؟.
۲۴۲-انواع غذاهاکه دررستوران هتل دراختیار میهمانان برای فروش قرارمیگیردکدام بخش هتل تعیین کننده است وچه نکاتی بایددرنظرگرفته شودوچرا؟
۲۴۳-چه نکاتی رضایت خاطرمیهمانان وبهبودکیفیت هارافراهم می کندوبه عنوان الگوی موفق درهتل هاورستوران هاشناخته میشود؟ توضیح کامل بدهید؟.
۲۴۴-مهم ترین قسمت هتل که باعث خواهدشدکه به آرامش خاطرمیهمان کمک کندیاباعث ناخرسندی میهمان گردد راشرح دهید؟.
۲۴۵–جه چیزی میان یک هتل موفق بایک هتل ناموفق را تفاوت ایجادمیکند؟.
۲۴۶-مدیربخش فرانت آفیس مسئول کنترل بخش رسپشن می باشددر زمان های که درصداشغالی هتل بالا باشدکسرشارژرابرای چه اشخاصی مجازمی کنند؟جرا؟وآیابین اشخاص تفاوت داردیا خیر؟وچه نکته ای کسرشارژرامشخص میکندبرای کنترل.
۲۴۷-کسرشارژبرای هتل راچه کسی تعیین یامجوزمی دهدو چکونگی مجوزراشرح دهید
۲۴۸–درسیستم عملیاتی حسابداری فرانت آفیس ،NO SHOW مربوط به کدام قسمت فرانت آفیس می باشدوDaily Useبه کدام قسمت فرق بین نوشوودیلی یوزرابنویسید توضیح دهید چگونه وکجاانجام می شودکه به راحتی مشخص است ؟.
۲۴۹-برنامه های هتل بایدباخواست میهمان باشددرنتیجه بین رسپشنیست وFront Office Cashier برای مسئلهDepositچگونه عمل می شودکه اختلافی بین این بخش بوجودنیاید؟ توضیح دهید..
۲۵۰-کارت شناسایی درRegistration Cardچه مزایایی دارد؟
۲۵۱-اگرهتلی کلید کارت پیش بینی می کند دربرنامه فرانت آفیس وسیستم گردش کارهتل چه نکاتی تغییرمیکند؟.
۲۵۲-چنانچه هتلی از کلید کارت استفاده میکنددررسپشن نیازی به جعبه کلیدنخواهد بودبرای دادن پیغام به میهمان دراین هتلهاچه بایدکردزیرامیهمان برای گرفتن کلیدودادن کلیدبه رسپشن مراجعه نمی کند؟.
۲۵۳-برای قرارداد باتورهای مختلف چه نکاتی بایددرنظر داشت وپلان های قراردادراچگونه تعریف می کنند که بدون مشکلی ازابتدای ورودبه حساب میهمانان منظور شود؟.
۲۵۴-کلیدکارت چه مزایای به کلیدمعمولی دارد؟۸ موردرا بنویسد.
۲۵۵-نورپردازی لابی هتل معمولی باATRIUM HOTEL چه تفاوت عمده ای دارد؟وچگونه است ؟.
۲۵۶-رزرو Back To Back درهتل چگونه انجام میشود؟مزایای مثبت ومنفی راشرح دهید.
۲۵۷-فرم قرارداد جشن هادرچندنسخه نوشته میشودبه کدام قسمتهاارسال میشودچرا؟.
۲۵۸-مهم ترین وظیفه Night Auditor درهتل چیست ؟.
۲۵۹-صورت حساب بلاتکلیف درهتل هابه چه معنااست چرابلا تکلیف میشودودرحسابداری چگونه عمل میشودوبایدتاچه زمانی وضعیت این صورت حساب هامشخص شودواگر نشودچه میکنند؟آیا هتل زیان می بیند؟.
۲۶۰-بخشهاوکارکنانی که زیرنظرسرپرست خانه داری انجام وظیفه میکنند نام ببرید؟.
۲۶۱-اگردرهتل جشن عروسی برگذارمیکنندآیا صاحبان میهمانی میتواند برای پذیرایی میهمانان کیک یا بستی از بیرون (خارج از هتل)بیآورند ؟.
۲۶۲-مشکلات که برسرراه مدیریت هتل قرارمیگیردیا درگیر میشود۱۰ مورد رابنویسید .
۲۶۳- Time Keepe درهتل زیرنظرکدام بخشهای هتل انجام وظیفه میکند ؟.
۲۶۴-پله کناراستخرکه برای واردوخارج شدن درنظر میگیرند چرانبایدآن قسمتی که داخل آب است به دیواره یاکف استخر نصب شودباید کاملاآزادباشد؟.
۲۶۵-برای رعایت حداقل فاصله چیدن صندلی دوریک میز رستوران تاصندلی میزبعدی ازچه روشی استفاده میکنندکه عمل سرویس دهی راآسان سازد؟ .
۲۶۶-درصورت داشتن ظروف چینی استاندارد هتلی واداره صحیح رستوران واستفاده درست وداشتن وسایل لازم وماشین ظرفشویی ونبودکسری ظروف وکارکنان ورزیده دلسوزحدودچندباریک ظرف چینی مورداستفاده قرارمیگیرد یابرای مدت چندسال؟.
۲۶۷-برای طراحی وساخت هتل اتاق های شمالی-جنوبی یا شرقی-غربی کدام ارجحيت دارد نام ببرید ؟.
۲۶۸-ظرفیت سردخانه اگر۵ تن باشدچندمتر مکعب است؟.
۲۶۹-چنانچه مقدارغذادررستوران زیادتراز یک پرس معمولی سروشودچه مشکلاتی بوجودخواهدآمد؟۳ موردرابنویسید.
۲۷۰-سیستم گردش کارهتل براساس چنداصل مهم برنامه ریزی طراحی می شود؟.
۲۷۱-هتل ازچندبخش ورستوران ازچندبخش مهم تشکیل شده است؟
۲۷۲-روشهاي مهمي براي اجراي سيستمهاي بازرسي (کنترل) وجودداردبعضي ازعمده ترين آنهاراشرح دهید.
۲۷۳-مدیرخوب چه کسی است ؟آیاهرمدیری که درآمد هتل را بالا ببردمدیرخوبیست ؟توضیح دهیدمدیرخوب چه کسی است
۲۷۴-ملافه های هتل یارومیزی راچگونه بایداتوبزنندوچرا توضیح دهید .
۲۷۵-چرادربعضی ازهتل های نوسازدرراهروهای طبقات بالا یااتاقهابوی تاخوشایندرطوبت می آید؟ توضیح دهید.
۲۷۶-مهم ترین نکته ای که برای هتل تازه تاسیس میباید براساس آن سیستم گردش کارهتل راطراحی ودرنظرگرفت چیست ؟
۲۷۷-صفحه ۱۵۵ کتاب اصول هتلداری ازدوعکس وسط چه برداشتی میکنید ۲مورد را بنویسید .
۲۷۸-صفحه ۱۷۱ کتاب اصول هتلداری عکس میزهای مستطیل ودایره چرادو طرف میزها تاشو می باشد؟.
۲۷۹-صفحه ۳۶۲ و ۳۴۰ و۴۲۶ ازعکسها چه برداشتی میکنید برای هریک ازصفحات (عکسها) توضیح جداگانه بنویسید.
۲۸۰-به چه دلیلی صورت حساب رستوران،تریا،کافی شاپ،روم سرویس ازدوقسمت تشکیل شده است؟توضیح کامل بدهید.
۲۸۱-به چه دلیلی صورت حساب پرسنلی ازدوقسمت تشکیل شده است وچرابایدروی آن به دوزبان بطور واضح وکاملامشخص نوشته شودلطفادرمقابل این صورتحساب وجهی پرداخت نکنیدDo not Pay This Check
۲۸۲-چراگوشت مرغهای درسته که ازسردخانه بیرون می آورند قبل زکباب کردن وپختن می بایست یخ آن بازشود وقبل ازپخت بایدآب جمع شده ازیخ رادور ریخت ؟.
۲۸۳–چرا نباید پشت میزرسپشن میزصندلی قرارداد ؟ ۲۸۴- دريافت Deposit برای هتل چه مزایای دارد بخصوص برای هتل های که تعداداتاق زیادی دارد ؟.
۲۸۵-مشکلاتی که برسر راه یک مدیر هتل اتفاق می افتد یا درگیرچه مسایلی میشود را ۱۵ مورد بنویسید.
۲۸۶-کدام بخشهاي ازهتل راميتوان به يك مسئول سپردمثل سرپرست خانه داري كه ميتواندسرپرست لاندري هم باشدكدام بخشهاي هتل رانمي توان ونبايد يك مسئول تعين كردچرا؟.
۲۸۷-چرا نبایدازتلفن گویا درهتل استفاده شود ؟
۲۸۹-چهار( ۴)اصل سیستم وگردش کارمی بایددربرگیرنده چه نکاتی باشد؟۱۰ موردرابنویسید.
۲۹۰-آیا بایدبرای تمام ریزه کاری هتل سیستم وگردش کاریی باید تعیین کرد؟ توضیح دهید.
۲۹۱-آیابرای تجهیزتمام بخشهای هتل (ازکوچکنرین وسیله تا تکنولوژی)میتوان آنچه دربازارارائه می شود یا توسط فروشندگان بفروش میرسدخریداری کرد؟.
۲۹۲-اگرهتلی برای تجهیزکلیه بخشهای هتل نکات ضروری و ویژیگی های تجهیزات رارعایت نکندیانداندچه زیان های متوجه هتل خواهد شدودرکجا ها تاثیر می گذارد.توضیح کامل دهید.
۲۹۳-اگرهتلی اصول چیدمان وسایل بخصصوص وسایل نصب شدنی وویزیگی هارابرای نصب نداندورعایت نکندچه زیان های به هتل وارد میشود.
۲۹۴-چراگارسن هایا کمک ها ی رستوران مجازنیستندبه آشپزخانه واردشوند؟توضیح دهیدچگونه بایدموادخوراکی را ازآشپزخانه تحویل بگیرندوچراو به چه دلایلی اجازه ندارند واردآشپزخانه شوند..
۲۹۵-گزارش سرانه هرکارمندراچه گونه محاسبه می کنند؟
۲۹۶-آیاسیستم گردش کارهتل ها میتواند یکسان باشد؟
۲۹۷-مهم ترین نکته درPlan های مختلف هتل که حتمادرزمان بستن قراردادبایدقیدگرددچیست؟واگراین مهم قیدنگرددچه زیانی متوجه هتل است ؟.
۲۹۸-Logfile چیست ودرسیستم نرم افزارهتل درکدام گزارش هاضروری ولازم است ؟۲۰ موردرابنویسید.
۲۹۹-گزارش ماهیانه فروش دربرگیرنده چه نکاتی است و برای چه شخصی ارسال می شود و به چه منظوری طراحی شده است ؟ .
۳۰۰-کنترل سوددرکدام بخش های هتل است بخش آشكار(قسمت جلوئي ) یا بخش پنهان ( قسمت پشتي ).
۳۰۱-برای اینکه میهمانان دایم کلیدآسانسوررافشارندهند چه می کنید؟ به دلیل کم بودن آسانسور.
۳۰۲-چراکلاه آشپزهایاشف آشپزبعضی بلندوبعضی کوتاه و بعضی صاف بلنداست .
۳۰۳-اگر هتلی برای حساب سازی یافرارازمالیات تعداد مسافرراکمترازتعدادواقعی ثبت کندچه اتفاقاتی ممکن است بدنبال داشته باشد؟.
۳۰۴-اینکه درسیستم نرم افزاری هتل هالیست سیاه Black List پیش بینی می کننداصولابایدباشد؟توضیح دهید.
۳۰۵-آیااشیاء بحا مانده مسافرین راباید تلفن کردواطلاع داد اصولاچگونه عمل می شود.
۳۰۶-اگر هتلي بوفه براي صحبانه يا ناهاردرنظرميگيردمحاسبه بوفه چگونه انجام مي شود؟.
۳۰۷-برای محاسبه درصد اشغالی اتاقهای هتل آیا اتاقهای خارج از سرویس لحاظ می گردد یا خیر؟.
۳۰۸-تراز روزانه درآمد هتل به چه روشی می بایست محاسبه گردد؟ یاسندحسابداری درآمد چگونه تراز میشود؟.
۳۰۹-آیازمانیکه اتاقدارمشغول نظافت اتاق است بایددرب اتاق بازباشدیابسته؟مهم نیست اتاق پرباشدیاخالی
۳۱۰-درمیهمانی خصوصی هتل یارستوران که از یک منو غذایی برای همه استفاده میکنند و برای تک تک پرس غذابن صادرنمی شودبرای اینکه بدانندازآشپزخانه چند پرس غذاخارج شده که تعدادنفرات میهمانان که حضوردارند برای محاسبه صورتحساب مشخص شودچگونه می شمارندکه اشتباهی صورت نگیرد؟.
۳۱۱-میهمانان FULL AMERICAN PLANدریک هتل بزرگ چگونه برای تمام پرسنل هتل مشخص هستند یا مشخص می شوند .
۳۱۲-بجای کارت مزاحم شویدکه میهمان به دستگیره درب اتاق آویزان می کندچه بایدکردکه رسپشنست هم توجه شودکه میهمان مایل است استراحت کندوتلفن اتاق راوصل نکند
۳۱۳-اگرهتلی دارای سیستم پاورسوئیچ است رسپشنیت از کجا متوجه میشودمیهمان دراتاق حضورندارد که چنانچه برای این میهمان تلفن شد بدون معطلی پیج کندواگردرهتل نبودیاداشت برایش بگذارد .
۳۱۴-اگرهتلی دارای سیستم پاورسوئیچ است خانم خانه دار ازکجامتوجه میشودکدام اتاقهامیهمانان دراتاق حضوردارند که بتوانداولویت نظافت اتاقها را به اتاقهای که میهمانان دراتاق حضور ندارد بدهد.
۳۱۵-چگونه میتوانند این سرویس رابمیهمانان هتلی که مایل باشندریزصورت حساب خودراهرلحظه که مایل باشندبدون اینکه به صندوق مراجعه کنند بتوانند ببینند.
۳۱۶-مهم ترین وظیفه مدیر شب چیست ؟
۳۱۷-برای ایمنی آسانسورElevatorهتل ها چه باید کرد؟
۳۱۸-چرا رنگ کره هاوعسل با هم متفاوت است ؟
۳۱۹-چراسوپ هاویاغذاهای سبزیجات دررستوران هاویاهتل ها بوی نفت می دهد ؟
۳۲۰-چگونه می توان یک اتاق (فضای بزرگ ) به کارگزینی اختصاص نداد؟
۳۲۱-آیااتاقدارهتل باید برای تمام مدت مسئول یک طبقه باشد؟
۳۲۲-ویژیگی انواع بن ماری برای بخشهای رستوران،آشپزخانه ،بوفه،بارکر،سلادبار،سلف سرویس یاهربخش هتل چیست ؟وهریک بایدچه ویژیگی راداشته باشد؟
۳۲۳-مهم ترین وظیفه نظافچی اتاق بمجردورود به اتاق های که میهمان دراتاق نیست قبل از نظافت اتاق بایدانجام دهد چیست؟
۳۲۴-چگونه درهتل به همکار پیغام میدهندکه فراموش نکند؟
۳۲۵- بالش پر مناسب است یا الیاف وبرای کدام هتل ها بهتراست از بالش پر استفاده شود وبرای کدام هتل ها از الیاف ؟
۳۲۶-چگونه می توان برای صرفه جویی از تعداد کارمند صندوق دارکافی شاپ یا رستوران های مختلف هتل را نداشته باشیم بدون اینکه کنترل حساب ها راازدست بدهیم بتوانیم صورت حساب تایپ شده نیز به میهمانان بدهیم؟
۳۲۷-چگونه در هتل به همکار پیغام میدهند که فراموش نکند؟
۳۲۸-چگونه می توا ن کولر گازی را تنطیم نکردوازرسپشن فرمان داد؟
۳۲۹-چگونه رسپشنیست متوجه می شود نظافچی طبقات درکدام اتاق مشغول کاراست ؟
۳۳۰-چگونه رسپشنیست متوجه می شودکه میهمان کارت مزاحم نشوید و یااتاق نظافت شود را بکار برده است ؟
۳۳۱-چه کنیم میزهای جلوی مبل درلابی هتل بهم ریخته نشود ؟
۳۳۲-چه کنیم که رومیزی ها را درفضای بازبادنبرد؟
۳۳۳-تلفنخانه هتل باید دررسپشن قرارگیرد یا اتاقی جداگانه ؟
۳۳۴-برای درست کردن نیمرو شکیل چه باید کرد؟
۳۳۵-انواع ساختمان متل را نام ببرید؟
۳۳۶-برانچ brunch با کافی شاپ چه تفاوتی دارد ؟
۳۳۷-آیااتاقدارهتل باید برای تمام مدت مسئول یک طبقه باشد؟
۳۳۸-سرپرست خانه داری درچه زمانی بایدروم رک ROOM RACK هتل را ببیند ؟ ۳۳۹-مهم ترین وظیفه نظافچی اتاق بمجردورودبه اتاق های که میهمان دراتاق نیست قبل ازنظافت اتاق بایدانجام دهد چیست ؟
۳۴۰-بالش های که با الیاف هستند پرنیستند با ماشین لباسشوئی چکونه باید شست که خراب نشوند ؟
۳۴۱-چه بایدکردکه حوله های هتل را مسافرین نبرند ؟
۳۴۲-چگونه می توان بخش روابط عمومی هتل رابه یک بخش در آمدزا تبدیل کرد؟
۳۴۳-آیامی توان درزمان ساخت هتل کف حمام هااتاق های هتل راازسرامیک ۳۰ سانت در۳۰ سانت استفاده کرد؟توضیح دهید
۳۴۴ فرق وان حمام منزل باوان حمام هتل چیست؟
۳۴۵-BMS یاEMS یاHMS برای هتل را بطور کامل توضیح دهید؟
۳۴۶-لباس های مسافرین که تحویل لاندری هتل میشودیکرنگ نسیتندونمی توان برای شستشوتا پرشدن ظرفیت ماشین منتظرلباس های همرنگ شدبرای اینکه لباس هابارنگهای مختلف رابا هم درماشین ریخت که به هم رنگ ندهدچه بایدکرد؟
۳۴۷-استفاده ازآب خاکستری درهتل به چه منظوری است ؟ توضیح دهید
۳۴۸-برای پاک کردن موکت ،مبل ، ظروف، شیرالات ،کاشی یا هر وسیله گران قیمت گران قیمت قبل ازشروع به پاک کردن با مواد شیمیائی چگونه باید تست کردکه صدمه ای به وسیل هتل نخورد ؟
۳۴۹-منظور ازطرح توجیهی برای هتل ها چیست ؟
۳۵۰-آیا برای ملاقات با مدیرهتل بایداز قبل وقت گرفت ؟ توضیح دهید

۳۵۱-Hotel -Shuttle-Service سرویس شاتل در صنعت هتلداری را تعریف کنید.

۳۵۲-شماره گذاری اتاق های ساختمان های مختلف هتل چگونه است ؟

۳۵۳- آیا آسانسورهای هتل باید مقابل میز رسپشن طراحی شود ؟

۳۵۴- کدام قفل کلیدکارتی را انتخاب کنیم چه ویژیگی های باید داشته باشد. ؟.

۳۵۵- ویزیگی ها ومشخصات یک تشک هتلی چیست ؟

۳۵۶- وندینگ ماشین vending machine چیست ؟ودرکدام بخشهای هتل می توان استفاده کرد؟

اطمینان میدهم زمانی میتوانیدمدیریت هتل ویاآموزش هتلداری رابه عهده بگیریدکه به پاسخ صحیح سؤالات طرح شده که حداقل اطلاعاتی است که بایدداشته باشیددست یابیددرغیراینصورت كدام سرمايه داري اطمينان ميكنداین سرمایه عظیم وملی رابه کسانی که دانش لازم وکافی در مدیریت هتلداری ندارندبسپارد؟ ویامدرسی که حداقل اطلاعات موردنیازبرای آموزش مقدماتی مدیریت هتل است رااگر نداندچه چیزی می خواهدآموزش دهد.پاسخ صحیح به هریک از سؤالات عنوان شده شامل نکات فنی، وکاربردی ، تکنیکی مهم وباارزشی از دروس مدیریت هتلداری می باشد.وهریک ازسؤال هادنیایی از تجربه ودانش هتلداری است. برای پاسخ صحیح تمام سؤالات باصرف وقت ومطالعه به مقالات ومطالب این سایت وکتاب های اصول هتلداری وتکنیک هتلداری مراجعه کنید درصورت تردیدبه صحت پاسخ این سئوالات ویامطرح شدن هر سئوالی مربوط به امورهتلداری وپاسخ صحیح آن ازطریق ارسال پیام به مدیریت سایت میتوانیدبصورت فارسی تایپ وارسال فرمائید.تادراسرع وقت پاسخ رادرسایت مشاهده نمائیدیا با تلفن تماس حاصل نمائید.خواهشمنداست نام و آدرس تلفن تماس رافراموش نفرمائیدسايت علمی هتلداري ایران تنهامنبع جامع ومعتبر هتلداری درجهان براي کلیه سؤالات امورهتلداری وراه اندازی انواع هتل؛متل،بیمارستان پاسخگواست .
تلفن ۱۱۸۰۹۹۶-۰۹۱۲- فکس ۸۸۱۶۱۷۳-۰۵۱۱صندوق پستی ۱۴۴۳- ۹۱۷۷۵ مشهد .
مطالبي براي خوانندگانطرح سؤالات حاضردگرگونی درصنعت هتلداری پدیدآورده است وحاوي مطالبي است كه كليه مديران هتل وعلاقمندان به رشتة هتلداري وكساني كه مايلنداين حرفه راپيشه خودسازندوكاركنان قسمت هاي مختلف هتل مي توانندموردمطالعه واستفاده قراردهند.وبه معلومات خود بیآفزایندسؤالات حاكي ازآن است كه مؤلف در نظردارددرموضوعات موردنيازوکاربردی حرفه هتلداري اطلاعاتي كلي دراختيارعلاقمندان وخوانندگان بگذارد تابدانندكه انجام خدمت درتمام كارهاي هتل،نيازبه تخصص داردوهيچ بخشی در هتل وجودنداردكه بدون مهارت،سابقه،اطلاعات وتجربه قابل اداره کردن باشدنورپردازي،طراحي،تركيب آشپزخانه،طرزتهيه وسرو غذا ،چيدن ميزهاي پذيرايي،برگزاري مجالس ميهماني،فريزكردن، نگهداري موادغذائي،خريدوسايل ولوازم ومواد خوراكي،حفظ اموال ووسايل،تزئين دكورغذا،اندازه دادن،آداب ونحوة برخوردبامسافران،اصل مديريت وصفات مميزه مديران،شرايط احرازمشاغل، ادارة امورمالي وحسابداري،کاست کنترل،تکنولوژی حتي چگونگي نظافت و مهمترازهمه.سسيستم گردش كارهتل وسايرمواردي كه درطرح سؤالات آمده است هريك به نوبه خود احتياج به كسب اطلاعات ومعلومات وتجارب كافي داردونبايدتصورشودكه هرعضوجديدي مي تواند بدون آگاهي قبلي به تدریس دروس هتلداری یامسؤوليتي رادرهتل به عهده بگيردوغازبه كاركند.خاصه مديران و مسؤلان بخشها كه بايستي از تمام اطلاعات وفنون كاربرخوردارباشندلازمه مديريت داشتن معلومات وسوابق كافي واستعدادو فراست لازم مي باشدكه با اطلاع ازرموزوجزئيات كارپرسنل رادرانجام وظايف ،راهنمايي كند. بااينكه سعي شده است مقالاتی انتخاب و تالیف شود ودرسایت قرارگیردتابروفق آنهاكارهاي جاري هتل بنحو شايسته اي اداره شودولي بايدتوجه كردكه مواردي وجودداردكه جاي سؤال نيزپيش بيايد.زيرابحث مفصل در تمام جزئيات كاربا ظرفيت محدودوقت اینحانب امكان پذيرنبوده است.طرح کردن تمام سؤالات مربوط به هتلداري چندجلدكتاب راشامل مي گرددكه به زمان بيشترومجال وسيعتري نيازداردونكات مهمتري دراين باره وجود داردكه سؤالات حاضررامي توان خلاصه اي ازآنها تلقي كرد،بنابراين جاي اين سؤال باقي است كه چرا سؤالات بيشتري موردنظرقرارنگرفته وازفلان بخش سؤال استخراج نشده يادرمقالات شرح طرزكارفلان دستگاه يا قسمت هايي ازهتل امساك كرده ام،البته اذعان دارم كه درمواردي مي توان سئوالات مبسوط و مفصل تري نوشت يامدتها دراطراف موضوعي به تفضيل صحبت كردومطالب را بيشترشكافت و توقعات خوانندگان عزيزرابرآورده ساخت ولي درمقابل انتظارات همكاران وسرمایه گذاران،مدرسین هتلداری اين نكته رايادآورمي شويم كه هتلداري مانند اعداد و ارقام ، داراي فرمول خاصي نيست ونمي توان قواعدكلي نوشت ومانند فرمولهاي رياضي حفظ كردوجواب هرمساله اي رابه دست آورد،آيامي توان تمام ريزه كاري ها وپيچ وخمهاي امورهتلداري را روي كاغذ آوردو به طورقالبي و يكنواخت عمل كرد؟اگرچنين بود با وجوداين همه كتب تحصيلي دررشته هاوموضوعات مختلف ديگر چه نيازي به آموزگارودبيرواستادداشتيم.ولي چنين نيست. مقالات وكتاب مبناي دروس ونشان دهنده حدودمواددرسي است.معلم ودبيرواستاد است كه دراطراف موضوعات مقالات وكتاب به بحث مي پردازدوباشرح وبسط كامل وبازبان گويا،مطالب كتاب رابراي محصل قابل درك مي سازدوبدون وجودمدرس ورزیده، آگاه وباتجربه محتويات كتاب ومقالات،محصل رابه جايي نمي رساند.کتاب های اصول وتکنیک هتلداری تالیف اینحانب وبسیاری ازمقالات حاضروپرسش وپاسخ که در سایت قرارداده شده که کمک شایانی به دانش پژوهان این رشته می کندوجهت تدوین دروس هتلداری در ایران میباشد که درموردمسائل مربوط به هتل نگارش وبه بحث گذاشته شده است ودرحول ومحورآن بايد بحثها وگفتگوها كردتا مواردمبهم ونارساروشن شودوازهرنكته،نكته هابه دست آيد. اطمینان میدهم چنانچه مطالب مقالات درست درک وتوسط مدرس آگاه وباتحربه به امورهتلداری تدریس وبه سؤالات دانش پژوهان پاسخ صحیح داده شودبالاتراز دروس هتلداری است که اکنون دردانشگاه های معتبرهتلداری خارج ازکشورتدریس میشود مدرسین علاقمند اگر دروس هتلداری رااز سؤلات مطرح شده دنبال کنندوبامطالعه دقیق وبرداشت صحیح ازتالیفات اینحانب به پاسخ آنهادست یابندکه بتوانند توضیحات کافی وکاملی درمورد تک تک سؤلات بدهندو دانشجویان رادرست راهنمایی نمایند بهترین شیوه تدریس مدیریت هتلداری خواهد بودزیراپاسخ وبحث درباره هریک ازسؤال هابه ساعت هاوقت نیازداردوبیشترجنبه آموزشی درآنها لحاظ شده و نکات بسیارمهم،کلیدی وباارزشی درپاسخ صحیح آنهامیتوان جستجوکردومیتوان یک جزوه ازدروس هتلداری بحساب آوردواگربدون مطالعه منابع بخواهیدپاسخ دهیداطمینان میدهم پاسخ درست رانیافته ایدیا چنانچه ازدانشجویان خواسته شودبامطالعه مقالات ومطالب سایت وکتاب های اصول وتکنیک هتلداری به پاسخ سؤالات دست یابندهرگزراه بجایی نخواهندبردوباعث صرف وقت وگمراهی دانشجویان خواهدشدکه اطلاعات اندک هم نمی تواننددرامورهتلداری بدست آورند،صنعت هتلداری یک صنعت خدماتی است و دانشجویان علاقمندبه رشته هتلداری برای فراگیری بهترواستفاده ازفرصت های آموزشی می بایست به مقالات غیرکاربردی توجه ای نکننددرهرجلسه ازکلاس ازسؤالات مرتبط با همان دروس که نشان ازدانش شما ست انتخاب وازمدرسین بخواهیدتادرجلسات درسی سؤال شماراکاملا توضیح دهندتابه نکات کلیدی ومهم دست یابید.رشته هتلداري رشته ايست كه شيوه هاورموز کاربردی آنرا بايدآموخت ودركلاسهاوجلسات بحث آن شركت نموده باگفتگو وسؤال وجواب،نتايجي اخذكردودرامورهتلداري به كاربست. مطالب سایت راههاي مباحثه رابازكرده است ومطالعه آن براي كسب اطلاعات ضروریست. اما شايدكافي نباشد.به همين علت توصيه شده است كه پرسنل هتل بايددردوره هاي آموزشي وكارآموزي شركت جويدوبه تكميل معلومات خود بپردازدوخودرابراي ادامه كاربه طرزمفيدوثمربخشي آماده ومجهزنماید

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

13 comments on “سئوال های درسی مدیریت هتلداری

 1. حسين گفت:

  باتشكر از استاد  ژيان دربندي كه هميشه مشوق جوانان علاقه مند بوده ايد. ,وقتي سايت شما را مشاهده ميكنم به كارم علاقمند

  ميشوم.برايتان آرزوي سلامتي وطول عمر باعزت دارم.

 2. امیری گفت:

  جناب آقای استاد دربندی لطفا بفرمائید پاسخ سوالات بالا را چگونه می توان دریافت نمود من قبلا کتاب شما را خریده ام

 3. دربندی گفت:

  لازم است مقالات ومطالب اینجانب را با دقت مطالعه کنید مطمئن باشید به پاسخ آنها خواهید رسید. سئوال ها ازتالیفات اینجانب استخراج شده است وپاسخ آنها برای افرادی که اظلاعاتی اندکی در امور هتلداری داشته باشند بسیار ساده و ابتدایی است  سلامتی و موفقیت برای شما خواستارم 

 4. علیرضا گفت:

  باسلام و احترام

  به چه صورت می توان تمامی مقالات که مربوط به امور هتلداری می باشد تهیه نمود ؟

 5. دربندی گفت:

  برای کلیه مقاله ها کتاب دانش هتلداری را تهیه کنید

 6. alireza mighaty گفت:

  با سلام وعرض ادب خدمت استاد دربندی بزرگوار

  همیشه ازمطالب سایت شمااستفاده کردیم واین بارخواهشمندیم به عنوان پدر صنعت هتلداری کشور به وبلاگ این حقیر سر بزنید و دیدگاه خودرادرقسمت نظرات برایمان ارسال کنید تا موجب دلگرمی بنده وسایر دوستان شودازحسن نیت شما نهایت تشکر رادارمعلی رضا میقاتی

 7. مجید گفت:

  با سلام و عرض احترام خدمت استاد دربندی

  لطفا بفرمایید کتاب دانش هتلداری که فرموده اید کاملترین تالیف شما میباشد از کجا میتوان تهیه نمود

                                                                                                            سپاس گذارم

 8. دربندی گفت:

  در همان محل که کتاب دانش هتلداری معرفی شده توضیح داده شده است 

 9. مجتبی رضایی گفت:

  سلام من به تازگی متوجه شدم که مسیر زندگی من چیست ورشته موردعلاقه من کدام است همان چیزی که من دران احساس لذت موفقیت وخوشبختی میکنم ورضایت خاطردارم وان رشته میرهتل شدن است البته تنهااین نیست چند تای دیگه هم هستئ خلاصه من این راانتخاب اولم قرار دادم ودوستش هم دارم ناگفته نماند پدرمن الان باز نشسته اموزش وپرورش هست در۳۰سال عمر خودخدمت کارمدارس مختلف بودازانها مراقبت میکردو درتابستانهاهم ازمیهمانان فرهنگی استقبال میکردوبه انهااسکان میدادحال من میخوام این دایره رو بهترتر بکنم یعنی بشم مدیرهتل چون دراینجا یعنی مازندران هتل های زیادی دارد و خیلی هم در دست احداث است من میخوام که شما من روگام به گام دراین مسیریاری کنید چون بادیدن این سایت واین همه مطلب متوجه شدم که شمااطلاعات زیادی دارید که میتوانید به مجتبی بدهید باتشکر فراوان مجتبی رضایی تلفن ……

 10. احمد گفت:

  بسیار عالی و جالب بود

 11. پريسا گفت:

  سلام من خيلي از اين رشته خرسندم و علاقه منددرمورد اين رشته تحقيق کرده و خواستار تحصيل در اين رشته ام سوالي داشتم:اگر من رشته جهانگردي را انتخاب کنم ميتوانم ازاين طريق وارد صنعت هتلداري شوم چون يکي ازگرايش هاي آن هتلداريست و دودلم که چه کنم رتبه امسالم ۶۰۰۰انساني شد لطفا راهنماييم کنيد

 12. مدرس گردشگری گفت:

  من  ۲۵ سال است که در صنعت گردشگری فعالیت دارم وصدها شاگرد و مدیر تربیت کرده ام و با مطالعه سئوال ها در سایت شما تازه متوجه شده ام که هیچ بلد نیستم با وجود اینکه همیشه مسایل بنیادی را در گردشگری پایه گذاری کرده ام .توسعه گردشگری درایران وابسته به افرادی مثل شما  پیشکسوت  هتلداری است. از مقالات ارزشمنذ شما همیشه استفاده کرده ام تشکر از شما 

 13. مریم عرب گفت:

  بنده تازه مشغول به کار در قسمت صندوق هتل شدم اما بسیار مشتاقم موفق در هتلداری و روابط عمومی و بازاریابی هتل شوم واطلاعات اندک و ناچیزی در این زمینه دارم لطفا راهنمایی کنید ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *