سارقین ادبی وسایت های اینترنتی متقلب بی ارزش.بی اعتبار رابشناسیدبخوانیدتاگول نخورید

اطمینان داشته باشید هرسایت اینترنتی که مقاله یاهرمطالبی راازسایت های دیگربرمی دارد حتی باذکرمنبع یانام نویسنده ودرسایت انتشارمیدهدنشان ازاین است ، حرفی برای گفتن نداردودرهیج رشته ای تخصصی ندارد،ازسایت های متقلب،غیرقابل اعتمادوتنگ نظراست،این افرادراسارق می گویندولی چنانچه لینک سایتی راقراردهندنشان ازصادق بودن سایت است وقصداطلاع رسانی دارند.

سایت های اینترنتی بی ارزش وبی اعتبارکه هیج تخصصی وتجربه ای درصنعت هتلداری ندارند وخودرابا عناوینی چون استاد ،مدرس ،کارشناس ،اولین وتنها سایت تخصصی یا مرجع ومنبع هنوزمعنی این لغات را نمی داننداین افراد تمام مقالات یا مطالب را ازسایت های اینترنتی دیگرسرقت می کنندکه خودحکایت ازناآگاهی وبی مایه بودن آنهاست اگراطلاعات یاآگاهی اندکی داشتند یاواقعا اولین منبع ومرجع بودن وحرفی برای گفتن داشتن یاچنانچه می توانستن خلاقیت یاکارنوارائه یاپیشنهاددهندکه نیازی به سرقت ادبی نبودازخود مطلبی میگذاشتند کدام فردی با سرقت ادبی توانسته اعتماد مردم را جلب کندواورا بعنوان فردآگاه بشناسند،آنقدرنادان وناآگاه  هستندکه متوجه نیستند سرقت ادبی بیشترنشان میدهدکه این فردآگاهی به آنچه انتشارداده نداردآگاهی و تخصص آنها درسرقت ومطالب ومقالات ادبی است بخصوص سارقین ادبی صنعت هتلداری وکترینگ که یک صنعت پیچیده ای است وتنهامنبع آن سایت علمی هتلداری ایران است که برای تمام دست اندرکارن کاملاشناخته شده است ،اطمینان می دهم افرادی که مطلبی حرفی تازه ای برای گفتن ندارندسایت اینترنتی درست میکنندافراد متقلبی هستند که با سرقت ادبی وعلم افرادمشهورمیخواهند نام خودرامطرح کنندمردم را فریب دهندوکسب درآمدکنندبا نیرنگ تقلب دست به هرکاری میزنندتا افراد مشهوررا بدنام کنندهیچ فردی با تقلب بجای نرسیده سایت های باارزش واعتبارلینک سایت رامی گذارندنه مطلب سایت را تکرارکنندسایت های تنگ نظرناآگاه  وبی مایه ، بی ارزش واعتباربجای استفاده ازلینک مقاله رامیگذارندزیرا متوجه هستندکه اکرمطالب سرقتی را بر دارندچیزی درسایت نمی ماند
مردم صادق،امانت دار، داناوآگاه این سایت های اینترنتی واین افرادراانگل های صنعت هتلداری میدانند، و اعتقاددارندکه باید تا جای ممکن به جامعه بخصوص سرمایه گذاران صنعت هتلداری و کترینگ معرفی کرد تا دردام این افراد متقلب وحقه بازو کلاهبردارنیفتند،این افرادهمه راآلوده میکنندوبایدازآنهادوری کرد اگر واردهتلی شوند یاموقعیتی  بدست آورند ازوسایل هتل نیزسرقت میکنندباید مواظب این افراد شیادبود و اجازه ورود به هیچ بخش ازهتل را نداداین افراد جز سرقت کاردیگری نمی دانندوکدام عقل سلیمی به سارق اطمینان می کند و برای او ارزش و اعتباری قائل است  یک سارق شخصیت و احترامی در جامعه نداردیکی از اولین دروس صنعت هتلداری وکترینگ که بایدآموخت ، امانت داری ،صداقت و اعتماد مردم را جلب کردن است چطوراین افرادخودرا مدرس، استاد، کارشناس صنعت هتلداری می دانندکه هنوزاولین درس هتلداری را نیاموخته اند که ارتقاء صنعت هتلداری به خلاقیت و نوآوری وابسته است نه تقلیدوسرقت ادبی یاکپی برداری ،کلیه مطالب ومقالاتی راکه درسایت علمی هتلداری ایران که یک سایت کاملا تخصصی است مشاهده می کنیدمطالب ومقالات دست اول است ،هرگز مطلبی ازسایت های اینترنتی دیگری برداشت یا تکرار نمی کند مقالات سایت علمی هتلداری ازکتاب های اصول ویا تکنیک هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی یا مقالاتی است که با دادن مجوزبه نشریات کشوربه نام اینجانب به چاپ رسانیده اندویادرمصاحبه ها عنوان شده ویا نوشته و ترجمه اعضاءمدیریت هتلداری کیان که موردتائیدبوده درسایت قرارمی گیرد .اطمینان میدهم مطالب سایت علمی هتلداری ایران رادرهرکجای جهان یاسایتهای اینترنتی دیدیدیاعنوان شده باشدکه نامی ازمنبع و نویسنده نبرده باشندازافرادنادان،ناآگاه ،بی مایه و بی فرهنگی هستندکه سرقت ادبی انجام داده اند.افرادی که مخالف معرفی یااطلاع رسانی سارقین ادبی هستند همان افرادی هستند خود سرقت ادبی انجام داده اند درتمام جهان قانون سرقت ادبی یاکیی برداری را جرم می دانند و همچنین در ایران طبق ماده  ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۳ حمایت از مولفان ومنصفان وهنرمندان سرقت ادبی جرم محسوب می شود ،سرقت  باعث عقب ماندگی یک جامعه ودلسرد شدن مولفین برای خلق مقاله جدیدخواهد شد ابتکار، خلاقیت ونوآوری باعث پیشرفت جامعه خواهد شد،خوشبختانه امروزه مردم هرچیزرا به راحتی قبول وباورندارندکه متاسفانه تعدادشان بسیارکم است وباکنجکاوی ته قضیه رادرمی آوردوسوابق کاری آنها را مطالعه می کننداینجاست که سارقین ادبی به راحتی رسوا می شوند ،یکی ازترفندهای سارقین ادبی که هیچ تخصصی ندارندوحرف تازه ای برای گفتن ندارندزمانیکه بعنوان یک توریست بخارج سفرمیکنندباآشپزیک هتل یارستوران عکس می گیرندویا با فتو شاپ عکسهای رامونتاژمی کنندوبعنوان افتخاردرسایت اینترنتی قرار میدهندوهرچه دوست دارنددرباره چنین عکس های یادگاری نمایشی ،بی ارزش که گرفته اندمی نویسند این عکس ها همان ارزشی را داردکه با یک کباب پزرستوران های میان راهی یا یک فروشنده فروشگاه باشدبا این نیرنگ ها نمی توان اعتباری کسب کنندومردم را فریب داد امروزمردم خوب میدانندهرفردی درهرکجای جهان به هر محلی یا رستوران یا هتلی مراجعه کند وبا آشپریا مدیرهتل یا هرکارمندی درهتل بخواهدعکس بگیردبه راحتی میسراست وتمام هتل ها برای تبلیغات هتل خود ازچنین افرادی استقبال می کنند،حال بایدمنتظرشدتا این افراد متقلب وانگل های صنعت هتلداری وکترینگ باچه نیرنگ یاحقه های جدیدی برای فریب و کلاهبرداری  مردم وارد این سیستم میشوندوباید دیدچه پاسخی منطقی خواهندداد ویا اینکه با تصمیم عقلانی که خواهندگرفت آیا پی به بی ارزش وبی اعتباربودن سایت خودمیبرند؟ وتغییراتی را برای اعتبارو ارزش خود بوجودخواهندآوردیا خیر؟آیا دست ازسرقت مقالات ومطالب سایت های دیگربرمی دارند؟بااین توضیحات که در بالا عنوان شدافرادی که سرقت ادبی انجام می هند با کپی برداری مقالات افرادمشهورخودرا متخصص .کارشناس معرفی می نمایندومیخواهند باعلم دیگران جای کسی باشندکه نیستندودانش آنرا ندارند بمعنی  چیست ؟ گول زدن مردم یا کسب درآمد ازراه حقه بازی نیرنگ وتقلب ؟این افراد وسایت های اینترنتی اگر مطالب بالارا درک نمی کنندکه منظورچیست نشان ازبی سوادی آنهاست که بکارخود ادامه می دهند قضاوت با شماست .افرادی که ازمخالفین معرفی سارقین ادبی هستندافرادتنگ نظری هستندکه تخصص واطلاعات وآکاهی اندکی ازصنعت هتلداری ندارند،قطعا خودازسارقین ادبی هستند که حرفی برای گفتن ندارند وازاین وحشت دارندکه نوبت معرفی آنها فراخواهد رسید،چنانچه این افراد متقلب دست از این کارزشت دست برندارنددرسایت علمی هتلداری ایران بامشخصات کامل بعنوان سایت اینترنتی یا سارق ادبی معرفی خواهندشدوازخوانندگانی که موافق اطلاع رسانی سارقین ادبی هستندتقاضامیشوددرصورت مشاهده هرجزوه یاسایت اینترنتی نام وآدرس آنها را به hoteldari@yahoo.com  ایمیل کنندتا این انگل هاومتقلبین را بدون اطلاع قبلی وتذکرمعرفی شوند درصورت تمایل سایت علمی هتلداری ایران آمادگی داردسارقین ادبی وسایت های اینترنتی که مقالات راسرقت کرده اندبا مدارک موجوددرآرشیوبه متقاضیان ایمیل کندتابا این افراد متقلب وبی مایه بیشترآشنا شوید ،سایت های اینترنتی و افرادی که چنین افرادی را بعنوان فرد آگاه  وکارشناس ومنبع معرفی میکند حکایت ازبی اطلاعی وناآگاهی و صاحب نظرنبودن این افرادوسایت های اینترنتی است
درخاتمه انتشاراین مطلب باذکرنام نویسنده ومنبع آزاداست اگرواقعا ازسایت های اینترنتی هستید که مقالات ومطالب را تکرارنمی کنند یا ازسارق ادبی نیستید بجای تکراریاسرقت ادبی لینک سایت راقرارمی دهید،قصداطلاع رسانی داریدوازافراد امانت داروصادقی هستید،تنگ نظرومتقلب نیسیتدوازسارقین ادبی حمایت نمی کنید بجای تکرارمقالات این سایت این مطلب راعینا درسایتان قراردهید       اصغرژیان دربندی

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

5 comments on “سارقین ادبی وسایت های اینترنتی متقلب بی ارزش.بی اعتبار رابشناسیدبخوانیدتاگول نخورید

 1. م- ق گفت:

  من یک مدیر هتل با۱۹ سال تجربه هستم وتحصیلا تی دراین رشته دارم وسالهاست که بامقالات شمااشنایی دارم وتمام مطلب شماراچندین بارمطالعه میکنم وبسیاری ازسایت هاوافرادی که از مقالات شماکپی کرده اندرابخوبی می شناسم که خودرااستادومتخصص وکارشناس معرفی میکنند،آنهایی که‌ ازدزدی ادبیات، لغات استفاده کرده اندوبنام خودانتشار داده اند.خودگویای بیسوادی، نادانی ومتقلب بودن است که گناه کوچکی نیست.وعضوهیأت علمی‌ یااستادومدرس ،کارشناس ومتخصص شدن باسوابق دزدی فقط ازعهده این شالاتان هابرمی آیدکه آنقدربی سوادهستندکه متوجه نیستندکه نمی توانند بادزدی وجهه ای کسب کنندوهرسایت اینترنتی که معرف چنین سایت های است یاهرمحل آموزشی که ازاین افرادبد نام ،نادان ،متقلب استفاده کندخودنشان ازبی سوادی ونادانی آموزشکاه وسایت اینترنتی است،اگر مراکر آموزشی هنوزآدم باغیرت ودلسوزی برای جوانان داشته باشد، به کمترازاستعفای این افراد نبایدراضی‌ شود.م – ق این مطلب توسط ایمیل ارسال شده

 2. من ازاساتیددانشگاه هستم وبا مقاله هاوسایت شماآشنایی کامل دارم ودرهرفرصتی به سایت شماسرمیزنم ومقالات وایده های بسیارنووارزشمند وجالب شماراکه هریک دنیایی ازاطلاعات شماست راباهمکاران دیگر مطالعه میکنیم، به سایت های دیگردرارتباط هم سری زده ایم وبخوبی متوجه شده ایم که ازمقالات شما سرقت کرده اندونامی ازشما وسایت هتلداری نبرده اند،همه می دانند سارقین ادبی سوادوتخصصی ودانش واطلاعاتی دررشته ای که سرقت می کنندندارنداگرمی داشتند سرقت نمی کردندوازنادانی وناآگاهی این افراد است که با تخصصی که ندارند ،با سرقت ادبی میخواهند خودرامطرح کنندکه فردمتخصص وباسوادی هستندواین درک راندارندکه با سرقت ادبی یا بدون داشتن تخصص ودانش هرکز نمی توانند اعتبار، ارزش واعتمادی کسب کنند،امروزه فضای مجازی اینترنت تکنولوژی خیلی زودافراد بدون تخصص رارسوا میکند وازاینکه تیتری رادرسایت بعنوان معرفی سارقین ادبی اختصاص داده ایدبسیارشادشدم که اولین سایتی هستیدکه بنادارید سارقین وسایت های بی ارزش غیر تخصصی رامعرفی کنیداین افرادجسورونادان که هیچ حرفی برای گفتن ندارد نیازی نیست که سایت درست کنند سارقین ادبی ازهرنوع که باشند یک نوع کلاهبرداری فرهنگی است که انجام می دهند و برای کسب درآمد به هرنیرنگی دست میزند مردم این افراد شیادومتقلب راخوب می شناسدوکم نیستندجا داردکلیه سایت های اینترنتی تخصصی مشهورومعتبردرهررشته ای که فعالیت میکنند بخشی رابه معرفی سایت های اینترنتی وافراد سارق اختصاص دهندواین سایت هاوافراد بدون تخصص ،حقه باز بی فرهنگ وکلاهبردارکه هنری جزسرقت ندارندرا ازطریق معرفی درسایت های اینترنتی ایمیل پیام تلفنی معرفی کنندکه بزرگترین خدمت رابه جامعه خواهندکرد،لازم بود برای معرفی ومبارزه با این اشخاص کلاهبردار،نادادن، مریض ، سارق اقدامی صورت گیردکه خوشبختانه شما اولین هستید که این کار فرهنگی راانجام داده اید.امیدوارم درس عبرتی برای آنها باشد که به این حرکت زشت ادامه ندهند،اینجانب ودیگرهمکاران ازافرادی هستیم که موردسرقت ادبی قرارگرفته ایم وخوب درک میکنیم که این افرادنادان چه صدمه ای به جامعه میزنند البته رشته تحصیلی من وتعدادی ازهمکاران هتلداری نیست ولی ارتباط دارد وازعلا قمندان مقالات کاربردی شما هستیم درود برشمادکترم -ش .پاسخ :باتشکرفراوان ازایمیل مفصل وسراسرلطف ومحبت شماازاینکه ایمیل شماخلاصه شده واینکه نام تعدادی از افراد سارق وسایت های اینترنتی رامعرفی کرده بودیدحذف کردم پوزش میطبیم ولی درآینده اگر به این حرکت زشت ادامه دهند نام وسایت های اینترنتی را حذف نخواهم کردایمیل های زیادی بدست من رسیده که درفرصتی مناسب با مشخصات کامل سارقین ادبی وسایت های بی ارزش و اعتباررا درسایت انتشارخواهم دادتاسارقین وسایت های اینترنتی از طریق قانونی بروند شکایت کنند که ماسرقت کرده ایم ومارابعنوان سارق ادبی معرفی کرده اند تابدانند درایران سرقت ادبی طبق ماده ۲۲ مجازات اسلامی و ماده ۲۳ قانون حمایت از مولفان و منصفان جرم محسوب می شود موفق باشید دربندی

 3. کریم گفت:

  جناب آقای ژیان دربندی سلطان هتلداری ایران واقعا مطالب و مقالات شما نسبت به بقیه اساتید مدرسین ووب سایت ها از وزن ببسیار بسیاربالاتری برخوردار است که برای همه روشن است به همین دلیل بیشترین سرقت ادبی از مقالات شماست واساتید و دانشحویان را تنبل و بی سوادکرده زیرا بدون زحمت ودرک و برداشت صحیح از مطالب شما استفاده میکنند و بنام خود انتشار میدهندوقتی از همان مطلب که کپی مطلب شماست سوال میکنیم نمی توانند پاسخ بدهند البته انها که در این صنعت فعالیت می کنند بخوبی با مطالب شما اشنا هستند و این افراد مثل کپک هستند و نکته ای که باید بگویم اینست که شما واقعا بالاترین خدمت رابه این صنعت کرده ایدهمین که این همه نواوری وابتکارومقلات کاربردی رامجانی دراختیار گداشته اید و این افرادبی سوادبجای قدردانی باکپی مقلات شماصربه به این صنعت میزننداگرکپی کردن راسفت سخت بگیرندباعث پیشرفت جامعه خواهد بودکه افرادزحمت بکشندووقت بکدارندکه مطلب نوارایه دهنداین اساتید وکازشناسان که نام دکترومهندس هم یدک میکشند فقط بگویندکدام ایده جدیدونویی یاابتکاری برای هتلداری داشته اندانچه اطلاعات دارندازمقالات شماست حتی یک خط مطلب ازخودندارندودیده نشده که هیچ کدام ازانها ازشماقدردانی وتشکرکنداینهم نشان ازحسادت یابی سوادی انهاست اگر شمامطلب نواوری درسایت ومصاحبه هایتان عنوان نکنید این افراد سارقان ادبی چه خواهندکرد ؟
  بدین وسیله تشکر صمیمانه خود و همکاران را از شما داریم و ارزوی سلامتی برای شما

 4. دربندی گفت:

  باتشکرفراوان ازتوجه واطهارنطرپرازمحبت شما

 5. فرخ گفت:

  ای کاش این افراد که از مقالات دیگران کپی می کنند اقلا علم انرا هم داشتند که ندارند ای کاش این بی فرهنگی کپی رایت در ایران جابیفتذ ،انها یی که با کپی  رایت موافق هستند یا کپی میکنند از بی سوادترین افراد حامعه هستند ای کاش اقلا یاد میگرفتند و منبع یا نام شما را زیر مقاله های شما می نوشتند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *