سمینارهایاآموزش های تخصصی کوتاه مدت یک هفته ای بی ارزش بی اعتبار

سالهاست که دربسیاری ازشهرهای درایران سمینارهای هتلداری،گردشگری باعناوین مختلف برگزارمی شود،وبیشترآنها ازعنوان تخصصی هم استفاده میکنندکه نه تنها تخصصی نیست بلکه آنچه مطرح می کنند بسیارابتدائی است که هیچ کاربردی درهتل هابی ستاره هم ندارد،یاآموزش های تخصصی آنهم مدیریت هتلداری یک هفته ای درکشورهای خارجی که البته دوروزآن درراه هستندویادربعضی ازاین سمینارهااز افرادمتخصص ایرانی یا خارجی که هیج کدام دررشته هتلداری فعالیتی ، تجربه ای نداشته اند بعنوان سخنران دعوت بعمل آمده وبه شرکت کنندگان که دراین سمینارهاومسافرت های یک هفته ای شرکت داشته اندگواهی آموزش یا شرکت درسمیناررا با هزینه ای بالا داده اند این گواهی ها یکروزه یا چندروزه چه اعتبارو ارزشی درایران یاخارج ازکشورداشته یادارد؟ این افرادچه حرف تازه ای زده اند؟آیا این افراد خارجی بهترازایرانی های که درصنعت هتلداری وگردشگری فعالیت میکنندبیشتریا بهتربه قوانین جاری کشورویانیازکشوردرارتباط باامورهتلداری آشنا هستند؟وازاین همه هزینه ها تاکنون دست آورد این سمینارهاچه بوده است؟دراین آموزش های کوتاه مدت یک هفته ای درخارج ازکشورچه نکات تازه ای آموخته اند؟کدام یک ازاین افرادکه درچنین سفرهای آموزشی یک هفته شرکت داشته اندحرف تازه ویاکاربردی رایادگرفته اندکه بکارببندند؟چراهرگزازآموخته های خوددراین آموزش ها صحبتی یا پیشنهادی جدیدی در کارنیست که عنوان کنند،چه چیزی ویانکاتی بوده که هتل های دیگریا آموزشگاه هاهم وبکاربندندوسودببرندبهترنیست بجای آموزش های تخصصی سفرهای یک هفته ای را تورهتلی بنامیم،البته تورهای هتلی رادرایران نیزمی توان باموفقیت ودرسطح بسیاربالا برگزار کرد که درمدت کوتاه بسیاری ازنکات کلیدی راخواهندآموخت درصورتیکه استادیا راهنمای متخصص وباتجربه همراه تورهتلی باشد.همانطوریکه آموزش های هتلداری که توسط افرادی که هیچ تجربه کاری درهتل ندارندهرگزنمی حتی برای افراد ابتدایی مفیدیابازدهی داشته باشدآموزش بایدازافرادی استفاده شودکه درهمان رشته تخصص وتجربه کاری داشته باشند که بتوانند به نکات مهم وکلیدی وکاربردی اشاره داشته باشند.

برگزاری سمینارهای تخصصی کوتاه مدت یا تورهای هتلی می بایست ازسخنرانان متخصص با تجربه ،آگاه و ورزیده در امورهتلداری دعوت بعمل آیدکه بتوانند نکات کلیدی وحرف تازه ونووکار بردی مطرح کنندکه شرکت کنندگان بتوانندبکاربندندوسودببرنندوقتی هیچ پیشنهادی یاحرف تازه ای مطرح نشودبرگزاری چنین سمینارها یا تورهای هتلی هزینه ای بیهوده واتلاف وقت وضربه زدن به صنعت هتلداری خواهدبود

برگزاری تورهای هتلی هم شرایطی داردکه مفیدواقع شوداینطورنیست که بازدیدازهتل ها آموزش باشدهمه میتواندبه تنهای به بهترین هتل هادرسراسرجهان بعنوان مسافربروندوازهتل هم بازدید کننداگراینطورباشدافرادی راکه دایما” یازیاد سفرمی کنند بایدمتخصص امور هتلداری بنامیم .

برگزاری تورهای هتلی وقتی مفیدخواهدبودکه توسط فردمتخصص آگاه وبا تجربه و ورزیده که درکلیه امورمرتبط با هتلداری واطلاعات کافی که اشراف کامل به کلیه بخشهای ،تاسیسات، بهداشت ،دسترسی های معماری ، ویژیگی تجهیزات،HMS-BMS-EMS مخصوص هتل وتکنولوژی برای سرعت درسرویس دهی چگونگی کم کردن نیروانسانی وتجهیز ات وسیستم گردشکارهتل وویژیگی های کلیه وسایل وتجهیزات هتل باجزئیات کامل راخوب بداندکه بتواندبابرنامه ریزی وهدف مشخص ودادن اطلاعات کلی وکافی درزمینه های مرتبط ومختلف به شرکت کندگان آنهاراآماده کندکه به چه نکاتی یاچه بخشهاو…باید توجه کنندکه باشرکت کنندگان بعنوان مدرس وراهنما همراه باشدکه با دادن توضیحات تخصصی وحرفه ای برای مخاطبین دست اول وجالب باشد،که شرکت کنندگان بدانند زمان بازدیدبه چه نکاتی توجه وسئوال کنندودرهتل عملا نقاط قوت وضعف هتل راببینندکه بتوانندبعدازپایان بازدید پیشنهاد های ،مفیدتازه و سودآوروکاربردی بدهند، دیده شده شرکت کنندگان دراین تورهای هتلی تنهاچیزی که مورد توجه شان بوده طراحی و نوع مبلمان هتل بوده یا نمای ظاهری ساختمان هتل، تورهای هتلی که بدون متخصص با تجربه ورزیده هتلداری برگزارمی شود ارزشی نخواهد داشت وهرفردبدون تجربه نمی تواندراهنمای چنین تور های باشدحتی مدرکی ازطرف هرشرکتی یاآموزشگاهی داده شود اعتباری وارزشی نخواهد داشت اصولاگواهی های کوتاه مدت وقتی اعتباروارزشی داردکه نام یک فرد یا کارشناس متخصص ومشهورکه تالیفات ومقاله های علمی وکاربردی زیادی درباره کلیه امورهتلداری نوشته باشد یامدت های طولانی بیش از۲۰ سال مدیریت هتل هایی راعهده داربوده ارزش اعتبارپیدا میکند همانطوریکه درحرفه پزشکی که برای بازآموزی توسط متخصصین مختلف هرچندوقت برگزار میشود برای یافته ای نوو تازه است حرف تازه وجدیدی مطرح میشودنه برای حرف تکراری وحتما سخنران درهمان رشته دارای متخصص است که بتواندبه سئوالات دیگرمتخصیین پاسخ درست و منطقی بدهد،متاسفانه صنعت پیچیده هتلداری راآنقدرساده می دانندکه هرفردی درهررشته ای تحصیلی یا بدون تجربه کاری بخوداجازه میدهدکه سمینارهای تخصصی یاتورهای هتلی ،برگزارکند و یا درمورد امورهتلداری اظهارنظر کندویا مطالبی بنویسدویاآموزش های بدهدکه به هیج عنوان درتمام مدت عمر هتل هرگزکارایی ندارد(تالیفات جزوات ومقاله های گوناگون رامطالعه کنیداشتباهات فاحشی دیده می شودکه بیشترگمراه کننده است تاآموزش)درخاتمه باهیچ گواهی یامدرک تحصیلی یک هفته ای یاچندماهه ازهرکجای جهان وایران یابارفتن تورهتلی ودیدن یک چندهتل ودوره کوتاه مدت درمعتبرترین دانشگاه هایاآموزشگاه های خارجی یاایرانی هرگزنمی توانیدمدیریت هتلی راعهده دارشویداین گواهی هاومدارک درهیچ کجای حهان ارزش اعتباری نداردکه بدنبال آن باشیدهیچ سرمایه گذاری این سرمایه عظیم رابه چنین افراد بی تجربه ای نخواهد سپردمگراینکه سرمایه گذاری از بستگان باخود شما صورت گرفته باشد، امیداست بااین مقاله کوتاه وخلاصه توانسته باشم به سئوال های بسیارزیادی که افرادمختلف عنوان می کنند داده باشم یهتراست قبل پرداخت هرگونه وجهی برای شرکت درتورهای هتلی یاآموزشی یا سمینار های درارتباط که توسط افرادیاموسسات گوناگون برگزارمی شود باتلفن ۰۹۱۲۱۱۸۰۹۹۶ تماس حاصل فرمائید تا گول تبلیعات این موسسات را نخورید وسپس اقدام فرمائید.

استفاده مجددفقط این مطلب بدون هیچ تغییری درسایتهای اینترنتی، نشریات،آموزشگاه ها وغیرو باذكر نام نویسنده ومنبع مجاز مي باشد .

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “سمینارهایاآموزش های تخصصی کوتاه مدت یک هفته ای بی ارزش بی اعتبار

  1. نازیلا گفت:

    حیف که به جای ما تحصیل کرده های مدیریت هتلداری از افراد دیگه در هتلها استفاده میکنن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *