طراحی ونورپردازی درهتل

 

شرط اصلی وبنیادین نورپردازی درهتل یا رستوران توجه به سلامت واثربخش ومفید بودن آن است. برای حفظ سلامت نور درهتل بایستی به عوامل مختلف توجه شود وچنانچه بدین امر مهم پرداخته نگردد باید پذیرفت كه حفظ سلامت و تأمین رفاه وآسایش كافی ممکن نخواهد بود. وجود روشنایی بهداشتی دراتاقها و محیط داخلی یا خارج هتل مسأله‌ای است كه سخت مورد توجه چشم پزشكان و مهندسین وآرشیتكتها قرارگرفته است، زیرا نورعاملی است كه بر چشم و دیگراندام‌ها تأثیر مستقیم دارد ودرنحوه ومقدارفعالیتهای بدن مؤثراست.پراكندگی نوربرغذاها وخوراكیهایی كه سرو می‌شود نیزتأثیرفراوان دارد.آنگاه كه برا ی صرف شام به رستوران می‌روید و احساس آرامش می‌كنیدبا اندكی دقت درخواهید یافت كه انعكاس نورها وشیوه نورپردازی چنان است كه آرامش شما را فراهم می‌آورد.سلف سرویسها كه مدت كمتری صرف پذیرایی از واردین خود می ‌كنند به نحوی نورپردازی می‌شوند كه نورها دریكدیگر انعكاس یابند وبا هم بیامیزند وازاین آمیختگی نورها برشدت نوروتحریك كنندگی آن افزوده می‌شود تامیهمانان به هیجان درآیندو پس از صرف غذا محیط را بی درنگ ترك كنند تا سلف سرویس بتواند از مشتریان بعدی خود نیزپذیرایی نماید. هرجا كه وجود تابشهای نوری بیشتر لازم باشد، نباید ازآن دریغ ورزید ولی مكانهایی در هتل وجود دارند كه نیاز به نور شدید وقوی نخواهند داشت.چنانچه وسایل پذیرایی و مبلمان در یك رستوران به طرزی صحیح و زیبا مرتب و آماده باشد، خود می‌تواند به صورت یك عامل تبلیغی و فراخوان مشتریان معرفی گردد و این دعوت به صرف غذا در رستوران هنگامی تكمیل خواهد شد كه نورپردازی آن با دقت و رعایت مسائل بهداشتی و روانی افراد انجام شده باشد. یك نورپردازی آرامش بخش به میهمانان خواهد گفت كه به یك رستوران مناسب و دلپذیر وارد شده‌اند و غذای دلچسب و گوارایی صرف خواهند كرد.
مدیران رستورانها خواستارآن هستند كه صورت غذاها مفصل،چشمگیر واشتها آورباشد به طوری كه هریك ازاقلام خوراكیها یا نوشابه‌ها ودسرها را جداگانه معرفی نمایند.اینها مایلند كه میزهای رستوران به صورتی باشد كه تریلی‌های آورنده غذا بتوانند به آسانی عبور نمایند ولی باید دانست كه اگر قرار باشد یك نشست شبانه در رستوران برقرار شود باید از صندلیهای راحت استفاده كرد تا مراجعین را به ماندن و گذراندن وقت خود در رستوران تشویق كند و راحتی آنها را فراهم آورد. مدیرانی هم هستند كه سود بیشتر را ترجیح می‌دهند و در این صورت باید از نیمكتهای غیر رسمی استفاده كنند. مدیران هتلها و رستورانها بایداین نكته را بپذیرندكه تحمل هزینه‌های گزاف برای ایجاد تغییرات ساختمانی لزومی ندارد؛ وكافی است كه وسایل وتجهیزات پذیرایی خود را به صورتی زیبا مرتب سازند و برای قشنگترشدن محیط پذیرایی از نورپردازی مناسب استفاده كنند. به طور مثال دررستورانهایی كه سقف بلند دارند می‌توان از«لوستر»‌های آبشاری شكل سود برد كه دیدگاه بیننده راكوتاهترنشان می‌دهدو فضای بلندرا به طوردلچسب وخوشایند پرمی سازد.درقسمت وسط رستوران نیزمی‌‌توان میزی بصورت بوفه قرار داد و یك مركز نورانی دروسط آن تعبیه كرد.اگربخواهیم درقسمت «لابی» هتل نیز عصرانه وچای سروكنیم باید از صندلیهایی با پشتی كوتاه و میزهای بلند و كوتاه استفاده كنیم تا فضای كافی برای یك سرویس چای یا صبحانه فراهم شود.در این مورد لازم خواهد بود تا محلی نیز برای ساكها یا كیف دستیهای میهمانان درنظرگرفته شود. با این تمهید از ایستادن وخسته شدن میهمانان جلوگیری می‌شدوبخش لابی همان حالت توقف موقت را به واردین القاء خواهد كرد.به طور كلی انجام طراحیها در هتل و رستوران به یك عامل مشخص و معین وابسته است وآن تفكر دوراندیشانه همراه با توجه به جوانب كار است. درطراحیها بایدطوری عمل كرد كه با گذشت كوتاه زمانی ناچاراز ایجاد تغییراتی نباشیم. انجام دوباره كارها مستلزم هزینه بیشتر و فرصت اضافی خواهد بود. توجه به این نكته كه طراحی را باید طوری انجام داد كه خواسته واقعی مشتریان رابرآورده سازد، خواهد توانست بسیاری از مشكلات را از پیش بردارد.طراحیها را نمی‌توان با سلیقه شخصی و برداشتهای فردی و دوراز مطالعه به انجام رسانید. مسائلی بسیار مهم در این زمینه وجود دارد كه رعایت آنها ضروری است و آن روان شناسی اجتماعی ومحیطی است. شرح و تفصیل پیرامون خواسته‌های روانی افراد كه خودآنها هم ممكن است به وجود آن پی نبرده باشند از حوصله این مطلب بیرون است، ولی دریك كلام باید گفت كه طراحیها باید ارضاء كننده خواسته‌های روانی افراد باشد و برای وقوف بر این خواسته‌ها باید به نحوه واكنشهای مثبت یا منفی مردم توجه نمود و جنبه‌های خواستاری مثبت آن را برآورده ساخت. بر شمردن و فهرست كردن تمایلات مردم بسیاردشواراست، ولی هستند افراد با تجربه وهوشمندی كه پس ازسالها مطالعه و بررسی توانسته‌اند اولویتهایی را بشناسند و همان موارد را در طراحیها بكار گیرند تا رضایت مشتریان فراهم شود. به طور یقین می‌گوییم كه‌: «طراحی باید آرامش بخش باشد».یك میهمانی كه دراتاق هتل اقامت كرده به رنگها، نور، سكوت و آرامش، منظره، دكورها و رایحه‌ها و … توجه خواهد داشت و همه جزئیات دیگر را نیز به نظر خواهدآورد. نیروی درك احساسی او قضاوت خواهد كرد. این داوریها ممكن است آگاهانه یا غیرآگاهانه باشد، ولی تأثیرپذیری او، مثبت یا منفی، انجام خواهد گرفت. چنین میهمانی با محصولی از فعالیتهای فكری و عملی ارائه شده روبرو می‌گردد كه اگر خواسته هایش را برآورده بداند درآرامش و آسایش به سر خواهد برد و هتل یا رستوران را با خاطره‌ای خوش ترك خواهدكرد.صندلیها، مبلها، لوازم پذیرایی و دیگر عوامل هر یك به سهم خود و در مجموع، تأثیر گذارند ولی مهم آن است كه این تأثیر بتواند خوشایند، مطبوع و پسندیده باشد. اكنون فكركنیم به نظر ما كدام خواسته‌ها برای میهمان ترجیح دارند؟ تردیدی نیست كه وسایل آسایش وراحتی ازقبیل: تلفن،حمام، پاكیزگی،خوشبویی وآرامش بیشترولی عوامل دیگررا نیز باید درنظرگرفت. عواملی كه میهمان را تشویق به باز آمدن به هتل خواهند كرد بی آن كه میهمان انتظارآن را داشته باشد. این عوامل كدام اند؟ آینه‌های قدی بلند، قفسه مناسب، فضای كافی، نور كافی و مناسب، كشوهای كافی، جالباسی وگیره برای لباس، همچنین محل مناسب برای قراردادن چمدان، پاتختی، میز تحریر، میز غذاخوری و… وسایل یك زندگی راحت را تشکیل می‌‌دهند.به هرآنچه گفتیم این مطلب رابیافراییم كه جلوه گری و چشم انداز دكورها، تابش نورها و آمیزش آنها، رنگها همه عواملی هستند كه عمق تأثیر گذاری بر میهمان را بیشتر خواهند كرد. روان انسان، فرمانروای جسم اوست. باید كه روان را تحت تأثیر قرار دادواین زیباییها هستند كه روان را به خود می‌خوانند.اگر آسایش در روان افراد جایگزین شود، موفقیت بس بزرگی حاصل خواهد شد و طراحی‌ها باید این چنین باشند. برا ی اتاقهایی كه فضای كمتری دارند می‌توان از طراحیهای چرخنده یا تغییر یابنده استفاده كرد. میز و تختخواب جمع شونده مناسبتر خواهد بودكه به عنوان یك راه حل عملی مطرح می‌گردد. برای توضیح، باید بگوییم كه اتاقهای كوچك در طول روز به ظاهریك اتاق نشیمن دیده می‌شوندودر شب جدارهای آن پایین می‌آیند و به تختخوابهای راحت تبدیل می‌گردند. ممكن است كاناپه‌هایی در چنین اتاقها قرار داد كه در روز برای پذیرایی و شبها به عنوان تخت خواب مورد استفاده قرار گیرند. این مهم را باید به خاطر داشت و رعایت كرد؛ در طراحیها هرگز به قرینه سازی روی نیاورید.اینك به مسائل جانبی دقیقتر همراه با ابراز نظرهایی كه نتیجه سالهای طولانی تجربه و مطالعه و تصحیح و بررسی است می‌پردازیم:
اگررستوران در مجاورت استخر یا درساحل دریا واقع گردیده باشد، نورهای پراكنده و منعكس شده از سطح آب چنان خواهد كرد كه گویی فاصله میان آب دریا با رستوران كوتاه شده است و این بسیار دلپذیر خواهد بود.
اگر داخل رستوران را با رنگهایی نظیر:آبی، برنزی، پرتقالی رنگ‌آمیزی كرده باشند وسقف آن نیزآینه كاری باشد، درانعكاس نورها  دستخوش نورهای اصلی و طبیعی خواهد گردید و در چنین رستورانی اگر یك منبع نور تیره كننده همچون رگه‌ای برپهنه‌ای بی كران تعبیه گردد، هوش ربا خواهد بود. چنانچه در رنگ پرده‌ها، مبلها یا كناره پنجره‌ها از رنگ برنزی استفاده شود، تأثیری بسیارگرم و خوشایند خواهد داشت به ویژه كه از شیشه‌های رنگی مناسب نیز استفاده گردد. در چنین محیطی سبزیها، بخصوص كاهو، بسیار شاداب و تازه به نظر می‌آید، اجسام فلزی نقره‌ای پرجلا می‌گردد ونان‌ها گرم بنظر می‌آید. اگر به طراحیها و ظرافتهای مربوط به آن توجه كافی شده باشد، رومیزیها، ظروف چینی و بلورین، اشیاء فلزی، متفرقه‌های سرویس، گلهای خوشبو، همه و همه بر روان مشتریان تأثیر فراموش ناشدنی خواهند داشت. برای مختصر کردن کلام این كه ایجاد تركیب مناسب از دكورونورپردازی با كمترین هزینه، رمز اصلی موفقیت است. نور پردازی را می‌باید با توجه به بر قراری تعادل میان انواع نورهای اصلی و فرعی و تداخل وانعكاس آنها انجام داد. اگر بپرسیم كه‌:«بهترین نوع نورپردازی برای یك رستوران كدام است؟»در پاسخ به خود باید گفت جواب ساده‌ای وجود ندارد. نخست باید اهداف وبرنامه‌های تعیین شده را بررسی كرد كه این عوامل نیز همگانی نیستند. ولی اختصاصات عمومی به كار رفته در نورپردازی را بایستی با توجه به موارد ذیل بیان نمود:
با دور نماها و دكورها سازگاری داشته باشد،ازكار دقیق و سریع جلوگیری نكنند (تاریك‌كننده وكم سو نباشد)؛ زننده وخستگی‌آور نباشد؛ موجب كسالت و خمودگی نگردد؛ تابش نور توسط لامپهای فلورسنت با هزینه كمتری همراه است. چهره‌ها ودیدارآنها با اشتها و تمایل به غذا منافات دارند واین چهره‌ها را باید در رابطه با سیستم نورپردازی ارزشیابی كرد.ازلامپهای فلورسنت در مواردی كه نیاز به مطالعه نباشد و بیشتر در محیطهای كم تحرك استفاده می‌گردد.
آباژورها را به سادگی می‌توان جابجا كرد و به روی میزها یا نقاط دیگر سالن انتقال داد، ولی ظاهر گرم آنها می‌تواند مشكلاتی دررنگ ایجاد كند. این چراغ می‌تواند مردم را با نشاط و سرحال و اطراف خود را زیبا و شاد جلوه گرسازد، اما نباید از رنگ زرد استفاده كرد به ویژه هنگامی كه نوركمی تیره باشد چرا كه رنگ گوشت و كاهو را كدر خواهد كرد. استفاده از نور صورتی رنگ می‌تواند رنگ گوشت را طبیعی نشان دهد ولی سالادها را ناخوشایند و سیركننده جلوه خواهد داد.
غذای سروشده را می‌توان با استفاده از نور آبی – سفید به صورت دلپسندی نشان داد، ولی این تركیب نورمی‌تواند یك فضای گرم را به سرعت به یك اتمسفر سرد تبدیل كند. بهترآن است كه ازهردوبالانس برای گرم بودن ودلپسندی ظاهرغذای خوب استفاده شود.نورپردازی به نسبت 70% سرد یا آبی سفید 30% نورآباژور می‌تواند نورپردازی مناسب و خوبی باشد. ولی یك رستوران بیش ازآنكه به طراحی نور احتیاج داشته باشد به دكورمناسب نیاز دارد وهمچنین برای آشپزخانه بخصوص به منبع نورقوی احتیاج خواهد بود.در نورپردازی رستوران باید به وجود نوركافی برای كاركنانی كه غذا را سرو می‌كنند و همچنین برای میهمانان كه غذا را سفارش می‌دهند توجه شود.
نورپردازی برای مردم
برای میهمانانی كه بیشتر مایلند وضع ظاهری خود را جلوه گر سازند نورپردازی میز از ناحیه سقف به طرف پایین مؤثرخواهد بود. این مردم را آن طوركه می‌خواهند زیبا جلوه می‌دهد، ولی باید توجه كرد كه لامپهای بسیار قوی در آن به كار نرود چرا كه نتیجه آن ایجاد سایه‌هایی خواهد بود كه نمایش ناخوشایندی میان نقاط تیره و روشن صورتها و شانه‌ها به وجود خواهد آمد و این اشخاص را فرسوده و پیر نشان خواهد داد. یك رومیزی خوشرنگ در رستوران كه بتواند نور را به خوبی منعكس سازد. نور انعكاسی را به سمت بالا و بر چهره میهمانان خواهد پاشید و خواهد توانست همچون یك بالانس دهنده برای نورهایی كه از سقف می‌تابند عمل نماید و چهره‌ها را زیباتر نشان دهد. این رو میزی می‌تواند نقش ملایم كننده نورها را داشته باشد.برای نورپردازی درسالن غذا خوری باید به چندین موضوع و هدف عمده اندیشید. نورهای قوی كه با استفاده از لامپهای با وات بالا پراكنده شوند برای نمایان ساختن قسمتهای دیدنی سقف ضروری خواهد بود.دربعضی نقاط سقف نیزباید ازلامپهایی ضعیف استفاده كرد. روی پیش خوان را باید با نوربیشتری روشن ساخت واین همانند سقف دارای اهمیت است. برای دكورها و نور رستورانها نكاتی را توصیه واربیان می‌كنیم‌:
* منبع نوری كه به دیواراست بهتراست كه نور سفید باشد. از لامپهای رنگی چسبیده به دیوار استفاده نشود؛
* وسایلی را كه به دیوار هستند باید رنگین انتخاب كرد؛
* اگردر محلی لازم است كه از لامپ رنگی استفاده شود ته رنگ را نباید قوی انتخاب كرد. قوی بودن رنگ حالت تئاتری به محیط خواهد داد؛
* از نورسبز رنگ نباید استفاده كرد، اشتها را سیر می‌كند؛
* از نور دادن به دیوارهای صاف و رنگ‌آمیزی شده دوری كنید؛
* تابش نور از یك زاویه بلند هر كمبودی را كه بر دیوار باشد آشكار خواهد كرد؛
* پیشخوان «اسنك ها» را باید بطور تیره نور داد، به ویژه در مواقعی كه مردم برای صرف ناهار مراجعه كرده‌اند و مشتری‌هایی برای صرف نوشابه خود خواستار آن هستند كه در زوایای كم نور بنشینند. این نور بایستی روی نوشابه فروشها متمركز باشد و به اطراف تابیده نشود؛
* بهتراست كه سرآشپز نیز نوری همانند نور رستوران در قسمت آشپزخانه را دراختیار داشته باشد تا بتواند غذا را پیش از سرو كردن مشاهده نماید. مطالعه ابتدای این مقاله دراین آدرس http://hoteldari.net/blog/?p=1230 
 کلیه مقالا تی که در سایت علمی هتلداری ایران تنها منبع هتلداری درایران برای ارتقاء دانش صنعت هتلداری به رایگان در اختیارعموم قرار می دهم ،قطعا با مجوزکتبی اینجانب درنشریات تخصصی کشوربچاپ رسیده یا ازکتاب های تالیف اینجانب(4 جلد چاپ سال های1350و 1365و1369) که نایاب است استخراح می شود،و بنا به درخواست مخاطبین در سایت قرارمی گیرد ، افراد ناآگاه وبی مایه وسایت های اینترنتی  بی اعتبار،تنگ نظر،بی فرهنگ وبدون تخصص وبی ارزش غیرقابل اعتمادی که حرفی برای گفتن نداردبرای با ارزش جلوه دادن سایت ویا برای مطرح کردن خوددست به سرقت ادبی میزنند، هنوز نمی دانند مقالات اینجانب برای تمام افرادی که درصنعت هتلداری فعالیت می کنند کاملا شناخته شده است زیرا تنها منبع ،مرجع ، ریشه وپایه واطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجودندارد که مورد استفاده مدرسین و دانش پژوهان، صاحبان وکارکنان هتلها قرار گیرد،آنهایی که دست به سرقت ادبی میزنندباید بدانندهرگونه سرقتی ازمقالات اینجانب سودی بجز رسوایی برای آنها ندارد.این مقاله را درهرکجا که مشاهده کردید نشان ازصادق نبودن افرادوسایت های اینترنتی بی ارزش وازدشمنان صنعت هتلداری ایران و ترویج دهندگان سرقت ادبی هستند
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشار نقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد در سایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشد بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد
درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

3 comments on “طراحی ونورپردازی درهتل

  1. mona گفت:

    با سلام من دانشجوی مقطع کارشناسی طراحی پارچه هستم و برای تکمیل پروژه پایانی که در زمینه دکوراسیون هتل است با کمبود منابع روبرو شدم ،می تونید در این زمینه کمکم کنید با تشکر

  2. دربندی گفت:

    مقاله های اینجانب رابا دقت بیشتری مطالعه فرمائید 

  3. سالومه بهگام گفت:

    سلام من کارشناسی مدیریت هتلداری هستم و از شما کمک میخوام در رابطه با پایان نامه ام که در رابطه با نقش رنگ و نور در معماری هتل و جذب میهمان اگه میشه یکم راهنمایی کنین منو . ممنون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *