قیمت نرم افزار هتلداری چند است ؟

8566-004-03-1059

اصغرژیان دربندی متخصص و مشاور امور هتلداری
نرم افزار بمعنی ثبت و ذخيره اعداد و ارقام , اسناد, صوت ,تصوير،وهمچنين امکان جستجوو تجزیه تحلیل داده هاومحاسبه وگزارش گيري اطلاعات داده شده می باشد
سرعت درانجام برنامه هاوواقعی بودن اعدادوارقام گزارشات ونگهداري اطلاعات پنهان وآشکارودسترسي آسان به برنامه هاباهزينه مناسب باعث محبوبيت نرم افزار هتلداری خواهدبود
نرم افزارهای متفاوت هتلداری توسط شرکت هامختلف نوشته شده وهریک ویژیگی خاص خودراداراست وسال هاست که بسیاری ازاین نرم افزارها درهتل هاباستاره های مختلف نصب میباشدواینکه هتل چند ستاره باشد مهم نیست یک هتل یک ستاره می تواند همان نرم افزار هتل 5 ستاره رانصب کندوفرق آن دراینست که ازبسیاری ازامکانات نرم افزاراستفاده نمی کند همانطوریکه یک هتل2 یا 3 ستاره میتواندازکلیه امکانات نرم افزاراستفاده کند ،لازم است برنامه های بخشهای مختلف و مورد نیازهتل درنرم افزارلحاظ شده باشددرست مثل اینکه بسیاری Windows یا office راخریداری می کنندممکن بسیاری ازامکانات یابرنامه های آن استفاده نکنیدولی افرادی هم هستندکه ازکلیه امکانات وبرنامه های آن استفاده می کنند بسیاری ازبرنامههای نرم افزارهتلداری درتمام هتل هایکسان است بطورمثالحقوق دستمزد،رسپشن، رزرو، انبار،حسابداری،رستوران های گوناگون یابوفه ناهاریا شام یاصبحانه ،کافی شاپ،روم سرویس،خانه داری ،تاسیسات ،تشریفات،اموال،تلفن،سوناوکلوپ ورزشی و…که حتمامی بایست دربرنامه لحاظ شده و لینک باهم باشد.برنامه نویس ها برای هرچه بهترشدن نرم افزارورقابت با نرم افزارهای مشابه لازم است هرچندوقت یکباربرنامه های که با نگارش جدید نوشته شده را درهتل ها رایگان به روزرسانی کند،اگر تصمیم به خرید نرم افزار مناسبی دارید توجه داشته باشید، بعضی از تولیدکنندگان، نرم افزاری را ارایه می دهند که بیشترنمایشی است . بنابراین قبل ازخریداری، اطلاعات بیشتری درباره آنها به دست آورید.برنامه نویسانی که هرروز به قیمت فروش نرم افزاری خود اضافه میکنند سخت دراشتیاه هستنددرحالیکه برنامه نوشته شده است وزحمتی برای برنامه نویسی دوباره ندارندفقط تغییراتی بسیارجزیی برای ثبت مشخصات هتل را دارند.در واقع این فروشندگان نرم افزار به رقیب خودکمک میکنند بدون زحمت نرم افزارخود را که قیمت مناسبتری داردرا بفروش برساندبرنامه نویسان قوی که اطمینان به کارخوددارند سعی میکنندبااضافه کردن نکات جدیدوکم کردن قیمت نرم افزاررقیبان را کناربزنند،قیمت کامل یک نرم افزارهتلداری  با تمام امکانات نبایدبیشتراز10 میلیون تومان خریداری شود وبرنامه نویس به نرم افزاری که بناست نصب کنداگراعتمادداشته باشد به پشتیبانی آنچنانی نباید نیارداشته باشدمدت قرار داداولیه را باید 5 ساله انعقاد کنند ودرقرارداد می بایست قیدشودحداقل یکسال پشتیبانی رایگان وچنانچه بعدازاتمام یکسال به مشکلی برخورد نکردندقیمت بسیارناچیزی برای رفع مشکلاتی نا جیزی که ممکن است پیش ایدسالیانه طبق توافق قرارداد منعقدگردد
لازم به توضیح است چنانچه هرنرم افزارهتلداری  دارای برنامه روابط عمومی  که یکی ازبخشهای درآمدرا برای هتل است وکاست کنترل را که مهم ترین برنامه حسابداری هتل است وگزارش نقطه سربه سرازکلیه بخشهای درآمد زاهتل را داشته باشدوهمچنین آمارهای دقیق برای تجزیه تحلیل مدیریت هتل مثل فروش رستوران براساس متراژوظرفیت رستوران ،کافی شاپ ،لاندری وهزینه های انجام شده ومدت برگشت سرمایه گذاری راداشته باشد نشان ازنرم افزارقابل قبول واعدادارقام واقعی برای هتل هااست وهتل های که ازچنین نرم افزاری استفاده کنندموفقیت بدنبال دارد وکمک شایانی برای اداره کردن هتل خواهد بود، قیمت چنین نرم افزاری تا 12 میلیون تومان ارزش خریداری داردبیشترازمبلغ های عنوان شده سواستفاده برنامه نویسان است اینکه عنوان کنند نسخه  پیشرفته یا نسخه ساده یا هتل جند اتاق جند رستوران داردو.. ترفندی برای گول زدن مدیران هتل است وعنوان چنین مطالبی  نشان ازغیرقابل اعتماد بودن به برنامه نویس است همانطوریکه هربرنامه نرم افزاری آماده یا تالیفی راکه دربازارخریداری میکنید فرقی نمی کندچه افرادی یا چه شرکتی یا کدام دانشجواستفاده میکند قیمت  برای تمام افراد یکسان است ومبلغی برای پشتیبانی نمی پردازند
نکته مهم بسیار : نرم افزارهتلداری که خریداری می شودهرگزنبایدقائم به برنامه نویس باشد اگر برنامه نویس مدتی مریض شد ویا براثراتفاقی  اصلا حتی برای یک لحظه نتوانست برای رفع مشکل  برنامه نرم افزار با کامپیوتر کارکند بایدسیستم هتل بخوابد وهتل بایدبه دنبال نصب یک نرم افزار جدید بگردد؟حتی برنامه خریداری شده  نرم افزاردرغالب یک شرکت ثبت شده باشدمثلا شرکت منحل شود،بایدبرنامه نویس برنامه ای  تولید کندکه نیازبه فرد یا شرکت بخصوص نباشد. به همین دلیل نبایدمبلغ دریافتی برای پشت بانی مبلغ زیادی باشد چون خود هتل می تواند رفع اشکال کند برای ازمون که برنامه نرم افزارهتلداری خریداری شده قائم به فرد یا شرکت خاصی نیست باید حداقل 8 یا 9 بارافراد مختلف به غیرازبرنامه نویس برای پشتیبانی ورفع اشکال مراجعه کند اگر برای رفع هر مشکلی فقط برنامه نویس مراجعه کرد حتما از نوع نرم افزاری است که در صورت که اتفاقی افتادن باید بفکر نرم افزار جدید بود در واقع پولی که از طرف هتل پرداخت شده مثل خرید یخ بوده. و نکته مهم تر اینکه چه دلیلی دارد که برنامه نویس بعنوان اینکه رفع اشکال کندآمارهای خصوصی و شخصی هتل واسرار هتل را بدون اجازه سرمایه گذار با خود به خارج از هتل ببردو انتشار دهد هتل ها باید از افرادی نرم افزار هتلداری را خریداری کنند که نام تحلیل گرسیستم در قرار دا دآنها لحاظ شود و اجازه ندارند سلیقه ای چارچوب برنامه نرم افزاررا تغییر دهندو این افرادکه دسترسی کامل به تمام اسرار هتل دارند باید کاملا مورد اعتماد صاحبان و مدیران هتل باشندکه کارکنان خطاکار نتوانند با دوستی با برنامه نویس سو استفاده های مالی و.. انجام دهند.نباید فراموش کرد هرگزنمی توان به چنین فروشنده گانی که با عنوان نرم افزار کامل یا پیشرفته  میخواهند پول بیشتری ازخریداردریافت کنند اطمینان کرد که عنوان کردن چنین مطالبی  نشان از غیر قابل اعتماد بودن برنامه  نویس است   
 این پاسخ بسیاری ازهتلداران وبرنامه نویسان نرم افزارمی باشد ضمنا اینجانب فروشنده هیچ نرم افزارهتلداری نبوده ونیستم  ازدارندگان  نرم افزارهتلداری دعوت میشود برای معرفی برنامه نرم افزاری آنها به هتل ها با تلفن 09121180996  تماس حاصل فرمایندو همچنین هتل ها می توانند قبل از خرید برنامه نرم افزاری که بناست خریداری  و قرارداد ببندند با تلفن بالا تماس حاصل نمایند یا مشخصات نرم افزار یا پیش نویس قرار داد را ارسال تا پس از بررسی تصمیم بگیرند

د

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

7 comments on “قیمت نرم افزار هتلداری چند است ؟

 1. elham orang گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید.

  خواهشمندم بفرمایید.چگونه میتوانم نرم افزاز یا سی دی و کتاب شما رو تهیه کنم.

 2. دربندی گفت:

  با تلفن 09121180996 تماس بگیرید

 3. ناصر نادری گفت:

  درود بر استاد بزرگوار همینطوره که فرمودید

 4. سهراب گفت:

  استاد عزیز

  نظر به اینکه اغلیب هتلداران اطلاع درستی از نرم افزار ندارند هر آنچه برنام نویس یا فروشنده نرم افزار عنوان می کند بدون مطالعه قبول میکنند مطلب شما اطلاعات بسیارخوب و کاملی به هتل ها داده که بیخود قیمت های بالایی را نپردازند وبیشتر هتل ها بدلیل اینکه فروشنده نرم افزارچند هتل را نام میبرد که در آن هتل ها نصب شده چشم بسته قبول میکنند و هر مبلغی که پیشنهاد میدهندقبول میکنند در حالیکه بررسی یک نرم افزار را می بایست یک حسابدارخبره که تجربه کافی و لازم را در امور حسابداری هتل داشته باشد که بتواندحفره های که در برنامه نرم افزاری وجود دارد را بخوبی تشخیص دهد که کارمند نتواند سو استفاده کند با تشکر

 5. دربندی گفت:

  با تشکر ازاظهارنظر خوب شما کاملا درست است و برای تکمیل اظهارنظر شما لازم است برنامه نویس لیستی ازگزارش  های حفره های که ممکن است کارمندخطاکارسو استفاده کند دراختیارخریدار بگذارد که چگونه راه ها را بسته است و یک مدیر هتل با تجربه ودانا درزمان انتخاب نرم افزاربا دیدن لیست بخوبی میتواند متوجه شودکه نرم افزار تاچه حدوحدودی  قابل استفاده است وکدام حفره ها را پیش بینی نکرده است،نکته دیگر اگر برنامه نویس اطمینان به برنامه نرم افزاری خود داشته باشدبایدبابت پشتیبانی ماهینانه مبلغ اندکی دریافت کند اگر مبلغ پشتیبانی ماهیانه زیادباشداطمینان داشته باشد که نرم افزاری که خریداری می کنید قابل اعتماد نخواهد بود که مبلغ زیاد بابت پشتیبانی  پیشنهادداده است 

 6. محمود گفت:

  اطلاعات کامل و عالی بود با تشکر فراوان

 7. منوجهر گفت:

  مهم ترین نکته درخرید نرم افزار هتلداری باید و لازم است که توسط کارشناسان با تجربه امور هتلداری تمام موارد کلیه بخشها ی هتل رامورد بررسی دقیق انجام دهند و کتبا تایید نمایند جنانجه فروشنده نام اشخاص مشهور را ببرد که تایید گرده اند نباید مورد قبول باشد و هیچ کارشناس با تجربه ای تا بررسی کامل انجام ندهد و تا اطمینان حاصل نکند که اعداد و ارقامی که بدست خواهد آمد واقعی است حاضر به تایید کتبی نخواهد بود و در شناسنامه نرم افزار باید نام تایید کنند و تحلیل گر سیستم ثبت شده باشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *