مأموركنترل درهتل

اصغرژیان دربندی کارشناس ، متخصص و مشاور امورهتلداریcafeteria_lady.gif
امورمالي واداري وتجاري هرموسسه اي كه با عددو رقم وخريدوفروش سروكاردارد،هرچندداراي نظام صحيح گردش كارهم باشد،بازبي نيازاز كنترل و رسيدگي نمي تواند باشد .
ازصحت هرمحاسبه اي، موقعي مي توان اطمينان حاصل كرد كه موردتأئيدحسابرس واقع شود. بخصوص درامرهتل داري كه بطور دائم و مستمر ، با خريدومصرف انواع موادغذائي وارائه خدمات مختلف وحساب در آمد وهزينه هاي گوناگون ارتباط دارد.به كنترل ارقام وآمارشديداً نيازمنداست .
حساب هيچ قسمتي را نمي توان معتبردانست، مگر با رسيدگي دقيق وحصول اعتماد كامل از درستي آن خريد و تهيه مواد مصرفي و وسايل و لوازم هتل ،وصول درآمد هاي حاصله از فروش غذا دررستوران وترياوسالن هاي مجالس وميهماني ها ولباسشوئي وفروش اتاق هاوسايرامورمربوط به قسمت ها وبخشهاي مختلف هتل را نمي توان بدون بررسي دقيق به حال خود رهاساخت.
هرهتلي به تناسب ظرفيت وتعداد اتاق هاو آمار مسافران و مشتريان ، مواد غذايي و وسايل پذيرايي مورد احتياج را خريداري ، و در سرد خانه و انبارها نگهداري مي‏كند و به تدريج به مصرف مي رساند و بابت اقلام خريداري شده وجوهي مي پردازد و در مقابل اين هزينه ها ، درآمدي دارد و ارقام كليه عمليات مربوط به خريد و مصرف و درآمد در دفاتري ثبت مي شود و اين دفاتر ، نشان دهنده وضعيت مالي هتل مي باشد،چنانچه شيوه عمل وارقام ثبت شده موردبررسي قرارنگيرد،مديريت هتل قادرنخواهدبودتشخيص دهدكه جريان كاربرمبناي صحيح مي گردد، يا درآن فعل وانفعالاتي به ضررهتل اعمال مي شود.
اگردرقسمتي ازامورمالي اشتباهي رخ دهد ياخطا وسوء استفاده اي دربين باشد،مديريت هتل ازچه كسي وكدام قسمت بايد بازخواست كنند؟ يااصولا به چه وسيله اي به كشف اشتباه يا شناختن مقصرموفق شود؟ بطور كلي براي آنكه امور مالي هتل به نحو مطلوب ومنظمي انجام گيردو كادر مديريت هتل به درستي كار و اعمال پرسنل مربوط و ارقام و گزارش ها و صورتحساب ها و دفاتر حسابداري و انبار و ساير قسمت ها ايمان داشته باشدوآينده هتل را، روشن وبي خدشه واميد بخش مجسم كند، بايد سيستم كنترل مداوم را در سرلوحه برنامه كارهتل قراردهدومتوجه باشد كه غفلت در اين امر ، شالوده مالي هتل را دگرگون خواهد ساخت وزياني پيش خواهدآورد كه جبرانش بسيارمشكل،بلكه غيرممكن خواهدبود.مواردعديده أي درامور مالي بايد مورد رسيدگي ماموركنترل واقع شود.تمام دفاترومدارك بايد موردبررسي قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه آنچه بابت غذاو نوشابه و خدمات به حساب گذاشته شده ، با قيمت هاي واقعي تطبيق مي كند يا خير؟مخارج مربوط به يك مسافر به حساب او منظور شده است، يا اشتباهاً به حساب اتاق ديگري وارد كرده اند؟آيا تعداداتاق هاي تخليه شده هرروزكه رسپشن دردفترمربوط ثبت نموده يا آنچه كه وسيله خانه داري اعلام شده و صندوق (كشير مادر) درگزارش خود ثبت كرده و برگهاي خروج كه نگهباني از مسافران دريافت داشته وتعدادي كه در دفتر (چك اوت ) يادداشت شده ، تماما با هم مطابقت دارد يا خير؟شماره صورتحساب هاييكه باز شده از نظر توالي رديف ، مرتب است يا از وسط رديف ها،تعدادي كم شده است؟ كليه اوراق بهاداركه درقسمت هاي مختلف هتل درجريان است بطور روزانه بايد با دقت كنترل شود.مسئول كنترل ،موظف است درآغازهرشيفت،حساب صندوقهاي هتل را صفر كند.گزارش آخرشيفت را نيزبگيردوبا شيت دستي مقايسه ومطابقت نمايدوازتوازن وتساوي ارقام هر دوگزارش مطمئن شود.نوار ژورنال ماشين‏هاي حساب را مرتباً بررسي نمايد.
كنترل مواد دريافتي قسمت ها، با تعداديا مقدار مصرفي نيزازوظايف مسئول كنترل مي باشد.مثلاً اگر50 عدد نوشابه گرفته شده،بايد دربن ها منعكس باشد واگر40عدد آن به فروش رسيده ،10 عدد موجودي نشان دهد.اگركنترل  به درستي انجام گرفته باشد، شيت ها معتبرخواهدبود ومي توان با اطمينان دردفاترحسابداري ثبت كرد.با اين ترتيب دردفاترحسابداري نيزشبهه اي باقي نمي ماند، زيرا درصورتي كه ارقام صحيح به حسابداري برسد، دفاترحسابداري نيزترتيب صحيح و منظمي خواهد داشت.والا اگر مدارك واسناد مورد عمل ، مخدوش و ناقص باشد، مسلماً ارقام دفاترحسابداري نيزغير قابل اعتماد خواهدبود.
مأموركنترل بايد كاملا مجاز و مختار باشد تا به كليه قسمت ها سركشي كند.هرچند گاه يك بار به موجودي انبارها برسد و با كارت هاي اجناس تطبيق كند.وزن هاي تعيين شده غذا را با آنچه كه سرو مي شود مقايسه نمايد.به وضع حضوروغياب پرسنل  با توجه به كارت ساعت زني مخصوص تعيين زمان ورود وخروج كاركنان رسيدگي نمايد.به ليست حقوق پرسنل ومدت مرخصي ها وتعطيلات و آنچه كه بايد از رقم حقوق كسرشود توجه كند.نسخه دوم تمام بن ها را با نسخه اول ،چك كند و دقت نمايد كه درصورتحساب ها چگونه عمل شده است،آيا ازلحاظ تعدادو قيمت،اختلافي وجود دارد يا خير؟ ودر صورت داشتن اشتباه ،تذكرلازم را بدهد كه نسبت به حل اختلاف ورفع نقايص هركار،اقدام نمايند.دراجراي سيستم كنترل نبايد وقفه اي ايجاد شود، زيرا كار هتل ازنظر مراجعه با خروج مسافر،لحظه اي است . ممكن است همزمان ، عده اي در هتل اتاق بگيرندوعده ديگر اتاق هايي را تخليه نمايند .حساب رستوران و تريا و لباسشويي و غيره بموقع و بطور دائم نياز به كنترل و بررسي دارد.با توجه به جهات ياد شده وجنبه هاي مختلف ديگر ،وجود مسئول كنترل در هر هتلي يك ضرورت است و به اين ضرورت نبايد با بي اعتنايي توجه كرد .
با درك اهميت واعتقاد به اجراي امركنترل و رسيدگي به كليه امورمالي هتل بايد كسي را براي قبول مسئوليت كنترل انتخاب كرد كه شايسته احرازاين پست باشد.چنين مسئولي چنانچه درتمام جزئيات كارهتل واردوبصيرنباشد قادرنخواهد بودوظيفه خود را به خوبي انجام دهد.درستي وامانت وبي غرضي وي ازشرايط اوليه انتخاب است. مأموركنترل بايددروظايف خودبسيارجدي وفعال باشدودرگزارش كارهاي خلاف و اشتباهاتي كه مشاهده مي كند اهمال ننمايد و چشم پوشي نكند تا بي نظري و ارزش صداقتش درنزد مديريت هتل محفوظ بماند . از جانب كادر مديريت اختيارات لازم به او داده شود تا بتواند درهر زمان وهر قسمت كه مقتضي بداند ، امور جاري را مورد بررسي قرار دهد و نتايج كار خود را بدون حب و بغض و اغراض شخصي به مدير هتل گزارش دهد.
مقاله ای ازکتاب اصول هتلداری چاپ 1365
نظربه اینکه کتاب اصول هتلداری “ویرایش سوم” چاپ 1365 تالیف اینجانب نایاب است وتنها منبع ،مرجع ،ریشه وپایه واطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ در کشور است ومنابع دیگری وجود ندارد و مورد استفاده  مدرسین و دانش پژوهان ، صاحبان و کارکنان هتلها  می باشد
بنا به درخواست افرادبسیارزیادی دربخش تازه های سایت دردسته بندی ها فهرستی دیگری بازشده بنام”ازکتاب اصول هتلداری” که هرچندوقت یک مطلب ازکتاب اصول هتلداری بدون هیچ تغییری عینا در سایت رارخواهدگرفت امیداست رضایت آنها جلب وموردتوجه علاقمندان قرارگیرد
واز سوی دیگر ایمیل هاوجزوات فراوانی روزانه  بدست اینجانب میرسدکه حکایت ازآن داردکه با معرفی پایان نامه ها، جزوات افراد وسایت های اینترنتی زیادی را معرفی می کنندکه از پارگراف ها ویا ازمقالات کتاب ها ی اصول هتلداری یا تکنیک هتلداری تالیف اینجانب و یاسایت علمی هتلداری ویا دیگر مقاله ها ی اینجانب با زیرکی استفاده کرده اندونامی ازمنبع یا نویسنده  نبرده اند ،مایل بوده اند که نام آنها را درسایت قراردهم ازآنجائیکه مقاله های اینجانب بدلیل نبود منبع دیگر برای کلیه آنهایی که در این صنعت فعالیت می کنند کاملا آشناست نیازی به معرفی نیست همانطوریکه ایمیل های که بدست اینجانب می رسد نشان ازاینست که همه این افرادو سایتهای متقلب وبی مایه را خوب می شناسندوازناآگاهی این افراداست که دست به سرقت ادبی میزنندوخودرا رسوا میکنند بخصوص با انتشارمجددمقالات کتاب در سایت افراددیگری هم رسواخواهند شد با تشکر فراوان   ژیان دربندی
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد در سایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “مأموركنترل درهتل

  1. مجید نظری گفت:

    با سلام جناب آقای ژیان دربندی بنده به فراخور شغل ناگزیر از اقامت های هفتگی متعدد در شهر های مختلف میباشم که بنا براستاندارد های شرکت مطبوعم درهتلهای چهار ستاره به بالای شهر های مختلف میباشم اما متاسفانه در پاره ای موارد با کمبود ها و کم فروشی های زیادی برخورد میکنم. ازآنجا که آشنایی با مراجع مکتوب و قوانین حمایتی مسافرین را در جستجوهای خود نیافتم ازشما در این زمینه راهنمایی میطلبم. به طورمثال منوی صبحانه یک هتل پنج ستاره ازچه منبعی اخذ میشود؟ با تشکر از بذل توجه شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *