مشاورهتلداری را چگونه باید انتخاب کرد Consultant & Expert hotel

مشاورهتلداری را چکونه باید انتخاب کرد Consultant & Expert hotel ومشاورین غیر قابل اعتماد چه کسانی هستند

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری این سئوالی است که وقتی فرصتی برای قبول پیشنهاد پروژه ای نداشته ام بار ها ازاینجانب سئوال شده و یا خواسته اند مشاوری را معرفی کنم که درزیر بطور خلاصه توضیح میدهم مشاورهتلداری ازیکطرف باید اظلاعات کاملی ازکلیه امورهتل ونیاز ها داشته باشدکه بتواند به مهندسین آرشتیک نیارها ،اندازه ها دسترسی هاوفضاهای مورد نیازبرای انواع ساختمان برای هتل های مختلف 1تا 5 ستاره رابطورتفکیک ارائه دهد وبایدبتواند نقشه های که از طرف مهندسین معمار بدست او میرسد فضا های مورد نیازکلیه بخشها، دسترسی های معماری ، اندازه ها، را بادقت بررسی وکتبا به مهندس معمار ارائه دهد تا قبل ازساخت درنقشه ها لحاظ گردد وسوی دیگر با برنامه دهی درست باعث سرعت درسرویس دهی و کم کردن نیروی انسانی و کنترل های لازم در زمان بهره برداری و هزینه ها درزمان ساخت، وتجهیزو وسایل مورد نیاز بکاهد واین نکته را نباید فراموش کرد تمام تیمی که برای ساخت هتل کار میکنند مهندسین ،نجار ، لوله کش ،برقکارو…،… بعد از افتتاح و ترک هتل شاید هرگز به این هتل نیایند فقط بهره بردار یا مدیریت هتل هستندکه هرکمبود و نقصی یا اشتباهی در ساخت یا تجهیزات داشته باشد تاثیر عمیقی روی هزینه ها واداره کردن و نحوه مدیریت آنها میگذارد بعبارتی اگر بناست هتل 4 یا 5 ستاره ساخته شود باید برای ساخت هتل تمام تیم سازنده 4 یا 5 ستاره باشند بخصوص مشاور هتلداری حتما باید 5 ستاره انتخاب شودکه بتواند برای همه مسایل بهترین پیشنهاد ها را بنفع کارفرما بدهد . مشاور باید جزئیات فضاهای مورد نیاز بخشهای پنهان وآشکارهتل را بخوبی بداندتا بتواند تمام نکاتی که بعد ازافتتاح هتل پیش خواهد آمد پیش بینی وبه مهندسین معمارانتقال دهد تادر نقشه های اجرایی لحاظ نمایند. مشاور هتل باید بتوانداندازه هر نوع سالن یارستوران و Pantry را با اندازه مورد نیازخدمات پشتی برای عمل سرویس دهی تعین کند وچیدمان آشپزخانه مرکزی را با ابعاد مورد نیاز محل خدمات سرویس دهی صبحانه ،روم سرویس ،رستوران ، آماده سازی ومحل استفرار بارکر ووسیایل و تجهیزات موردنیازهربخش وتعین محل نصب آنها واندازه هودهای تشکیلات آشپزخانه ، وPantryها وپیش خوان ها و اندازه هر دستگاه با ظرفیت سالن ها ورستوران تعین کند ،تعداد وسایل ومحل نصب آنها ومحل تابلو برق آشپزخانه و وروشنایی وLan و تعداد مورد نیاز پریزهای برق وارتفاع نصب هریک از آنهارا بدهدکه تجهیزات با امکانات هرهتل یا رستوران در زمان بهره برداری با مشکلی روبرو نشود و بتوانند عمل سرویس دهی را به بخوبی و درستی انجام دهند مشاور هتلداری بی تجربه که نیاز های هر بخش هتل را بخوبی نداند هرگز نمی تواندمهندسین را بدرستی راهنمایی کند تاجیدمان وسایل سرویس دهی و آماده سازی انجام شود، در واقع جیدمان را روی نقشه ها ازقبل باید مشخص نمایدتا از دوباره کاری ها جلوگیری شود مشاورهتل باید باکلیه تجهیزات ووسایل جدید وطرزکارآنها و مورد استفاده وتفاوت آنها با یک دیگر و تکنولوزی ها ی جدید ونوآشنایی کامل داشته باشد تا بتواند فرق میان هر یک از وسایل با مشابه را و ویژگی کلیه وسایل وتجهیزات را وآنچه بایددرقرار داد خرید قیدگردد کتبا و جدا گانه به کار فرما بدهد و با دلایل قانع کننده ومنطقی توضیح دهدکه تاکار فرما با آگاهی کامل بتواندآنچه باید خریداری کند ازبین سازندگان یا فروشنده گان بامشخصات وویژیگی های داده شده با تولید کنندگان یافروشندگان قرار داد خرید منعقدکند مشاور باید یتواند محاسبا ت اندازه LAUNDRY و تشکیلات بخش LINEN ROOM تعداد مورد نیاردستگاه های شتستووظرفیت آنها با فضای موجود وامکانات هتل وچیدمان محل نصب هر یک ازوسایل مورد نیازرا تعین کند که بر اساس آن کابل کشی برق ، فاضل اب ؛بخار، دودکش ها وسایل لاندری نصب شود مشاور باید بتواندمشخصات وویژیگی هر یک از وسایل و تجهیزاتی که بناست برای بخشهای لاندری ،آشپزخانه Pantry خریداری شودرا به طورجداگانه کتبابه کارفرما بدهد تاکارفرما باآگاهی کامل بتوانداز تولید کنندگان ویا فروشندپان خریداری کندیکی ازوظایف مشاورهتلداری درزمان ساخت بایدبستردرستی برای سیستم و گردش کارهتل ونیازهای کنترلی،با فضای موجود برای لاندری وآشپزخانه سالن های مختلف آماده کند که وبراساس آن از فروشندگان خریداری نمایند اینکه فروشنده ای بخواهد این نکات را اجرا کند مشاور نقش واسظه رابازی کند به زیان سرمایه گذار است دیده شده افرادی بدون داشتن اظلاعات کافی بدون تجرجه و تخصص با دیدن دوره های کوتاه مدت در امورهتل باچرب زیانی خودرا مشاور امور هتلداری معرفی کرده اند و بدون داشتن اطلاعات از طرزکار بسیاری از وسایل وتجهیزات درزمینه های آشپزخانه ، لاندری ، Pantryیا رستوران ،کافی شاپ ودیگر بخشهای مختلف هتل اظهار نظرهای غیرکارشناسی کرده اند این افرادهرگزنمی توانندبسترمناسبی برای چیدمان یا ویژیگی تجهیزات ووسایل که یکی ازوظایف اصلی آنهاست را انجام دهندواکترا به فروشندگان وسایل و تجهیزات لاندری یا آشپزخانه واگذارمی کنند واز تولید کنندگان یا فروشندگان کالا خواسته اندکه طراحی این بخشها را انجام دهند که به هیچ عنوان نباید مورد تائید کارفر ما قرارگیرد زیرا فروشندگان وسایل آشپزخانه و لاندری هرآنچه خود مایل هستند بفروشند ارائه می دهد وبسیاری از وسایل وتجهیزات با مشخصاتی که پیشنهاد می کنند مورد نیاز هتل نبوده و یا ویزیگی های لازم را نداشته است که به زیان سازندگان هتل است مشاورهتلداری بجای زدوبند وبخاطردریافت کمسیون با تولید کنندگان یا فروشنده کالا لازم است با دادن ویزیگی ها ی وسایل وتجهیزات ازغالب کردن اجناس بنجل وبدرد نخوربه کارفرماجلوگیری کند واز هزینه‌های هنگفت وبی موردی كه سودی هم ببارنخواهد آورد ومبالغ گزافی ازاین هزینه نابجا وبی مورد نیزخواهد بود پیشگیری کندویا درموارد سودآوری به كارگیرد مشاور هتلداری واسطه یا فروشنده کالا وتحییزات نیست انكار نمی‌كنیم كه یك مهندس ساختمان به خوبی می‌تواند نقشه و طرح ساختمانی را به تنهایی تهیه و ارائه كند ولی اطمینان می‌دهیم كه بدون مشاوره با متخصص امور هتلداری با تجربه و ورزیده نمی‌توان ساختمانهایی نظیر هتل، متل یا بیمارستان را بی آن كه موارد اشتباه آمیز در آن پیش نیامده باشد به پایان رسانید. ممكن است مشكلاتی در اداره كارها پیش آید. ممكن است ناچار شوند پرسنل بیشتری استخدام كنند، مجبور باشند مواردی از آن را تخریب و بازسازی كنند. یك نظر صائب و خردمندانه یك مشاور متخصص در هتلداری می‌تواند باعث ارتباط صحیح معماری تعدادكمتر وسایل و تجهیزات و پرسنل برای اداره هتل بشود. مهندس آرشیتكت هرچندقوی وهرقدرخلاق وبا تجربه باشدبدون دستیابی به اطلاعات وآگاهیهای ویژه، نمی ‌تواند به طراحی هتل بپردازدمهندسین که برای ساخت هتل فعالیت دارندمی بایست نیازها و توقعات میهمان ومدیریت هتل راکاملا درک کنند تا بتوانند به درستی طرح بدون نقص ارائه دهند،مهندسین با تجربه وتیزبین بعدازجلسات متعدد بامتخصص ومشاورهتلداری آگاه وبا تجریه وجمع آوری اطلاعات كامل، ازتفاوت بین انواع هتل، انواع رستوران، انواع تخت ودسترسی‌ها وفضاهای مورد نیاز، وتعین بخشهای مختلف هتل شروع به طراحی نقشه هتل می‌‌كنند. زیرا مهندسین تفاوت بین انواع ساختمان و هتلهای گوناگون از قبیل ATRIUM – BUILDING A CIRCLE – BUNGALOW- DETACHD- SEMI-DETACHD – TOWNHOUSE را با یكدیگرو همچنین ویژگیها واندازه بسیاری از فضاهای مهم مورد نیاز ضروری، تجهیزات و حجم كار یك هتل بخصوص، مشكلات هتلداری، نحوه اداره كردن هتل را لمس نكرده وازآن اطلاعی ندارند مهندسین با تجربه و تیزبین بعدازجلسات متعدد بامشاور هتلداری ( متخصص هتلداری )ورزیده وباتجربه وجمع آوری اطلاعات كامل،ازتفاوت بین انواع ساختمان ویا انواع هتل وفرق آنها و نیازها برای اداره کردن شروع به طراحی نقشه هتل می‌‌كنند.زیرا مهندسین تفاوت بین انواع ساختمان هتل ونیاز فضاهای هتلهای گوناگون را با یكدیگروهمچنین ویژگیها واندازه بسیاری ازفضاهای مهم مورد نیاز ضروری، تجهیزات وحجم كار یك هتل بخصوص، سیستم گردش کار هتل ، اتفاقاتی که در هتل می افتد ، برنامه های کنترلی هتل ، مشكلات هتلداری، نحوه اداره كردن هتل را لمس نكرده وازآن اطلاعی ندارند مشاورهتل است که بایدبا داشتن اطلاعات کامل از فرق انواع ساختمان و هتل های گوناکون وفضاهای مورد نیازودسترسی ها و اندازه های مورد نیاز و اداره کردن پیش بینی کنند این اطلاعاتی است كه بایدمشاور هتلداری دراختیار مهندسین و کارفرمایان بگذارد تا با سرمایه‌گذاری بدرستی صورت گیرد و تایایان کارو افتتاح هتل نباید ارتباط وهمکاری مشاورباکارفرمایاسرمایه گذاران قطع شود.اوباید برای چارت سازمانی براساس تشکیلات ،دسترسی ها،تجهیزات وآموزش مقدماتی طرزکار با سیستم ها،و سیستم گردش کار به کلیه پرسنل آنهاراآماده برای پذیرای ازمسافرین کند به همین دلیل هتلهایی كه با مشاورین ناآگاه یابدون مشاور هتلداری با تجربه وآگاه ورزیده ساخته شده یا می‌‌شود برای اداره آن ضمن صرف هزینه‌های بسیارسنگین با مشكلات فراوانی روبرو می‌‌شوند، ازجمله عدم سرویس دهی مطلوب ویامجبور به استخدام تعداد بیشتری پرسنل یا خرید وسایل و تجهیزات سرسام آور بیشتری شده‌اند وجای تعجب است این سرمایه عظیم را چطورجرأت می‌‌كنند به خطر بیاندازند.مالكین اینگونه هتلها شایدهرگزپس ازافتتاح هتل هم متوجه نشده‌اندكه چرا تعداد پرسنل استخدامی هتل ازحدمعمول بیشتر است؟ یا چرا عمل سرویس دهی مناسبی ندارندمشاورهتلداری بایدهنگام ساخت هتل یا بازسازی برای سرویس دهی ، سیستم گردش کارهتل ، آماده سازی ،تولید برنامه های درستی را بدهدکه بعد از افتتاح هتل ازکندی درسرعت سرویس دهی بکاهد و به راحتی کنترل های لازم را داشته باشد ومشکلی پیش نیاید مشاورهتلداری باید با برنامه دهی و تعین دسترسی ها صحیح که در نقشه های معماری به مهندسین پیشنهاد می دهد باید طوری باشد که بخشهای آشکارودورازدید میهمان (بخش پنهان هتل) را طوری طراحی کنند كه كاركنان این بخش‌ها بدون این كه از فضاهایی كه محل عبور میهمان است (بخش آشكار هتل) رفت وآمد كنند و بتوانند به كلیه بخشها دسترسی داشته باشند وکلیه پیشنهاد های کتبی که داده می شود باید طوری باشد که هنگام افتتاح هتل ازنیرو انسانی وتجهیزات کمتری استفاده شود که باعث کم شدن هزینه ها شود مشاور هتلداری باید با تکنولوژی آشنایی کامل داشته باشد که BMS-EMS-HMS) Building Management System Energy (Management System Hotel Management System را برای هر بخش بخوبی بداند وتعریف ونظارت کند وودیاگرام برای HMS را ارائه دهدکه از قبل بستر را برای اجرای برنامه های HMS آماده نماید تا پس از پایان ساختمان بدون خرابی و دوباره کاری انجام شود مشاورهتلداری اگربا توپولوژی سیستم Lan باکامپیوتروتکنولوژی آشنایی نداشته باشد وامورمالی هتلداری و کاست کنترل رابطورکامل ودقیق بخوبی نداند نمی بتواند بستربرنامه های HMS وسیستم گردش کارهتل و نکات کنترلی را ازقبل برنامه ریزی تعین و نظارت نماید مشاور هتلداری چنانچه کلیه کنترل های مالی اداری وسیستم گردش کار هتل را بداند می تواند در زمان ساخت بسترمناسبی برای فهرست کامل ازگزارشات کنترلی ، مالی لازم مدیریت برای اداره هتل ارائه دهد مشاورهتلداری باید ویژیگی کلیه وسایل هتل وتجهیزات را کاملا بداند مثلا بداند ویژیگی یک نشک هتلی ، تخت هتل ،موکت ، چینی ، حوله ،پرده ، مبلمان ووسایل لاندری و آشپزخانه برای بخشهای هتل چه مشخصات یا ندازه ای باید داشته باشد ویا برای کف آشپزخانه ،لاندری ، حمام اتاق ها ،انبارها ، از چه کف پوشی با سنگی استفاده شود وچه .یژیگی های باید داشته باشد ورعایت گردد مشاورهتلداری باید ارتفاع کلید روشنایی و پریز برق داخل اتاق داخل حمام ها داخل آشپزخانه داخل پنتری ها ،راهرو ها و اندازه وارتفاع محل نصب چراغ های دیوارکوب ،مطالعه در کلیه بخشها ونوع کایل یا سیم برقی که باید انجام شود را کتبا ارائه دهد مشاورهتلداری باید محل تابلو های برق هربخش از هتل – دوربین ها -آتش – تلفن و صوت MDF و PAGING وبلندگو ها و فاصله آنها را دربخشهای مختلف هتل تعین کند و باید نوع DETECTOR آتش را بداند کدام یک را باید برای کدام هتل انتخاب کند و بداند SPRINKLER برای چه ساختمانی های لازم و ضروری است که پیش بینی شود مشاورهتلداری بایدبداند برای هرهتلی ازچه نوع اسپیلترهای وچه تعداد مورد استفاده است و محل نصب آنها را تعین کند مشاورهتلداری بایدمشخصات کامل آسانسورها با ویژیگی های هتلی مورد نیازجهت مسافرین وخدمه را تعین وتعداد آسانسور ها وظرفیت ان ها را بداند ونوع نصب آسانسور ها برای هر هتلی با امکانات هتل را پیش بینی کند و بداندکدام نوع نصب گرانترین کدام ارزانترین است که بتواند برای بخشهای مختلف نوع انرا از نظرصرفه جویی تعین کند و ویژیگی های آسانسوررا برای انعقاد قراردادبه کارفرما بدهد تا درقرارداد لحاظ شود مشاور هتلداری باید بدانددرکدام هتل ها می تواندبرای صرفه جویی پیشنهاداستفاده ازاب خاکستری  را و محل های استفاده ازاین آب را بدهد مشاور هتل باید بتواند برای انواع ساختمان هتل در مورد تاسیسات پیشنهادهای درستی ارائه دهد مشاور هتلداری باید بداند چه نوع سالن های برای چه هتل هایی مورد نیاز است مشاورهتلداری بایددسترسی هاسونارابداند برای سوناچه مواردی رابایددرنظربگیردواندازه آنهارابدهد مطالب بالا که بطوربسیارخلاصه نوشته شده کمترین اطلاعاتی است که باید یک مشاوردر اختیار سازندگان هتل بگذارد برای انتخاب مشاور امور هتلداری باید از این افراد سئوال شود ازمطالب گفته شده دربالاچه اظلاعاتی می تواننددراختیار بکذارند نام هتل های که تاکنون راه اندازی کرده چند ستاره بوده ونام ببرد چه تکنولوژی در هتل های که راه اندازه کرده پیشنهاد یابه کار برده است چه کار نویی در هتل های که راه اندازی کرده اند یا مشاور بوده اند انجام داده اند چه پیشنهادی برای کنترل ها ، هزینه ، کم کردن نیروانسانی داردحتمانمونه ای ازگزارشات کتبی که برای راه اندازی یامشاوره هتلی به کار فرماداده اند را بخواهیدومطالعه کنید بخواهیدویژیگی تفاوت هایBMS با HMS را کتبا بنوبسندوتوضیح دهند ویژ یگی وسایل وتجهیزات را که تا بحال به کارفرما های قبلی داده اند را ارائه دهند مشاورهتلداری بایدضمن داشتن مدرک معتبر هتلداری (4 سال تحصیل)حداقل باید20 تا 25 سال مدیریت چندهتل مختلف را عهده دار بوده باشد که بداندچه اتفاقاتی درهتل می افتدنکات عنوان شده بالا بدون کم کاست حداقل اطلاعاتی است که یک مشاور هتلداری باید داشته باشد حتی اگر یکی از نکات را بخوبی نداد هرگز نمی تواند مشاور هتلداری باشد اینها خلاصه ای از اطلاعاتی است که باید مشاور هتلداری بداند که بتواند برای حفظ این سرمایه عظیم و ملی راهنمایی های درستی را به سازندگان هتل بدهد که بعد از افتتاح همه پبش بینی ها شده باشد که با مشگلی و یا دوباری کاری صورت نگیرد دیده شده افراد بی تجربه وناآگاه که اطلاعات اندکی درامورهتلداری ندارند، وهرگز مدیرهتلی نبوده اند باباانتشار مقاله های افراددیگردرسایت های اینترنتی اختصاصی باذکرمنبع یابدون ذکرمنبع یااستفاده از پارگرافی ازمقاله های افرادوگفته های متخصص مشهورخود رااولین مرکزمرکز تخصصی راه اندازی هتل ،رستوران،تالار،قست فودوکافی شاپ درایران وحتی سایرکشورهامعرفی کرده اندکه نیستندآیاخودنشان ازمتقلب بودن این افراد نیست؟به هیج عنوان نباید به چنین افرادی متقلبی اعتمادکرد.ویاباعنوان های دکتر،مهندس ،مدرس ،استادنمی توانندمشاورهتلداری درساخت وتجهیز، سیستم گردش کارهتل و راه اندازی هتل باشندحتی بهترین استادیامدرس هتلداری باشند.راه اندازی ومشاور هتلداری یک کارکاملا تخصصی و یک معقوله کاملا جداازاداره کردن یامدیریت هتل است وارتباطی بااین عناوین نداردکه حکایت ازناآگاهی این افراددرامورهتلداری است هرگزنباید باجنین افرادی اعتمادکردحتی رایگان بخواهند مشاوره بدهند، باید از این افرادسئوال کردکه ازخودچه نوشته ای ،مقاله کاربردی یاکارنویی ویاخلاقیتی یاپیشنهادی برای راضی نگهداشتن مسافرین یاکم کردن هزینه ها، یاکنترل ها، یابرای مشاوره،راه اندازی وسیستم گردش کارهتل یااداره کردن هتل انجام داده اند لازم است قبل ازانعقاد قرارداد مطالعه دقیق ازاین افرادداشته باشندبزرگترین اشتباه سازندگان هتل این است که بدون درنظرگرفتن نکات بالاباچنین افراد متقلبی واردمذاکره شوند قبل ازانعقادقرارداد بامشاورهتلداری می بایست ازنکات بالاعنوان شده سئوال کنید که اطلاعات اورابدانیدیانمونه ای ازگزارشات کتبی که برای هتلی داده راارائه دهدکه چه نکاتی پیشنهادویاپیش بینی کرده است وحتماازکارفرمای قبلی اوسئوال شودکه ایاوجوداوموثربوده یاخیر؟وبه دلیل اینکه انتخاب مشاورامورهتلداری کارساده ای نیست لازم است قبل ازعقدقرارداد برای انتخاب مشاورهتلداری ضمن اینکه نمونه گزارشات کتبی که درکارنامه کاری اوست رامطالبه میکنندمی بایست کلیه356 سئوال های که درسایتhttp://hoteldari.net/blog/?p=2011 بعنوان نمونه طرح شده رانیزکتباازمشاوربخواهند باشرح کامل که حداقل اطلاعاتی است که می بایست داشته باشدتابتواننددراختیارمهندسین وکافرما یان قراردهندراپاسخ دهنداین همان سئوالا تی است که کارفرمایان وسازندگان نیازدارند که بدانند در صورتیکه بتوانندکلیه آنهاراپاسخ دهدآنوقت می توان امیدواربودکه مشاورتاحدودی تجربه ومطالعه کافی درصنعت هتلداری دارددرغیراینصورت به هردلیلی نتوانند یامایل نباشد سئوال هاراپاسخگوباشندیاازارائه گزارشاتی که به کارفرمای قبل داده است خودداری کندبهتراست ازانتخاب چنین مشاوری تحت هیچ شرایطی استفاده نکننددر نهایت لارم است بدانیدبا دیدن دوره های چندساله وچندماهه هتلداری ویا داشتن  مدارک دکتر، مهندس، کارشناس هرگزنمی توانند مدیریت هتلی رابعهده بگیرند یا بعنوان مشاور در امور هتلداری همکاری یا اظهار نظرکارشناسی  نمایند مدیریت و مشاوره هتلداری نیازبه تجربه کاری وعملی فراوان دارد، هیچ سرمایه گذاری حاضرنمی شود این سرمایه عظیم را به افراد بی تجربه ای بسپارد استفاده مجددفقط این مطلب بدون هیچ تغییری درسایتهای اینترنتی،نشریات،آموزشگاه هاوغیروباذكرنام نویسندومنبع مجازمي باشدمطلبی درارتباط قبلا نوشته شده http://hoteldari.net/blog/?p=1832 ,و این لینک را مطالغه فرمائید http://hoteldari.net/blog/?p=4770

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

6 comments on “مشاورهتلداری را چگونه باید انتخاب کرد Consultant & Expert hotel

 1. سیدابراهیم موسوی گفت:

  استادعزیزم جناب آقای دربندی

  سلام

  مثل همیشه عالی ودرخورتحسین وتشکرفراوان بود.

 2. nasernaderi گفت:

  درود به جناب آقای دربندی استفاده نمودیم پاینده باشید .نادری زنجان

   

 3. نگين غفاري گفت:

  salam jenab darbandi!ma daraye 1majmue turisti dar shomale keshvar va nazdike be noshahr hastim va mikhastam bedunam chetor mitunim az moshavereye shoma baraye rah andadazie in majmue estefade konim?in majmue shamele 24 vahed apparteman ast ke mishavad tabdil be 1motele 3setare shavad albate be gofte aghaye musavi ke dar un mantaghe kare modiriate hotel mikonand vali kheili motmaen be kare ishun nistim azatun khahesh mikonam agar shomareye tamas darid dar ekhtiare ma bezarid.tashakkor

 4. Rasool گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت حضرتعالی، مطالبتون واقعا کاربردی اند برای پیشرفت هتل خیلی استفاده میکنم . خیلی ممنون استاد. رسول از کلاردشت

 5. مهدی ع م گفت:

  جناب آقای دربندی با سلام و ادب قبل از هر چیز لازم میدانم بگویم مقاله شما بسیار ارزشمند بود.من مهدی ع م هستم اخیرا پروانه ساخت هتل آپارتمان 2 ستاره به نام دیپلمات را پس از تهیه نقشه های معماری و تایید توسط کارگروه جهانگردی اراستان شدم. محل اجرای هتل  در شهرستان …. جنب …..  میباشد البته یادآور میشوم زمین هتل حدود 8000 هزار متر میباشد که بنا به دلایل محدودیت ارتفاع در فاز اول 24 دستگاه آپارتمان در سه طبقه بالای لابی میباشد . به هرترتیب خواهشمندم راهنمایی فرمایید . با امتنان مهدی ع م     

 6. دربندی گفت:

  با تشکرازشما لطفا درساعت اداری با تلفن 09121180996 تماس بگیرید 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *