مشاورین هتلداری بی ستاره برای هتل های پرستاره

اصغر ژیان دربندی کارشناس ،مشاورو متخصص هتلداری
تعدادزیادی ازسرمایه گذاران وافرادی که درصنعت هتلداری فعالیت می کنند سئوال های زیادوگله مندی های تقریبا مشابه ای داشته اندکه ازسراسرایران بدست اینجانب رسیده که مشاورهتلداری چه شرایطی بایدداشته باشد؟چه کسانی کارشناس یا متخصص هتلداری هستند؟باتوجه به اینکه در مقالات متعددبه شرح وظایف ویاچگوگی انتخاب مشاورهتلداری اشاره کرده ام که چه شرایطی بایدداشته باشند بازهم ایمیل هاوسئولات وگله مندی بسیاردیگری بدست اینجانب رسیده است ارآنجائیکه این سئوال بسیارمهم وباعث زیان های فراوان وغیرقابل جبرانی به سرمایه گذاران هتل وارد شده است برای اننخاب مشاور هتلداری یاکارشناس ومتخصص هتلداری درزیربطورخلاصه اشاره می کنم که هرفردی باداشتن اطلاعات اندک وپیش پاافتاده ونداشتن مدرک معتبرنمی توانددرصنعت هتلداری خودرادکتر،کارشناس و متخصص ومشاورهتلداری معرفی کندواین سرمایه های عظیم وملی رابا اظهارنظرهای غلط به خطر بیاندازد .
یکی ازصد ها سئوا ل مشابه
(بمنظورکوتاه کردن چندین سئوال مشابه حلاصه سئوال ها را درزیرمیخوانید وضمنا تمام نام هایی که مشاور معرفی کرده اندیانام های که ازعنوان های بالااستفاده کرده بودند یا ازنام هایی که گله مند بوده اندکه دراین تماس ها بمیان آمده بود ازطرف سایت هتلداری حذف شده است)
سرمایه گذاری هستم که برای ساخت هتل اقدام کردم متاسفانه بامعرفی افرادی که ازطرف ….معرفی شده بودند مشاور هتلداری رابرای هتل انتخاب نموده ام همه خودرا کارشناس ومتخصصین هتلداری معرفی میکردندوکارت ویزیت آنهانیز از همین عنوان هااستفاده شده بودواغلب این افرادمحل های رااعلام می کردندکه مدرس هستند یابوده اندوبعضی از محل های که نام میبردنددارای اعتباری هم هست،بعضی نام تعدادی هتل درکارنامه کاری راهم نام برده اندکه کار تجهیزومشاوره ای انجام داده اند
متاسفانه بعدازانتخاب وشروع بکاربااظهارنظرهای که برای تغییرنقشه های ساختمانی ویادسرسی هاویا اندازه هایا چیدمان میکردندکاملا مشخص بودکه هیچ اطلاعات درستی ندارندکه دراختیاربگذارندای کاش که اطالاعاتی هم نمی دادند،باراهنمایی واظهارنظرهای غیرکارشناسی که بسادگی برای همه قابل درک است باعث تاخیر درساخت ودوباره کاری های بسیارزیادی شده ایم وزیان های هنگفتی به پروژه وارد کرده اندکه جبران آن کارساده ای نیست وهزینه های زیادی رامیطلبدو همینظور درموردخرید تجهیزات آنچه ازطرف این افرادمعرفی شده بودباقیمت بالاترخریداری کرده ایم درحالیکه اگربانظراین تجهیز کنندگان،کارشناسان،متخصصین ومشاورین خریداری نمی کردیم با قیمت کمتروجنس بهتری راتهیه می  کردیم و….. خواهشمند است بعنوان پیشکسوت ترین، اولین کارشناس ،متخصص ومشاورهتلداری درایران نظرتان راوشرایط این عنوان هارابفرمائید
پاسخ :
ابتدا بایدبرای روشن شدن موضوع به این نکته مهم اشاره کنم درصنعت هتلداری کارشناس ،متخصص ومشاورامورهتلداری پس ازاتمام دوره مدیریت هتلداری که۴است می بایست بمدت۲ سال مدیریت حرفه ای راببیننددراین دو سال واحدهای درسی دیگری رانیزباید بگذراندکه بتواندعنوان
(Consultant & Expert in Hotel & Motel Management)را داشته باشندتا بتوانداین سرمایه گذاری عظیم و ملی را بدرستی هدایت کند یا بعنوان راه اندازی وسیستم گذاری هتل فعالیت کندواین گواهینامه در۴۰ سال پیش تنهااز سوی انجمن هتل متل داری امریکا صادرمی شده که دارندگان این مدرک عضوانجمن هتل متل داری امریکا می شدندودر سراسرجهان دارای اعتباروبرای هتل های زنجیره ای درحال ساخت ویا قصدیک پارچه شدن باهتل های زنجیره ای بین المللی را داشتند بعنوان مشاوره و سیستم گداری فعالیت می کردندکه پس ازافتتاح هتل برای گرداندن هتل به مدیرانتخابی سپرده می شد .حال اگرمشاورهتلداری دارای این چنین مدرکی بوده مشاورخوبی انتخاب شده وباید باواطمینان کردو پیشنهاد های اورا عمل کردواگرازهرعنوانی استفاده کرده صحیح می باشدوشخصی که معرف این چنین مشاورهتلداری بوده تخصصی عمل کرده  است وهیچ گله مندی به اووارد نیست وچنین مشاوری هرچه تجربه وسابقه کاری بیشتری دراین زمینه داشته باشدقطعا هتل یارستوران باکمترین هزینه وبهترین امکانات افتتاح خواهدشدوقطعاچنین انتخابی صحیح بوده ومی تواند برای یک سرمایه گذاری عظیم وملی راهنمای خوبی باشند.
اگرمشاورهتلداری دارای چنین مدرک وتجربه ای نبوده از سوی هرفردی به سرمایه گدارمعرفی شده اندمعرف اطلاعاتی ازهتلداری نداشته که این افرادبدون تخصص که صلاحیت مشاورهتلداری رانداردو از عنوان های بالااستفاده می کنند را معرفی کرده است.آیااین کارشناسان یامتخصصین یامشاورین هتلداری انتخابی دارای چنین مدرکی بوده اند؟درنتیچه اولین انتخاب برای  انتحاب مشاورهتلداری داشتن چنین مدرکی الزامی است درصنعت هتلداری یاکترینگ هرفردی نمی تواندبدون گدراندن چنین دوره ای (۶سال)وداشتن مدرکی که شرح آن دربالارفت ازعنوان های دکتر،مهندس،کارشناس ومتخصص یامشاور امورهتلداری استفاده کنندیاراه اندازی وسیستم گذاری هتلی رابعهده بگیردبهتراست این افرادبجای این عنوان هاتجهیز کننده هتل راانتخاب کنندقبلاهم درمقاله ای نوشته ام فرق بین مشاوره باتجهیزکننده بسیار است
تجهیزکننده زیرنظرمشاورهتلداری باید فعالیت کندوخواست اوکه همان خواست بهره برداریا کارفرما است راتامین کندمشاور هتلداری هرگزنمی تواندفروشنده کالا باشدتجیهزکننده است که فروشنده کالا یاواسطه تولید کنندگان وفروشنده گان کالاست که ازبایت فروش کالادرصدی دریافت میکندکه این کار تخصصی زیادی هم لازم نداردوبهتراست سرمایه گداربا ویژیگی کالاکه ازمشاوردریافت میکندمستقیما ازتولید کنندگان یا فروشنده گان کالا تهیه کند استفاده کنندگان ازعنوان های بالادرصنعت هتلداری و کترینگ باهر تحصیلات وتخصصی به غیرازآنچه شرح داده شدخود نشان ازبی اطلاعی آنهاازراه اندازی وسیستم گذاری وکارشناس ومتخصص بودن آنهادراین صنعت است واظهارنظراین افرادفاقدارزش و بارعلمی است بزرگترین اشتباه سرمایه گداران اینست که برای هتلی هرچند کوچک ازاین کارشناس ومتخصصن ومشاور نما هااستفاده کندووجهی که به این افرادپرداخت کنند درست مثل وجهی است که برای خرید یخ پرداخت شده است
متاسفانه عده ای باگذاراندن کلاس کوتاه مدت که هیچ اطلاعات مفیدولازمی درارتباط باهتلداری به دانشجوداده نمی شود و اغلب توسط مدرسی که خوددرهمین کلاس هاآموزش دیده یا افرادی که حرفه آنها ارتباطی بامدیریت هتلداری ندارد آمورش میبینندوباتبلیغات وایجاددفتروسایت اینترنتی و با انتشار مقاله دیگران خودرامشاورهتلداری معرفی میکننداین افراد همان افرادی هستندکه سرمایه گذارباچشم بسته مشاور یامتخصص هتلداری راانتخاب کرده است کدام یک ازاین افراداظهار نظرهای کتبی که در موردامورهتلداری یا ساختمان ودسترسی هایا تاسیسات وتکنولوژی وویژیگی تجهیزات ،شرح وظایف بخشهای مختلف دراختیارسرمایه گذارکذاشته اند یادرمورد چیدمان وسایل آشپزخانه ،لاندری، رستوران، اتاق کنترل مرکزی، نصب دوربین ها،اعلام حریق،سیستم ویدومرکزی و صوت،کلید کارتی،ونرم افزاری و سخت افزاری وهزار نکته دیگر داده اند بعضی ازاین مشاورین نماهاو متخصصین هم اگریک صفحه کتبی ازبخشی ازهتل داده اند همان مقاله یااطلاعات خلاصه ای بوده که توسط اینجانب درسایت رایگان قرارداده ام که خودسرمایه گذاران میتواننداین اطلاعات خلاصه راازسایت بردارندو نیازی به انتخاب مشاور بابت راهنمایی های غلط آنها نیست وهزینه ای هم ازاین بابت پرداخت نکرده اند ،چه بساوشاید سرمایه گذاران با مطالعه عمیق ازمقالات اینجانب بتوانندبا برداشت صحیح تر ودرک بهترازاین مشاور نماها بهترعمل کنند
مشاورهتلداری در هرهتلی بستگی به معماری ودسترسی ومحل ساخت می بایست اطلاعاتی دراختیار سرمایه گذار قراردهد مشاورهتل نمی تواند برای تمام هتل ها یک برنامه یکنواخت بدهد
برای انتخاب مشاوربایدازاین افرادی که خودرا مشاور هتلداری یاکارشناس هتلداری میخوانند و برای مشاور معرفی یا دعوت بکار میکنند از آنها بخواهند تا کنون چه اطلاعات تازه ای دراختیار هتل های که بعنوان مشاور فعالیت داشته انددراختیارسرمایه گذارگذاشته اندواز سرمایه گذاران که این مشاورین راداشته اندسئوال کنند آیااین مشاوربعد ازاتمام کاروافتتاح هتل یا درحین ساخت ازاطلاعاتی که در اختیار گذاشته بودسودی نصیب سرمایه گذار شده بود یاخیر؟ سرمایه گذاران هرگزنباید به صرف اینکه فردی مدرس هتلداری است حتی درآموزشگاه های معتبر مشاورانتخاب کنند. کدامیک ازاین مدرسین یامشاورین هتلداری اطلاعات کتبی ومستنددرمورد ویژیگی کلیه تجهیزات هتلداری و تکنولوژی،وسایل آشپزخانه ،لاندری ،LAN ،سیستم گردش کار هتل باشرایط موجود،وکارآئی سیستم های PLC و BMS و EMS وبرای هتل ، تاسیسات، انتخاب وسایل پارچه ای ،چینی،دسترسی های معماری واندازه آنها،چیدمان آشپزخانه،لاندری انتخاب پرسنل وشرح وظایف آنهاباتوجه به حجم کاربخش هادارندکه دراختیار بگدارندوقتی نتوانند برای نکاتی که یطورخیلی خلاصه در بالا گفته شد اطلاعات کتبی مستندودلایل قانع کننده ومنطقی بدهندواتفاقتی که ممکن است دراین رابطه درزمان افتتاح هتل بوجود آید بدهند چطورمی تواندمشاورامورهتلداری باشد این مشاورین هتلداری همان مشاورین نماهایا کارشناسان غیر کارشاس هتلداری هستند
سایت علمی هتلداری ایران آمادگی کامل داردبرای رفاه سرمایه گذاران برای انتخاب مشاورهتلداری (ساخت یادر حال بهره برداری)چه مشاورینی که ازطرف افرادصاحب نظر معرفی شده اندچه آنها که با تبلیغات مورد توجه قرار گرفته اند قبل از پرداختن هرگونه وجهی یا بستن قرارداد با آنها درحضور سرمایه گذاران با این مشاورین انتخابی مصاحبه نمایدکه چه اطلاعاتی جدید،مفیدوتازه ای مورد نیاز است ویا اتفاتی که ممکن است دراین هتل درحال ساخت پیش آید پیش بینی میکنندوسیستم گردش کار پیشنهادی آنهاچیست ؟آیامی توانند اطلاعات مفیدی در اختیاربگذارند یاخیر؟که سرمایه گداران پس از بررسی دقیق با دیدبازتری بتواند مشاورهتلداری را انتخاب نمایدکه بسودانهاباشد وبرای عقد قرارداد اقدام نمایند؟واین سرمایه عظیم رادرست به حرکت درآورند.ازدوباره کای های بیهوده جلوگیری شود.
اینجانب طی ده هاپروژه سنگین هتل درسراسرایران که اغلب سفت کاری تمام شده یا در حال اتمام بوده به دعوت بسیاری ازاین سرمایه گذاران که متوجه شده بودندکه اگربا نظر این مشاورین نما ها ساختمان هتل رابه پایان برسانند قابل بهره برداری نخواهد بودبرای مشاوره وادامه پروژه دعوت شده ام که این زیان های هنگفت وسرسام آورکه این مشاورنماها به سرمایه گذارواردکرده بودندواشتباهات فاحش که بعضی امکان اصلاح نداشه یاباهزینه های بسیاربالایی قابل اجرا بوده رابر طرف کنم ای کاش ازابتدا ویا زوتر ازاینجانب دعوت میکردندکه ازاین دوباره کاری ها وزیان های هنگفت جلوگیری میشد این گله مندی سرمایه گذاران را که مشاورهتلداری راافرادی که معرفی کرده اندافرادی بوده اندکه دراین صنعت فعالیت میکنند پذیرفته نیست که اشتباه خودرابه گردن آنهائی که معرف بوده اندبیاندازند سرمایه گذار باید درانتخاب مشاورهتلداری تیزبین باشد وحداقل ازاومدرک مدیریت حرفه ای رابخواهدویاسئوال کند چه کار تازه ونویی برای یک هتل بخصوص با موقعیت محلی و نوع معماری بناست پیش بینی کندکه قبلا درهتلی انجام نشده یا تاکنون چه نکاتی را درهتلی که دردست ساخت یا درحال بهره برداری بوده کتبا به کارفرمااعلام داشته اندکپی نسخه های ارائه داده توسط این مشاوررابخواهندومطالعه و بررسی کنند زیرا مشاورهتل هرپیشنهادی که می کندحتما باید کتبا ارائه کندکه چه اطلاعاتی تازه ای دراختیار سرمایه گذار گذاشته است سرمایه گذاران باید بدانندهرپیشنهادشفاهی مشاورهتلداری فاقدارزش و اعتباراست وقتی مشاوران هتلداری برای انتخاب سیستم تلفن سانترال تلفن گویا را به هتل پیشنهاد میکنندهرگزنمی تواند نرم افزارهتلداری که هزاران ویژیگی رابایدداشته باشدویکی ازمهمترین انتخاب هاست راتعیین کنند
همانظوریکه هتل های که افراد ناآگاه مشاورهتلداری بوده اندهنوزنمی توانند اعداد وارقام واقعی چگونه بدست می آیدکه ازسیستم استخراج کنندوهنوز متوجه نشده اند که نرم افزار هتلداری که انتخاب کرده اندنمایشی است برخلاف تصوربعضی مشاورهتلداری کارساده ای نیست واطلاعات وسیعی درموردویژیگی تک تک وسایل وتجهیزات هتل ودسترسی های معماری واندازه هربخش ازهتل وتاثیرآن روی راندمان وتجهیزات وتعدادپرسنل مسئولیت وتعهدسنگینی درمقابل سرمایه گذارخواهد داشت یکی ازوظایف مشاور هتلداری می بایست ابتدای شروع کاربرای هربخش هتل ویژگی وسایل،دسترسی ها، فضا های موردنیاز، شرح وظایف،سیستم گردش کاررا تعیین وکتبا ومفصل با جرئیات کامل به سرمایه گذاربدهد ،اینکه هرفردی بدون داشتن آنچه دربالاگذشت وبا اطلاعات اندک خودرا کارشناس و متخصص و مشاور هتلداری معرفی کندازنا آگاهی با این عنوان ها درصنعت هتلداری است ازاین مشاورین بایدسئوال کرد آیااصولااین افرادمی دانند شرح وظایف مشاور چیست ؟و کارشناس ومتخصص هتلداری چه اطلاعاتی را بایدداشته باشد
مشاوران هتلداری که هنوزویژگی کلید کارت ،سیتسم سانترال تلفن،تجهیزات آشپزخانه ، چه نکاتی روی ظرفیت وتجهیزات لاندری تاثیرمی گدارد تعین بخشهای مورد نیازبرای هرهتل بخصوص واندازه آنها ، چگونگی مشخص کردن تعدادمیزو صندلی برای یک سالن ،متراژ مورد نیازبرای پنتری ویا آشپزخانه برای سالن های متعدد ونوع چیدمان تجهیزات ووسایل مورد نیاز، ویژیگی پرده اتاق ها ،کلا لوازم پارچه ای ،امور مالی هتل بطورکامل وتخصصی یا ویژیگی یک نرم افزارهتل که ازپیچیدگی خاصی برخوردار است را تعیین کنند چگونه حود را کارشناس و متخصص ومشاورهتلداری معرفی میکنند.لازم و ضروری است برای حفظ این سرمایه گذاری های ملی برای انتخاب مشاورهتلداری بجای استفاده ازافرادی که عنوان های کار شنا س ومتخصص، استادو..رادارندازمشاورین هتلداریی استفاده شودکه ضمن اینکه دوره۴ ساله مدیریت  هتلداری رادیده انددوره ۲ساله مدیریت حرفه ای هتل را نیز گذارنیده باشند وحداقل ده سال مدیریت هتلی را بعهده داشته اند تااین سرمایه گذاری های عظیم اینگونه صدمه نبیند بزرگترین اشتباه سرمایه گذاران برای انتخاب مشاورهتلداری برای ساخت و یا بازسازی هتل توجه نگردن به موارد بالا است
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۳ می باشد استفاده مجددفقط این مطلب بدون تغییردرویرایش باذكرنام نویسنده وماخذ www.hoteldari.com مجاز مي باشد برای کپی کردن این مطلب به آدرس http://hoteldari.net/goonagoon.php و خلاصه مطلب به آدرس سایت میراث خبر http://www.chn.ir/news/?section=۱&id=۳۲۴۳۸ مراجعه کنید

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *