نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری  

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری نویسنده اولین کتاب های هتلداری در ایران

نظربه اینکه برای اولین باردرجهان پیشنهاددادم که برای هرابتکار،ایده وخلاقیتی ونوآوری درموردامورهتلداری درسایت انتشارداده ام بااستقبال زیادی روبروشده بوده وبا توجه به اینکه درآن قیدشده بودکه نباید درتالیف ها ومقالات اینجانب قبلاعنوان شده باشدبسیاری ازافرادبرای ایده جدیدتماس داشته اندکه متاسفانه ایده نووحرف تازه ای نبوده است زیرا قبلا درتالیفات اینجانب عنوان شده بودلازم بیادآوریست هرآنچه درکلیه کتاب های مربوط به هتلداری درسایت های اینترنتی جزوات درسی دانشگاه هاومدرسین،مشاورین،مهندسین هتل سازدرهر موردیابخشی ازامورهتلداری نوشته اندمطالعه میکنیدحتما تاریخ انتشارآنها بعدازتاریخ ۱۳۴۹ اولین تالیفات اینجانب است اگرعمیق وبادقت مطالعه کنید متوجه خواهیدشدهیچ اشاره ای به نکات کلیدی وکاربردی نشده و حرف تازه ونویی یانکته ای ابتکاری وکاربردی به غیرازمطالب که درتالیف های اینجانب است باتغییراتی که در ویرایش انجام داده اندپیدا نمی کنید،البته گاهی معنی دیگری هم پیدا میکندکه انتشار داده اندونامی از صاحب اثر نبرده اند بدلیل اینکه نخواسته اندنام منبع رابنویسندکه ضرربزرگی به جلب وجذب توریست وضربه بزرگی به صنعت هتلداری که بدون صادرکردن متاعی ارزوارد کشور میکند میزندبی شک تردیدناآگاهی یا اشتباه یک مهندس هتل سازیا تالیف یا مدرس یا مشاورباعث گمراه کردن یک سرمایه گذاروعدم سرویس مطلوب به  صنعت هتلداری خواهد بودحتما قبل ازارسال ایده نوبه تالیف هاومقالات اینجانب در سایت هتلداری ایران مراجعه و اصل مطلب راکه بدرستی عنوان شده ودرهیچ کجای دیگرعنوان نشده زیرا تجربیات بیش از۵۰ سال اینجانب است را مطالعه کنیدوسپس ایده نوکاربردی ارسال داریدوجاداردبرای حفظ این سرمایه عظیم ازهرایده نو،خلاقیت ،نوآوری یاکاربردی که درصنعت هتلداری پیشنهاد میشودتقدیرنمود

برای درک بیشترمطلب که کپی برداران ازمطالب اینجانب آنقدرآگاهی ازامورهتلداری نداشته انددرهیچ کدام ازنوشته هادرسایت های اینترنتی یا تالیفات مربوط به هتلداری درموردامورمالی هتلی “کاست کنترل” بحث نکرده اندچون نمی داند،نمی توانندونمی خواهندیادبگیرندواگرسئوال درمواردزیرازآنها بشودپاسخی منطقی ندارند”کاست کنترل را رسیپی میگیرندرسیپی دستورغذاست” هنوز نمی دانندچکونه بایدمحاسبه کردکه چقدرفروش مساوی است باهزینه یافرمول نظافت خانه داری یافضاهای موردنیازبرای ساخت هتل ودسترسی معماری واندازه هاچه تاثیری روی عمل سرویس دهی یاتجهیزات هتل داردوآمارهاوگزارشات موردنیازمدیریتی وکنترلی،سرویس وخدمات،تکنولوژی ،سیستم گردش کارهتل،انبارداری وبهداشت هتل،ارگونومی Ergonomicsیا فینگ شویی Feng shui درهتل،درآمدهای روابط عمومی،یابرنامه های که می توان درآمدایجادکردونکات بسیارزیادی دیگری که درمقالات اینجانب به رشته تحریردرآمده وهرگزدرجای دیگری یابه زبان های دیگرنخواهیددیدچون نمی دانندبحث واشاره ای نشده بهمین دلیل جایزه تعین کردم که بجای کپی برداری وتکرار وتقلیدایده نووابتکارراترویج دهم زیرا صنعت هتلداری که یک سرمایه گداری ملی است باخلاقیت وایده نوو ابتکارزنده است وباعث پیشرفت است درصنعت هتلداری انتقادنه انتقام وابتکارورقابت درست،سیاست های مدیریت خلاقیت ،نواوری ،ابتکارمعجزه میکندوباعث درآمدبیشتروبرگشت سرمایه سریعتر خواهدشد،وقتی که تقلب وکپی برداری مهمترازاندیشه ایده پردازی برای پیشرفت بکارگرفته شودخلاقیت ،نوآوری ودانش ازبین میرودتقلیدوکپی برداری باعث عدم پیشرفت وموفقیت خواهدشدو نشان ازناآگاهی وبی تجربه بودن افراد داردحالاسئوال اینست چراطی این سال هاشروع اولین تالیف اینجانب سال “۱۳۴۹” ایده، حرف تازه یا نویی در امور هتلداری زده نشده پاسخ روشن است افراددرک نمی کنند ونمی خواهندحتی برای پیشرفت خودازتجربیات خود استفاده کنندوزحمت مطالعه ویادگرفتن بخودبدهندوکمی فکرکنند وایده جدیدونویی راخلق کننددرصنعت هتلداری ایده وابتکارفراوان است متاسفانه تاکنون درایران پیدانشده .امیدوارم بااین پیشنهادشاهدایده های نووابتکارات منطقی باشیم که بسوداین صنعت باشد

درخاتمه پیشنهاد ششمین اثراینجانب”کارگاه آموزشی هتلداری ”  Workshop (۴۲۰ صفحه تمام رنگی)که در ورک شاپ های (گارگاه آموزشی)با برنامه پاور پوینت powerpoint  درسمینار های مختلف عنوان کرده بودم که گویای مطالب تازه ،جدید،مهم و مفیدوارزنده ای ازنکات کاربردی وآموزشی بوده و هر یک که از صفحات مطالب نمودار ها خط به خط آن را میتوان چندین ساعت به بحث گذاشت ونکته های کلیدی را آموخت وایده های نووابتکار های تاز ه ای در آن یافت که قبلادرجای دیگرنشنیده ومطالعه نکرده اید.

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *