نظم وانظباط واهميت آن درهتل

اصفرژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
وجودنظم وانضباط براي ادامة جريان صحيح كارها درهرنوع مؤسسه،‌ اداره، سازمان و كارگاهي ضرورت دارد. هتل ومتلها نيزاز اين زمره جدا نخواهند بود. گسترده‏تر بيانديشيم، هر جامعه كه افرادش به رعايت نظم ومقررات و قوانين جاري خود پايبند باشند به خوبي خواهند توانست به مدارج عالي پيشرفت وترقي همگاني دست يابند. هر مؤسسه‏اي كه وظيفة توليدي و خدماتي ويژه‏اي را برعهده داشته باشد نيز براي آن كه بتواندرضايت خاطرمشتريان ومراجعين خودرا فراهم آوردناچارخواهد بودكه نخست نظم رادرميان افرادش، پرسنل كارگران وكاركنانش ايجادنمايدوانضباط شغلي لازم را برقرارسازد.بنگريم به مؤسسه‏هايي كه اين نكتة مهم را چندان با اهميت نمي‏دانند و خطاها، سهل‏انگاريها، اشتباهات غيرعمدي يا جرائم و خلاف كاريها را كوچك مي‏شمارند و بي‏هيچ دليلي از آن مي‏گذرند. خطاكاررابا دست آويختن به بهانه‏هايی بي‏پايه و اساس ازتوبيخ يا تنبيه معاف مي‏سازند،خطايش را ناديده مي‏گيرند وبدين ترتيب، ميدان را براي تكرارخطا وزيرپاي نهادن مقررات انضباطي رها مي‏سازند. درچنين محيطي ارزش واهميت بسياري ازمقررات برهر پايه‏اي كه استوار باشند به سستي خواهدگراييد.هركس كه بخواهدو بتواند، از انجام وظيفه شانه‏خالي خواهدكرد، بي‏نظمي و هرج و مرج شغلي و سازماني رواج خواهد يافت. هرکدام تلاش می کنند تا خطاهاي خود را به ديگري نسبت دهندودیگری خواهد كوشيد تا هرچه ممكن است بيشتر سهل‏انگاري نمايد و دراين بحبوحة شغلي و آشفتگي سازماني تنها كساني كه صدمه جبران ناپذيرخواهندديدوناراضي خواهند ماند و براي دست‏يابي برحق مسلم خود به جايي راه نخواهند برد، همان مراجعين يا مشتريان خواهند بود. براي ادارة صحيح هر مؤسسه‏اي از وجودمقررّات وبرقراري نظم گريزي نيست واجراي اين مقررات و توجه دقيق بدانها نيز بايد اجتناب‏ناپذير باشد. توجه به مقررات و انجام مفاد آن مي‏بايد هميشگي، پيگيرانه، همگاني وبدون استثناء صورت پذيرد، هرخطايي را هرچند هم ناچيزباشد نمي‏بايد ناديده گرفت وبي‏توجه ازآن گذشت. هر نوع خطايي را بايد به همان ميزان رسيدگي نمود خطاكار را بر لغزش واقف ساخت و درصورت لزوم و باتوجه به مقررّات، وي را توبيخ، تنبيه و يا كيفر داد. در هتلها نيز به فراخور محيط، پرسنل و پاية اجتماعي آنها لازم است تا كارمندان، كاركنان يا كارگران خطاكار را زير سؤال گرفت وبا توجه به ميزان خطا، تكرار شدن آن، وضعيت شخصي و رواني خطاكار، علت ارتكاب و ديگر عوامل، وي را برپيامدهاي ناشي از خطايش آگاه نمودودرصورت لزوم او را با مجازات مناسب تنبيه كرد. مديريت‏ هتل با مشاهدة يك خطا از يكي ازكاركنان خود نمي‏بايد بي‏درنگ در پي مجازات وي برآيد، بلكه بهتر آن است كه ابتدا «علت» ارتكاب به خطا راجويا شود.بايد كه به شخص خاطي فرصت داد تا بتواند در پي‏جبران خطايش برآيد وآنچه را که مي‏خواهد براي توجيه خطاي خودبيان كند.چه بساكه يك خطاكار براشتباه بودن عمل خودواقف نبوده و اقدام خود را ناشايست نمي‏دانسته است. بدين ترتيب بهتر آن است كه نخست تمامي كاركنان را بر مقررات جاري محيط كار، آگاهي دهند، (بايد توجه داشت كه همة‌ مقررات داخلي هتل را كه اجرا مي‏كنند نمي‏نويسند مانندآنكه يكي ازنزديكان كارمندي ازهتل فوت نمايد وبدون رعايت مقررات كتبي به وي مرخصي اعطا گردد) مجازاتهايي را كه دربرابرهريك از اقدامهاي نادرست كاركنان وضع گرديده واجرا خواهد گشت براي آنها تشريح نمايند و پس ازاطمينان از اين آگاهي و در صورتي كه خطايي از آنها مشاهده گردد با روشهاي صحيح با آن برخورد كنند. رعايت مقررات درهتل نيز مي‏بايد دركمال دقت مورد توجه باشد.با خطاهاي كوچك در ابتدا بايد به صورت تذكر برخورد نمود، ولي چنانچه همين نوع خطا از ناحية همان خطاكار تكرار شود، نمي‏بايست با همان روش پيشين با وي مواجه گرديدواين برعهدة مديريت هتل است كه تشخيص دهد با توجه به عوامل تعيين كننده‏اي كه مي‏توانند درارتكاب خطا دخالت داشته باشند، خطاكار را به شايستگي تنبيه يا توبيخ و در صورت لزوم اخراج نمايد.خطاهاي بزرگ هرچند ممكن است براي نخستين بارازفردي مشاهده گردد، مي‏توانندعلت اخراج از محيط هتل شوند.مجازاتهايي را كه درقبال خطاهاي ارتكابي وضع كرده‏اند مي‏بايد به نحوي بمورد اجرا گذاشت كه حالت ضعف، سستي و كم بهادادن بر آنها درميان كاركنان پيش نيايد. بخشودن‎‏ها وناديده‏گرفتن‎ها را نبايد تكراركرد ولي مي‏توان درصورت لزوم وبا تشخيص مسؤل يا مديريت هتل از خطاي كارمند شريفي كه براي بارنخستین بارمرتكب خطا گرديده چشم‏پوشي نمود.هرچه خطاي ارتكابي بزرگترباشد،مجازات آن را نيزبايد شديدترمعين ساخت واين حالت را مي‏توان به صورت «تصاعدي» درنظرگرفت، يعني يك بار خطا را ناديده گيرند وتذكر دهند و تكرار شدن آن را با كيفر مناسب پاسخ گويند و با تكرار دوم آن با مجازات شديدتري مقابله نمايند.
با مشاهدة خطاهاي كوچك نمي‏توان و نبايد بدون مقدمه ،اقدام به اخراج نمود. بيشتر كاركنان هتل داراي تجربه‏هاي شغلي وسوابق آن هستند واخراج ناسنجيده و شتابزده آنها همچون از دست دادن سرمايه‏هاي هتل خواهد بود كه براي پرورش اين افراد صرف شده است . اخراج پرسنل كارآمد و مجرب و تعويض آنها با افراد بي‏تجربه و تازه‏كار به آساني مي‏تواند جريان كارهاي هتل را متوقف و يا از سرعت لازم باز دارد. مراتب و درجات تنبيه و مجازاتهايي را كه بتوان درهتلها به مورد اجرا گذاشت، مي‏توانيم چنين تقسيم‏بندي نماييم:
1- توبيخ رسمي و شفاهي:
هنگامي به كارگرفته مي‏شودكه يكي ازكاركنان زيردست، مرتكب خطايي جزيي وكوچك گرديده واين عمل براي نخستين باراز اوسرزده باشد.براي اين كار مي‏بايدمدیر وي زانزد خود بخواند، خطايش را بازگو كند وبا ملايمت، دلسوزي و ملاطفت برايش توضيح دهدكه چرا وبه چه علت آن كار را خطا مي‏شمارند و چرا مي‏بايد كه در پي جبران يا اصلاح برآيد و همچنين شيوة انجام اصلاح و تصحيح آن كدام است و آن گاه به طورجدي به خطاكار تذكر داده شودكه پس ازآن نبايد برآن خطا دست يازد كه درغيراين صورت مجازات معيني درانتظارش خواهد بود.
2- توبيخ رسمي و كتبي:
اين نوع مجازات درمواردي به كارگرفته مي‏شود كه خطاي ارتكابي از نوع بزرگتر، جديترويا تكرار شده باشد.درهريك از موارد بالا مي‏توان به توبيخ كتبي و رسمي متوسل گرديد وبراي اين كاربهتراست كه فرمهاي چاپ شده و مخصوصي درهتلها تهيه و فراهم گردد. دراين مورد نيزبايد قيد شود كه تكرارشدن خطاي ارتكابي كدام پيامدها را خواهدآورد.اين توبيخ را به صورت رسمي و پس ازثبت دردفتر به كارمند خطاكار ارائه مي‏كنند و نمونه‏اي از آن را در پروندة پرسنلي بايگاني مي‏نمايند.
3- تعليق:
اين مجازات براي افرادي در نظرگرفته مي‏شودكه مراحل پيشين را ناديده گرفته و يا مرتكب خطايي بزرگترازنمونه‎‏هاي بالا شده‏اند. براي اجراي اين روش ،مي‏توان كارگر ياكارمندخطاكار را به مدت يك يا دوهفته ازكارمنفصل ساخت ،واين اقدام رابه صورت نوشته‏اي اخطارآميزبه وي اطلاع مي‏دهندوبه طورجدّي يادآورمي‏شوندكه تكرارشدن خطايش به اخراج قطعي ونهايي اوخواهدانجاميد.
4- اخراج:
اين مجازات را شديدترين وقاطعترين روش مي‏دانندومجازات نهايي كاركنان خاطي را نيزمي‏توان همين اقدام به اخراج، دانست. اخراج يك كارمند يا كارگر هنگامي به مورداجراگذاشته مي‏شودكه وي مرتكب خطايي بزرگ وقانوني گرديده ويا به صورت پياپي به ارتكاب خطاهاي ديگردست يازيده باشد.نكتة مهمي كه دربارة مجازات كردن پرسنل مي‏بايد بدان توجه نمود،آن است كه بايدمجازات را به عنوان يك عمل انضباطي وتنها به منظوربرقراري نظم صحيح به كارگرفت.مجازات را بايد هم‏پايه وهم‏ارز با خطاي انجام شده تعيين واجرا نمودوبرمفيدبودن هرنوع مجازات يا زيانباربودن آن آگاهي داشت. نمي‏توان كارگري را كه در انجام وظيفه‏اش سرعت عمل نداردتنبيه كرد،بلكه نخست بايد وي را به كارعلاقمند ساخت، او را تجهيز نمودوزمان معين براي كاردرنظرگرفت وآن گاه به فكرتنبيه يا توبيخ خطاكارها نيزبود.
مقاله ای ازکتاب تکنیک هتلداری چاپ 1369
نظربه اینکه کتاب اصول وتکنیک هتلداری چاپ 1369 تالیف اینجانب نایاب است وتنها منبع ، مرجع ،ریشه وپایه واطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجود نداردومورد استفاده مدرسین ودانش پژوهان ، صاحبان وکارکنان هتلها می باشد
بنا به درخواست افرادبسیارزیادی دربخش تازه هادردسته بندی ها فهرستی دیگری بازشده بنام”از کتاب اصول هتلداری” که هرچندوقت یک مطلب ازکتاب اصول هتلداری یا تکنیک هتلداری بدون هیچ تغییری عینادرسایت قرارخواهدگرفت امیداست رضایت آنها جلب وموردتوجه علاقمندان قرارگیرد
وازسوی دیگر ایمیل هاوجزوات فراوانی روزانه  بدست اینجانب میرسدکه حکایت ازآن داردکه با معرفی پایان نامه های افراد وسایت ها ی اینترنتی زیادی را معرفی می کنند که از پارگراف ها ویا ازمقالات کتاب ها ی اصول هتلداری یا تکنیک هتلداری تالیف اینجانب و یاسایت علمی هتلداری ویا دیگرمقاله ها اینجانب با زیرکی استفاده کرده اندونامی ازمنبع یا نویسنده نبرده اند،مایل بوده اند که نام آنها را در سایت قراردهم ازآنجائیکه مقاله های اینجانب بدلیل نبود منبع دیگر برای کلیه آنهایی که در این صنعت فعالیت می کنند کاملا آشناست نیازی به معرفی نیست همانطوریکه ایمیل های که بدست اینجانب می رسد نشان ازاینست که همه این افراد،سایتهای متقلب وبی مایه راخوب می شناسندوازناآگاهی این افراداست که دست به سرقت ادبی میزنندوخودرا رسوا میکنندبخصوص باانتشارمجددمقالات کتاب درسایت افراد دیگری هم رسواخواهندشدبا تشکر فراوان ژیان دربندی
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *