نمایشگاه های بین الملی هتلداری وگردشگری

سالها پیش مطلبی به مناسبت برگزاری نمایشگاه هتلداری درتهران نوشتم که درنشریه همشهری شماره 2771 شنبه 15تیرماه 1381چاپ رسیدوعینادرسایت هتلداری انتشاردادم ومطلب دیگری تحت عنوان نمایشگاه هتلداری بدون بازدیدکننده در  14مهرماه 1389درسایت علمی هتلداری ایران انتشاردادم.درآن مقاله ها توضیح داده بودم که نمایشگاه بین المللی چه ویژیگی های بایدداشته باشد ازآن زمان سال ها میگذردوهرچندوقت شاهدبرگزاری نمایشگاه های هتلداری درشهرهای مختلف  ایران دولتی وخصوصی هستیم که اکثرآنها نمایشگاه های شکست خورده بوده ودرهیچ یک ازاین نمایشگاهاحرف تازه ویا نوآوری دیده نشده وبرای غرفه دارن هم سودی دربرنداشته است،این نمایشگاه های تخصصی راافرادبی تخصصی برنامه ریزی  می کنندکه بجای ارتقاءصنعت هتلداری وگردشگری ضربه زدن به این صنعت است که برای هتلداران،دانشجویان هتلداری وغرفه داران ومتخصصین وبرای کشورهیچ سودی نداشته است،این نمایشگاها درشهرها وتاریخ های مختلف بدون برنامه ریزی وبررسی درست زمان ومکان باهزینه های زیادبرگزارمی شودکه بدون درنظرگرفتن فصل های خلوتی هتل هادرشهرهای که کمترمسافرداردبرگزارنمی کنندکه به بالابردن درصداشعالی هتل های آن شهرکمک شود و مدیران وصاحبان صنعت هتلداری نیز فرصت کافی داشته باشندکه ازچنین نمایشگاهایی بازدیدکنندوباهم تبادل اطلاعات نمایندودرهیچ نمایشگاهی هتلداری که درایران تا کنون  برگزار شده هرگزدیده نشده ازمتخصصین و کارشناسان با تجربه هتلداری دعوت کنندبرای برنامه ریزی ویاحضوردرنمایشگاه برای توضیحات وسایل وتجهیزات وویژیگی آنهاکه افرادبا ویژیگی تجهیزات هتل آشناشودکه هرغرفه داری نتواندبه سادگی وبدون هیچ  اطلاعاتی ازصنعت هتلداری باچرب زبانی اجناس وکالا خود را که اصلا ویژیگی استفاده درهتل را نداردبتواندهتلدارانی که تازه با این صنعت آشنا می شوند را فریب دهندوجودمتخصصین آگاه وبا تجربه وسرشناس دراین نمایشگاه ها غرفه دارها مجبور می شوندکه اجناسی و وسایلی را درنمایشگاه های تخصصی ارائه دهندکه ازکیفیت بالاتری برخوردار باشند و ویژیگی استفاده درهتل ها را داشته باشد

جای تعجب است وقتی میخواهیدیک گوشی موبایل خریداری کنیدفردمورداعتماد خودرا که آشنایی به گوشی های مختلف داردوتفاوت آنها را می داندباخود همراه میبریدهزارجور تحقیق می کنید وباآشنایی کامل به تمام ویژیگی های گوشی که مبلغ چندانی هم نداردآنراخریداری میکنید ولی برای خریدوسایل و تجهیزات هتل که بایدسرمایه عظیمی را بپردازیدهرگزاز یک متخصص وکارشناس  با تجربه ومطلع سئوال نمی کنیدو با خود نمی برید که فرق انواع وسایل وتجهیزات هتل با وسایل و تجهیزات ارائه شده درچیست؟ آیا اصلا تجهیزاتی که بناست خریداری کنید برای هتل شماکارآیی داردیا خیر؟یا کدام گزینه ازبین هزاران وسایل وتجیهزات مختلف را انتخاب کنیدبهتراست.

درنمایشگاه های تخصصیی بین المللی حضورکارشناس ومتخصصان ورزیده وسرشناس وبا تجربه دررشته های مرتبط باهتلداری وگردشگری بعنوان راهنما یا سخنران نه بعنوان تماشاگربه دعوت برگزارکنندگان نمایشگاه یا غرفه داران صورت میگیریدکه معمولا دراین نمایشگاه هادرساعات مختلف با اعلام قبلی  چندین Workshop با عناوین مختلف برگزار می شود که درموردکلیه وسایل و تجهیزات وویژگی ونوع کاربردی باتوضیحات و شرح کافی ومنطقی وکارشناسی که خواهندداد وتفاوت وسایل وتجهیزات هتل رستوران بادیگروسایل وتجهیزات که درمنزل  استفاده میشود رابه اطلاع مدعوین می رسانندوآنهاراباآنچه ممکن است خریداری کنندمطلع وآشنا می کنند.

برای جلب وجذب مدیران با تجربه هتل ورستوران و صاحبان این صنعت و مدرسین و دانشجویان که دراین  Workshop ها شرکت می کنندبسیارمهم است که بحث هایی  نووتازه ای که کاربردی داشته باشد مطرح شود به همین دلیل هرگزازافرادی که دراین صنعت شناخته شده نیستندوتجربه کافی ندارندونمی توانندحرف نووتازه ای مطرح کنندکه برای شرکت کنندگان باتجربه تازگی نداشته باشداستفاده نمی کنند،وجودچنین کارشناسان ومتخصصین آگاه باتجربه وورزیده درنمایشگاه های تخصصی این اطمینان رابه بازدید کنندگان خواهددادکه تجهیزات ووسایل هتل رادرزمان انتخاب یا خریدبادیدبازواطلاع کافی خریداری کنند و آنچه مورداستفاده قرارنمی گیردبیهوده خریداری نکنند.

نکته بسیارمهم:نبایدفراموش کردکه بعضی مشاورین هتلداری ناآگاه فرق واسطه بامشاوره هتلداری را نمی دانندبرای کسب درآمدباتولیدکنندگان وفروشندگان کالاهمکاری نزدیکی دارندونقش واسطه رابازی می کنندکه بایدازچنین مشاورین فاصله گرفت وبه هیچ عنوان نبایدبه چنین افرادی اعتمادکرد،مشاورهتلداری صادق وآگاه وورزیده فروشنده کالانیست فقط ویژیگی کلیه وسایل وتجهیزات هتل ورستوران رابه خوبی میداندوبه روشنی توضیح می دهدتاخریداروسایل وتجهیزات مخصوص هتل رستوران فریب فروشنده را نخوردوبرای اومهم نیست که ازکدام فروشنده یاتولیدکننده خریداری شودمهم آنچه خریداری می کندبدون واسطه ازفروشندگان یاتولیدکنندگان دست اول باشدوویژیگی کالاواندازه ومدل و…که مشاورباوداده مناسب ومورد استفاده هتل یا رستوران او قرار میگردرا داشته باشدفرق بسیارزیادی بین تجهیزکننده با مشاورهتلداری است، تجهیزکننده فروشنده کالا است واطلاعات هتلداری ومدیریت هتلداری یابهره برداررا ندارد،که بخواهد راهنمایی کند. 

چنانچه نمایشگاهای تخصصی بین المللی مرتبط با صنعت هتلداری وگردشگری ناموفق که درشهرهای مختلف  برگزارمیکنندباتجمیع تمام آنهادولتی وخصوصی درقالب یک نمایشگاه بین المللی وباحضورمتخصصین وکار شناسان با تجربه سرشناس وورزیده ودرستکارو صادق هتلداری وگردشگری وطراحان داخلی باتجربه درسال یکباربا برنامه ریزی ازقبل که تاریخ برگزاری مشخص است برنامه ریزی کنندوهرسال درنمایشگاه اعلا م شود که درسال آینده درهمین تاریخ درکدام شهربرگزارمیشودازقبل باهم فکری متخصصان صنعت هتلداری و گردشگری وطراحان داخلی تمام توان خودرا برای حضوردرچنین نمایشگاه های برای هرچه با شکوه تر برگزار کردن آن صرف کنند قطعا موفق و بازدهی بیشتروبهتری خواهند داشت همانطوریکه درکشورهای مختلف نمایشگاه ها درتقویم جهانی نمایشگاه ها ثبت شده است برگزارکردن نمایشگاه هابابرنامه ریزی صحیح از نظر وقت وهزینه ضمن صرفه جویی بازدید کنندگان بیشتری را جلب خواهد کردونمایشگاه های شکست خورده به نمایشگاه های موفق تبدیل خواهد شدو قطعا بازیدکننده های بیشتری را جلب خواهد کرد. 

استفاده مجددفقط این مطلب بدون هیچ تغییری  درسایتهای اینترنتی، نشریات،آموزشگاه ها وغیرو باذكر نام نویسنده ومنبع مجاز مي باشد                          . لیک های مرتبط      http://hoteldari.net/blog/?p=2100

                                            http://hoteldari.net/blog/?p=1796

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *