هتلداری و آمار

اصغر ژيان دربندي کارشناس و متخصص امور هتلداری

هتلداري وآمار

مسئوليت هتل كه يك موسسه اقتصادي است به مدير يت آن واگذارشده است وبايد مديريت با درك  عميق وهمه جانبه ازآماروروشهاي علمي وچگونگي بهره گيري وتجزيه تحليل اطلاعات جمع آوري شده درباره مسائل‌‌‌ تصميم بگيرد ،هرگونه اطلاعات كه بصورت اعداد و ارقام آمده باشد آمار مي گويند ،وهرگونه برنامه ريزي وتصميم گيري دربخشهاي مختلف اقتصادي نيازمند اطلاعات وآمار مي باشد وهرچه آماردقيق تر باشد تصميم گيري صحيح ترانجام خواهد شد. يكي ازنكات پراهميت در صنعت  هتلداري سيستم و گردش كار هتل مي باشد كه اگر سيستم گردش كار درست باشدآمار و ارقام صحيح بدست مي آيدكه ضمن كنترل بخشهاكاركردپرسنل نيرمشخص مي شود اغلب  مديران  هتل با حضور فيزيكي متوجه مي شوند كه كدام پرسنل كاركرده وكدام يك استراحت كرده است اگر سيستم گردش كار هتل درست انجام شده باشد ازگزارش عملكرد بخشهاي مختلف هتل بوضوح مشخص مي شودكه يك كارمند در ساعت كاري كه در هتل حضور داشته چه فعاليتي انجام داده است كه اين مهم  به آماروارقام صحيح كمك مي كند.اگرسيستم  گردش كار هتل درست انجام نشده باشد آماربدست آمده از بخشها هرگزصحيح نخواهد بودوچنانچه مديريت هتل باچنين آمار هايي بخواهد تصميم بگيرد طبيعي است كه تصميم ها درست نخواهد بود واگر گزارش عملكرد  بخشها ي مختلف هتل بدليل عدم سيستم وگردش كارصحيح نباشد روي آمار بدست آمده تاثير مي گذارد .در صنعت هتلداري  بايد از كليه بخشهاي هتل آمارو گزارش  صحيح داشت كه بتوان با تجزيه و تحليل آمار ها تصميم گيري نمود، اگرمديري بدون داشتن آمارتصميم بگيرد قطعا تصميم درستي نگرفته زيرا بر اساس آماردرست و دقيق است كه ميتوان با اطمينان تصميم گرفت ، روز به روز اهميت سيستم گردش كارهتل وپرسنل  ونيزمشخص كردن مسووليت ها و نحوه كنترل آنها اهميت بيشتري پيدا مي كند .در حال حاضراگرازهتلي بپرسند نقطه سر به سر فروش اتاق يا نقطه سربه سرفروش رستوران چقدر است نمي داند درحاليكه بايد يك هتل يا رستوران بداند مثلا اگر20 اتاق پر داشت هزينه با در آمد مساوي است يا اگر دررستوراني 30 پرس غذا بفروش رسانيد به نقطه سر به سر ميرسد بعبارت ديگر اگر 32 پرس غذا فروخت 2 پرس سود داشته نه اينكه 32 پرس زيرا 30 پرس آن هزينه هاي جاري رستوران خواهد بود. اينگونه آمار ها كمك زيادي به تصميم گيرها مي كند .

دركشورهاي پيشرفته تمام تصميم گيري ها بر اساس آمارواطلاعات است. درصنعت هتلداري و کترینگ حرف اول را آمار ميزند وآمار است كه به هتلداركمك مي كندكه پيش بيني ذخيرة چه مقدار مواد غذايي براي فصل هاي مختلف لازم است، چه تعداد پرسنل اضافه كنديا چند ساعت اضافه كاري براي پرسنل در نظر بگيرد ، چه تعدادميهمان  خواهد آمد ، چه تعداد ظرف مورنياز است چه مقدار اوراق چاپي .اين آمار است كه مشخص مي كند چه تعداد اتاق پر باشد ياچه مقدار غذا بفروشد نقطه سر به سر است يعني هزينه و درآمد مساوي است .آمار و ارقام و اطلاعات است كه چنانچه كسي بخواهد سرمايه گذاري كلان براي صنعت هتلداري  بكند قبل از سرمايه گذاري متوجه  بسيار ي از نكات مي شود ومي تواند تصميم بگيرد كه آيا اين سرمايه گذاري توجيه اقصتادي دارد يا خير ؟ ياتوسعه هتل ضروري است يامثلا محل ساخت هتل صحيح است ؟ اين هتل با چه تعداد اتاق ساخته شود ؟ هتل چند ستاره باشد ؟ چه نوع هتل از انواع هتل بايد ساخته شود ؟  هتل هاي رقيب را مد نظر داشته باشد ، تعداد مسافري كه وارد شهر مي شوند، مدت اقامت مسافرين ،تمام اين نكات آمار و اطلاعاتي است كه تصميم گيري رابراي مديران و برنامه ريزان  سهل و آسان مي كند .

چنانچه هتل ها سيستم و گردش كار صحيح (دستي يا كامپيوتري )داشته باشند مي توانند از آمار هايي نظير آنچه بطور مثال در زير عنوان شده بدست بياورند.

  آمار

تعداد كل اتاقهاي هتل      97

اتاقهاي فروخته شده      12

مبلغ اتاقهاي فروخته شده    820/870

مبلغ كل اتاقهاي هتل         820/604/7

در صد اشغالي               37/12 %

تعدا دكل ماهانه اتاقهاي هتل 328/2

كل اتاقهاي ماهانه فروخته شده 077/1

 در صد اشغالي ماهانه تا اين روز   26/46 %

ميانگين اجاره براي هر اتاق براي اين روز    568/72

ميانگين معدل نرخ هر اتاق فروخته شده     735/633

معدل نرخ هر اتاق  در اين روز بخصوص  978/8

تعداد اتاقهاي اشعالي ديروز         065/1

تعداد اتاقهاي ورودي امروز         12

تعداد اتاقهاي فروخته شده تا امروز    077/1

تعداد مسافر ورودي ديروز    686

تعداد مسافر ورودي امروز     6

تعداد مسافر تا امروز     692 

در آمد اتاق تا ديروز  280/840/106

در آمد اتاق امروز    820/870

جمع در آمد تا امروز  100/711/107  

                                   

                                                                    تعداد اتاق هاي  فروخته شد   

% اشغالي    اتاق       =              100 X           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     تعداد اتاق هاي هتل 

 

                                          جمع فروش اتاق

ميانگين اجاره   =                 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                      اتاق هاي فروخته شده

 

                                                                       در آمد كل اتاق       

     ميانگين معدل نرخ هر اتاق فروخته شده     =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 تعداد اتاق هاي فروخته شده                         

 

                                                                                      در آمد كل اتاق

  معدل نرخ هر اتاق در آن رو ز بخصوص                 =         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                   تعداد كل اتاق هاي هتل

تعداد اتاق هاي فروخته شده تا امروز = تعداداتاق هاي ورودي امروز+ تعدا د اتاق هاي اشغالي ديروز

تعداد مسافر تا امروز = تعداد مسافر ورودي امروز + تعداد مسافرين تا ديروز

در آمد اتاق تا امروز = جمع درآمد اتاق امروز +  جمع در آمد اتاق تا ديروز

تعداد اتاق هاي مانده براي فروش = اتاق هاي تحت تعمير-رزروي – خروج امروز – ورود امروز + تعداد اتاق روز قبل

                                                                              مخارج غذا

                                       در صد مخارج غذا =         ــــــــــــــــــــــ

                                                                              فروش غذا

 

                                                               مخارج استخدام پرسنل

                            % مخارج كاركنان  =          ـــــــــــــــــــــــــــ

                                                                       فروش      

هرگونه انتشارتغیردرویرایش کم یا زیاد کردن مقاله نقل قول وکپی برداری ، استفاده مجدد در سایتهای  اینترنتی ، نشریات ، آموزشگاه ها ،وغیرو تنها با اجازه کتبی مجاز می باشد بدون اجازه کتبی از نویسنده پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *