هتل های استانداردشده چه تغییراتی کرده اند؟

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
اطلاع یافتیم استاندارد سازی در چند شهر ایران شروع شده  و چند هتل استاندارد شد .
گروهی از هتل ها گفته اند استاندارد سازی این هتل ها با هتل های دیگر فرق می کند .
وگروهی گفته اند باید از خارج از کشور برای استاندارد سازی متخصص بیاورند .
وگروهی گفته اند توسط شرکت خارجی استاندار شده اند .
ومسئولین چندشهرگفته انداستاندار سازی این شهربا شهر های دیگر ایران  فرق می کند ولی درهیچ یک از آنها اعلام نشده  که استاندارد سازی ها چه فرقی باهم دارند و واژه استاندارد چیست و درهتل ها چندنوع استاندارد وجود دارد یا بکارگرفته می شود .
ومهم ترین نکته اینست که اعلام نشده چندهتلی که استاندارد شدندچه تغییراتی را داده اند که استاندارد شده اند ،که دیگرهتل ها هم بدانند.آیا این تغییرات شفاهی بوده و انجام شده اگرکتبا به هتل اعلام شده و هتل تغییرات را انجام داده چرا یکی از این نامه های رسمی یا جزوات راانتشار ودراختیارعموم قرارنمی دهند که چه تغییراتی بوده  یا تغییراتی که برای گرفتن استاندارد انجام داده اند چه بوده که اجازه داده اند از نشان استاندارد استفاده کنندو تبریکی که در نشریات به صاحبان یا مدیران این هتل های استانداردشده میگویندبرای چه تغییراتی است بهترنیست این هتل هابرای تغییرات مهمی که انجام داده اندونشان استانداردرا گرفته اند برای تبلیغ هتل اعلام کنندکه چه تفاوت یا برتری با دیگر هتل ها ی هم ستاره دارند یابا هتل های کدام کشورهمسطح یابرابریا بهتراست یاچه چیزهای برتردارندوعلت گرفتن نشان استاندارد چه نکاتی بوده است
قبلا هتل چه بوده و چگونه اداره می شده  واکنون چه شده را هتل های دیگربدانند ومهم ترآنست که  مسافرین هتل نیزبایدبدانندکه حق وحقوق آنها درمقابل اینکه به هتل استانداردوارد شده اند با هتل غیر استاندارد چیست ؟که درصورت رعایت نکردن استانداردازطرف هتل ویا کوتاهی ازطرف هتل وکم کسر داشتن تجیهزات وسایل و…بتوانندازهتل به اداره استانداردشکایت کنندحق وحقوق خودرا دریافت کنند، معیاراندازی گیری خدمات چیست وچقدر است ؟
حال این سئوال پیش خواهدآمدکه کارمنداداره استانداردکه بناست حق وحقوق  مسافررا پیگری کند کارشناس ومتخصص هتل و یا تحصیلاتی دراین رشته دارد که بتواند تشخیص دهد حق با کیست ؟
درنتیجه بسیارلازم است این جزواتی یا نامه های رسمی را که برای نشان استانداردمی دهدوتغییراتی که هتل انجام داده چیست ،را برای آگاهی مسافرین که بدانندهتل استانداردیعنی چی وتمام هتل ها بدانندکه چه نکاتی چه تغیراتی باعث شده که همکاران آنها نشان استاندارد رادریافت داشته راانتشار ودردسترس عموم قراردهند
ممکن است بسیاری ازهتل هالازم نداشته باشندآن تغییرات رابدهدزیراازقبل امکانات بیشتری رادارندواگر شفاهی وسلیقه ای انجام می شودکه استانداردنیست
هتل هاازاطلاعاتی که ازاین جزوه های مختلف هرهتلی که بدست می آورندمتوجه می شوندآنها ازرقبا عقب افتاده اندتا آنها که هنوز نشان استاندارد دریافت نکرده اند ازقبل آگاهی داشته باشند وآماده گرفتن نشان استاندارد برای هتل بشوند وزودتر به تکاپو بیافتند وتفییرات راانجام دهند وشاید بتوانندبا این اطلاعات بدست آمده دراین فرصت که مسئولین برای بازدید واستاندارد کردن هتل مراجعه کنندچند قدمی هم جلوتراز استاندارد آنها حرکت کنندولی هرگزاعلام نشده که این هتل ها که موفق شدندنشان استاندارد رابرسردرهتل آویزان کننداکنون چه تفاوتی های ودرکدام بخشها با قبل دارندچه هزینه ای کرده اندولیست هزینه ها آنها برای چه اقلامی بوده است که این هتل ها که موفق شده اند نشان استاندارد را دریافت کنند؟
آیادرشکل ساختمان هتل تغییراتی داده اند؟مثلا رستوران هتل رااززیرزمین به همکف یا بالای بام تغییرداده اند؟ واصولا درکجای ساختمان استاندارداست؟
آیا از نظر ساختمان ارتباطات و دسترسی های معماری تغییراتی داده اند ،
آیا ازنظر دفع زباله تغییراتی داده اند. Recycle درزیر اتومبیل سه محزنه حمل زباله در کانادا نشان داده شده عکس توسط اینجانب گرفته شده است

آیا امکانات آنها اضافه شده است ؟ استخر، پارگینگ ، پارک بازی کودکان ، تکنولوژی ، سالن ها و…..
یازمین محل بازی کودکان که وسایل بازی نصب شده استاندارداست یا وسایل بازی کودکان از وسایل استاندارد(جنس غیرفلز) ساخته شده واستفاده میشود؟
آیا تاسیسات هتل از نظرگرمایش و سرمایش تغییر کرده ؟
آیا ازنطر ایمنی وآتش تغییراتی را داده اند ؟
آیا از نظر ایمینی مسافرین تغییراتی داده اند ؟
آیا نوع وسایل و تجهیزات آنها فرق کرده و آیا  همه وسایل و تجهیزات هتل استاندارد است ؟
آیا مدیریت آنها عوض شده ؟
آیا کارکنان آن هتل تغییر کرده اند ؟
آیا حمام اتاق هادوش یا وان یا زیردوشی است وکدام استاندارد است و تجیهزات حمام  چگونه است مثلا دستگیره وان دارد یا تلفن جدادرحمام دارد یا خیر ؟ . سرویس ها توالت فرنگی بابیده است ؟ اصولا توالت فرنگی اتاق ها بابیده استاندارد است یا بدون آن ؟
آیا اطفاء حریق هتل با آبفشان است یا جعبه های آتش و کپسول یا ……؟
آیا اکنون این هتل ها ی که نشان استاندارد دریافت کرده اند  بی نقص هستند  ؟  آیا با استاندارد شدن  هتل ها برای جلب توریست دیگر مشگلی نیست ؟
آیا هتل های که نشان استاندارد در یافت کردند یا استاندارد شده اند با کدام کشورمی توان مقایسه کرد آیا با استاندارد های آنها همخوانی دارد ؟ کدام بخش هتل همخوانی دارد؟ ساختمان ،خدمات ،ایمینی ،تحهیزات ،ارتباطات،سیستم گردش کار،تعداداتاق با تعدادسالن (اندازه ها)،امکانات هتل با تعدادپرسنل و… ؟
آیاازانواع اتاق درهتل نوع معماری ،اندازه اتاق ها وحمام ها با درجه هتل همخوانی داردمثلا استاندارداتاق ها ی ،سوئیت اتاق بزرگتر است یا  بین دو اتاق دیوارکشیده یا پارتیشن گذاشته اند بنام اتاق سوئیت دراختیارمشتری قرارمیدهندیاحمام چنین اتاقی دراتاق نشیمن قراردارد یا دراتاق خواب ؟
آیا متراژزیربنای سالن های هتل با متراژ زیر بنای آشپزخانه هتل همخوانی دارد ؟
آیا درآشپزخانه هتل تغییراتی بوجودآمده ازچه بخشهای تشکیل شده بخش روم سرویس ،سالاد زنی،آماده سازی ،قنادی،قصابی،ظرفشویی،نانوایی،تولیدو…؟
آیاظروف غذاآماده برای بردن غذا درآشپزخانه درگرمکن قرارداردیا درکابین معمولی ؟ نوع جنس ظروف چه باید باشد؟
آیا وسایل پخت پزاستاندارداست منظورشعله های گازوحرارت آنها استاندارداست ؟که  برای پخت موادغذایی مختلف مسمومیت ایجاد نکند؟ و چیدمان وسایل و تجهیزات آشپزخانه برای سرعت در سرویس دهی و رفت آمد کارکنان استاندارد است ؟
آیا ظروف رستوران تغیرکرده  نقره ، نوربلین ، چینی ،کریستال  و کدامیک باید باشد ؟
آیا رستوران ازرو میزی پارچه استفاده می شود یا روی رومیزی پارچه با پلاستیک که روی رو میزی پارچه ای کشیده اند؟
آیا یونیفرم کارکنان کت شلواراست یا ازروپوش های ارزان قیمت استفاده شده ؟
چه خدمات و سرویس دهی با قبل از اینکه استاندارد شود اضافه ویا تغییرداده شده که قبلا که هتل غیر استاندارد بوده نداشته و حالا دارد چه فرقی کرده ، خدمات بهتر شده است ؟ معیار اندازی گیری خدمات بهترچه بوده ؟ ایمنی میهمان بهترشده ؟تجهیزات همه نو و جدیدشده ؟ یا فقط قیمت هتل گرانتر شده؟ مثلا تشک های خوشخواب هتل را تعمیر و یا تعویض کرده اند اگر تعمیر کرده اند و استفاده می کنندتشک های استاندارد را از استاندارد خارج کرده اند و غیر استاندارد کرده اند!!  چه فردی رسیدگی میکند و یا به این نکات توجه میکند
آیا دراستاندارد سازی هتل ها ایزو ۱۴۰۰۰ اصلا اشاره شده است یا درهتل های که استاندارد شده اند برای دفع رباله وبازیافت هم کارانجام شده کدام یک ازآنها برای زباله های باز یافتی رعایت جدا سازی را می کنند کا غذ – شیشه – پلاستیک – زباله   Recycle
آیا هتل استاندارد شده از نظر ERGONOMICS  کاری صورت داده است اصلا دردرایران هرساله قبل ازشروع تابستان وشروع به راه اندازی چیلر دستگاهی هست که کانال  های چیلررا از نظر ERGONOMICS  تمیزکند وآیا کدام هتل تاکنون این عمل تمیزکردن داک را انجام داده است  اگر انجام داده با کدام دستگاه عکس اتومبیل مخصوص برای تمیزکردن داکت لوله ها را درزیرمشاهده کنید عکس توسط اینجانب گرفته شده

آیا همه کارکنان ومدیرهتل آموزش دیده اند؟واگر تمام یا درصدی ازکارکنان هتل آموزش دیده اندباشندوبرمبنای آن نشان استانداردداده اندولی وقتی کارمند هتل بصورت قراردادی وموقت به خدمت گرفته می شود ودرپایان قرارداد یا فصل بایدهتل را ترک کنداین هتل درفصلHigh Season استاندارد است در فصل Low Season غیر استاندارد ؟
ودرزمان کارهم کارمند ی که می داندکه کاراوموقتی است و امنیت شغلی ندارد تعهدی هم ندارد که وظیقه اش را درست انجام دهد وباز هم این هتل می تواند استاندارد باشد ؟
آیا اگرخدمات هتل تاثیری روی گرفتن استاندارد دارد ؟ اگر دارد  تعداد پرسنل مورد نیاز هتل را چگونه تعیین می کنند مثال اگر هتل را ۴ ستاره با  ۱۰۰  اتاق را ۷۰ پرسنل داشت و ۳۰ نفر کمتر استخدام کرد خدمات ضعیف تر می شود را چگونه تعیین کرده اند.که این مهم که چه تعداد پرسنل مورد نیاز هتل است وچارت سازمانی که براساس نوع معماری ساختمان ودسترسی ها ، نوع هتل ، فاصله ها ی بخش ها ، امکانات هتل، تجیهزات وتکنولوزی بکاررفته ، سیستم گردش کار هتل ،تعداد سالن ،بزرگ کوچکی هتل ،  تعدادآسانسوربرای مسافرین وکارکنان ،داشتن روم سرویس ، نوع سرویس و خدمات دهی  چیدمان وسایل وتجهیزات سیاست های مدیریت هتل و…… هزار نکات دیگرکه هر یک ازآنها به تنهایی  تاثیر زیادی روی تمام هتل خواهد گذاشت حتی تعداد ظروف ، چگونه تعیین کرده اند و نشان استاندارد را دریافت کرده اند
مثال : اگر هتلی برای رستوران تعداد ظروف برای سرویس دهی کم تهیه کرده باشد عمل سرویس دهی به کندی انجام خواهد شد زیرا می بایست ظروف استفاده شده را جمع کنند و شستشو دهند و دوباره استفاده کنند و این باعث کندی کار و ضعیف شدن خدمات هتل خواهد شد ودر صورتیکه این چنین باشد مجبور به استخدام نیرو بیشتر هم خواهند شد آیا تغییراتی در این بخش داده اند واگر داده اند چه کسی
بررسی و تائیدکرده بایدبدانندانتخاب نرم افزار هتلداری و قابلیت های آن روی سیستم گردش کار هتل وتعدادپرسنل و خدمات و سرویس دهی تاثیرمیگذارد حتی نوع غذا که در هتل تولید و بفروش می رسد روی تعداد پرسنل تاثیر میگذارد حال این هتل های استاندارد شده چه تعداد پرسنل باید داشته باشند ؟
تعیین تعداد پرسنل توسط فردی که سیستم و گردش کار هتل را می دهدمیتواند انجام شودزیرا او حجم کار هرهتل را براساس سیستم گردش کارآن بخش از هتل می تواند تعداد کارمند و شیفت کاری را تعیین وچارت سازمانی را ارائه دهد
کدام یک ازافرادی که استانداردهتل هارا تعیین میکنندسیستم گردش کارهتل را میدانند؟ که بتوانندبرای هرهتل یا بخشی ازهتل چارت سازمانی را تهیه کنند؟
واکنون که  باعث شده که هتل استاندارد شود ونشان رادریافت کردچه افرادی کنترل میکنند که نکاتی که باعث شده نشان استاندارد را دریافت کند را تمام طول مدت عمر هتل همیشه اجرا و رعایت کند ؟
آیا این هتل ها که استاندارد شدند پارگینگ هتل به اندازه تعداد اتاق که هتل دارد کافی است ؟ البته با توجه به اینکه اگر هتلی امکانات برگذاری  جشن و سمینار  دارد پارگینگ را چگونه محاسبه کرده اند ؟
آیا این استاندارد سازی فقط برای ایران است یا همخوانی  با کشور های دیگر و اگر اینچنین است با کدام کشور برابراست مثلا بیشتر کشور ها هتل های ۳و ۴ ستاره حتما باید استخر داشته باشند در اینجا  هم رعایت شده ؟
آیا تکنولوژی جدیدی درهتل بکارگرفته شده ازبین هزارها تکنولوژی که می توان برای هتل هااستفاده کردکه تاثیرزیادی روی خدمات و سروس دهی ،نیروی  انسانی،رفاه مسافرین ،ومدیرکم تجربه و ضعیف داردو… که میتواندکمک زیادی به مدیریت ونحوه اداره هتل ورضایت میهمان وایمنی در هتل داشته باشد کدام یک از تکنولوژی جدید را هتل استاندارد شده استفاده کرده  و برای کدام بخشها  استفاده می کندرا  توضیح دهند .
و اگرتکنولوژی جدید تاثیرمی گذارد روی استاندارد هتل ها چرا هتل های در دست ساخت و یا هتل های درحال بازسازی لیستی ازتکنولوژی های که می توان تهیه وبکارگرفت مسئولین دراختیارصاحبان هتل  نمی گذارند ومشاهده نمی شود.
به چند نمونه ازتکنولوژی درزیراشاره می شودکه هنوزدرکشورخارج باآنهمه متخصص وداشتن تکنولوژی انجام نمی شودولی درایران می توان اجراکردوتوسط اینجانب درحال اجرا برای چندهتل تازه تاسیس هستیم برای نمونه بطورمختصرشرح داده می شودما ازخیلی نظرها درصنعت هتلداری ازهتل های خارج ومتخصصین خارج جلوترهستیم
کدام یک ازهتل های که استاندارد شده  یکی ازاین نکات را درهتل دارد.
مدیرهتل یا رسپشنیت یا خانم خانه دار بدون داشتن کامپیوتر می تواند متوجه شود مسافر داخل اتاق است یا خارج از اتاق .
کدام هتل بجای اینکه کارت مزاحم نشویدیا اتاق نظافت شود که بسیار قدیمی شده را استفاده نمی کند و سیستم جدید را اجرا میکند
هرمسافری می تواند از تلویزیون اتاق خود هرلحظه ریز صورتحساب خود را مشاهده کند نیازی نیست به صندوق هتل مراحعه کند
هرآژانس مسافرتی در هرکشوری که باشد می تواند هرلحظه  شماره اتاق مسافرین تورخودوریز صورتحساب هتل مربوط به تور را مشاهد کند
خانم خانه دار از هر طبقه می تواند بداند مسافر صورتحساب خود را پرداخته و اتاق را تخلیه کرده است  که برای نظافت اقدام کند
رسپشنیست متوجه می شود در چه ساعتی اتاق نظافت شده
رسپشنیست قبل از ترک میهمان متوجه می شود کدام اتاق که در حال ترک است وبه اتاق صدمه زده است
بمجرد اینکه از هر اتاق دودی به دستگاه آتش برسد در کامپیوتر تمام کاربران هتل نشان داده خواهد شد که کدام اتاق است ودرب اتاق ها پله فرار همه اتومات باز می شود
اینها از صد ها برنامه ای است که برای نمونه عنوان شد کدام یک از این کارشناسان استاندارد سازی این اطلاعات را دارند که بررسی وتصمیم بگیرند
این افرادکه  برای استاندارد سازی هتل ها تصمیم میگیرندرشته تخصصی آنها هتلداری است ؟ کدامیک از آنها تاکنون مدیریت هتلی را داشته اندو اگر مدیریت هتلی را داشته اندهتل چندستاره بوده وچه مدت مدیرآن هتل بوده اند؟ سوابق کاری آنها را انتشار دهند .
درکشورهای پیشرفته استانداردی برای هتل ها وجود ندارند برای سرویس دهی و خدمات رقابت بین آنها حکم فرماست
استاندارد سازی هتل های جهان براساس زیست محیطی  و نکات دیگری انجام میشود ازجمله استفاده نکردن ازظروفی که غیرقابل تجزیه است مثل بطری و پاکت های  های پلاستیکی . و استفاده از زباله ها برای ایجاد گرمایش  عایق بندی ساختمان ازنظرصوتی ، حراراتی  برای حدر نرفتن انرژی  استفاده ازذخیره آب باران یا سپتک تانک ها برای آبیاری فضای سبزوتوالت ها واستفاده ازچراغ های فضای سبزازچراغ های شارژی خورشیدی که توسط نور آفتاب شارژ می شودو صدها روش ديگرازاین نکات کدام را هتل دارا است
امروزه شاهد هزاران ابتکاروخلاقیت ونوآوری و سخاوتمندی ازسوی مدیران هتل که نشان استاندارد ندارند برای رضایت مشتریان ورقابت و جلب مشتری وکم کردن هزینه ها وسودبیشترورفاه آسایش بهتربرای میهمانان درسراسرجهان دیده میشودکه درهیچ کشوری درآئین نامه استاندارد هتلی نوشته نشده است همینطوردیده شده درهتلی بی ستاره خدمات سرویس دهی ،بهداشت ، ایمینی ، رفتار، سرعت ؛ به مراتب ازهتل پرستاره بیشتر است کدام استاندارد است ؟ ستاره ها یا سرویس دهی ؟
برنامه های استاندارد سازی برای هتل ها هرگزنمی تواند یکنواخت انجام شود وسلیقه ای یا دوستانه  انجام خواهد شد که کاملا غیرکارشناسی صورت می گیرد بجای آن می بایست هتل ها را تشویق به رقابت کنند.
آیا استاندارد خدمات را می توان تعریف کرد ؟
هنوزوقتی هتل ها رستوران ها زباله را از هم تفکیک نمی کنند چه  استانداردی .
هنوزوقتی مرغ یا گوشت برای هتل می آورنداتومبیل وانت بدون سقف غیربهداشتی درگرمای ۳۰ درجه بالای صفربه هتل می بردوتاآماده سازی ممکن است یکروزدرآشپزخانه کاملا گرم هتل هاباقی بمانداستاندارداست؟
هنوز وقتی روغن که درآن چند بارسرخ شده استفاده مجدد می کنند استاندارد است ؟
هنوز وقتی تجهیزات آشپزخانه هتل ها بدلیل نبود وسایل استاندارد در ایران  درهتل ها نصب می شود و شعله گازپخت وپزآشپزخانه ها استانداردنیست وغذا درشعله های غیراستاندارد طبخ می شود استاندارد است ؟
آیا فقط رفتاربا مشتری ازنظرظاهر درست بود استاندارد است ؟
آیا هتلی که با ظروف رنگارنگ یا لب پر غذا سرو می شود استاندارد است ؟
هنوز حوله ملافه ضد عفونی نمی شود استاندارد است ؟
هنوز در هتل ها سوسک دیده می شود استاندارد است؟
بهداشت ،امنیت ، خدمات ، مهم است یا ظاهر هتل ؟
بدنیست اشاره ای به متلی در کانادا تورنتوداشته باشم
برداشت شما از این تابلو چیست ؟
آیا متل یا هتلی هم در جهان وجود دارد که کار ۲۴ ساعته نداشته باشد
آیااگرچنین تابلوی درسردریک متل درایران قرارگیرد جای تعجب نیست ؟ ولی این تابلو درتورنتو خیابان یانگ بلند ترین خیابان جهان قراردارد ومتلی دایراست البته ۲۴ ساعته
مدیریت چنین هتلی که چنین تابلویی را بر سردرمتل خود اویزان میکند نشان از بی اطلایی او در مورد هتل ومتل نیست ؟ ولی این متل پروانه بهره برداری دارد ودرحال فعالیت است و بدنبال استاندارد سازی هم نیست  شاید الگو ی برای افراد غیرکارشناس که بدنبال استاندارد سازی هتل ها هستند باشد
اگر چنین تابلوی درایران بر سردرمتلی آویزان باشد افراد غیرکارشناس که به دنبال استاندارد سازی هتل هستند چه تصمیمی می گرفتند؟لابدمی گفتند هتل یا متل های که ۲۴ ساعته بازباشنداستانداردهستندوآنها که ۲۴ ساعته بازنیستندغیراستانداردوبایدبه این متل اجازه استفاده ازاستانداردداده شودوشایدهم ازمدیرانی چنین متل های دعوت کنندبرای آموزش هتلداری که به توریست صدمه نرسد.این متل درتورنتوکانادا دورازمتخصصین استانداردسازی هتل های ایران مشغول به فعالیت است وبدنبال استاندارسازی هم نیست.
درهرکشوررقابت مهم است نه استاندارد سازی هیچ استانداری درموردهتل وکترینگ وجودنداردونمی توان استانداری راتعین کرداین عکس واقعی است و توسط اینجانب ازتابلومتل گرفته شده تاریخ ۸۸/۰۳/۲۰
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۳ می باشد استفاده مجدداین مطلب درسایتهای اینترنتی، نشریات،آموزشگاه هاوغیروباذكر نام نویسنده و ماخذ  www.hoteldari.com  مجاز مي باشد

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

3 comments on “هتل های استانداردشده چه تغییراتی کرده اند؟

 1. عارفه گفت:

  سلام من عارفه پهلوان هستم دانشجوی سال اخر آی تی

  چه مقررات سختی داره سایتتون اجازه میدید از مطالبتون استفاده کنم؟

  اطلاعات خیلی جالبی تو این مقاله دیدم مخصوصا چند مورد از صدها مورد که گفتین

  واقعا خیلی کنجکاو شدم…از چه سیستمی استفاده میکنید؟

  من ۱پروژه دارم  که یک سیستم آی اس استفاده کنیم تا یک مشکل رفع شه یا چیزی بهتر شه، من هتل انتخاب کردم تو هتلهای خارج از سیستم جالبی برا رزرو کردن استفاده میکردن که خود مسافر اتاق انتخاب کنه و پول پرداخت کنه و…

  دوست داشتین بیشتر میگم راجبش ایمیلم هست…

  خیلی به تجربیاتتون احتیاج دارم و تا اول اذر فرصت دارم میتونید بهم کمک کنید که من یک پروژه عالی تحویل بدم؟

  در حد اینکه باید از کجا شروع کنم و بنویسم…مرسی موفق باشید

 2. دربندی گفت:

  مقرات سخت برای اینکه تنها سایت معتبر و علمی وتخصصی در جهان است می توانید از طریق گوگل به هر زبانی که مایل هستید جستجو کنید چنین سایتی با مقاله های علمی و تخصصی که رایگان در اختیار است نمی توانید بیابید

 3. جناب آقای دربندی
  مقاله جامع وزیبای شماقابل تحسین میباشد.ازهرنظرکامل وجالب بود.با تشکرازشما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *