هدیه دادن در هتلداری gift

هدیه دادن در هتلداری    gift
اصغرژیان دربندی کارشناس ،مشاورو متخصص امور هتلداری
هدیه دادن وانتخاب هدیه یك هنراست و يکي از بهترين سنت ها هديه دادن است هدیه دادن وهدیه گرفتن ازكارهای جالب ومورد توجه همه افراد در تمام جهان با فرهنگ های گوناگون می باشدکه به مناسبت‌های مختلف رسم است وانجام می‌شوددربسیاری از کشورها مرسوم است که دراولین برخورد یا حضوردرخانه ای  یک هدیه‌ای برای صاحبخانه تهیه كنند.،ازديرباز تاکنون  يکي از شيوه های ابرازدوستی و وسيله اي براي نشان دادن محبت بوده  این كار باعث ایجاد ارتباط عمیق‌تر و بهتربین  هدیه دهنده وگیرنده هدیه است هدیه گرفتن ازخاطرات بیادماندنی است و هديه  دادن نماد محبت است ، دریافت هدیه برای تمام افراد جالب و جذاب است گه گیرنده را شاد و خشنود میکند ،هدیه دادن یكی از راه‌های  ایجادحس مشاركت و ایجاد روابط حسنه دوستانه وارزشمند است. در بعضی مواقع هدیه دادن بمعنای تشکر است هدیه دادن راه محترمانه و مناسبی برای برقراری ارتباط می‌ باشد ،هدیه‌ای كه می‌‌دهید می بایست متناسب با رابطه شما با هدیه‌گیرنده باشد اطمینان حاصل کنید که هدیه شما مطابق علاقه گیرنده باشد  ،در بسیاری ازمشاغل هدیه های تبلیغاتی با نام نشان موسسه  به رسم یاد بود مرسوم است ولی درصنعت هتلداری بایدبه نکاتی توجه کردودربعضی مواقع بایدبا دقت واحتیاط هدیه دادچنانچه  فردهدیه گیرنده بخاطرپست ومقام احساس كندکه رشوه می‌ ‌گیرد، كه بروزچنین اتفاقی واحساسی هدیه دادن  نه‌تنها مفید نیست بلكه مخرب هم هست.اگر به رسوایی‌هایی انجامد صورت خوشی نخواهد داشت ، اكثرهدیه‌دهندگان به دنبال این هستندكه به نحوی گیرنده هدیه را تحریك كنند. ولی باید بدون داشتن انتظار هدیه را داد هدیه دادن به شیوه صحیح می‌‌تواند به ایجادمناسبات خوب بینجامد ،انگیزه‌ها درهدیه دادن‌ها متفاوت است  هدیه دادن تقویت روابط شخصی بین هدیه‌ دهنده و هدیه‌گیرنده. است ونبایدهیچ پیش‌شرطی برای هدیه‌ دادن وضع كنند.هدیه بایدبه هدیه گیرنده آرامش‌خاطر بدهد نه اینکه طرف را به نگرانی  یادرمعذوریت قرار دهد،حتی اگردرشرایطی هستیدكه منعی برای هدیه دادن وجود نداردو مقرراتی هم دراین زمینه نیست، اجازه ندهیدكه هدیه دادن احساس نامناسبی به وجود آورد، هر اقدامی از این دست می ‌‌تواند به تخریب مناسبات شما بادیگران منجر شود.،ازاینکه به فردی هدیه ای می دهید نبایدانتظارداشت که حتما نفعی حاصل شود ممکن است نفعی حاصل نشود ولی دردرازمدت اثرخوبی خواهدداشت مطمئن باشیدگیرنده هدیه درهمه جاازهتل شمابخوبی یاد می کند ،اغلب درهتل ها فقط به مشتریان سرشناس یا به آژانس های مسافرتی یابه مشتریان راضی ودائمی هدیه  می دهنددر حالیکه هدیه دادن درهتلداری به مشتریان ناراضی درالویت است بخصوص که مشتری ناراضی هرگز انتظاردریافت هدیه را نداشته است ،وقتی مسافری  بدون داشتن رضایت ازخدمات یا سرویس دهی یاهردلیل دیگری هتل را ترک میکندویا از هتل شکایت دارد یک هدیه مناسب وبه موقع می تواندمعجزه کندومسافرشاکی یا ناراضی را از مشتریان دائمی هتل کندباهدیه دادن میتوانید افراد زیادی را  مجذوب خود کنیدکه تبلیغات زیادی رابرای هتل انجام دهند حال این هدیه می تواندازملزومات تبلیغاتی باآرم ونام هتل باشدویا می تواند یک ناهاریا استفاده ازسوناواستخرهتل باشد ،همانطوریکه هتل ها می توانندبرای مشتریانی که درسال بیش از چندین بار اتاق میگیرندو یا تعین کنند تا سقف000ریال صورتحساب هتل برایشان هدیه ای ارسال کننداین هدیه هاحتما نباید کالا باشدمثلا در روزهای خلوتی هتل یکشب اتاق رایگان بدهندیایک ناهاریا استفاده ازسونا واستخرهتل این کار سبب میشودکه مشتریان  قدیمی  راضی به رفتن جای دیگرنخواهندشد و این مشتریان درهرکجا ازخاطرات خوش سفریاد میکنند و از بازاریابان رایگان هتل خواهندشد ،اعمال سیاست درموردشرایط هدیه دادن سقف هدایا و نوع هدیه و بودجه هتل وچه کسانی از افراد هتل می توانند هدیه دهند بایدازقبل مشخص شود تا موجب سوتفاهم نشود،کمترمی توان نتیجه هدیه دادن را باآمارو ارقام دقیق که چقدر بوده آیا بازده ای داشته یاخیرمتوجه شدولی بایداطمینان دادکه این هدایا ممکن است فورا مشخص نشود ولی دردراز مدت اثر بسیار خوبی خواهد داشت البته نباید فراموش کردچیزی که هدیه میدهید  ممکن است ارزش ریالی آن کم باشدولی مهم اینست که این هدیه قابل استفاده فراوان باشدهرگز نباید هدیه ای  بی ارزش یاکاربردی ندارد داد اینکه چه هدایایی درهتل مرسوم است بستگی  به سیاست های مدیریت و بودجه هتل دارد .قبل ازدادن هدیه لازم است ابتدا بررسی کنید هدیه گیرنده چه کسی است آیا این هدیه که درنظرگرفته اید مناسب است  هدیه ای که به یک کودک داده میشودیا به یک نوجوان یا میان سال ویا صاحب پست و مقامی تفاوت بسیاردارد،هرگزنبایدازهدایای خشن یا ابزارووسایل تیزوبرنده مثل ، چاقو،قیچی یامواد شیمیایی استفاده کردو بهتراست ازدادن هدایای که ضدارزش است مثل زیر سیگاری فندک و.. درهتل خودداری شودهرگز به مسافر هتل گلدان گل کاشته شده با گل های طبیعی  هدیه داده نمی شود و برای مسافرین VIP  به غیرازاجناس تیلیغاتی با نام و لوگوی هتل چند شاخه گل یا یک ظرف میوه  ویا شیرینی به همراه کارت هدیه دهنده دراتاق او می گذارند ،ازهدایای مناسب می تواندسوغات شهر یاکشورو هدایای خاص  هتل حتی دادن  cd از موسیقی‌های مربوط به یك كشوریا عكس‌هایی ازجاذبه‌ها توریستی ونقاط دیدنی هدیه داد نبایدحتما بسیارگران قیمت باشد باید مناسب گیرنده باشد .فواصل هدیه دادن را باید در نظر بگیرید بخصوص به کارکنان زیر دست اگر به هر مناسبتی هدیه بدهید جنبه رشوه پیدامی کند ،باید مناسبت ها را در نظرگرفت زمان‌ها برای هدیه دادن باید مشخص شود ،بسیار مهم است که نام و لوگوی هتل روی هدیه باشد، که در یادها می‌‌ماند و از نظر تبلیعات موثر است  و اگر هتل بتواند  هدایا را طوری طراحی کند که گیرنده فکر کند مخصوص  او طراحی شده  بسیار ماندگار تر خواهد بود ولازم است بدانید آنچه هزینه برای کار های تبلیغاتی و هدایا خواهید کر د بیشتر ازآن مشتری به هتل اضافه کرده اید،هدایای تبلیغاتی انواع محتلف دارد که  هتل ها از قبل برای اشخاص مختلف و مناسبت ها  هدایایی برای هدیه دادن  با لوگو و نام هتل با دقت تهیه می کنند و به غیرازاین هدایای تبلیغاتی امروزه هتل ها هدیه‌های اعتباری نیز به مشتریان خود می دهند ،هدایای اعتباری را هتل ها می تواند سقفی را تعین کنند که مسافر می تواند در هتل از این اعتبار استفاده کنداین هدایا برای فرد هدیه‌گیرنده بسیارجالب است زیرا امكان انتخاب دارد که مثلا استفاده ازکلوپ ورزشی  یا رستوران یا کافی شاپ یا خریداز فروشگاه های داخل هتل و یا فروشگاه های خارج ازهتل که از قبل باهتل قرارداد دارند و… باشد زیرا مسافر خودش می‌‌داند كه اعتبار راچگونه هزینه كند.البته باید توجه داشته باشید که سطح اندك اعتبار ممكن است برای بعضی مسأله‌ساز باشد.هرگزنیاید درهتل ازپول نقد برای هدیه دادن استفاده کرد می توان از اقلام خوراکی مثلا یک کیک تولد یا سالگرد ازدواج و یا شیرینی خاص از قنادی هتل یا سوغات شهر با بسته بندی ولوگوی هتل به مناسبت های مختلف نیزهدیه داد، نحوه دادن وگرفتن هدیه، زمان دادن هدیه، نوع و نحوه بسته بندی بسیارمهم و قابل توجه است:شکل بسته بندی هدیه كاغذ هدیه توجه كنید یک بسته بندی نا مناسب ازارزش یک هدیه با ارزش می کاهد حال این هدیه توسط پست یا حضورا داده شود.هرگز كاغذ بسته بندی هدیه دریافتی راجلوی چشمان هدیه دهنده پاره كنید لازم است بادقت و حوصله آن را بازكنید سعی كنید  تابه كاغذ كادویی آسیبی نرسدزیراخشن رفتارکردن و پاره کردن کاغذکادودرمقابل هدیه دهنده یک نوع بی ‌احترامی است درست مثل این است که هدایه ای راباقیافه ای اندوهگین داد
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشدهرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدددرسایتهای اینترنتی، نشریات،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذمجازمي باشدبدون دریافت مجوزکتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

2 comments on “هدیه دادن در هتلداری gift

  1. آرش گفت:

    جناب آقای ژیان با درود و احترام من مالک یکی از خانه های تاریخی شوشتر هستم که از سال 92 تبدیل به هتل شده است خیلی وقت است بدنبال هدیه ای مناسب برای گردشگران خارجی می گردم قابل ذکر است بیشتر مسافران هتل اتباع خارجه و سیاستمداران کشورهای مختلف هستند ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایین  

  2. دربندی گفت:

    کتاب تکنیک هتلداری یا دانش هتلداری تالیف اینجانب را مطالعه کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *