ويژيگي هاي تشكيلات هتل

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری  
لوكس و لوكسي چيست؟ نياز به لوكسي و واقعيات تاچه حد است بررسي لزوم اثاثيه گران قيمت يا ارزان قيمت
ارزش يك هتل فقط به ساختمان وبزرگ وكوچكي ولوكس بودن آن نيست،بلكه قسمتي ازارزش به غذا،آشاميدني،هنرسرو كردن، علم سرويس رساني وقسمتي به ميهمان نوازي، مردم داري ونحوه برخورد پرسنل،وقسمتي به وسايل وتجهيزات وباويژگيهاي خاص خودكه چنانچه بعلت واردنبودن انتخاب درستي نكنند،قطعا نمي توانندسرويس خوبي ارائه نمايند زيرا سرويس خوب بستگي زيادي به انتخاب درست وسايل وتجهيزات وقسمتي به انواع هتل داردوهريك ازهتلهاي  گوناگون ويژگي هاي خاص خودراازنظرمصالح ساختمان،معماري ساختمان ،موقعيت محلي،نوع و تعداد،سالن، رستوران، وسايل و تجهيزات مخصوص بخود را نياز دارد به تصور همه حرفه هتلداري آنقدر ساده است كه نياز به تخصص نداردبا اطمينان می گويم يكي ازكارهاي مشگل حرفه هتلداري مي باشد چه ازنظراداره نمودن، چه ازنظرساخت يا تجهيز،انتخاب وسايل، مصالح وتجهيزات.ازصدها انتخاب بين گزينه هاي مختلف و بظاهروتقريبا همانند، كدام درنظرگرفته شود صحيح تراست و چرا بعضي مواقع بايدحتما ازيك مدل خاص وبدون حق انتخاب ديگراستفاده شود، بعضي ازاين انتخاب هادر زيبائي كارتاثير نمي گذارد اما در كار آيي نسبي ساختمان، تاسيسات، تاثير گذار مي باشد. بايد براي انتخاب رنگ، جنس،مواد اوليه،وسايل و تجهيزات تمام بخشهاي هتل به نكات مهم و ضروري و بسيار ظريفي توجه شودكه شايددر هيچ حرفه اي اينقدر دقت و توجه لازم نيست زيرا در حرفه هتلداري يك انتخاب غلط ضمن اينكه روي همه بخشها تاثير مي گذاردروي طراحي وجلب،جذب ودفع ميهمان وتعداد پرسنل هم تاثيرمي گذارد بهمين دليل بايدكاملا توجه و دقت نمود موقع ساخت تمام نكات مهم در معماري ساختمان و موقع انتخاب تجيهزات ووسايل تمام ويژگي ها را دارا باشد. البته كسي كه براي اين مهم درنظرگرفته شده بايدآگاهي كامل ازوسايل وسيستم وگردش كار،حجم كاربخشهاي مختلف وتجهيزات مخصوص هتل وتفاوت انواع هتل و انواع اتاق، انواع سالن ونيازآنها و ويژگي هاداشته باشد مثلا بايدبداندكه اگرصحبت ازيك هتل فرودگاهي است ويژگي تجهيزات وتنوع ازاتاقهاي جلسات كه براي يك هتل موفق ضروري است را بشناسد ودرچنين هتلي علاوه برسالن هاي متعدداتاقهاي مخصوص كنفرانس، سالن سخنراني،اتاقهاي جلسات، اداري، دفاتر فروش بليط، امكانات مخابراتي وپست،اينترنت، استخر،ورستوران و كليه امكانات رفاهي ديگر بايد پيش بيني نمود هتلها به لحاظ فعا ليتها و تنوع مراجعين با فرهنگ هاي گوناگون واستفاده كنندگان تجهيزات مربوط رعايت معيارها و ضوابط خاص خودرا طلب مي كند دراينجا قصد نداريم ويژه گي هاي انواع هتل،وسايل يا مصالح ساختمان را نام ببريم اگربخواهيم تمام ويژه گي هاي ازانواع يك هتل يا مصالح ووسايل را تك تك نام ببريم چندين كتاب خواهد شدولي همينقدركافي است كه بگويم براي خريدصدها نوع وسايل وتجهيزات براي هرهتل بخصوص ازقبيل موكت، پرده،ملافه وروبالش،پتو، ميز صندلي اتاقها،ميزوصندلي رستوران،تجهيزات رستوران،تجهيزات آشپزخانه،ميزاتاق،ميزآرايش،آسانسور،تختخواب،سخت افزارونرم افزاركامپيوتر انتخاب تلفن سانترال، رزرو،  انبار، رسپشن، خريد ظرفشوئي ويخچالها براي كدام بخش با چه فضايي و بچه ابعاد ومنظوري بايدسفارش داد،براي خريدسردخانه باچه مشخصات، ظروف چيني،نوع درب اتاقها و درب توالتها عمومي ودرب انبارهاوقفل درب آنها، درب سردخانه ها ودرب يخچال ها كه نحوه بازشدن آنها چگونه باشد هريك ويژگي خاص خودرا لازم داردبايدبامطالعه دقيق هريك ازآنها را با توجه به نيازومعماري آن هتل بخصوص انتخاب نمودامروزه مديران هتل بايد به ويژگي هاي تك تك از انواع هتلها، تفاوت آنها و وسايل هتل آشنائي كامل داشته باشند بي اطلائي به هر يك از موارد باعث عدم موفقيت است مديريت هتل بايد بداندكه چه ويژه گي هاي روي تعداد پرسنل تاثير مي كند،چه ويژه گي هاي روي سرعت كار،راندمان، كيفيت، دوام، مديريت اگرنداند براي انتخاب وسايل و تجهيزات كه بعضي از ويژگي ها بايد با طراحي، زيبائي، هماهنگ باشد و بعضي از ويژگي ها موقع نصب بايد رعايت شود، بعضي بايد ازنظرصرفه جوئي، وقت و پول، استهلاك، وبعضي ازنظر ضد آتش وبعضي ازنظر مصرف انرژي وبعضي از نظر فضاي اشغالي و سرمايه و بعضي از نظر كمك به مديريت وبعضي براي جلب ميهمان و بعضي ازنظرايجاد صدا و. . .قطعا نمي تواند هتل را با كيفيت خوب تجهيزواداره نمايد. ونكته ديگراينكه امروزه گردش كار پرسنل هتل و مشخص كردن مسئوليت ها ونحوه كنترل آنها اهميت بيشتري پيدا مي كندو مديراني موفق هستند كه آگاهي كامل ازحجم كارو دادن مسئوليت ها وپست هاي كليدي انتخاب درستي داشته باشند وچنانچه خود در زمينه اي تخصص ندارند از تخصص ديگران به نفع خود استفاده نمايند امروزه تكنولوژي بسياري از مشگلات مديريت را ساده و آسان نموده است به همين دليل موقع انتخاب وسايل و تجهيزات هتل بايد آگاهي كامل ازوسايل جديد وفرق آنها، اطلاع در كليه امور هتل وحجم كار،سيستم وگردش كار،ويژگي هاي تجهيزات هر بخش داشته باشد تا هرچه بهتربتواند براي انتخاب وسايل واداره نمودن هتل با كيفيت بالا قدم بردارد امروزه به طرحهاي جديد سرمايه گذاري در تسهيلات هتل براي بهينه سازي سرمايه توجه بيشتري به آن مي شود زيرااكنون افرادخارج از صنعت هتل داري در سرمايه گذاري كلان هتل شركت مي كنند. 
من شخصا براي برنامه ريزي افتتاح ده ها هتل عميقا گرفتار بوده ام چند مورد از مشاهداتم را درارتباط با عمليات وساختمان چند هتل را مطرح مي كنم مهم ترين عملياتي كه قبل از افتتاح با آن معمولا در گير وگرفتار شده ام دسترسي ها و معماري ساختمان مي باشد كه اغلب مهندسين توجه به نيازها نمي كنند و نمي دانند چه سيستم و گردش كاري درهتل بناست پياده شودهرتغييري ممكن است روي تعداد پرسنل اثر بگذارد وپس از افتتاح يا نزديك به افتتاح متوجه ميشوند كه مجبور به دوباره كاري مي شوند و ديگر اينكه در مورد خريد تجهيزات راه اندازي،ملزومات وغيره است كه به دليل آشنا بودن با مهندس ساختمان يا صاحب هتل وسايلي را با قيمت بالاتر خريداري كرده اند كه اصلا مناسب هتل نيست ويا برا ي خريد تجهيزات هتل بخاطربي اطلاعي از ويژگي وسايل يا آشنا بودن با فروشنده ياشرايطي كه فروشنده براي كالا پيشنهاد مي دهدكار فرما وسايلي انتخاب كرده كه بهيچ عنوان بدرد هتل نمي خو رده و مجبور شده اندكه دوباره خريدار ی كند
ازآنجائيكه مشاورحجم كار را مي داند وگردش كار هتل را بر اساس معماري وتجهيزات ساختمان تعيين ميكند، مي تواند استخدام كاركنان را به بهترين نوع انجام دهد متاسفانه دراينگونه مواقع اغلب سفارشاتي ازطرف صاحبان هتل يا مديران بخش بخاطرفاميل بودن يا آشنا بودن مي شود كه پست هاي كليدي را مايل هستند داشته باشندكه هيچ گونه اطلاعاتي يا تجربه اي ازاين پست ندارند.اینگونه کارها باعث خواهد شد هتل درموقع افتتاح كاستي هاي از بخشهاي داشته باشد و بسياري ازخيلي قبل ازافتتاح كه هنوز لازم نيست كارمند استخدام كنند بخاطر آشنائي دعوت بكار مي كنند ضمن اينكه هزينه اي را متقبل مي شوند كارمند تازه كار برنامه ريزي افتتاح هتل را مختل خواهد كرد
دربرنامه ريزي و خريد براي تجهيزات هتل عجله بخرج ندهید. زيرا به تدريج كه طرح ها از نقشه به اجرانزديك مي شودخواندن آن از روي نقشه به آساني امكان نداشته ومواردي بروز مي كند كار فرما بعلت مضيقه مالي درطرح صرف جوئي هاي را لازم ميداند انجام دهدوبسياري ازبرنامه ها را حذف مي كند که بایدبراي نصب وسايل ثابت ویا دسترسی ها ویا برا ي تغييرسرتخت يا کابل كشي برق تغييراتي را داد اجبارا بايدطرح مورد تجديد نظرقرارگيرد ضمنا توجه داشته باشيد قبل از افتتاح هتل وسايلي كه خريداري شده درست كار كند فاضلا بها بعلت بنایي گيرنباشد به تمام بخشها رسيدگي شود چنانچه رسيدگي درستي نكنند پس از افتتاح مديريت هتل بشدت بزحمت خواهد افتاد.
این مقاله ویا هرمقاله ای را که در سایت علمی هتلداری ایران تنها منبع هتلداری درایران برای ارتقاء دانش صنعت هتلداری به رایگان دراختیارعموم قرار می دهم بنا به درخواست مخاطبین سایت می باشد، که قطعا با مجوزکتبی اینجانب درنشریات تخصصی کشوربچاپ رسیده یا ازکتاب های تالیف اینجانب(4 جلد چاپ سال های 1350و 1365 و1369) که نایاب است استخراح می شود،افراد ناآگاه وبی مایه وسایت های اینترنتی  بی اعتبار،تنگ نظر،بی فرهنگ وبدون تخصص وبی ارزش غیرقابل اعتمادی که حرفی برای گفتن نداردبرای با ارزش جلوه دادن سایت ویا برای مطرح کردن خود دست به سرقت ادبی میزنند، هنوز نمی دانند مقالات اینجانب برای تمام افرادی که درصنعت هتلداری فعالیت می کنند کاملا شناخته شده است زیرا تنها منبع ،مرجع ،ریشه وپایه واطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ در کشور است ومنابع دیگری وجودندارد که مورد استفاده مدرسین ودانش پژوهان، صاحبان وکارکنان هتلها قرار گیرد،آنهایی که دست به سرقت ادبی میزنندباید بدانندهرگونه سرقتی ازمقالات اینجانب سودی بجزرسوایی برای آنها ندارد.این مقاله را درهرکجا که مشاهده کردید نشان ازصادق نبودن افراد وسایت های اینترنتی بی ارزش وازدشمنان صنعت هتلداری ایران و ترویج دهندگان سرقت ادبی هستند
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشار نقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد در سایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

2 comments on “ويژيگي هاي تشكيلات هتل

  1. جهان گفت:

    باسلام میشه برای تکنیک ها و نحوه برخورد و قوانین رفتاری کارکنان هتل کتابی معرفی کنید؟

  2. دربندی گفت:

    اگر وقت بگذارید و مقاله های سایت را مطالعه کنید حتما بیش از آنچه نیاز شما است در مقالات  رایگان پیدا می کنید درغیر اینصورت  تالیف های اینجانب را تهیه کنیذد 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *