پیشرفت یاموفقیت درصنعت هتلداری وکترینگ

 

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

پیشرفت بمعنای راه درست انتخاب کردن ودرمسیر درست حرکت کردن و رفع مشکلاتی که در مسیر حرکت کردن  بوجود می آید .موفقیت بمعنای رسیدن به اهداف و یاآنچه برنامه ریزی کرده اید ورضایت داشتن ازآنچه که می خواسته اید بدست آورده اید .پیشرفت و موفقیت درصنعت هتلداری و مدیریت هتلداری یک اصول و قوانینی  دارد ،موفقیت ،پیشرفت، شهرت ، ثروت در صنعت هتلداری قمارنیست که براساس شانس وتصادف اتفاق بیفتددلایل  گوناگونی دارد هیچ محدویتی برای اندیشه وتفکر مدیریت،بهتر فکرکردن،بهتر بودن ،بهتر اداره کردن و ابتکار عمل وجود ندارددرصنعت هتلداری و کترینگ بی نهایت ابتکارنوآوری ،تنوع ،برنامه های جالب وجذاب وجود داردکه با امکانات وموقعیت هرهتلی میتوان به اجراگذاشت که روی سود دهی وموفقیت و پیشرفت هتل تاثیر  بگذارد اگر با این اندیشه شروع کنید گام  اول باید به سوی پیشرفت .موفقیت .نوآوری باشد که به آن خواهید رسید .مدیریت هتل یک شغل بسیار پیچیده وپرمسئولیتی است یکی ازدلا یل عدم موفقیت و پیشرفت در صنعت  هتلداری وکترینگ این است که هیچ فردی بجزبی تجربه ای و بی لیاقتی مدیر هتل وسیاست های غلط و عدم مهارت او مقصر نیست .مدیرانی که از وضعیت یا مقام خود نا راضی هستند باید متوجه باشندکه تصمیم های بهتری بگیرند وانتخاب های درست تری داشته باشند واین نا رضایتی و یا عدم موفقیت و پیشرفت کاررا در عملکرد خود بجوید افراد دیگری مقصر نیستند.مدیرهتل  تضمین نمی دهد که سهم  مدیران بخشها یاکارکنان هتل در پیشرفت و موفقیت چه خواهد بود تنها فرصت می دهد تا انتخاب و برنامه ریزی درستی  از لحظه ها بهره بگیرید و رازهای که با آنها روبرو خواهند شدکشف کنند .اگر از فرصتها یی که به دست می اید استفاده درستی نکنید و از تو انایی هایی  خود و کارکنان  بهره گیری نکنید هتل را با هر امکاناتی به پیشرفت و موفقیت نخواهید رسا نید ستاره ها ی هتل در موفقیت و پیشرفت هتل نقشی ندارد زنیور موجود کوچکی است اما  شیرین ترین چیز جهان را تولید می کند،مدیران خلاق موفق ونوآور هرگز به قبول روال موجود و یکنواخت  قانع نیستند.آنها ازقوه تفکرو تصور و تجربه خود برای تبدیل غیر ممکن ها به ممکن  استفاده می کنند.،تفکر و دید یک مدیرخلاق و نوآور همیشه در این نکته است که “چرا رقیا این کار را اینگونه انجام می دهند و آیا برای این کار راه حل بهتری وجود نداردویا نمی توانند طوری دیگری ارائه دهند که باعث سود بیشتر و رضایت بیشتر مشتریان تامین شود برای مدیران هتل نبایدچیزی با اهمیت ترویا مهم تر از پیشرفت و موفقیت  هتل باشد ،مدیریت سنتی است که بدون اندیشه وهدف و برنامه ریزی مدیریت میکندو متوجه پیشرفت یا عدم موفقیت نمی شود در صنعت هتلداری وکترینگ کارکردن بدون برنامه ریزی و اهداف بمعنی برنامه ریزی برای  عدم موفقیت و پیشرفت است ،مدیران سنتی وقتی شکایت یا انتقادی  نباشد فکر میکندرضایت مشتریان حاصل است وموفق هستند ،مدیرانی که اندیشه و برنامه ای ندارندو سنتی مدیریت می کنند منجر به شکست است مدیران با تجربه و آگاه  با هدف کار می کنند بودجه بندی در صنعت هتلداری را لازم و ضروری میدانند و برای هر بخشی بودجه ای تعین می کنند تا به یکی از اهداف مهم و بزرگ که باید با بودجه بندی و اعداد ارقام واقعی  به آن رسید تا موفقیت وپیشرفتی حاصل شود اعتقاد کامل دارند وعمل می کنند بودجه بندی و کنترل سفت و سخت آن است که به اهداف پیشرفت و موفقیت میرسند ،مدیریت آگاه و دانا وباتجربه  هتل با خلاقیت و یا ایده نو شروع می کندو ازآغاز کار برای موفقیت و پیشرفت در محیط کاری که چه نکاتی مهم است مشخص میکندکه چه کارهای باید در اولویت قرار گیرد تا با برنامه ریزی و زمان بندی و امکانات هتل برای  پیشرفت کار و موفقیت و اهداف گام بر دارد،درصنعت هتلداری وکترینگ به  اهداف و برنامه ریزی کوچک  فورا میرسند مثل  تغیردر نوع غذا یا تهیه منو غذا ی رستوران که بطور سنتی و بدون کنترل های مدیریتی و بدون دسترسی به آمار ارقام واقعی  اقدام میکنند اینگونه عملکرد به زیان هتل خواهد بود ،ولی  اهداف بزرگ مثل موفقیت مالی ،شهرت ،اعتبار که با برنامه ریزی  درست  وباآمار ارقام واقعی انجام میشود که به زمان نیاز دارد و باید با کنترل مستمروباسعی و تلاش نوع آوری به پیشرفت وموفقیت های بزرگ رسید ،البته این  مـوفـقـیت ها و پیشرفت های  كـوچك بـعضی از مدیران درنظر برخی از مدیران ديگرهتل ممكن است بزرگ جلوه نمايد؛در حالیکه بدون اعداد و ارقام واقعی اقدام کردن موفقیت و پیشرفت مهمی  نیست ،هرمدیرهتلی  موفقيتهاي خودرا براساس يك مقياس نسبي مورد سنجش قرار مي دهد،موفقیت ها و پیشرفت کار از اعداد و آمار واقعی مشخص می شود،برای هر برنامه ریزی در صنعت هتلداری و کترینگ  باید از یک طرف  سلایق مشتریان را  محور توجه قرار دادو ازطرف دیگرسود هتل ، نباید فراموش کردمشتریان هتل همیشه مایل هستند بهترین کیفیت را که هزینه اش را می پردازد  با کمترین  قیمت بدست آورد به  بعبارتی باید مشتری  پس از ترک هتل با خود بگوید چه هتل ارزانی بود این همان کیفیتی است که مشتری با ارزانترین قیمت بدست آورده است و رضایت کامل از هتل داشته است .مدیران موفق وداناکارکنان کلیه بخشهای هتل را ،دور از دید یا در دید میهمان را از افراد با تجربه و متخصص و دلسوز انتخاب می کند زیراکارکنان هتل هستندکه هر یک به نوعی درموفقیت و پیشرفت هتل  یا عدم رضایتمندی مشتریان سهمی دارند ،درصنعت هتلداری بطورمستمرنوآوری وخلاقیت درکلیه زمینه ها برای شهرت وحفظ بقای هتل لازم و ضروری است  علت شکست یا عدم موفقیت و پیشرفت هتل  تخصصی عمل نکردن یا نا آگاه بودن از نیاز و سلایق مشتریان وفن هتلداری است ،فعالیت رقبا تاثیر عمیقی روی برنامه ریزی وپیشرفت و موفقیت یک هتل دارد مدیر هتل باید درک کند که  هتل های رقیب چه امتیازات بیشتری برای مشتریان قائل هستید اگر امتیازات یا سخاوتمندی ، نوآوری ، امکاناتی که در اختیار مشتریان  می گذارید بیشتراز رقبا باشد موفق هستند وعدم موفقیت علت برداشت اشتباه از سلایق و خواست مشتریان است که بایدمدیران روی خواست مشتریان که چه چیزهای مورد توجه و جذب مشتریان قرار گرفته  یا بیشتر جالب و ارزش داشته  فعالیت بیشتری داشته باشند .مدیرهتل  اجبارداردبا مطالعه کلیه برنامه ها خدمات و سرویس دهی و رفاه حال مشتریان ورضایت آنها کنترل های لازم را انجام دهد تا به اهداف بزرگترنزدیکترشود درصنعت هتلداری یکی از ضروریات برای موفقیت و پیشرفت کنترل است و می بایست از سیاست های مهم و مستمر مدیرهتل باشد مدیریت وقتی کنترل میکند وعملکرد بخشهارا صحیح با برنامه ریزی که داشته میبیند و رضایت از پیشرفت کار و موفقیت  احساس آرامش میکند و متوجه می شود وقتی که می گذارد و زحمتی که میکشد به پیشرفت کار تا چه حدو حدودی رسیده است مدیرانی که  احساس مسئولیت می کنندکنترل بیشتری نیز انجام می دهند پيروزي ها،كاميابي ها موفقیت هاو پیشرفت های  بزرگ وارزشمند نتیجه کنترل های سفت وسخت مدیریتی وسخت کوشی و تلاش است ، مدیریت هتل باید درک کند هیچ فردی  برای برنامه ریزی دقیق  بیاری او نخواهدآمد مدیریت  باید برای تمام بخشهای هتل اهذافی داشته باشد تا به موفقیت و پیشرفت برسد باید یک برنامه ریزی مفصل و دقیق از بخشهای هتل تهیه وزمان مشخصی برای رسیدن به مقصودتعین کند يك مدیر هتل با تجربه ، آگاه ومصمم، کلیه کارکنان را به حركت درست وا مي دارد؛مدیران فعال وموفق که توانايي بالایی دارند درهر موقعيت و فرصتی با امكانات هتل  نتايجي كه ممكن است از آن حاصل شود توجه مي كنند و قادرند سريع آن وضعيت را در جهت مثبت و به نفع هتل به كار گيرند.راه رسيدن به موفقيت و پیشرفت  اين است که باشناخت هتل و امکانات وسلایق مشتریان  هدفمان را بدانيم که چه مي خواهيم ،وبراي رسيدن به آن با برنامه ریزی واردعمل شویم ،ازقبل پیش بینی کنیم كه چه نتايجي  به دست خواهیم آورد . نداستن جزئیات و نا آگاهی از مدیریت هتل  باعث عدم پیشرفت و موفقیت  است که هتل را بدنام و فعالیت های کلیه کارکنان را با شکست روبرو میکند مدیران هتل با اندیشه ای که دارند هرآنچه انجام می دهندیا برنامه ریزی میکنندبرداشت میکنند اگر نواقصی درکار ها مشاهده شود تفکر وبرنامه ریزی غلط آنها بوده ، مهارت مدیرهتل است که با برنامه ریزی درست و پیش بینی ها برداشت درست بکند مدیر هتل با تجربه وآکاه اجازه نمی دهد بارزحمت مسئوليت كارمندان تنبل و بي‌كفايت و كند بر دوش كارمندان فعال ،خبره ، دلسوز،خلاق و ساعي تحميل شود.کارکنان نیزباید درک کنندزندگی آنها از این راه تامین میشود باید با تلاش خود مشکلات را از سر راه بر دارند  تا به موفقیت و پیشرفت کار برسند .مدیریت هتل کاربسیار مشگلی است   از یکطرف باید مشتریان را راضی کند و از طرف دیگر رضایت کارکنان راجلب کند تا به بهترین نحو ممکن سعی کنند تا نگذارند مشتریان نا راضی از در هتل بیرون نروند صنعت هتلداری یکی از صنایعی است که معیار اندازه گیری کیفیت را نمی توان تعریف کرد زیرا هرگز 2 هتل مشابه ازهرنظردرحهان نخواهیددید از نظر معماری و دسترسی ها ، از نظر سیاست های مدیریت برای اداره کردن و سرویس دهی ،از نظر تجهیزات،از نظر امکانات  و بودجه از نظر بهداشت از نظر ایمنی ، و… عین هم وجود ندارد  به همین دلیل هرکز نمی توان برای هتل استانداردی  تعریف کرد ،کارکنان و مشتریان هتل ازادی انتخاب داردوهرگز نمی توانید احساس مشتریان را حدس بزنید که چه چیزی او را راضی یا چه چیزی اورا دلگیروناراضی می کند و نمی توانید حدس بزنید در مقابل اتفاقاتی که درزمان کار کارکنان یا اقامت مسافران می افتد چه عکس العملی یا اتفاقی از سوی آنها یا کارکنان خواهدافتاد دراین موارد فرمولی وجود ندارد .مديرهتل بايدآماده درك احساسات وعقايد وخواست كاركنان و مسافرین باشد درك احساس ديگران بسيارمشكل است ولی از هنرهای با ارزشی است  .زندگي خانواگي براي هركارمندی بسيار مهم است سعي كنید در ساعت غير اداري در زندگي خصوصي آنها تاثير نگذارید.هيچ موفقيت پايداري بدون احساس صميميت و يگانگي با مردم به وجود نمي آيد راه رسيدن به موفقيت، تشكيل گروه موفق و همكاري با يكديگر است .با درک سلایق و توقع مشتری یا انتظارات او متوجه خواهید شد برای چه نکاتی هتل شما را انتخاب کرده است .ازنظر قیمت، کیفیت، کمیت، سرعت درسرویس دهی ،رفاه ، بهداشت، امنیت ، ادب ورقتار، صداقت ، امکانات هتل ،زیبایی هتل ، نوآوری ها وحلاقیت ، اعتقاد کدام مشتری را جذب کرده است آنوقت است که می توانید با ابتکار عمل مشتریان را از رقبا به رباید .
كليه مقالا تی که در سایت علمی هتلداری ایران برای ارتقاء دانش صنعت هتلداری به رایگان دراختیارعموم قرارمی دهم ،مطالب و مقالات دست اول است ،هرگز مطلبی از سایت های اینترنتی دیگری برداشت یا تکرار نمی کند،مقالات سایت علمی هتلداری ازکتاب های اصول ویا تکنیک هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی یا مقالاتی است که با دادن مجوزبه نشریات کشور به نام اینجانب به چاپ رسانیده اند ویادرمصاحبه ها عنوان شده ویا نوشته و ترجمه اعضاء مدیریت هتلداری کیان که موردتائیدبوده در سایت قرارمی گیرد.اطمینان میدهم مطالب  سایت علمی هتلداری ایران رادر هرکجای جهان یا سایتهای اینترنتی یا جزوات درسی دیدید یا عنوان شده باشدکه نامی ازمنبع و نویسنده نبرده باشندازافرادمتقلب ،نادان،ناآگاه ،بی مایه و بی فرهنگی هستندکه سرقت ادبی انجام داده اند وازانگل های صنعت هتلداری وکترینگ هستندکه حرفی برای گفتن ندارند برای متخصص یا با ارزش جلوه دادن سایت و برای مطرح کردن خوددست به سرقت ادبی میزنند، كليه حقوق اين سايت متعلق به انستیو مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۳ می باشدهرگونه انتشار نقل قول،کپی برداری،استفاده مجدد این مقاله درسایتهای اینترنتی ،نشریات آموزشگاه هاوغیروتنهابا اجازه کتبی مجاز می باشد بدون دریافت مجوزکتبی از نویسنده پیگرد قانونی دارد
درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

12 comments on “پیشرفت یاموفقیت درصنعت هتلداری وکترینگ

 1. arova گفت:

  خیلی ممنون از مطلبی که گذاشتین. بسیار خوب مسئله را توضیح داده اید

 2. سلام و وقت خوش همیشه مطالب شماراهنمای جوانان بوده سپاس ازعمری تلاشتان نظر و دیدگاه اینجانب اینسن که: بیشتر مدیران و کارفرمایان که در هتلها کارمیکنند دارای مدارکی هستند که از موسسات آزاد و دولتی با گذراندن چند ساعت و یا چند ماه به دست آوردند. این بسیار خوب است که این مدیر در این کلاسها شرکت کرده و آموزشهای لازم را میبیند. اما به این نکته توجه شده که با این مدارک کیفیت کار مدیر بالا میاید یا نه؟ احساس من اینست این مدارک صرفاًجهت قاب گرفتن روی دیوار جهت بالابردن کلاس مدیریتی میباشد نه کارایی او. اکثر مدیران خبره و کاربلدمدیرانی هستند که در مرحله اول تجربه کسب کرده اندو بعد دنبال مدرک گرایی رفته اند.به امثال مدیران موفقی چون آقای ژیان دربندی توجه کنید که با چه پشتوانه تجربی به خدمت رسانی مسافرین و تربیت نیروهای هتلی میپردازد. مثالی که همیشه و همه جا زدم را مینویسم.پدری جهت امرار معاش فرزندش با توجه به سرمایه ای که دارد یک وسیله نقلیه خریداری کرده و میخواهد فرزندش کاروتلاش نموده و امرار معاش کند. پدری دیگربا توجه به همان وضع مالیش که بیشتر است یک مرکز  اقامتی مثل هتل تهیه کرده و در اختیار فرزندش برای امرار معاش قرار میدهد.باورکنید امثال این مثال درجامعه فراوانند. حالا نکته اینجاست اگر پسر مرد اول رانندگی بلد نباشد چه میشود؟ مسلماًنمیتواند با ماشین کار کرده و امرار معاش کند""پس به ناچار به کلاس آموزش رانندگی رفته و با هزینه ای درخورتوجه گواهینامه میگیرد. اما آیا بدون تجربه کاری در رانندگی میتواند یک راننده حتی معمولی شود؟ همین مسئله برای پسر دوم مثال ما هم صدق میکند،،اوحتی اولین آداب و رسوم هتلداری را نمیداند پس او هم کلاس رفته و موفق به اخذ مدارک هتلداری میشود. اما آیا بدون تجربه موفق است؟ پاسخ خیر زیرا رانندگی بد درمثال اول باعث ضرروزیان مالی و جانی در راننده ودیگرانشده و در مثال دوم سرکوبی و سرشکستگی و نابودی صنعت هتلداری در جامعه میشودباور مردم کشور عزیزمان ایران اغلب همینطور است،،مثلاًمیگویند فلان راننده یا رانندگی در شهر فلان و همین موضوع به هتل هم میرسد فلان هتل""رفتار مردم فلان شهرباور کنید به علت همین مسائلی است که چندان توجهی به آن نمیشود.لذا منظورازنوشتن این مطلب نیازمدیران جوان به استخدام افراد با تجربه در هتل است که بتوانند ارتقاءکاری در هتل را برایشان به ارمغان بیاورندزیرا تجربه ثابت نموده وجود افراد با تجربه باعث افزایش مسافرین و کیفیت درست کاردر هتل میشود و سوددهی و راندمان پولی بیشتری برای مدیران دارد. بحث مدیریت بسیارپیچیده و در عین حال تجربی است و به نظرم افرادی که با مدیران متعدد کار کرده اندبا توجه به اینکه هر مدیری اخلاق و روحیه و سبک کاری خویش را دارد بسیاربا تجربه اند. درپایان:به نظرمن مدیر موفق کسی است که با بهره گیری از تجربیات دیگران و استفاده بهینه ازکلاسهای مدیریتی جهت اسکان مسافرین موفق عمل کرده و سود دهی بیشتری به جهت مالی داشته باشدحیدزرکوب.

 3. d.m گفت:

  سلام

  من مطالعه درسیم تو زمینه هتلداری نبوده اما سابقه چند سال کار کردن تو هتل 5ستاره دارم و از نزدیک این رشته رو درک کردم

  خیلی امید دارم که یه روزی بتونم کار مفیدی برای صنعت هتلداری و حتی توریسم کشور انجام بدم ..حقیقتا علاقه شدید موجب گشتن تو سایتای مختلف و جست و جو برای هتل داری .اقتصاد هتل داری و موضوعات مشابه شده ..امیدوارم این علاقه باعث این بشه که محبت کنید وبرام میل بفرستید تا مطمئن شم حامی دارم

  متشکرم

 4. azi گفت:

  من می خوام از این مطلب تو پایان نامم استفاده کنم  لطفامنبع کاملشو که باید ریر پایان نامه  بنویسم را بگین با تشکر فراوان از شما

 5. دربندی گفت:

  منبع سایت هتلداری ایران  اصغر ژیان دربندی

 6. پیمان تقی زاده گفت:

  با سلام این جانب پیمان تقی زاده مدرس دانشگاه در درس فرانت آفیس در رشته هتلداری هستم خواهشمندم کتاب  ها و مقالات جناب آقای دربندی  پیرامون هتلداری،گردشگری و فرانت آفیس را در صورت امکان به ایمیل این جانب بفرستید تا بتوانم با مطلعه این مطالب ودراختیار گذاشتن آن به دانشجویانم گامی هر چند کوچک را در  این راستا بردارم.باتشکر

 7. دربندی گفت:

  کتاب ها و مقالات در مورد هتلداری آقای دربندی که ریشه و پایه امور هتلداری است  یکی دو تا نیست و کتاب ها را می بایست تهیه کنید و اگر منظور رایگان بدست آورید که در سایت علمی هتلداری ایران باندازه کافی و بیش از نیاز شما رایگان در اختیار عموم است 

 8. احمد گفت:

  ممنونم عالی بود

 9. رويا گفت:

  با تشكر فراوان از مطالب در اختيار گذاشته شده كه بسيار هم كمك كننده و مفيد هستند. تنها موضوع آزار دهنده در مقالات چاپ شده روي سايت، غلط هاي املايي زياد آنها هستند كه اميد است رفع و تصحيح شوند چرا كه حرفه اي بودن مطالب را تا حدي زير سوال مي برند متشكرم.

 10. رويا گفت:

  با سپاس فراوان به خاطر به اشتراك گذاري اين اندازه دانش و تجربه.همواره موفق و پيروز باشيد.

 11. الهام گفت:

  متن کامل مقالات رو کجا میتونم بدست بیارم ؟باتشکر

 12. دربندی گفت:

  کتاب های تکنیک هتلداری ۵۰۰ صفحه قطع وزیری  یا دانش هتلداری ۱۶۵۰ صفحه قطع  A4 تنها منبع و مرجع امور هتلداری تالیف  اینجانب  را مطالعه کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *