چرامقالات ازسایت علمی هتلداری ایران برداشته شد

تلفن ها فکس ها ایمیل های فراوانی را دریافت داشته ایم و بعضی  سئوال می کنند که چرا مقالات هتلداری که درتنها سایت مورداعتمادآنها قرار دارد واولین وتنها منبع ومرجع هتلداری کشور بوده برداشته شده است
بدلیل سواستفاده کنندگان سایت های اینترنتی که هرمطلب مقاله وهر نکته ای را که ساعت ها روز ها و هفته ها برای تالیف آن وقت صرف می شدجهت ارتقاء دانش هتلداری واستفاده دانشجویان ومدرسین این صنعت درسایت علمی هتلداری ایران قرارمی دادیم افرادوسایتهای زیادی بدون داشتن تخصص ازسایت هتلداری برمی داشتندودوباره درسایت های که مشخص نیست درچه رابطه ای هستندوچه لزومی داردکه مقاله کاملا تخصصی وکلیدی درچندسایت بی اعتبارویا سایتهای متقلب که هیچ مطلبی ازخود ندارند تمام مطالب را بدون زحمت ازسایتهای دیگران کپی ودوباره و تکراری انتشارمی دانندتصمیم گرفته شدکه تمام مقالات را از سایت هتلداری که به رایگان دراختیارعلاقمندان به صنعت هتلداری درسایت قرار داده بودم بردارم ،مردم بخصوص افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت دارند این سایتهای متقلب راکه از مطالب ومقالات اینجانب  بدون اجازه در سایت های بی ارزش خودکه حرفی برای گفتن ندارند انتشارداده اندکه افتحاری برای خود کسب کنند وهنوز به این حرکت زشت باگستاخی تمام ادامه می دهندخوب می شناسندکه منظورکدام سایتها است وبرای آنها ی که ممکن است این سایتهای متقلب را نشناسندوبخواهندآشنا شوندهرسایتی که حتی یکی ازمقاله های اینجانب یا مطلب راازسایت هتلداری چه با ذکر نام نویسنده ومنبع وچه آنهای که بدون ذکرنام نویسنده ومنبع درسایتی انتشارداده اندازهمان سایتهای متقلبی هستند که حرفی برای گفتن ندارندوبدون اجازه ازاینجانب مقاله راانتشارداده اندوهمین سایتها که تعدادشان زیاداست باعث شده اند که مقاله ها ازسایت علمی هتلداری ایران برداشته شود
يکي ازدلايلي که نویسنده کمتررقبت می کندکه آثارجديدخلق کندوباعث دلسردی می شود این موارد است
اگرسایت تخصصی است که نباید مقالات تخصصی دیگران راازسایتها بردارند و دوباره در سایت بنمایش بگذارند
درتمام کشورهای پیشرفته سایت های اینترنتی مربوط به کارخانه ویا بیمارستان ویاهتل ویا آموزشگاه ودانشگاه یامربوط به یک شرکت ویا فرد است کدام سایتی آموزشگاهی مطالب سایت های دیگران رادرسایت تکرار میکندمگراخباراست که دردوسایت عین هم انتشار داده شده باشداگرسایتی درباره موضوعی حرفی برای گفتن ندا شته باشد لینک سایت مورد نظررادرسایت قرارمی دهدوآنهای که مایل هستندمطلبی را بخوانندازسایت اصلی مطالعه می کنندهرگزسرقت ادبی نمی کنند
هرسایتی باید موضع مشخصی داشته باشد
اگرسایت خبری است که مطالب خبری را باید انتشار دهد نباید مقاله های گوناگون را از سایت های مختلف بر دارند واگر سایت برای سرگرمی و طنزاست که نباید مقالات علمی در سایت قرار گیردواگرسایتی متعلق به یک فردمتخصص است که باید از خود مقاله ومطلب در سایت قرار دهد
باکپی برداری مقالات ومطالب دیگران میخواهند برای خودافتخارکسب کنندویا بجای افرادی  باشند که نیستند وقتی مقالات دیگران را در سایت انتشار می دهند حتی با ذکر نام نویسنده و منبع درواقع متوجه نیستندکه خوداعلام می کنند ما هیچ نمی دانیم تحصص ما فقط کپی برداری است وحاضر نیستم زحمت بخود بدهیم و میخواهیم با زحمت دیگران برای خود شهرت واعتبار کسب کنیم  وهنوزاخلاق علمی ، امانت داری ، صداقت را یاد نگرفته ایم وچنین فرهنگی را نداریم ولی تقلب را یاد گرفته ایم که در صنعت هتلداری جایگاهی ندارد وهرگز موفقیتی بدست نمی اورد ،اغلب افرادی که تماس داشته اند تمام سایتهای که مقالات اینجانب راحتی بدون نام نویسنده و منبع انتشارداده اند کاملا می شناسندوبرای اینکه ازاولین وتنها منبع هتلداری ایران ومقالات اینجانب کپی برداری نکنند پیشنهادی های بسیارجالبی داده اند،لازم نبود این مطلب را در سایت قراردهم ولی  با تماس های فراوان غیرقابل تصور و ابراز محبتی که به اینجانب داشتند صحبت های که داشتندهمه نام سایتها وافراد را اعلام می کردندو از این سایتها ی بی ارزش وافراد بی فرهنگ گله مند بودند وحتی چندین مقاله که از سایتهای متقلب کپی وارسال داشته اندکه دقیقا نوشته اندکه این مطلب مربوط به جنابعالی است که در صفحه شماره  … ازکتاب شما برداشته شده  ودر سایت های که ادعای تخصص واستادی می کنند بنام خودانتشار داده اند. که در فرصتی  از پارگراف های که بنام خود انتشار داده اندکه ازتالیف های اینجانب برداشته شده را با ذکر صفحه در سایت قرار خواهم داداین افرادکه این مطالب را بنام خود انتشار می دهند زمانیکه تالیفهای اینجانب انتشار داده شده یک نوزاد بیش نبوده اند
شخصی که به برای تولیدعلم خلاقیت،امانت داری،صداقت ، معرفت وفرهنگ می کوشدووقت صرف میکند خدمت به جامعه است ولی افرادناآگاه تنبل فاقدشعورباعث ترویج تقلب ،بدآموزی بدبختی وخیانت به یک جامعه هستندواین افراداگرکمی بخودزحمت بدهندبجای کپی برداری یا تکرارمقالات دیگران  که بدنامی بدنبال های بدست خواهند آورد،درخاتمه برداشتن مقالات از سایت شاید درسی باشد برای افراد ،سایتها وآنها که هر مقاله ای را بدون اجازه ازسایتهای دیگردوباره انتشارمی دهند وازخودهیچ حرفی برای گفتن ندارندبداننداگرهمه سایتها ازسایتهای دیگرمقالات ومطالب گوناگون را دوباره انتشاردهند تمام سایت های اینترتی مثل هم خواهندشدهرگز مطلب جدیدومقاله جدیدخلق نخواهد شدوتمام سایتها مثل سایتهای که مقاله ها ومطالب را ازسایتهای دیگران تکرارکرده اند بی ارزش و بی اعتبار خواهندشد،این افراداگر وقت خود را صرف کار خلاف نکنند بهتر موفق خواهند شدهیچ فردی از راه خلاف بجای نرسیده است به امید روزی که این افراد دست ازاین کارزشت که مورد پسندافراد با فرهنگ نیست دست بردارند ،دراینجا لازم است ازتمام آنهای که به وسیله تلفن فکس ایمیل با اینجانب تماس گرفته اندوهمه ازاین سایت ها وافرادناآگاه که باعث برداشتن مقالات علمی کلیدی امور هتلداری  ازسایت شده ام گله مندبودند بسیاری ازافرادبه این سایتها تلفن ،ایمیل و یا پیام داده اند که دست ازاین جرکات زشت بردارندوبا تشکر فراون ازافرادی که بدلیل نبود هپچ منبع هتلداری ابرازتمایل کرده بودندبرای چاپ تنها کتاب مدیریت هتلداری یا کلیه مقالات سایت وتالیفات اینجانب جاضربه سرمایه گذاری هستند که پس ا زبررسی کلیه پشنهادها به اطلاع آنها خواهد رسید

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

2 comments on “چرامقالات ازسایت علمی هتلداری ایران برداشته شد

  1. امید گفت:

    درطی این چند سال همیشه بهترین اطلاعات و دست اول ترین مقالات درسایت هتلداری بوده است بااینکه مقالات واقعا ارزشمندی که تالیف جنابعای در کلیه زمینه های هتلداری بود راازسایت برداشته اید هر کدام کوهی ازاطلاعات هتلداری بود بازهم بهترین وتنها ترین سایت تخصصی کشورهستید اگراین نا آگاهان و تنگ نظران بگذارند!! از زحماتی که می کشید سپاسگزاریم

  2. مهدی گفت:

    استاد بزرگوارجناب آقای دربندی این جانب ازسایت شما بازدید نمودم بسیاروزین وجالب است وخدمت بزرگی درراستای بهینه سازی خدمات هتلداری ایران می باشد.امیداست دانشجویان و دانشپژوهان با استفاده ازامکانات وسیع این سایت درارتقاء علوم هتلداری ایران بکوشندوازاین طریق به میهن ما خدمت نمایند.ازاینکه عده ای ازمطالب شما سوء استفاده نموده وبدون نام بردن از مولف مطالب رااستفاده کرده اند بایدبگویم همیشه این افراد درجامعه متاسفانه ومتاسفانه وجوددارند.ولی حقیقت این است که هیچگاه خورشید برای همیشه پشت ابرنمی ماندوآن جفا کاران درواقع جفا را برنفس خود روا می دارندو….کارمولف مانند نورافشانی خورشیداست که بر همه میتابداین افرادهستند که چگونه ازاین فرصت استفاده کنندونه سوء استفاده بهرحال ارزوسلامت وسعادت شما را دارم و به عنوان یک ایرانی ازجنابعالی قدردانی می نمایم .موفق وپیروزباشید.با تقدیم احترام  مهدی … مدیربازنشسته سازمان …(زمینه بودجه وبرنامه ریزی وامورمالی ) ومدرس رشته حسابداری دردانشگاه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *