چه نکاتی باید برای مدیران هتل با اهمیت ومهم باشد

خلاصه نکاتی که باید برای مدیران  با ارزش و مهم باشد 

 •  تعهد
 • وفاداری به هتل
 •  صداقت در رفتار و کردار
 •  احترام به کارکنان وجامعه و قوانین کشور
 •  مسئوليت پذیری
 •  ابتکار وخلاقیت
 •  سرویس و خدمات  
 •  کیفیت و بهداشت 
 • امنیت و آرامش
 • مورد اعتماد بودن 
 • متواضع بودن 
 • صلا حیت مدیریت
 • پاک نظری
 • هدف داشتن
 • استفاده اززمان
 • کنترل کردن
 • نحوه و سیاست های  مدیریت هتل
 • دردسترس بودن

مدیران با تجربه خوب میدانند با تقلیدازدیگران هرگز تحولی یا پیشرفتی حاصل نمی شود عشق به خدمت  خلاقیت ونوآوری باعث  تحول و پیشرفت وموفقیت هتل میشود وخوب و بد بودن مدیریت  هر هتلی بر اساس پیشرفت کل بخشهای هتل و کارکنان  سنجیده می‌شود. مدیر موفق و باتجربه به دنبال خلق کارنو و تازه هستند و با گذاشتن وقت و باحضور وکنترل بخشهای هتل و تماس با کارکنان از درست کار کردن بخشها آگاهی پیدا می کند ،مدیران کم تجربه نا آگاه و بدون مایه احساس می کنندکه اصلا مسئله ای نداردو همه کارها بدرستی انجام می شود وموفقیت را در این می بیندکه خود مدیر یت میکنند نشان از موفقیت است ،بهتراست این مدیران برای پیشرفت کارشان وحفظ سرمایه وبه موفقیت رسیدن وارتقا دانش خدماتی وسرویس دهی در سطح عالی ومبهوت کردن وراضی نگهداشتن مسافرین ازخدماتی که هتل ارائه میدهد بجای پست سازمانی مدیرفروش که درچارت سازمانی هیچ هتلی وجود ندارد ،ازمشاورین ورزیده با تجربه که سالهادرهتل های موفق مختلف کارکرده انداستفاده کنند و تجربیات آنها را بکارببنند و سود سرشاری از این بابت بدست خواهند آورند ، اغلب مدیران بی تجربه فکر میکنند چون مدیرهتل هستند همه چی را می دانند مادرزادی مدیر بوده اندوافراد با تجربه را برای مشاوره ضعف خود می دانندوقبول ندارند اگراین مدیران کم تجربه مدتی درکناریک مشاور ورزیده فعالیت کنندبه راحتی متوجه میشوند که به چه نکاتی مشاور توجه می کند و کارهای نواوچه تاثیری برای رفاه و راضی نگهداشتن مسافرین و یاکم کردن هزینه ها داشته است اطمینان میدهم بسیاری از مدیران باتجربه ای که سالهادرهتل کارمیکنندهنوز بابسیاری ازنکات آشنا نیستند وسود های سرشاری راازدست میدهند همانطوریکه هنوزدرهیچ هتلی دیده نشده که می توانند ازبخش روابط عمومی هتل درآمدهای دراز مدت وکوتاه مدت کسب کنند ونمی دانند میتوانند ازدرودیوار هتل درآمد داشت باشند(تکرارمی کنم ازدرو دیوار) واگربه اسناد امورمالی هتل ها نیم نگاهی داشته باشید بخش روابط عمومی هتل ها هزینه داشته ولی درآمدی نداشته است درحالیکه یکی از بخش های کاملا درآمدزادرهتل بخش روا بط عمومی هتل است

یکی ازمعیار های انتحاب مدیریت هتل یا مشاور مدیریت هتل لیاقت وسابقه کارمفید آنها است که باید از مستندات و عمل کرد آنها وسابقه کاری وگزارشات مدیرتی مورد نیاز آنها وایده ها وکارهای نویی که انجام داده اندیا خواهندداد برای کارهتل دعوت بعمل آورند هرفردی را بدون تجربه کاری بعنوان مدیرهتل یا مشاور مدیریت برای حفظ این سرمایه عظیم نباید پذیرفت،مدیران ومشاورین با تجربه و آگاه  فرصت‌هایی را که  می‌بینند پیدا می‌كنند و به سرعت استفاده می کنندودنبال پیدا کردن ورفع مشکلات کم کردن هزینه ها سرعت در سرویس دهی راضی نگهداشتن مسافرین درکلیه بخشهای هتل که به روی راه‌حل‌ها تمركز و برنامه ریزی  می‌كنند كه مدیران بی تجربه  آنها را نمی ‌بینند. و نمی شناسندکه از آنها استفاده کنند،مدیران ورزیده مایل هستند همیشه خلاقیت و نوآوری آنها حیرت‌انگیزباشند نوآوری می‌كنند. و هرگز تقلید نمی کنند زیرا هوشیارانه برنامه ریزی می‌كنند تا بهترین واولین باشند،ودر انتظار رسیدن زمان برای انجام برنامه ریزی را نمی مانند،برای رفع مشكلات و چالش‌هایی كه برای  هتل بطورروزانه پیش می‌آیدو با آن  روبه‌رو و درگیر می شوند خیلی سریع و تاثیرگذار تصمیم میگیرند و در رفع آنها فورا اقدام می کنند،و از آنها برای پیشرفت کار بهره می‌برند.منتظرسرنوشت وشانس قسمت نمی‌مانند این مدیران ،برای کلیه بخشهای هتل و زندگی‌شان برنامه دارند و تمام اتفاقاتی که ممکن است بیفتذ از قبل پیش بینی می کنند،مدیران بی تجربه و بی هدف تابع  اتفاقات و حوادث و پيشامدها هستند وازموفقیت ها درکار ها و مشکلات  بی خبرندمدیری که  هدف روشن و مشخصی برای امور هتل ندارد ،چکونه می تواند این سرمایه عظیم را بدرستی هدایت کند و سطح خدمات و سرویس دهی را به کیفیت مطلوب برساند ،مدیرانی که با اهداف مدیریت می کنند به هر موفقیت یا هدفی که میرسند بدنبال اهداف جدید هستند و هرگز به رسیدن اهداف قانع نیستند ،مدیران آگاه وموفق با گزارشاتی مفیدوضروری لازم ومستند  که از قبل پیش بینی شده است که شامل کلیه بخشها ی هتل میشود و به دست او میرسد خوب می داندچه گزارشهای ضروری وواقعی بایدروزانه بدست اوبرسد که متوجه نقاط ضعف و قوت  فعالیت بخشهای هتل بشود و.یا مطالعه و مقایسه گزارشات كنترل های لازم را در تمام  بخشها داشته باشد ،ودر جریان کامل امور قرار گیرد تا بتواند پیشنهاد وراه حل های مناسبی ارائه دهند.

نکته مهم:ازناآگاه ترین ونااشنا ترین مدیران هتل ،مدیران هتل های هستندکه دربخشها حضورندارند ونمی توانندبرای بهبودکارها وبالابردن خدمات وسرویس دهی درکلیه بخشهای هتل خلاقیت ونوآوری ازخودداشته باشندهرگز نمی توانند مدیر موفقی باشند واین مدیران ازهمان دسته مدیرانی هستند که درجریان کارامورهتل نیستند ونمی دانند دربخشها چه می گذرد وازدید میهمانان وکارکنان پنهان هستند وبایدبرای هرکاری ازآنها وقت گرفت یا همیشه درساعات کاری وغیرکاری درجلسه هستند ووقت ملاقات نمی دهند و باید برای هرکاری به منشی مدیرهتل مراجعه کرد که چنین برنامه ریزی ها ی ازسوی مدیریت هتل که ارزش ومقام میهمان را درک نمی کنند بی ادبی وتوهین به مخاطبین است و بزرگنرین  صدمه را به این سرمایه عظیم وصنعت هتلداری میزنند که نشان ازبی لیاقتی  مدیران هتل است که اشنایی اندکی به  امور هتلداری ندارند که هنوزنمی دانند ادب واحترام کذاشتن به شخصیت افراد،رفتارو کردارو ارزش قایل شدن ومتواضع  بودن  مدیروکارکنان یکی ازوظا یف مهم مدیریت هتل است بی احترامی و بی توجهی بی ادبی هرگزدراین صنعت جایگاهی ندارد. مطلب در ارتباط http://hoteldari.net/blog/?p=2357

مقالاتی که در سایت علمی هتلداری ایران برای ارتقاء دانش صنعت هتلداری به رایگان دراختیارعموم قرارمی دهم ،مطالب و مقالات دست اول است ،هرگز مطلبی ازسایت های اینترنتی دیگری برداشت یا تکرار نمی کند،مقالات سایت علمی هتلداری ازکتاب های اصول ویا تکنیک هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی یا مقالاتی است که با دادن مجوزبه نشریات کشور به نام اینجانب به چاپ رسانیده اند ویا درمصاحبه هاعنوان شده.اطمینان میدهم مطالب سایت علمی هتلداری ایران رادرهرکجای جهان یا سایتهای اینترنتی یاجزوات درسی دیدیدیاعنوان شده باشدکه نامی ازمنبع ونویسنده نبرده باشندازافرادبی اطلاع ازامورهتلداری ومتقلب ،نادان،ناآگاه ،بی مایه وبی فرهنگی هستندکه سرقت ادبی انجام داده اند وازانگل های صنعت هتلداری وکترینگ هستندکه حرفی برای گفتن ندارند برای متخصص یا با ارزش جلوه دادن سایت و برای مطرح کردن خوددست به سرقت ادبی میزنند، كليه حقوق اين سايت متعلق به انستیو مدیریت هتلداری کیان شماره   ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۳ می باشدهرگونه انتشارنقل قول،کپی برداری، استفاده مجدد این مقاله درسایتهای اینترنتی ،نشریات آموزشگاه هاوغیروتنهابا اجازه کتبی مجاز می باشد بدون دریافت مجوزکتبی از نویسنده پیگرد قانونی دارد  

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

2 comments on “چه نکاتی باید برای مدیران هتل با اهمیت ومهم باشد

 1. nasernaderi گفت:

  با درود به استاد گرامی جناب آقای دربندی ضمن تائید مطالب فوق به استحضار می رساند متاسفانه درکشورما اکثرهتل های مطرح دراختیارسازمان های دولتی ویا ارگانها ونهادهای حکومتی است وبخش اعظم دیگری نیزدراختیارمالکان شخصی است ومدیریت درهردوگروه مشکلات خاص خودش را به همراه دارد لطفاً دراین خصوص راه کارهایی در سایت پرمحتوای تان قراردهیدتا مدیران این گونه مجموعه هااستفاده نمایندارادتمند شما نادری

 2. فلورا راد گفت:

  آفرین ، آفرین بر ژیان دربندی این مرد خسته و نامدار در عرصه هتل و هتل داری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *