چگونه يک مديرهتل کم تجربه موفق مي شود

اصغر ژيان دربندي کارشناس و متخصص هتلداري
سيستم گردش کار هتل و نظارت باعث موفقيت است
درزمانهاي نه چندان دورهتل را با روش هاي سنتى مديريت واداره مي کردندواغلب پست هاي کليدي نزدافراد خانواده صاحب هتل بود،اکنون با وجودتکنولوژي مديريت سنتي امکان پذيرنيست وسیستم ها و سبک اداره کردن ، خدمات در سرویس دهی دگرکون شده است چنانچه مديرياسرمايه گذارهتلي بخواهدهتل را بطورسنتي اداره کندهرگزنمي تواند موفق باشدسبك مديريت وسياست ها وکنترل هاي مديريت کاملا با کذشته متفاوت است ، دردنياى امروزبا تغييرات مداوم وآگاهى ازآمار وارقام واقعي ومقايسه با آمارگذشته نوع سرويس دهي و خدمات رقبا و خلاقيت ها و تکنولوژي مديريت ها را بهبود بخشيده است
دردنياي رقابتي امروز مدير هتلي که از مطالبات مشتريان و خدمات، سرويس دهي، سلايق گوناگون، تکنولوژي و مسائل روز و سيستم هاي گوناگون بي اطلاع يا ناآگاه باشد و يا انتخاب درستي نکندچگونه مي تواند موفق شود.انتخاب صحيح تکنولوژي است که به مديران کم تجربه کمک مي کندکه هتلي را بتوانندبنحومطلوب نظارت، کنترل واداره کنند تکنولوژي ابزارشگفت انگيزي  است كه به مديريت كمك مي كندتا دركارموثرتر باشد و هتل را به نحوه مطلوب و راحت تر اداره كند انتخاب صحيح تکنولوژي در واقع انتخاب سيستم وگردش کار هتل و يك عامل نجات دهنده است .امروزه مشتريان هتل ها بمجرد ورود به هتل تشخيص مي دهندکه خدمات هتل درچه حد وحدودي است سياست هاي مديريت نشان از نظم و ترتيب هتل خواهد بود و اين وقتي بوجود خواهد آمدکه سيستم وگردش کار صحيح در هتل پياده و بکار گرفته شود وکارکنان را ملزم به رعايت سيستم وگردش کار هتل کند .بسياري ازمديران هتل که تجربه اندکي درامور هتلداري داشته اند تکنولوژي بکار گرفته شده و سيستم وگردش کارصحيح آنها را نجات وبه موفقيت رسانيداست وهمينطور بي اطلاعي ازتکنولوژي ونبودسيتسم گردش کار صحيح باعث عدم موفقيت بسياري از مديران باتجربه شده است که با صرف وقت زيادونيرو انساني بيشتر نتوانسته اند به اعداد وارقام واقعي وگزارشات لازم و ضروري مديريتي براي نظارت وکنترل دقيق روي بخشها ونظم انضباط هتل دست پيدا کنند.انتخاب درست تکنولوژي وسيستم وگردش کار در هتل باعث به جريان انداختن امور هتل با کمترين هزينه و پرسنل و بهترين کيفيت و نظم دادن به بخشها و به حرکت درآوردن امور مالي با اعداد وارقام واقعي و جلوگيري از اشتباهات انساني وآگاه کردن مديريت هتل از عملکرد کارکنان و نظارت و کنترل کردن امور هتل بدون حضور فيزيکي خواهد شد.مديران بي تجربه و يا کم تجربه ناآشنا به صنعت هتلداري بايدبدانند در صورتيکه سيستم گردش کار کليه بخشهاي  هتل را به يک فرد متخصص و کارشناس با تجربه بسپارند و او پس از بررسي امکانات و نيارهاي هتل انجام دهد بايد اطمينان داشته باشند هتل با کيفيت مطلوبي اداره خواهد شد که گوئي يک مدير با تجربه اين هتل را اداره مي کند زيرا تمام اتفاقات که ممکن است پيش آيد را پيش بيني ودر سيستم لحاظ مي کند.طبيعي است اين چنين سيستمي که توسط يک فردآگاه با تجربه درهتل پياده شود مديرکم تجربه يا ناآگاه را بسرعت درکوتاه مدت آگاه وآموزش مي دهدودانش مديران دانا وبا تجربه را به سرعت ارتقاء مي دهد و باعث خواهد شد از هزينه هاي اضافي جلوگيري، وبا کيفيت مطلوب و بلاترهتل اداره شود بخصوص اگرگزارشات لازم مديريتي جهت کنترل هاي لازم توسط برنامه ريز سيستم وگردش کار به آنها در ضمن کار آموزش داده شودکه چه نکات و چکونه بايد سيستم را کنترل کرد اگر سيستم گردش کار درست انجام شده باشد از اعمال سليقه سرمايه گذار يا افراد بي تجربه جلوگيري مي شود، مدير و کارکنان را وادار مي کندکه سيستم را رعايت کنند .با وجود تکنولوژي و سيستم گردش کار صحيح، نظارت ها وکنترل ها ازسيستم درصورت تغيير مديرهتل يا نبود مدير براي مدتي سياست ها تغييري نخواهدکرد تمام مديران با تجربه وآگاه تائيد مي کنندکه در هتل مي بايست اصول و پايه مديريت علمي را سيستم هدايت کند نه سليقه هاي افرادهمانطوريکه درهتل هاي زنجيره اي مشهوروبنام سيستم وکنترل هايکي است وبه مديران اجازه عوض کردن سيستم را نمي دهندومديران آموزش هاي لازم را براي کنترل هاي ضروري  مي بينند و به راحتي مي توانندکليه بخشهاي هتل را ازگزارشات لازم وضروري و مستندکنترل نمايندزيرا سيستم به گونه اي طراحي شده که هرمديرازآنچه در قلمرو او مي گذرد، باخبر مي شود
اين نکته را نبايد فراموش کرد اگر بهترين وموفق ترين سيستم وگردش کارهتل پس از بررسي نيازها انتخاب شده باشد زمان بيشتري براي کنترل ونظارت لازم است تا نظم وانضياط برقرار باشد ولي چنانچه نظارت وکنترلي روي سيستم نباشد سياست هاي مديريت هتل و سيستم بي اثرخواهد بود.کارکنان هتل وقتي بدانند نظارت وکنترل مستمروجود دارد دقت بيشتري مي کنندکه کارشان را به نحو مطلوب انجام دهند يك نظام نظارت و کنترل فراگير در هتل بايد اثر بخش شود.مديران با تجربه، دانا و مسئول که براي کنترل هاي ضروري ونظارت وقت بيشتري صرف کنندموفق ترند، مديران با تجربه، موفق و آگاه بخوبي مي دانند نظارت وکنترل مستمر بايد از کدام گزارشات مديريت صورت گيرد وازآن پيروي کنند کنترل و نظارت به اين معني نيست که مدير هتل براي مطلع بودن از تمام جزئيات مسئوليتي به کارمندان يا پست هاي کليدي نسپرد يا مداخله به کارهاي بي اهميتي کند و لزومي نيست که تمام کارهاي کنترلي را مدير انجام دهد مي تواند مسئول مورد اعتمادي را برا ي کنترل سيستم بگمارد، گزارشات مستند و خلاف ها را جهت تصميم گيري به او اطلاع دهد.نظارت ها وکنترل ها هرکز نبايد مانع اجراي کارشود بلکه بايد اشتباهات صورت گرفته و يا از سوي کارکنان رعايت نشده و يا خلافي مرتکب  شده اند به آنها توضيح داده شود،واينکه چه زيان هاي ممکن است به هتل واردشود مطلع شوند.تکنولوژي وسيستم گردش کار درست که درهتل انتخاب واستفاده مي شودبايد نحوه استفاده ازآن وازتمام قابليت هاي آن کليه کار بران آگاه باشند که بتوانند بنحو مطلوب استفاده کنند.هرچه اطلاعات مدير هتل به گزارشات سيستم گردش کار بيشترباشدهتل به شکل بهتر و مطلوبتري اداره مي شود زيرا مي تواند جهت ارتقاء دانش و توانايي کارکنان آنها را راهنمائي وآموزش دهد سيستم کمک مي کند براي اينكه يادگيري واداره هتل بهينه شود.سيستم گردش کار صحيح با شواهدکافي از منابع موثق که استخراج شده است به مديرهتل امکان تصميم گيري منطقي مي دهد، که وارد عمل شود.و از ناراضي بودن کارکنان و اختلاف بين آنها جلوگيري مي کند وباعث بهترانجام دادن کارازسوي کارمند خواهد شد زيرا منابع موثق و مستند مي باشد.سرمايه گذاران ،مديراني که تجربه کافي و مهارت هاي لازم براي گرداندن هتل را ندارد اگر براي انتخاب درست سيستم گردش کارازمتخصصين آگاه و ورزيده کمک نگيرند، باعث عدم موفقيت وبه دردسر افتادن مدير هتل و صرف وقت زياد وبي تاثيربراي رفع اختلاف ها خواهد شد که حاکي ازضعف مديريت است، انتخاب درست است که به موفقيت و سوددهي مطلوب مي رسند.مديران بايدآنقدرآگاه بااطلاع باشدکه بتواند از ميان صدها سيستم گردش کاربهترين را انتخاب کند درانتخاب درست سيستم و گردش کار آشفتگى در مديريت بوجود نخواهد آمد کافي است مديريت درک کندکه چگونه بايد نظارت مستمروکنترل کندوبه چه اعداد و ارقام يا گزارشي توجه بيشتري کند وکدام گزارشات را بايد با اعداد و ارقام کدام گزارش ها وآمارها مقايسه کند سيستم وگردش کار صحيح فکر و انديشه مدير را تغيير مي دهد وسيستم است که به مدير مي آموزد وکمک مي کند که به کدام بخشها و قسمتها نظارت و توجه بيشتر داشته باشد.ازسوي ديگرچنانچه مديرهتلي بدون اعدادوارقام و سيستم وگردش کارصحيح و نبود گزارشات لازم مديريتي عنوان کند يك سال موفق وسال ديگرناموفق است قضاوتى عاميانه است قطعا هتل بطورسنتي اداره مي شود.چرا كه که فرضا مخارجي که براي نگهداري ساختمان ويا بازسازي که لازم بوده براي ادامه حيات و توسعه و رقابت پرداخت مي شده نشده است و يا اضافه کاري ها با درصد اشفالي هتل و بسياري ازهزينه ها که در اولويت بوده را محاسبه نمي کنند
اينجانب طي سالها کاروراه اندازي وسیستم کداری تعداد زيادي هتل ويا مشاوره بارها شاهد بوده ام به دلايلي براي هتلي بزرگي مديران که نه تجربه اي ونه توانايي يا اطلاعات کافي داشته اند براي اداره هتل انتخاب کرده انداين مديران کم تجربه را سيستم گردش کارصحيح نجات داده و درمدت بسيارکوتاهي به شهرت وموفقيت رسانيده که تصورنمي کردند، انتخاب تکنولوژي وسيستم گردش کارصحيح توسط يک کارشناس و مشاورورزيده امورهتلداري بوده، که به آنها کمک کرده است تا به سرعت به شهر ت وموفقيت برسند. واگرسيستم درستي انتخاب نمي شد باعث ضررزيان هنگفت وبهم ريختن اموروبدنام کردن هتل مي شده اند
این مقاله از سایت علمی هتلداری ایران که با مجوز کتبی اینجانب  درنشریات تخصصی کشوربچاپ رسیده  را جزوات آموزشی و سایت های اینترنتی بدون رضایت صاحب اثرانتشارداده اند سایتهای که فقط نام نویسنده و یا منبع را زیر مقاله نوشته باشند کافی نیست می بایست بالای هرمقاله ای که از سایت علمی هتلداری ایران برداشته شده است به وضوح بالای مقاله نام نویسنده ودرزیر مقاله لینک سایت علمی هتلداری را قراردهندافراد وسایتهای اینترنتی که این نکات را رعایت نکرده باشند افراد بدون  تخصص ونا آگاهی هستندکه دست به انتشار مقالات سایت علمی هتلداری ایران تنها منبع هتلداری درایران میزنند نشان ازبی اعتباری ،تنگ نظری ، بی فرهنگی وصادق نبودن افرادوسایت های اینترنتی وازدشمنان صنعت هتلداری ایران وترویج دهندگان سرقت ادبی هستنداین مقاله را درهرجزوه آموزشی یا سایت اینترنتی که مشاهده کردید ازسایت ها وآموزشگاه های بی اعتباروبی ارزش وغیرقابل اعتمادی است که حرفی برای گفتن ندارد مقاات دیگران را دوباره انتشار می دهد
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد هرگونه انتشار نقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد در سایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “چگونه يک مديرهتل کم تجربه موفق مي شود

  1. حمید گفت:

    با عرض سلام و خسته نباشید من از اینکه به وب سایت شما آشنا شدم بسیارخرسندم و بنا به علاقه ای که به هتلداری دارم مایل هستم راحع به هتل وهتلداری بیشتر بدانم در وب شما مطالب ارزنده  ومفیدی را مطالعه کردم ازاین بایت سپاسگزارم البته باید درفرصت های مناسب مطالب بیشتری را بخوانم درنهایت با آرزوی سر بلندی شاد باش برای شما و همچنین عید نوروز را به شما تبریک عرض میکنم خوشحال میشوم که مطلب راجع به کانسیرج را به ایمیل من کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *