کاست کنترل را درست اجرا کنید.

اصفرژیـــان دربنــــدی  کارشناس و متخصص هتلداری
یکی ازواحدهای درسی مدیریت هتلداری کاست کنترل COST CONTROL است (قیمت تمام شده )با وجود تکنولوژی و کامپیوتر که تمام هتل ها در اختیار دارند و نرم افزار های هتلداری گوناگون که هتل ها با قیمت های  هنگفتی خریداری کرده اند و نصب کرده اند،تاکنون درهیچ هتلی در ایران مشاهد نشده است که کاست را با اعداد و ارقام واقعی بدست آورد ندوبا اطمینان می گویم هیچ  کدام ازهتل ها هیچ بخشی ازهتل گزارشی از نقطه سر به سر (تساوی ) را ندارندونمی توانند یک گزارش ازکاست هتل را ارائه دهند؟وهنوزدرهیچ یک ازآموزشگاهای هتلداری نتوانسته انداین درس مهم ولازم را تدریس نمایدزیرا مدرسی که بتواند کاست کنترل هتل را آموزش دهد نداشته اند یکی از دلایل همین بس که هنوز جزوه ای و ترجمه ای و یا نرم افزاری که برنامه کاست کنترل در آن لحاظ شده باشد نداریم،جای تاسف است که برای کاست رسیپی میگیرند رسیپی دستور غذا است برای پخت غدا بکارمیگیرند نه برای قیمت تمام شده در هتل کاست هر روز با روز دیگر فرق میکند وقتی مدرسین این واحد درسی هنوزنمی دانندکه چگونه کاست کنترل هتل رامحاسبه میکنندچگونه می توانندآموزش دهند؟هیج کدام ازهتل ها ، آموزشگاه ها،مدرسین هتلداری،نرم افزارهتلداری،مدیران هتل هنوزنمی دانندچگونه کاست هتل رامحاسبه میکنند

(اطلاعات کامل درکتاب تکنیک هتلداری تالیف اینجانب تاریخ انتشار1369را مطالعه کنید)چراآنچه را که نمی دانندویا به اشتباه محاسبه میکنند سعی نمی کنندطرزمحاسبه درست رایادبگیرند!!یکی ازواحدهای درسی آموزشگاه هاکه  تبلیغات میکنند اینست که رشته کاست کنترل راتدریس می کنند.چگونه تدریس می کنندازکدام منبع و یا جزوه واگر واقعا تدریس می شود چرا منبع وجزوه رادراختیار دانش پژوهان قرارنمی دهند این واحد درسی که از پیچیدگی خاصی بر خوردار است به همین سادگی تدریس میشود ؟و چگونه  می توانندقبل ازاینکه حسابداری ،انبارو…رابدانند کاست را تدریس کنند !.آنهم در این مدت های کوتاه .بدلیل اینکه بسیاری ازدانشجویان هتلداری مایل بوده اندطرزمحاسبه رابدانندوآنچه برایشان عنوان کرده ام متوجه شده اند فاصله ها بسیارزیاد است باآنچه قبلا آموخته بوده اندوهرگز شباهتی به آموخته هایشان  نداشته است طی یک بررسی وتحقیق کامل که درموردکاست کنترل انجام شددر هتل ها وآموزشگاه ها کاملا اشتباه محاسبه و،تدریس میکنندوتمام نرم افزارها هتلداری موجود نیزهنوزنمی توانند یک گزارش ضروری و لازم در این رابطه ارائه دهند،درزیربطورمختصر دلایل واشاره ای به کاست کنترل COST CONTROL برای اشخاصی که درصنعت هتلداری فعالیت میکنندمثال آورده شده که باعث گمراه کردن علاقمندان به این رشته نشوند بطور خیلی خلاصه مطرح می نمایم تا برای آنها روشن شودکه آنچه دربالا آورده شده یک حقیقت است وجای تاسف ؟با وجودتکنولوژی پیشرفته که در دسترس همه قرار داردهنوزکاست کنترل درهتل ها،آموزشگاه ها ، نرم افزار کامپیوتر هتلداری نتوانسته اند کاست کنترل داشته باشند وگزارش های که از سیستم استخراج می کنند اعداد وارقام واقعی باشد یکی ازدلایل آن درهیچ یک ازهتل های ایران ازپرستاره ترین تا بی ستاره ترین آنها محاسبه کاست کنترل چه دستی چه کامپیوتری ندارندهیچ کدام ازآنها طرزمحاسبه کاست کنترل COST CONTROL را نمی داند برای اطمینان بیشتر که سیستم کاست کنترل ندارند و نمی دانند کافیست یک هتل برای نمونه یک گزارش از نقطه سربه سر از هر بخشی که این گزارش را دارند را در یک روزخاص ارائه دهند واین نوع گزارش ها مربوط به هر بخش که باشد هر روز متفاوت است با روز دیگرومهم نیست این گزارش مربوط به چه زمانی است  دستی تهیه شده یا کامپیوتری همینطور آموزشگاه های که کاست کنترل را تدریس می کنند یک  نمونه ارائه دهند کافی است .اعدادوارقامی که درهتل ورستوران ها بدست می آورندبسیاری ازهزینه ها را دربر نگرفته است مثلا برگشت بوفه  یا HCرا چگونه محاسبه می کنند؟یا اگرهتلی می گویدیک روز ۶۰۰ پرس چلوکباب بفروش رسانیده نقطه سربه سر این تعدادچلوکباب فروش رفته چند عدد بوده است یعنی چه تعداد برابر با هزینه ها بوده و چه تعداد سودباید بدانند مثلا از۶۰۰ پرس ۵۰۰ پرس آن با هزینه برابربوده درنتیبجه ۱۰۰ پرس ازفروش سود داشته اند،همه می دانیم گوشت یکی از خرید های عمده هتل یا رستوران است  وهردفعه که گوشت خریداری میشوداندازه هم چربی ، استخوان ندارد ممکن است یکبار چربی بیشتر یا استخوان بیشتر و یکبارهردو کمتریا بیشتر باشد درواقع هر بار که گوشت خریداری میشود ضایعات متفاوت خواهد بود ،اگر ۵۰۰ کیلو گوشت وارد شود ممکن است ۱۵۰ کیلو چربی و استخوان  ضایعات داشته باشد که هتل بابت ۱۵۰ کیلو استخوان همان مبلغ گوشت را پرداخت کرده و بایداستخوانها را دور بریزیم و مبلغ ۱۵۰ کیلوضایعات را به مبلغ خریداری شده گوشت مفید اضافه کنیم وهفته بعد یا روز بعد اگر مجدا ۵۰۰ کیلو گوشت خریداری کنیم ممکن است ضایعات (استخوان وچربی)بیشتریا کمترباشد درنتیجه هر دفعه که گوشت خریداری کنیم ضایعات با دفعه قبل فرق میکند درنتیچه قیمت گوشت فرق میکند( بالا تر یا پائین تر)به همین دلیل قیمت هرروزگوشت کباب که برای چلوکباب به بمصرف میرسد با روزقبل یا هفته قبل تفاوت میکند پس به این نتیجه میرسیم که نقطه سر به سرهرروزبا روزقبل می تواندتفاوت داشته باشد.این محاسبات درموردنقطه سربه سرفروش اتاق نیزمتفاوت خواهد بودیا مثال دیگر فقط یک روز۳۰ کیلو شکر به زمین بریزد ،روز دیگر۵ شیشه آبلیمو، روغن یا سس بشکند و که غیرقابل استفاده است ودیگرچنین اتفاق نیافتد و روزدیگر 2 شانه تخم مرغ بشکند یا بگونه دیگری ازاین نوع اتفاقات بیافتد درنتیجه هزینه های که برای یک پرس غذا محاسبه کرده اندآن روز با روز دیگرفرق میکند ، چگونه محاسبه می کنند ؟درواقع هزینه های یک رستوران هرروزبا روزدیگرمی تواند متفاوت باشدونقطه سربه سرنیز تغییرخواهدکرد این اطلاعات وآمارها است که به اعدادواقعی دست پیدا می کنندوبه مدیریت کمک می کند که براساس اعدادوارقام تصمیم گیری و مدیریت کند نه اینکه بطورسنتی مدیریت کنند و به گزارش واعداد وارقام غیر واقعی دل خوش باشند ،این سئوال پیش می آیدآموزشگاهای هتلداری ویا مدرسین این درس را چگونه میدهند مدرسینی که خودطرزمحاسبه نقطه سربه سررا نمی دانند COST CONTROL آموزش می دهند بجزگمراه کردن و صرف وقت دانش پزوهان نیست ؟ آنچه در مورد COST CONTROL به دانشجویان آموزش می دهند اشتباه است آیا وقت آن نرسیده  که این مدرسین کاست کنترل ابتدا خود آموزش ببینند  یا مدیرا ن هتل  بفکر اصلاح نرم افزار های هتلداری نصب شده در هتل ها باشند تا به اعداد ارقام  وا قعی دست یابند و به این نرم افزار های نمایشی نصب شده  بی ارزش در هتل ها خاتمه دهند تابتوانند یا اصلاح کنند تا بتوانند از گزارشات  واقعی  که از نرم افزار های هتلداری استخراج می کنند مدیرت کنند و مدیریت سنتی را کنار بگذارند،وقتی از نرم افزار هتلداری نتوانند گزارش نقطه سر به سر را از کلیه بخشهای هتل  بگیرند  تمام اعداد و ارقام  سیستم واقعی نخواهد بود با اطمینان می گویم  این نرم افزار ها فقط اتاق های پر و خالی را نشان می دهد و صورت حساب تایپ شده به میهمان می دهد بقیه همه نمایشی است  واعداد وارقامی که گزارش میگیرند واقعی نیست ،چطورممکن بدون اینکه حسابداری وبوجه بندی راابتدا آموزش دهندابتداکاست کنترل را آموزش دهندآنهم به غلط درست مثل اینکه دیواررا ابتدا رنگ کنندو سپس کچ کاری انجام شود !!!به مدیران ،مدیران امور مالی هتل  و دانشجویان هتلداری تاکیدمی نمایم از برنامه نویسان نرم افزار هتلداری  از مدرسین این رشته درموردنقطه تساوی آنچه دربالابعنوان مثال ذکرشده است را سئوال نمایندتا با توضیحاتی که می دهندبیشتربه محاسبه اشتباه آنها پی ببرند و بایدبدانندکاست درهتل فقط مربوط به غذاونوشابه نیست باید طرز محاسبه برای فروش اتاق ، VIP ، HC  ، NoShow انباروبرگشت بوفه و … در سیستم لحاظ شده باشد تا بتوان گزارشات لازم برای  کاست را بگیرند.اگر نرم افزارهتلداری یا هتلی یک چنین گزارش ازنقطه سر به سریا نقطه تساوی را ازهر بخشی از هتل که مایل هستند  ارائه دهند،یا چنانچه آموزشگاه یا مدرسی که این رشته را تدریس میکند یک جزوه  مربوط به محاسبه نقطه به سر را دراختیارسایت قراردهد،خوشحال خواهیم شداگریک نمونه فقط یک نمونه هتلی یا مدرسی یا جزوه ای یا نرم افزاری این گزارش را ارائه دهد جهت ارتقاء صنعت هتلداری کشور و با افتخارتمام این گزارش را بعنوان اولین نمونه درایران معرفی نمائیم،جالب است بدانیدکسانی که هیج ازمحاسبه کاست اطلاعاتی یا تجربه ای ندارد کتاب درمورد کاست کنترل بنویسند !!!متاسفانه بعضی ازمدرسین کاست کنترل که در زمینه حسابداری هتل هیچ اطلاعات وتخصصی یا تجربه ای ندارند کتابهای نیزدر مورد کاست منتشرکرده اند که بی ارزش وباعث گمراهی دانش پژوهان است ،چنانچه مطالعه کنید متوجه خواهید شدهیچ اشاره ای به  نکات مهم که باید در کاست لحاظ شود نشده وآنچه برای کاست نوشته شده کاملاغلط وگمراه کننده و بی سرته می باشد.که نویسنده نیز خودنمی تواند توضیح منطقی در مورد آنچه نوشته بدهد مقاله بالاکاملا بررسی وتحقیق شده است وآنچه دربالانوشته شده واقعیت است ونباید با تردید بنگرید و بسیارجدی بگیریداین مطلب شایدکمکی باشدکه هرچه سریع تربفکرچاره جویی واصلاح برنامه کاست کنترل را که صحیح اجرا کنند بشود و به اعدادوارقامی غیرواقعی دل خوش نکنند وبرای حفظ منافع هتل ها ، رستوران ها، بخصوص هتل های دولتی و پرستاره میبایست اینچنین گزارشات لازم و ضروری را برای حسابرسی بتوانند ازسیستم نرم افزاری استخراج نمایند وبرای گمراه نشدن دانش پژوهان وبرای آموزش کاست کنترل بایدابتدا مدرسین آموزش ببینند تا بتوانند آموزش صحیح بدهند .ومدیران هتل و مالکین هتل بهتر است  هر چه سریعتر به اصلاح  نرم افزار ها هتلداری  نصب شده نمایشی که بدون کار شناسی خریداری شده را اصلاح نمایند و این را بدانید وجهی که بابت نرم افزار های هتلداری  نصب شده درهتل ها پرداخت کرده اید درست مثل وجهی که برای خرید یخ پرداخت کرده اید بایدآب شده  تلقی کنید !!مدیران  امور مالی ، برنامه نویسان نرم افزار هتلداری ، تحلیل گران سیستم نرم افزارهتلداری  ، مدیران هتل، مدرسین کاست کنترل چنانچه مطالب عنوان شده تردید دارند ازهر نقطه ای از ایران بخصوص هتل های پرستاره یک جزوه یا گزارش از سیستم کامپیوترویا هرچیزی که نشان ازاجرای برنامه کاست کنترل با آنچه در بالابطورمثال ذکرشده ارائه دهند و یا اگر سیستمی برای کاست کنترل دارند که اعداد و ارقام واقعی را می توانند بگیرند ارائه دهند،امیداست این انتقادرا بدل نگیرندوهمه میدانیم انتقادسازنده است وقصد ازانتقاد آگاهی دادن و آموزش صحیح و خدمت به صنعت هتلداری کشوراست ،برای اطلاعات بیشتربه محاسبه صحیح  کاست کنترل کتاب تکنیک هتلداری چاپ ۱۳۶۹ تالیف اصفرژیان دربندی را مطالعه کنید
اظهارنظریک شرکت تولید کننده نرم افزارو پاسخ آن 11_9_101.gif
این مقاله قبلا درسایت علمی هتلداری ایران قرار گرفته بودواظهارنظرزیرزیردر رابطه با مقاله بالا ازطرف (آقای ب و)درتاریخ ۱۵ /10 /86 بدست اینحانب رسیده بود بنا به تقاضای تعدادی از مخاطبین مجدا درسایت قرار گرفت
استادگرامی جناب آقای دربندی عزیز
اینجانب مدیرعامل شرکت مهندسی ۰۰۰۰۰۰یکی ازشرکتهای پیشرودرزمینه سیستمهای نرم افزاری هتلداری در ایران هستم .فرمایشات بی پرده شما بسیارارزشمند وواقعی وتاسف آورهستند.من با فرمایشات شما درتمام زمینه ها موافقم جزیک مورد آن.
متاسفانه بنده درموردسایرنرم افزارهای همکاران محترم ، اظهار نظر قطعی نمی توانم انجام دهم .اما در مورد سیستم نرم افزارهتلداری ۰۰۰۰۰۰ بایدبه استحضاربرسانم ، از آنجا که این سیستم تحت نظر متخصصین مالی و هتلداری بسیارمجربی تهیه شده است (برعکس سایر نرم افزارها که متاسفانه فقط جنبه هتلداری نرم افزار و نه جنبه مالی آنرا در نظرگرفته اند)توانسته است دست آوردهای بسیار بزرگی در زمینه پیاده سازی نرم افزار Cost Control بدست آورد(چه غذا و نوشابه و چه اتاق و HC , … ).البته درراستای تایید صحبت جنابعالی ، باید اذعان داشت متاسفانه بدلیل عدم شناخت صحیح مدیران و دست اندرکاران صنعت هتل ایران از این علم مهم و پیچیده و نبودن نیرو های متخصص ، دلسوز،دقیق ومجرب ، این نرم افزار متاسفانه تنها درهتلهای بسیار محدودی پیاده سازی شده است که بنده می توانم در صورت تمایل جنابعالی نام هتلهای مربوطه را خدمتتان عرض نمایم .اما این نکته را فراموش نفرمایید که ” از کوزه همان برون طراود که در اوست” .بنده در مقام دفاع از کلیه همکاران نرم افزاریم باید عرض نمایم که یک متخصص نرم افزار می تواند محصولی را پدید آورد که متخصصین فن آن رشته در اختیارش گذاشته باشند و طبعا محصولی را می تواندارائه نمایدوبفروش برساند که دست اندرکاران آن صنعت آنرا خواسته و پذیرفته باشند. شرکت مهندسی ۰۰۰۰ پس ازصرف هزینه ،وقت و نیروی بسیارزیاددرزمینه تولیدیک سیستم CostControl قوی و کارآمد ، اکنون احساس خسران و زیان از تولید آن می نمایدچرا که فقط توانسته است آنرا به دوهتل ارائه نماید و بازار فروش دیگری برای آن پیدا نکرده است .ما تولیدکننده ماشین هستیم ونه راننده آن – اگربنده بنزهم تولیدکنم وراننده ای برای آن وجود نداشته باشد ، بنز من ارزشی ندارد و اگر دوچرخه ساخته بودم طبعا بیشتر مثمر ثمر بودم . ضمنا اگر راننده ای هم پشت بنز بنشیند و آنرا به ته دره بفرستد هیچکس ماشین بنز را سرزنش نمی کند . تاکنون از مدیر هتلی که گفته است نرم افزارمن گزارشات مهم CostControl را ارائه نمی کند هرگزپرسیده ایدکه آیا ایشان اصولا بخش CostControl این نرم افزاررا خریده اندواگرنخریده اند چقدرحاضرند برای این مطلب حیاتی و مهم هزینه نمایند.شما که از هزینه کردن هنگفت و بیهوده مدیران هتل برای خرید نرم افزار های هتلداری انتقاد فرموده اید آیا می دانید نرم افزارهای هتلداری در ایران ارزانترین نرم افزارها در صنعت نرم افزارایران هستند وآن هم صرفا بدلیل عدم آشنایی مدیران هتل ازاهمیت نرم افزار خوب در پیشبرد صنعت خود می باشد ؟ طبعا اگرروی مطلبی هزینه وسرمایه گذاری نشودچطورانتظار شکوفایی آن می رود؟ انهم توسط کسانی که صنعت ازآن آنهاست ؟  مدیران هتل در انتظارند که شرکتهای نرم افزاری کل هزینه هنگفت تولید،نگهداری ،ارتقاء و به روزبودن با آخرین پیشرفتهای جهانی را انجام دهند و آنها با حداقل بها از این دست آورد استفاده نمایند .پس استاد گرامی ، بنده تصور می کنم بجای محکوم کردن نرم افزارهای هتلداری وظیفه شماست که شاگردانی تربیت فرماییدکه بتوانندحداقل درنسل آینده صنعت هتلداری ایران ،نقش مهمی در مدیریت صحیح آن ، علی الخصوص در علم مهم Cost Control ایفا نمایند وحتی تولید کننده های آن نرم افزارها را با دانش خودراهنمایی فرماییدکه تولیدات خود را تکمیل نمایند .وضمنا اگرتمام این فرمایشات جنابعالی فقط یک هیاهوی تبلیغاتی برای فروش نرم افزارجدیدی که زیرنظرشما تولیدشده است (وامیدوارم تمام فرمایشات شما عینا درآن پیاده شده باشد ) نمی باشد ، ما دست همکاری به شما دراز می کنیم تا ما را از نقطه نظرات ارزشمند خود در بهبود نرم افزار CostControl خود بهره مند سازید.چرا که ما نیز فقرشدیددانش در دست اندرکاران هتلداری ایران که ما را در این زمینه یاری دهند احساس می کنیم .هرچندکه معتقدیم این مقوله بایدنزد متخصصین مالی مجرب باشدونه متخصصین هتلداری (که متاسفانه اکثراادعای داشتن دانش آنرا دارندوهمین اولین مشکل ماست)وما ۱۵سال درزمینه علم مالی وتولیدنرم افزارهای مالی کارآمد در ایران سابقه وتجربه داریم .
درانتظاراظهارنظرسازنده شما هستیم .با آرزوی توفیق برای شما و آرزوی پیشرفت این صنعت مهم در کشور عزیزمان ایران
پاسخ اظهار نظرآقای ب و
نظرتان را به نکات زیرجلب می نمایم
۱- همانطوزیکه نوشته اند نرم افزار تحت نظرمتخصصین مالی و هتلداری بسیار مجربی تهیه شده است قطعا می بایست نمونه ای ازگزارشات  نقطه سر به سردرآن لحاظ شده باشد واقعا جای بسی خوشحالی است چنانچه این نرم افزار یا هر نرم افزار هتلداری در ایران درصورتیکه یک گزارش از نقطه سربه سردریک روزخاص ازهربخشی ازهتل یا یک غذای خاص درصورتیکه موجوددارند برای نمونه برای سایت علمی هتلداری ایران  ایمیل کنندتا درسایت قرارگیرد.وخوب بوداین متخصصین هتلداری ومالی رامعرفی می کردیدویا تجربه وتحصیلات و تخصص آنها رامی نوشتیدکه بیشتربه جامع بودن نرم افزارآشنا میشدیم وقطعا این متخصص هتلداری جزوه ای دراین زمینه دراختیار دارد درصورت امکان این جزوه که نشان ازداده های درست به برنامه نویس است را ارسال فرمائیدتا درسایت قرارگیردوبرنامه نویسان دیگرنبزبتواننداستفاده کنند
۲-اینکه نوشته اید تولید کننده های نرم افزارها را با دانش خود راهنمایی فرمایید که تولیدات خود را تکمیل نمایند.درکتاب تکنیک هتلداری چاپ ۱۳۶۹ تالیف اینحانب راهنمایی های لازم شده است این وظیقه برنامه نویس است که پس از بدست آوردن اطلاعات درست شروع به برنامه نویسی کند نه اینکه از کسانی اطلاعات جمع آوری کند، که تخصصی درامورهتلداری ندارندویا اطلاعات آنها درامور هتلداری اندک است ، ویا برای هربخش به اطلاعات و داده های کارمندهمان بخش قانع باشندبرای برنامه نویسی نرم افزارهتلداری می بایست تحلیل گرسیستم ازابتدا مشخص باشدواینکه افراد گوناگون وسلیقه ای بخواهندسیستم نرم افزارهتل راتحلیل کنندنرم افزارها ی نمایشی تولیدمیشودبه همین دلیل برنامه های نرم افزاری مختلف هتلداری دربخش نوشابه غذا اعدادارقام غیرواقعی ثبت میکننددرقسمت های رسپشن ،لاندری ،رزرو،خانه داری ،حقوق و دستمزد،انبار داری و….دارای اشکلات متعددوفراوانی می باشدکه نمی توانند قیمت واقعی یا نزدیک به واقعی را بدست بیاورندو در نتیچه به گزارشاتی که از سیستم استخراج می شودنمیتوان اعتمادکردخوب می دانید دربرنامه نویسی سیستم کامپیوتراگرداده ها درست نباشداعداد و ارقام نمایشی بدست خواهد آمد
۳-نوشته ایداگرتمام این فرمایشات جنابعالی فقط یک هیاهوی تبلیغاتی برای فروش نرم افزار جدیدی که زیرنظر شما تولید شده نمی باشد ما دست همکاری به شما دراز می کنیم تا ما را ازنقطه نظرات ارزشمندخوددربهبود نرم افزار CostControl خود بهره مند سازید.چرا که ما نیزفقر شدید دانش در دست اندرکاران هتلداری ایران که ما را دراین زمینه یاری دهند
به اطلاع میرسانم اینجانب فروشنده هیچ کالایی یا وسایلی هتلی ازجمله فروشنده وتولید کننده نرم افزارهتلداری نیستم و طی ۴۰ سال که بطورمستمردرراه اندازی وسیستم گذاری یا مشاوره بزرگترین هتل ها (دولتی وخصوصی ایرانی خارجی)فعالیت داشته ام هرگزفروشنده کالایی نبوده و نیستم وهتل ها ی که اینجانب مدیریت ،مشاوره و یا راه اندازی کرده ام ویا هتل های که دردست ساخت بوده ودراختیاراینجانب نبوده اگرتلفنی سئوال کرده اندهرگزفروشگاهی یاکالایی رانام نبرده ام ولی ویژیگی ومشخصات تما م تجیهزات ،وسایل کالاراعنوان نموده ام تا صاحبان و یا سازندگان خود ازهرجا و یاهرشخصی یا شرکتی که مایل بوده اندخریداری کنند.چنانچه درپی کسب درآمددراین زمینه ها بودم،بیش از ۲۰۰۰ صفحه مقاله درسایت علمی هتلداری ونشریات کشور بطوررایگان قرار نمی دادم با توجه به اینکه هیچ کمکی مادی ،معنوی ازاداره یا هتلی ،دریافت نکرده ام وقت وهزینه های سنگینی برای اینجانب بدنبال داشته است ازافتخارات اینجانب است که تنها سایت درجهان است که آنچه اطلاعات برای هتلداری لازم می باشدمی توانیدبه راحتی بدون هیچ هزینه ای دسترسی داشته باشیددراینجا به تمام مخاطبین سایت و شما که برنامه نویسی می کنید با کامپیوتر واینترنت کاملا آشنا هستیدبرای آزمایش دراینترنتSearch کنیدهرگزنمی توانید سایتی به این جامعی که درهمه بخشهای هتل مقالات واطلاعات ارزشمندی قرارداده باشدپیداکنیدچنانچه سایتی راشما پیداکردید خوشحال میشویم آدرس سایت راارسال کنیدتا لینک سایت رابرای استفاده عموم درسایت علمی هتلداری ایران قراردهیم .
درخاتمه واقعا اگرنرم افزارهتلداری شما و یا هر شرکت دیگری دارای گزارش نقطه تساوی می باشدکه نیست زیرا کلیه نرم افزارها بررسی شده است تماس حاصل کنیددرغیراینصورت نشان ازبی اعتباری ونمایشی بودن نرم افزارشما خواهدبودامیدواریم هرچه سریعترنمونه کامپیوتری ازبرنامه نرم افزارشما یا گزارش کاست ونقطه تساوی مربوط به هرهتل یاهرنرم افزارمربوط به هربخشی ازهتل درارتباط با نقطه تساوی بدست ما برسد.تا درسایت قرارگیردسلامتی وموفقیت برای شما خواستاریم  ژیان دربندی
استفاده ،انتشاروکپی برداری از کلیه مقالات و مطالب سایت بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

8 comments on “کاست کنترل را درست اجرا کنید.

 1. علیرضا گفت:

  جناب آقای ژیان دربندی من لیسانس حسابداری هستم مطلب بالاومقاله های جنابعالی را بارها مطالعه ونت برداری کرده ام ونکاتی زیادی ازحسابداری هتل راازشما آموخته ام ازنظرشما بخش حسابداری هتل برای مدیریت هتل بسیاربااهمیت می باشد که کاملا صحیح است مدیران هتل درایران اهمیتی به بخش امورحسابداری هتل نمی دهندوشاید دریکسال یکبارهم سری به حسابداری نزنند حتی برای دریافت حقوق هم به حسابداری مراجعه نمی کنندبخش حسابداری هتل را با دیگربخشها یکی می دانند زیرا مدیران هتل حسابداری را نمی دانند وبا اعدادارقام و گزارشات مذیریتی تصمیم نمی گیرد بهمین دلیل هنوزمدیران هتل متوجه نشده اندکه نرم افزارهای هتلداری نمایشی است مدیریت علمی نیازبه اعدادارقام واقعی ونقطه تساوی که ازضروریات حسابداری است دارداز مقالات ارزشمندی که می نویسید سپاسگزارم ازایمیل های رسیده نام محفوظ

 2. محمد اکبرین گفت:

  سلام جناب دربندی.

  من دانشجو رشته هتل داری هستم و چند سال در رستوران ر-ی در شهرستان… کار کردم. علاقه زیادی به این رشته دارم و کار رو رها کردم بخاطر درسم دقیقا با یک کم توجه دیدم که کاست کنترل در هتل ها اجرا نمیشه ولی در رستوران ر-ی 2 سال هست که به سختی پیگیری واجرا میشه و موفق بودن ولی بیشتر تجربی وبا حسابدارهای کار کشته.از شما درخواست دارم به من کمک کنید و راهنمایی چون بر این شدم که این تخصص ازرشته هتل داری رو تااخرش برم و یه جورایی نفر اول باشم.27 ساله هستم از شهر… متشکرم.

 3. farzad shahini گفت:

  خیلی خوب بود ممنون

 4. جعفری گفت:

  باسلام  و احترام جناب دربندی

  اینجانب تمابل به آموزش صحیح کاست کنترل دارم و با توجه به اینکه منبع کاملی از این مبحث را به عینه ندیده ام و حسابدار هتل نیز  میباشم ، لذا از شما درخواست راهنمایی جامع در این زمینه رادارم

 5. دربندی گفت:

  لازم است کتاب تکنیک هتلداری تاریخ انتشار 1369 قطع وزیری 500 صفحه را بطور کامل مطالعه کنید بخصوص از صفحه 393 تا صفحه 469 که در مورد حسابداری و کاست کنترل است

 6. جمالو گفت:

  با سلام
  اینجانب مجری انالیز وکاست کنترل هتل رستوران وفست فود میباشم ولی لازم است به استحضاربرسانم در نرم افزارهاباتوجه به عدم لمس دقیق مسایل پیش آمده در حین کار بیشترموارد عنوان نشده است وباتجربه اینجانب فقط میبایست اجرای کامل انالیز مصرف مواد به صورت غیر سیستمی انجام بگیرد درکارکنترل مصرف مواد اولیه مهم نیازکارفرماوهمچنین حمایت انها ازهمه موارد مهمتراست دردرجه دوم سرآشپزها به علت به دردسر افتادن دراین زمینه سعی برانجام نشدن آن را دارند مثلا کارفرمایی خیلی دوست داشت که مصرف مواد با آنالیز اولیه صورت پذیرد ولی سرآشپز بامخالفت وتهدید کارفرما را ازاین کار منع داشت ولی پرت وضایعات همچنان درآن مجموعه وعدم برنامه ریزی در خرید ومصرف باعث گشت تا آن کارفرماالان به عنوان ورشکسته کلیه مال واموال خود را برباد رفته ببیند
  پیشنهاد میکنم در این صنوف به موارد ذیل بیشتر از بقیه قسمتها توجه نمایند
  1_خرید ومسول خرید
  2_انبار داری و سیستم اجرای انالیز مصرف مواد وبرنامه تولید
  3_محاسبه وحسابرسی به انبار و نحوه اجرای انالیز
  4_کنترل میزان مصرف وتولید با فروش

 7. دربندی گفت:

  با تشکرازاظهارنظرشما لازم است به تالیف های اینجانب  کتاب اصول هتلداری تاریخ انتشار 1365 ویا تکنیک هتلداری تاریخ انتشار 1365 بخصوص  از صفحه 393 تا 476 را عمیق مطالغه کنید و برای اطلاعات  بیشتر نیزبه کناب دانش هتلداری با 1620 صفخه قطع A4  که در کتابخانه آستانقدس رضوی مشهد بخش کتاب های نقیس موجود است رایگان در اختیار می گذارند مرا جعه کنید 

 8. مجبدجمالو09123519642 گفت:

  ممنون از راهنمایی تون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *