کافه مکسی یارستوران چایخانه های غیرسنتی و بهداشتی در هتل های پرستاره

1اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری 

کجای این کار سنتی یارسم است که دربسیاری ازرستوران ها وباغ ها یا هتل های پرستاره باب شده تعدادی تخت در فضای باز یا بسته پرازمگس بگذارندوروی آن فرش یاگلیم وچند(پشتی)روی آن بیاندازندوغذا سروکنندبنام رستوران یا چایخانه سنتی مجوزبگیرند،درفرهنگ ایرانی لمیدن یا درازکردن پا جلوی افراد یا حتی بدون جوراب بودن نشان از بی فرهنگی وبی ادبی است جالب است که درچنین محل هایی  هیج میزو صندلی مشاهده نمی کنیداین مدیران بی اطلاع از صنعت هتلداری وکترینگ هنوزنمی دانندتخت برای خوابیدن است نه غذا خوردن ودرزمان های قدیم که کولری در کار نبود برای اینکه شب ها روی این تخت ها در فضای باز وباغات و منازل می خوابیدند پایه های این تخت خواب ها را در ظرف آب قرار میدادنند تا جانوری روی تخت نرود و به وسیله یک پشه بند شب را به صبح می رساندند ویا اینکه در منازل یا باغها وروستا ها این تخت ها را روی حوض آب می گذاشتن که ازخطرسقوط کودکان به داخل حوض جلوگیری شود،گذاشتن چندین تخت فرش شده وپشتی با عنوان رستوران یا چایخانه سنتی انسان را یاد قهوه خانه های قدیمی و غیربهداشتی میان راه می اندازندکه باید نام این محل ها را بجای سنتی کافه مکسی نام بردکه درهتل های پرستاره هم مشاهده میشود.درصنعت هتلداری یا کترینگ هرمبلمان یا تجیهزاتی را نمی توان انتخاب کرد تمام تجهیزات این صنعت ویژیگی خاصی داردمثلا برای  بخش های عمومی مثل لابی هتل سعی می کنند نوعی مبل یا صندلی ای را سفارش و انتخاب کنندکه مسافرنتواند پا را دراز کند یا لم بدهد ،همانطوریکه در فست فوت ها نوررا زیاد میکنندکه ازنظرروانی به این معناست که غذایت را بخوروبرو.جای تعجب است که در هتل های پرستاره یا رستوران ها یابا غات به وفوراز این نوع تخت ها دیده می شود ومیان مردم بعنوان سنتی رایج شده که نه تنها سنتی نیست  بلکه یکی از غیر بهداشتی ترین محل هاست که با فرهنگ ایرانی مغایراست در صورتیکه به چنین محل های مراجعه کنید آنچه  مشاهده خواهیدکرد ضد فرهنگ ایرانی است،وجوداین تخت ها ازنظرروانی به مسافرین میگویدکفش هایت راهم درآورو هر کاری دلت میخواهد بکن اگرهم مایل هستی چرتی هم بزن روی شانه همسرش هم لم یده آیا لمیدن یاپا درازکردن جلوی بزرگتر سنتی است یابی ادبی ؟کجای این صحنه ها ی زشت وضدآداب وفرهنگ ایرانی لمیدن یا درازکردن  پاها با کفش روی فرشی که  بناست غذا روی آن سرو شودسنتی است درحالیکه ضدسنت وفرهنگ ایرانی است کشور ایران یکی از کشور های  است که ازفرهنگ وآداب رسوم غنی برخوردار است .مدیرت این اماکن که خود بوجودآورنده این بی فرهنگی ها هستندنمی توانداعتراضی بکندیا تذکری بدهد در واقع بسترضدسنتی را این مراکزفراهم کرده اند اگراین مکان ها سنت ایرانی است نیازی به رفتارمادبانه یا بهداشت محیط وآموزش امورهتلداری نیست ،در این رستوران یا چایخانه های منو غذایی که نشانی از سنتی بودن مشاهده نمی شودرا روی همین تخت ها انداخته اندکه روی همین تخت و فرش ها غذا سرو میکنند نه تنهاسنتی نیست و یک کارکاملا غیربهداشتی وضد فرهنگ وآداب ایرانی است چطورمیتوان  لمیدن دراز کشیدن جلوی بزرکترها را نام سنتی گذاشت که هرگزسنتی نیست،این کافه مگسی ها که با هزینه بسیارکم  اداره میشود هرآنچه مایل هستنددرمنوغذا می نویسندبنام سنتی بفروش می رسانند، شیرینی خامعه ای بجای شیرینی شکلاتی،بستنی میوه ای بجای بستنی سنتی نوشابه های مختلف بجای نوشابه های سنتی آنچه سفارش دهیدکاملا مغایر با آنچه سرومی کنند می باشد.حتی ظروف سرویس دهی نیزسنتی انتخاب نشده ،عقل سلیم هرگزاین تخت های فرش شده  با قالیچه یاگلیم رابرای محل های عمومی حتی خصوصی ورستوران وچایخانه  مناسب سروغذا نمی داند وقتی روی همین تخت هاباکفش میروندیاپوشک کودک را تعویض میکنندوبرای نظافت یا باقیمانده غذا وپاک کردن چربی خوراکی هاکه روی فرش های این تخت ها ریخته شده ازجارو دستی که باهمان سرویس های بهداشتی را تمیزکرده اند استفاده میشودو برای نشستن باید دست ها را روی این  فرش های غیر بهداشتی  بگذارید تا روی تخت بنشیند لازم است دوباره دست هارابشوئید وشایدنیازباشد ضدعفونی کنیدغذا سرومی کنندآداب وفرهنگ ایرانی یاسنتی است؟سنتی یعنی غیر بهداشتی یا لمیدن وخوابیدن پا درازکردن جلوی افراددیگرسنتی است؟درفرهنگ ایرانی پادرازکردن حتی جلوی افراد خانواده حرکت بسیاربی ادبی می باشدآیاجلوی هرفردی میتوان پا را درازکرد ؟دایرکردن این مکان های باصطلاح سنتی حکایت ازعدم مدیریت وبهداشت است،این هتل های پرستاره بارستوران های مکسی چه فرقی دارند؟ بد نیست سری هم به سرویس های عمومی این مکان ها بزنید،بااین گونه سرویس دهی می خواهندمشتریان  توقعی ازسرویس دهی و بهداشت نداشته باشندتوقع مشتریان راکم کنندبدون دادن سرویس مطلوب وسرویس دهی نا مناسب سود سر شاری ازغذاهای های ارزان وغیرسنتی که بسیاری ازآنها سنتی نیست ببرنند(مثلا پیتزاو..) این مکان هابا عنوان سنتی بی فرهنگی وبی ادبی وغیربهداشتی بودن را رواج میدهند،اگرمیزوچهار پایه بگذارندکه ازابداعات و اختراع ایرانیان است می توان نام سنتی را گذاشت زیرا میزوصندلی که صندلی بصورت چهارپایه باشد از ابداعات ایرانیان ونشان ازفرهنگ ایرانی است بعدها تکیه به صندلی اضافه شده است ،درکجای فرهنگ ایرانی بی ادبی پا درازکردن و لمیدن خوابیدن یا غیربهداشتی را رواج دادن سنتی است اگربناست سنتی باشندبایدبجای تختخواب میزوچهارپایه قرار دهند، غذاها ،دسرها وآنچه مواد خوراکی سرومیشود سنتی باشد، بجای نوشابه ها شربت های سنتی سروشود ودرمنو خاصیت این نوشابه ها راذکرکنند سرویس دهی سنتی باشددراین محل هاچیزی که دیده نمی شودسنتی است نه طراحی نه یونیفرم کارکنان نه محل نشستن نه بهداشت نه غذاودسرنوشیدنی نه ظروف سرویس دهی که بایدسنتی باشدهیچ نشانی ازسنتی بودن دراین مکان مشاهده نمیشود.جالب است (درفرم استاندارد سازی وارزیابی سفره خانه های سنتی درامورخدمات و تجهیزات آمده )

"وضعیت مدیریت وکارکنان سفره خانه به منظور ارزش گذاری به فرهنگ اصیل ایرانی در حین سرویس دهی و سنتها و آداب ورسوم ایرانی وارائه خدمات ومفروش بودن تختها با گلیم یا قالیچه وپشتی باید متناسب باشد" در واقع فرم استاندارد سازی وارزیابی کاملا اشتباه است چه کسانی این ارزیابی را انجام داده اند؟کدام مرجعی بایدرسیدگی کند همانطوریکه درائین نامه اداره بهداشت نوشته شده دیواررستوران تا یکمتربایدسنگ شودچه تاثیری به بهداشت دارد؟ یا نوشته شده کف رستوران نبایدموکت فرش شوددرحالیکه دربیشتررستوران های هتل های پرستاره جهان کف رستوران وحتی فروشگاه های زنجیره ای بزرگ ازنوعی موکتی فرش میشود که ضدالکتریسیته ،ضدآتش ،ضد لک وآنتی باکتری  است و ایرادی هم ندارد روی موکت کف این رستوران ها که ضد باکتری است غذا سرو نمی کنند فقط راه میروند ولی درآئین نامه اداره بهداشت که اجازه نصب موکت دررستوران ها نمی دهندچطورازاین تخت ها که روی آن فرش یا گلیم انداخته اندو با کفش یا پا برهنه که مردم روی این تخت ها ی فرش شده  میروند پوشک بچه را عوض میکنند لم میدهندوموقع سروغذا روغن غذا روی فرش ها وپشتی ها ریخته میشود وبا جاروی که سرویس های عمومی راتمیز کرده اند این فرش ها را تمیزمیکنند غذا سرومی کنند مانعی نداردآیا در فرهنگ وآداب ایرانی این مکان ها سنتی یا بهداشتی  است؟آیااین مکان ها در هتل های 5 ستاره استاندارداست. اگردقت کرده باشید در اطراف این تخت ها پریز برقی مشاهده نمی کنیداگرهم با جاروبرقی محلی که غذا روی آن خورده میشودتمیزمی کنندبازهم غیر بهداشتی است وقتی مدیران این چنین مکان هایی بهداشت را رعایت نمی کنند ونمی دانندقطعا محل های دوراز دید مثل آماده سازی غذا ویاآشپزخانه کاملا غیربهداشتی  اداره می شود ،چطورمسئولین اجازه تخت گذاشتن دراین محل هارامیدهند، اصولا چرا در فرم استاندارد سازی که کاملا غیرکارشناسی نوشته شده بایدچنین مکانی را بنویسند.آنهم باتوضیحاتی کاملا غیر بهداشتی امیداست ادارات مسئول بجای سلیقه ای عمل کردن  تخصصی عمل کنند این مطلب رادر نشریه مسافر شماره 77-78 بهار 94 صفحه 71و72 بچاب رسانیده ام  بنا به در خواست تعدادی از مخاطبین که دسترسی به نشریه مسافر را نداشته انددر سایت انتشار دادم

2

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “کافه مکسی یارستوران چایخانه های غیرسنتی و بهداشتی در هتل های پرستاره

  1. علی هومان گفت:

    استاد با درود 15 سال با شما از طریق کتابها و سایت زندگی کردم . مقالات شما فوق العاده است . مستدام و جاودان باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *