Category: مقالات اصغر ژیان دربندی

هتل ها ازچه راههایی سود می برند

رزروهای گارانتی چگونه انجام میشود

چیدن میزبوفه و شرایط آن

طراحی داخلی کم خرج و درآمد زا برای هتل

چه نکاتی باید برای مدیران هتل با اهمیت ومهم باشد

نشان لیاقت یا نشان خدمات در صنعت هتلداری

برگزاری بوفه BUFFET در هتل یا رستوران

رستوران ومديريت رستورانهاي شلوغ

تاثیرمحیط کار در موفقیت یک هتل

هتل هادرچه زمان هاوبه چه افرادی باید تخفیف دهند

کدام مدیران هتل موفق هستند؟

چگونه یک هتل برجسته می شود

رقابت یاحسادت برای موفقیت درهتلداری

کدام میزدررستوران ها بهترین است

اصول مشتری مداری درهتل