Category: نقد و بررسی امور هتلداری

رعایت نشدن نکات ایمنی وآتش سوزی درساختمان هتل ها

انتخاب مشاور هتلداری

نمایشگاه هتلداری بدون بازدید کننده

جلب توریست باهتل استاندارد یاغیراستاندارد

نقدوبررسی استاندارد سازی هتل های جزیره کیش

استانداردهتل ها به ساختمان وتجهیزات است یا خدمات ؟

استاندارد سازي هتل ها

آموزش تخصصی یا غیرتخصصی مدیریت هتلداری

حرکاتی که در هتل ها توسط مسافرین باید ممنوع شود

مدیران بی ستاره درهتل های پرستاره استاندارد

مشکلات خدمات وآموزش هتلداری

هتل های استانداردشده چه تغییراتی کرده اند؟

مدیر هتل توریست ها را گروگان گرفت

هتل های بی ستاره رایگان

مدیریت ضعیف درصنعت هتلداری