استانداردهاي سيستم كيفيت ISO

i.gifاستانداردهاي سيستم كيفيت s.gifo.gif
ISO ۹۰۰۰

: راهنمايي هايي در زمينه انتخاب يكي از اشكال ۹۰۰۱ و ۹۰۰۲ ارائه مي كند.
ISO ۹۰۰۱: چنانچه يك شركت، محصولي را كه توليد مي كند، خود طراحي كند استفاده از اين استاندارد، به او پيشنهاد مي شود.
ISO ۹۰۰۲: استفاده ازآن مخصوص شركتهايي است كه طراحي محصولي را كه توليد مي كنند به عهده ندارند. مثل كارخانه هاي مونتاژ، شركتهاي خدماتي.
ISO ۹۰۰۳: به شركتهايي پيشنهاد مي شود كه محصول آنها نياز به بازرسي در جريان ساخت نداشته باشد; مثل شركتهايي كه نرم افزار كامپيوتري توليد مي كنند.
ISO ۹۰۰۴: مخصوص سازمان هايي است كه به فعاليتهاي خدماتي يا آموزشي مي پردازند.
ISO ۸۴۰۲: واژه نامه كيفيت است و درآن اصطلاحاتي كه در اين رشته مورد استفاده قرار مي گيرند شرح داده شده است. اصطلاحاتي مانند خط مشي كيفيت، نظام نامه كيفيت، برنامه كيفيت و…
ISO ۱۰۰۱۱: راهنماي مميزي سيستمهاي كيفيت است. مميزي بدين معنا كه، اندازه گيري مطابقت يك سيستم كيفيت با استاندارد است.
BS ۷۸۵۰ (BS مخفف استاندارد انگلستان است): به مديريت كيفيت فراگير (TQM) در سطح شركت مي پردازد و زمينه هايي براي بهبود كيفيت معرفي مي كند. همچنين به شكل مختصر به مسايل بهداشت و ايمني پرداخته است.
QS ۹۰۰۰ (QS مخفف سيستم كيفيت است):اين سيستم علاوه بررعايت تمام الزامات ISO ۹۰۰۱ تفسيرهايي را به بند اضافه مي كند. اين سيستم براي مديريت كيفيت صنايع خودرومعرفي شده است.
استانداردهاي ISO ۱۴۰۰۰
اين، سيستم مديريت زيست محيطي است. با اجراي اين استاندارد، مي توانيم مطمئن شويم كه فعاليت صنعتي و محصول ما، لطمه اي به محيط زيست وارد نمي كند.هدف از اين استاندارد، حفظ محيط زيست و پيشگيري از آلودگي آن است. اين استاندارد در مرداد ماه ۱۳۷۷ توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انتشار يافت
BS ۸۸۰۰: سيستم مديريت بهداشتي و ايمني حرفه اي است كه در سال ۱۹۹۶ توسط موسسه استاندارد انگلستان منتشر شد. جهت پياده سازي آن، شركت بايد يك بازنگري بر روي روشهاي موجود بهداشت و ايمني حرفه اي ارائه دهد.
ISO ۹۰۰۰ را از كجا شروع كنيم؟
مراحل زير بايد براي اخذ گواهينامه طي شود:
۱- تشكيل كميته راهبري ISO ۹۰۰۰:
اين كميته از مديراني ارشد و مسوولان امور اجرايي و پيشتيباني تشكيل مي شود. رياست شورا با مدير ارشد سازمان است و وظيفه شورا، بحث و بررسي و تصميم گيري در مورد مسايلي است كه به كيفيت مربوط مي شود. يك نفر نيز به عنوان نماينده مديريت در سيستم تضمين كيفيت تعيين و معرفي مي شود.
۲-آغازفعاليتهاي مستند سازي:نخست هركاري را كه انجام مي دهيم بايد تعريف كنيم. سپس كار تعريف شده را مكتوب مي كنيم وآنچه استاندارد ISO ۹۰۰۰ لازم دانسته، با فعاليتهايمان منطبق مي كنيم وپس از آن، تمام فعاليتهايي را كه مكتوب كرده ايم، دقيقاً به مورد اجرا درمي آوريم.
۳-اطمينان حاصل شود فعاليتهايي كه مطابق استاندارد مكتوب كرده ايم، دقيقاً اجرا مي شود:اگراين كارتوسط خود شركت انجام پذيرد، به آن مميزي داخلي واگرتوسط افرادخارج از شركت و يا شركتهاي صلاحيت دارانجام بگيرد، به آن مميزي خارجي مي گويند. پس ازانجام مميزي داخلي از يك شركت كه گواهينامه ISO ۹۰۰۰ مي دهد، دعوت مي كنيم تا ارزيابي كند كه آيا فعاليتهاي ما با استاندارد مطابقت داردواگرمطابقت داشت گواهينامه ISO ۹۰۰۰ يا گواهينامه ISO ۹۰۰۲ يا ISO ۹۰۰۳ براي مدت معيني به ما تعلق خواهد گرفت.هرسه مرحله داراي يك الزام مشترك به نام آموزش است كه طي آن تمام كاركنان بسته به سطح فعاليت و مسووليتشان، بايد در زمينه ISO ۹۰۰۰ و تضمين كيفيت دوره ببينند.
محتويات ISO ۹۰۰۰ چيست؟
ISO ۹۰۰۱ كه كاملتر از ساير استانداردهاي اين سري است، شامل ۲۰ بند است كه هر بند اشاره شده است كه در مورد يك موضوع خاص، از سيستم كيفيت شركت چه چيزهايي را بهتر است رعايت كند. خلاصه اي از آنچه در بندهاي ISO ۹۰۰۱ ذكر شده به شرح زيراست:
بند ۱-مسووليت مديريت:مديريت ارشد اول بايد تعيين كند كه به چه اهداف كيفي مي خواهد دست يابد و چگونه به اين اهداف خواهد رسيد و چگونه براي اين منظور سازماندهي خواهد كرد.
بند ۲-سيستم كيفيت:بايد سيستمي مكتوب و مستند، ايجاد و حفظ كنيم كه مشتري از انطباق محصول با نيازمنديهاي استاندارد مطمئن شود.
بند ۳-بازنگري قرارداد:بايد آنچه را مشتري مي خواهد به درستي درك كنيم و همان را به او ارائه دهيم.
بند ۴-كنترل طراحي:بايد محصول را به گونه اي طراحي كنيم كه آنچه مشتري خواسته، عيناً در آن رعايت شود.
بند ۵-كنترل مستندات:بايد مطمئن شويم هركاري روش و دستورالعمل مكتوبي دارد و از جديدترين آنها استفاده مي شود.
بند ۶-خريد:بايد از كيفيت آنچه براي توليد مي خريم، مطمئن باشيم.
بند ۷-كنترل محصولات تدارك شده توسط مشتري:اگر مشتري كالايي به ما مي دهد كه با آن، برايش چيزي توليد كنيم، بايد از آن به خوبي مراقبت كنيم.
بند ۸-شناسايي و رديابي محصول:بايد روشي ايجاد كنيم كه توسط آن، محصول توليدي خودمان را بتوانيم شناسايي كنيم.
بند ۹-كنترل فرآيند:خط توليد بايد به گونه اي طراحي شود كه به كيفيت محصول آسيب نرساند.
بند ۱۰-بازرسي و آزمون:بايد از كيفيت آنچه به صورت مواد به كارخانه وارد مي شود و آنچه به صورت محصول از كارخانه بيرون مي رود، مطمئن باشيم.
بند ۱۱-بايد از تجهيزاتي براي اندازه گيري كيفيت استفاده كنيم كه از سالم و تنظيم بودنشان اطمينان داشته باشيم.
بند ۱۲-وضعيت بازرسي و آزمون:بايد مطمئن باشيم اجناسي كه قبول كرده ايم، رد كرده ايم يا هنوز بازرسي نكرده ايم از هم جدا هستند و با هم ادغام نمي شوند.
بند ۱۳-كنترل مواد و محصول نامنطبق:محصولاتي كه با مشخصات كيفي مورد نظر نيستند. بايد از ساير محصولات جدا كرده، كنترل كنيم.
بند ۱۴-اقدام اصلاحي:اگر محصولي خراب بود، چگونه آن را اصلاح كنيم؟
بند ۱۵-جابه جايي، انبار، بسته بندي وتحويل: بايد محصولات را به نحوي جابه جا كنيم و به شكلي بسته بندي كنيم و تحويل مشتري بدهيم كه كيفيت آن كاهش نيابد.
بند ۱۶-سوابق كيفيت:بايد سوابق و اشكالاتي را كه در زمينه كيفيت وجود دارد، حفظ كنيم.
بند ۱۷-مميزي داخلي:بايد مطمئن شويم آنچه نوشته ايم، انجام مي دهيم و آنچه انجام مي دهيم درست است.
بند ۱۸-آموزش:هر كس بايد مطابق نيازي كه دارد آموزش ببيند، تا كار خود را درستي انجام دهد و كيفيت محصول لطمه نبيند.
بند ۱۹-خدمات پس از فروش:بايد مطمئن شويم محصولي كه فروخته ايم در خانه مشتري هم كار مي كند.
بند ۲۰-فنون آماري:هر جا لازم است، بايد از روشهاي آماري براي كنترل كيفيت محصول استفاده كنيم.
ISO ۹۰۰۰ در آينده به كجا مي رود؟
طي بازنگري هايي كه درزمينه اين سري استانداردها انجام گرفته مواردي از قبيل بهبود مستمر، محصول گرايي، سازگاري با بخشهاي خدماتي مثل امورمالي و دخيل كردن عوامل اقتصادي درآن مورد نظرقرار گرفته است. به نظرمي رسد درآينده سيستمهاي مديريت كيفيت به سمت سازگاري با ساير استانداردها مثل استانداردهاي زيست محيطي و ايمني و بهداشت پيش خواهد رفت و مشاركت هرچه بيشتر كاركنان درمديريت كيفيت را مدنظر قرارخواهند داد
 اصول هجده گانه دردريافت ايزو و توليدات و مرغوبيت
۱.مديريت موظف است سياست ها و اهداف خود را تدوين و مستند كند  و تفهيم و اجراي آنها در همه رده هاي سازماني را به صورتي تضمين كند كه كاركنان نسبت به آن سياست ها و اهداف داراي قدرت ابتكار شوند و بتوانند با رقتارمناسب خود كيفيت محصول را براي ارضاي مشتري بالا ببرند
۲تدوين و مستند سازي شرايط توليد يك محصول مناسب ونظارت بر تحقيق يافتن يك به يك اين شرايط با استفاده از كليه روش هاي لازم ازجمله توسعه نوآوري هاي تكنو لوژيك به روز كردن وايجادكليه نظارت هاي كيفي و سنجش هاي مناسب
۳.تدوين ومستند سازي فرايند هاي مناسب جهت كنترل قرار دادها به منظور تعيين و تدوين شرح خدمات مورد تقاضا و پيش بيني كليه تغييرات ممكن در طول اجراي قرار داد
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴می باشدهرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

One comment on “استانداردهاي سيستم كيفيت ISO

  1. محمد گفت:

    بسیارمفید بود .تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *