استاندارد سازی هتل ها

اصغر ژیان دربندی کارشناس هتلداری
درتاریخ سوم دیماه ۱۳۸۷ اولین اجلاس مدیران صنعت هتلداری ایران در مشهدبرگزارشد که ازکلیه شهرهای ایران دراین اجلاس شرکت داشتندو مسئولین نشریات تخصصی هتلداری وگردشگری خارج ازبرنامه این اجلاس طی مصاحبه های متعددنظراینجانب را درارتباط با استانداردسازی هتل هاو….خواسته بودندکه درآینده بچاپ خواهندرسانید ودرمقاله های زیرکه قبلا درسایت ونشریات محتلف انتشار داده بودم نظرخودرااعلام کرده ام.و همچنین بسیاری ازصاحبان ومدیران هتل ازاینکه مقالات را ازسایت علمی هتلداری برداشته بودم گله مند بودند که منبع دیگری نداریم بهتربودازسایت برنمی داشتم ،با توضیحات اینجانب متوجه حرکت زشت سایت های که مقالات اینجانب را دو باره درسایت های اینترنتی ویا به نام خودانتشار میدهندو……شدندوبسیارجالب بود که این سایتها وافراد را خیلی خوب  می شناختندو به بدی ازآنها یاد می کردندواین حرکات زشت آنها را تائید نمی کردند.
دراین دیدارهای خودمانی تعداد زیادی ازهمکاران مقاله های درارتباط با استاندارد سازی هتل ها که درنشریات بچاپ رسیده بودو قبلا در سایت قرار داده بودم راخواستارشده بودند که در زیر۳ مقاله را یکجا مجددبنا به درخواست این عزیزان درسایت قرار دادم امیداست توانسته باشم رضایت آنها را انجام داده باشم
آيا گرانی هتل ها به معنای بالا بودن  در جه آنها ست ؟
آيا پر ستاره بودن هتل دليل بر كيفيت بالاترآن  است ؟
امروزه كشورهابرای ساخت یک هتل به دنبال استاندارد يك نواختي نيستند،كه درجه هتل تعيين كننده كيفيت باشد، هتل هاي درجهان با درجه پائين وارائه خدماتي مطلوب توانسته اند، صنعت گردشگري را دربخش هتلداري متحول كنندومعيار هاي جديدي را براين صنعت حاكم سازند.امروزه بسياري ازهتل هابه تكاپوافتاده اند، تا بتوانند خدمات خودرا به نحوي ارتقا ء دهندکه بتوانند علاوه بر حفظ مشتريان قديمي خود،افراد جديدي را نيز به گروه مشتريان  خودبيفزايند .وازنظررقابت درجه كيفي خودرا به ستاره بالا برسانندکه هرگزدراستانداردها نمی توان پیش بینی یا برنامه ریزی کرد هتل ها ی بزرگ به جهت اينكه دراين رقابت ها بتوانندموفق شوندحتی برای هرمیهمان که وارد هتل میشود ملافه ، روبالش وحوله نو،بسته بندی شده دراتاق قرارمیدهندکه میهمان می توان زمان ترک هتل با خودببردازسوی دیگراین ابتکارباعث می شودضمن اینکه رضایت بیشترمیهمان فراهم می شودهتل هم دراین میان به سودهای برسد ازجمله بعلت گران بودن زمین صرفه جویی برای ساخت وسازاختصاص فضای بزرگی برای این منظورو خرید تشکیلات و تجهیزات   Laundry  (لباسشویی ) ولوازم پارچه ای و استهلاک آنها، کم کردن کارمند وحقوق بگیران ، خرید مواد پاک کننده و شوینده و مصرف نکردن آب  برق واتوی ملافه و…. بطور خلاصه اختصاص ندادن بودجه ای برای این منظورمديران هتل هاچنانچه به امیدداشتن استانداردها یاستاره بالا باشند به‌دليل وجود فضاي رقابتي كه در اين صنعت وجودداردنه تنها نمي ‌توانند درچنين فضايي كاركنندوبه موفقيت و سود موردنظرشان برسند بلكه به موفقيت هتل ها ی کم ستاره رقيب كمك ميكنندكه با هزينه وزحمت كمتربه اهداف خود و سود بيشتربرسند.
اینکه دربعضی ازکشورها بفکراستاندارد سازی هتل باشند نمی تواند ارزش خدمات وسرویس دهی هتل رابا آن تعین یا اندازه گیری کردزیراهتل ها می توانند ارائه دهنده خدمات بسياري باشندکه تا کنون در   هتل هاي پرستاره هم بي سابقه بوده وحداكثررفاه مسافران ورضايت اقامت كنندگان در اين هتل ها فراهم ميشود.وهرروزشاهدابتکارات نوتوسط هتل های کم ستاره برای جلب هرچه بیشترمیهمان هستیم ستاره ها برسردرورودي هتل نشان دهنده كيفيت بالاتر نيست.ممكن است بالاترين قيمت باشد.ولي ستاره ها نشان دهنده خدمات ماوراي خدمات رايج درهتل هاي مشهور ستاره بالا نيست.مهمان با ديدن ستاره ها ازنظرروحي آماده ميشود تا براي پرداخت مبلغ بالا ترآمادگي داشته باشدوبا شنيدن قيمت ها ازاقامت در هتل منصرف نشود. به واقع آيا ارتقاي درجه بندي هتل ها منجر به بهبودوضعيت جهانگردي درجهان خواهد شد؟ البته بايد توجه داشت که بهبود كيفي وارتقاي سطح ساخت هتل ها وسرویس دههی مطلوب ميتواند عاملي تشويق كننده براي افزايش مسافرت باشد و بسياري ازتوريستها باحصول اطمينان ازاين كه دركشورها يا منطقه اي مناسب امكانات اقامتي خوبي وجود دارد به آن منطقه مسافرت می کنند ونزديكان وآشنايان را نيزبراي مسافرت به آن مكان ها تشويق كرده اند
هنوزهم هيچ استاندارد مشخص وواضحي براي تعيين واجراي اين رتبه بندي ها ومرجع معيني هم براي اعمال اين استانداردها وجود ندارد، وبسياري ازكشور ها براي جلب توريست بيشتراقدام به بزرگ نمائي خدمات هتل وگردشگر ي خود ميكنند اما همين مساله بي ترديد به طور غيرمستقيم برديگركشورها كه درآمد سرشاري از بخش صنعت گردشگري دارند تاثيرمي گذارد. بهترين توصيه به مسافران درزمان حال اينست كه با خوش بيني به تمامي اين رتبه بندي وستاره دادن ها بنگرندوبا اقامت دراين هتل ها مدعي خدمات بي نظيري راكه دراين هتل ها ارائه ميشود موردآزمايش قراردهندوالبته اين نكته را هم بايدخوب به يادداشت كه قيمت هاي بالا هيچ تضميني براين امرنيست كه كيفيت اين هتل ها نيز بطور خودكار(اتومات)بالا باشدوهرگونه مشتري مشگل پسندي راراضي نگهدارد درتمام کشورها بعضي ازهتل هاي لوكس ومجلل قديمي وريشه دارد ربرابراينگونه درجه بندي ورتبه بندي ها به شدت مقاومت 
ميكنند امروزه سرمایه گذاری هنگفتی برای جلب وجذب توریست درصنعت هتلداری درکشورهای سراسردنیا می شوداز جمله ساخت هتل درزیردریا یا ساخت هتل با یخ یا ساختمان های قدیمی رابه هتل ورستوران تبدیل می کنندکه با زیبایی خیره کنندورفاه ،خدمات ، سرویس دهی وامکانات بی نظیری که دراختیار میهمانان قرارمیدهند مافوق تصوراست که درهیچ یک ازاستاندارها ی جهان نوشته نشده ونمی توان نوشت به همین دلیل ودلایل گوناگون دیگرحاضربه پذيرش آن نيستند بسياري عقيده دارندكه از اصطلاح ستاره هم براي هتل نيايداستفاده كرد.بايد سعي وكوشش كردتامراجعان واقامت كنندگان در هتل راراضي ترازهتل هاي پرستاره نگاه داشت.و اشخاصی که سرمایه کمتری دارندرا با تسیهلاتی که دراختیارشان قرارمی دهند تشویق میکنندکه وارد این صنعت شوندتابا امکانات وقیمتهای متفاوت در هر شهری هتل ساخته شودوکمبود هتل را اینگونه جبران می کنندکه برای تمام طبقات امکانات هتل رفتن فراهم شود و این هتل ها که قيمت كمتري  دارندراحترمی توا نندرقابت كنند.كشور هايی كه درصنعت هتلداري فعال هستند وازدرآمد هاي هنگفت توريست بهره مند ميشوند اندك اندك به واقعيت هاي حاكم براين صنعت پی برده اند وبرنامه هاي تشويق كننده اي را تدوين ميكنند تا به ارتقاي كيفيت تشويق شوند .
امروزه مسافرين خوب مي دانند،درمقابل وجهي كه پرداخت ميكنندبايدخدمات هتل درچه حدو حدود ي باشد، هرچند هتل ها از نامهاي همچون هتل بين المللي ، هتل بزرگ ، مجلل استفاده كنند مسافرين درك ميكنندومتوجه هستندكه خدمات با قيمت دريافتي يكسان نيست،مديران بايد بدانندخدمات و سرويس دهي ورضايت مهمان است كه موفقيت به دنبال دارد نه نام ها وستاره هاكه شرايط آنرا ندارند،مسافرین خوب درک می کنندکه اين نام ها و اينگونه تبليعات براي كسب درآمد است .اكنون اين سئوال پيش ميايد ومطرح ميشودكه چه مرجعي بايداين ازتقاءرا تائيدكند وافزايش ستاره هتل ها را رسمي كندلازم است ابتدا به نام هايی ازقبیل بزرگ يا بين المللي را رسيدگي كنندکه چگونه و با چه شرایطی ازاین نام ها استفاده کنند؟ چنانچه استانداردسازی هتل ها رادرکشورهای مختلف مطالعه کنید
بیشتربه نکاتی اشاره شده که مربوط به خدمات وسرویس دهی میباشدوبه بدلیل اینکه رقابت شدیدی برای سرویس دهی، خدمات و تجهیزا ت درهتل ها وجوددارد اکثرا هتل ها ازاستانداردها یی که پیش بینی کرده اندجلوترمی باشند و درهیچ کشوری این استاندارد سازی ها موفق نبوده .اگر استاندارسازی موفق بودبعضی نکات که درتدوین استاندارد سازی ها آمده دریک کشور هتل ها شباهتی بهم می داشتند حتی هتل های زنجیره ای درکشورهای مختلف نیزیکسان نمی باشند فقط از نظر سیستم و گردش کاربدلیل کنترل های یکنواخت که ازسوی گردانندگان هتل انجام می شود شاید بخشهای از هتل های زنجیره ای  یکسان باشدکه هرگزمیهمان متوجه این تفاوت نخواهد بود.مهم ترین نکاتی که می بایست موردتوجه قرارگیرد وهیچ اشاره ای نشده  نکات ایمینی وحفاظت چه ازنظرسا ختمان چه از نظر امنیت میهمان می باشدکه میتواند نقش اساسی داشته باشدکه در این موارد رقابتی هم بین صاحبان هتل ها دیده نشده است  چنانچه دراستاندارد سازی هتل ها نکات ایمینی وحفاظت موردتوجه قرار نگیرد میهمانان، صاحبان یاگردانندگان هتل شدیدا به دردسرخواهندافتادکه جبرا ن یعضی ازآنها غیرممکن خواهدبودنکات ایمنی و حفاظت نکاتی است که ازدیدمیهمانان پنهان است وشاید هرگز میهمانی که درهتلی اقامت میکندمتوجه نشودچه نکات ایمینی ویاحفظ امنینت برای سلامتی ورفاه میهما نان پیش بینی شده است تدوین استانداردسازی هتل ها را می بایست برای نکات ایمنی ساختمان ،حفظ امنیت میهمان تجهیزات، وتشکیلات هتل دسترسی ها ونکات بسیارمهم دیگری که باید توجه شود بوجود آورد وبه اجرا گذاشت که هرگزتا کنون مسئله رقابت درآنها نقشی نداشته است ودیده نشده که  هتلی برای اینکه نکات ایمینی یا حفاظتی بسیارمطلوبی را پیش بینی ورعایت کرده دردرجه بندی ورتبه بندی آن هتل تاثیرگذاشته باشد یادرهتلی برای این مواردرقابتی بوجودآورده باشد همانطوریکه دردرجه بندی هتل ها توجهی به نکات بالا نشده است بایدیادآورشوم درحرفه بین المللی هتلداری که با فرهنگها ی گوناگون ارتباط داردورقابت حرف اول رامیزند استانداردسازی بی مورد است وهرگز نمی تواند موفق شودبلکه باعث صدمه زدن به صنعت هتلداری ودلسرد کردن سرمایه گذاران خواهدبودبهتراست حس رقابت را بوجودآورندوچنانچه بناست استانداردسازی برای هتل ها تدوین گرددمی بایست توسط کار شناسان ومتخصصین ورزیده با تجربه هتلداری تدوین گرددکه میتواندبرای حفظ سرمایه هتل ها که یک سرمایه گذاری ملی است مفیدواقع گرددوبه انجام برسد این گونه مقررات،سختگیری ها وبرنامه هاکه بدون کارشناسی انجام میشودباعث دورساختن توریست ووارد نشدن افرادبرای سرمایه گذاری دراین صنعت است .درکشورهای پیشرفته حتی مردم عادی را تشویق میکنند محل اقامت خودرا تبدیل به یک پانسیون یا هتل کوچک کنندویا با در اختیار گذاشتن حتی یک یا دواتاق  با صبحانه به توریست ها برای جلب وجذب توریست بیشترهمکاری کنندوتوریستها را تشویق کنندکه بتوانندباهربودجه ای سفر کنندومحل اقامتی برای خودداشته باشندووادار نشوند بخاطرصرفه جویی برای سفردر خیابان یا پارک ها اقامت کنندکه  بی تردیدجالب نخواهدبود.خلاصه اینکه استاندارد سازی برای هتل ها مثل اینکه بخواهند تزئین ،نوع ،ظروف یا اندازه غذا ها را به یک گونه عمل کنند
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان  شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴  می باشد  هرگونه  انتشار مجدد،استفاده و کپی برداری درسایتهای اینترنتی ،نشریات ،آموزشگاه ها و غیرو بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

4 comments on “استاندارد سازی هتل ها

 1. فرناز گفت:

  سلام: مقاله بسیارعالی و کاملا تخصصی بود استفاده کردم با سپاس فراوان

 2. سینا گفت:

  بسیار بسیار مطلب حرفه ای و آموزشی است  لذت بردم 

 3. shadi گفت:

  یعنی استاندارسازی برای هتل ها اشتباهه!؟

 4. دربندی گفت:

  استاندارد بمعنی حداقل امکانات و صنعت هتلداری یک صنعت خدماتی است برای خدمات نمی توان استانداردی تعیین کرد و در هیچ کجای جهان استاندارد سلیقه ای  نیست  و تدوین استاندارد بایدباید بطور  روشنن مشخص شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *