استفاده از رنگ ها براي طراحي درهتلداري

ترجمه ندا ژيان دربندي
رنگ هميشه مطابق با نور بايد انتخاب شود زيرا كه ايندو رابطه بسيار نزديك با يكديگر دارند  ايندو در كنارهم پيامهاي روانشناسي گوناگوني را در سطوح محرك و غير محرك انتقال مي دهند رابطه متقابل ايندو نشات گرفته ازاين حقيقت است كه رنگي كه ما مشاهده مي كنيم بخاطرنور وانعكاس نور مي باشد به عبارت ديگر وقتي رنگ خاصي را در منبع نور ديگري مشاهد كنيم آن رنگ كاملا متفاوت با رنگ اوليه است ( به عنوان مثال رنگ در زير نور فلورسنت مشاهده شود يا نور لامپ نئون ) يا وقتيكه در نور مستقيم يا غير مستقيم مشاهده گردد با يكديگر متفاوت است . منابع مختلف نور داراي رنگهاي مختلفي مي باشند .
اين منابع شامل لامپ نئون ، شمع ، خورشيد مي باشند .
نكته ديگر اينكه وقتي نور به جسمي مي تابد بعضي از نورها جذب مي شوند و يكي از آنها منعكس مي گردد كه آن بازتاب رنگ اصلي اش است كه نور به آن تابيده .علاوه بر ته مايه هر رنگ ، درخشندگي و اشباع نور در باز تاب رنگ موثرند ،سطح اشباع هر رنگ را مي توان به عنوان بخش خالص آن رنگ در نظرگرفت . زرد خالص داراي سطح اشباع بيشتري نسبت به يك سايه زرد مي باشد كه مخلوطي از زرد و سياه يا انعكاس رنگهاي ديگر است از رنگهاي سرد و روشن مي توان در طراحي رستوران ها بهره گرفت و مكان فوق را بزرگتر از اندازه واقعي جلوه گر ساخت . فضاي ايجاد شده با چنين رنگهايي ازحد متعارف بزرگتر و وسيعتر به نظرمي رسند عكس اين عمل به كمك رنگهاي تيره و گرم امكان پذير است ، اتاقهاي كه از اندازه حقيقي بزرگتر و سقف بلند تري دارند با استفاده از اين رنگ ها كوچكتر و در نتيجه صميمي تر به نظر مي رسند و براي جلب توجه مناسبند رنگهاي كرم ، سايه وروشنهاي زيبايي درفضا ايجاد مي كنند و محيط گرمي را فراهم مي آورند .
رنگهاي اصلي و روشن براي رستورانهاي غيررسمي وFast Food  مناسب اندكه عملكرد در اين رستورانها سريع مي باشد در برخي اماكن فوق از چراغ و نور فراوان استفاده مي شود و اين نور زياد رنگها راخنثي كرده و باعث خستگي چشم مي شود و تاثير عملكرد طراحي را كاهش مي دهد .
رنگهاي ملايم و لطيف اثر آرام بخش دارند و باعث تلطيف روح مي شوند ، رنگهاي ملايم علاوه براينكه مكانهاي كوچك را بزرگترنشان مي دهند محيط آرام و ساكتي را فراهم مي كنند .
رنگهاي روشن نيز اتاق را روشنتر نشان مي دهد چون درخشندگي رنگ عملكرد سايه خود رنگ است .
رنگهاي روشن نظير رنگ زرد درخشان تر از رنگها ي تيره اي نظير آبي سير به نظر مي رسند ، حتي اگردر مقايسه متوجه شويم كه تابش هر دو رنگ يكسان است .تابش يا درجه درخشندگي در واحد روشنايي كه  Lumens  مي باشد رامي توان اندازه گيري كرد به اين صورت كه سطوح تيره جاذب نور و سطوح روشن منعكس كننده نورمي باشند .
همان طور كه قبلا به آن اشاره شد درخشندگي تحت تاثير سطح روشن قرار  مي گيرد . رنگها باخود هزاران نكته و معناي مختلفي را بهمراه مي آورند ، رنگها مي توانند نشانه اي از حالت ، سبك ، فرهنگ يا كشور خاصي باشند . به عنوان مثال ، رنگ ارغواني ، رنگ سلطنتي است ، رنگ سبز نشانگر رنگ طبيعت . رنگهاي ملايم را بيشتر در معماري پست مدرن مشاهده مي كنيم و رنگهاي قرمز و طلايي در رستورانهاي چيني متداولند . رنگ بايد متناسب با شرايط اقليمي انتخاب شوند . مثلا رنگ هاي سرد در شرايط اقليمي گرم كار برد دارند و از رنگهاي گرم بيشتر در شرايط آب هوايي سرد استفاده مي شود همچنين بايد بدانيم كه رنگهاي سرد عموما از بين برنده اشتها هستند و شايد به همين دليل است كه ما هرگز غذا رابا رنگ آبي نمي بينيم در نتيجه حتي درمناطق گرمسير ، رنگهاي سرد بايد در كنار رنگهاي گرم بكار روند .
استفاده از رنگهاي مد روز عموما بخاطر جلب مشتري و سود بيشتر است در اوائل دهه ۱۹۸۰ رنگ آميزي رستورانها بيشتر به سمت رنگهاي سرد تمايل يافت مثل سبز روشن ، آبي سير و آبي آسماني كه اغلب با رنگهاي قرمز ، صورتي ، هلوئي يا سرخ سفانين تركيب مي شد ند .در اواخر دهه ۱۹۸۰ رنگهاي روشن خالص پايه هاي اصلي مد شد ند و در طراحي رنگ رستورانها استفاده مي شدند .
از تجزبه تحليل رنگ به سه حقيقت دست مي يابيم :
۱.اثر هر رنگ بستگي به سايه و غلظت رنگ دارد آبي آسماني ، آبي سير و رنگ آب همه آبي هستند اما هريك تداعي كننده معناي مختلفي مي باشند و تاثيرشان متفاوت است .
۲.درك احساس رنگ با تغيير فاصله از آن رنگ تغييرمي كند زمانيكه طراح رنگي را انتخاب مي كند  بايد فواصل عمومي را از ديد مشتري به هنگام ورود به سالن در نظر بگيرد .
۳.بررسي هاي انجام شده در مورد تاثيرات  رنگ به طريق علمي توسط كارشناسان و متخصصان صورت گرفته .وبيشترين اختلاف در مورد اثر رواني رنگهاست .تاثيرخصوصيات رنگها از نظر روانشناسي بصورت مجزا تعبير شده براي آنها محدود يتهاي تعيين مي گردد .
قرمز
از زمانهاي قديم تداعي كننده خشم ، حمله و خشونت بوده تعداد رنگهايي كه با قرمز هارموني داشته باشند محدود است زيرا رنگي بسيار قوي ، گرم است ، در تركيب با طلا، برنج ، چوب ، كريستال ، و آينه بسيار زيباست ، قرمز با سياه تركيب كلاسيك شيكي مي باشد . بعضي معتقدند كه رنگ قرمز افزايش دهنده اشتهاست .
سبز
رنگ سبز سمبل طبيعت و مترادف با سرسبزي و خرمي بوده و مايه آسايش فكر و روح مي باشد .تركيب اين رنگ با چوب سفيد و نور مناسب طرح زيبايي را ايجاد مي كند.استفاده بهينه از اين رنگ تاثير بيشتري در محيط مي گذارد .به علت طبيعت منعكس كننده رنگها انعكاس اين رنگ ممكن است تاثير منفي برروي رنگ پوست و رنگ بعضي از غذاها بگذارد بنا برااين نبايد از رنگ سبز به مقدارخيلي زياد استفاده شود .
زرد
تداعي كننده اشعه خورشيد، نشانه قيمتي بودن ، پرروحيه و بانشاط .در مقياس كم مي تواند ناقل خوشحالي ، اميدواري ، فراواني باشد و اين رنگ بخصوص در مكان صبحانه خوري بسيار مناسب است .رنگ زرد داراي خاصيت جلب و جذب است به عنوان رنگ تاكيد كننده و سمبلي در علم معماري مي تواند تاثير زيادي در طراحي داشته باشد ، همانگونه كه علامت مك دونالد با رنگ زرد خود همه جا جلب توجه مي كند و اما زرد مايل به سبز اثر مضطرب كننده اي دارد .
طلايي
به ظاهر شبيه زرد است تاثير گرمايي آن به نحوي است كه مي توانددر موازنه يا خنثي كردن رنگهاي سرد موثر باشد بدين ترتيب كه حالت سردي سنگ به كمك رنگ طلايي خنثي مي شود يا چوب كه بطور طبيعي قدري تيره است  به كمك اين رنگ درخشان و روشن ميگردد .تاكنون رنگ طلايي با ثروت وقدرت مرتبط بوده و از معدود رنگهايي است كه پيوسته مورد توجه بوده و زمان روي آن اثر نگذاشته و هيچ گاه قديمي نشده .
آبي
پاك ،سرد و نيروبخش .اين رنگ قادر است صورت ظاهري يك اتاق را بزرگتر از آنچه هست نشان دهد ، ولي بايد از سطح ميز و غذاها دور باشد .آبي در تركيب با رنگهاي گرم تركيب زيبايي بوجود مي آورد .همچنين گفته شده كه آبي تاثيري آرام بخش دارد .
رنگهاي خنثي
قهوه اي تيره تداعي كننده مردانگي و قهوه اي روشن نشانه گرما و زنانگي است ،قهوه اي قرمز مناسب وهماهنگ باغذا.اين رنگها ي خنثي براي روميزي مناسب مي باشند زيرا رنگ غذا را بهترجلوه مي دهند.ازديگر فوائداين رنگها كاربردآنها درانواع پرده مي باشد، پرده اي به اين رنگ دراماكن عمومي زيباجلوه مي كند وداراي قابليت انطباق است .زيراحالت اتاق را فقط با تغيير درجه رنگ تغيير مي دهد.
هلو يي
از رنگهاي جديدي است كه به تازگي مشهور شده ، از خانواده سرخ سفالين است بيشتر در رابطه با خانمها بوده وايجاد صميميت مي نمايد .درتركيب با آبي سير،سياه ياسفيد تركيب بسيار زيبايي ايجاد مي كند و حالت لطيف وزنانگي شديدي را نمايان مي سازد .
سفيد
تاثير شديد رنگ سفيدزماني است كه با رنگهاي ديگر هماهنگي ايجادكند براي كار برد در زمينه بسيار خوب عمل مي كند اما براي ديوارايده آل نيست چون درخشش آن در طولاني مدت چشم را خسته مي كند .استفاده از رنگ سفيد در رستورانهاي Fast  Food مناسب است چون حداكثر صرفه جويي از زمان در اين مكان ها بكار  مي رود،ديوارهاي سفيد در اينگونه رستورانها درخشش مناسبي پديد مي آورد و محيط رستوران را پاكيزه جلوه مي دهد . گرچه رنگ سفيد براي رو ميزي مرسوم شده اما كار برد  اين رنگ براي روميزي انتخاب خوبي نمي باشد زيرا سفيد اغلب خنثي كننده رنگ غذاو وسايل روي ميز  مي باشد . روميزي هاي سفيد در رستورانهاي نور گير درخشش زيادي ايجاد مي كند و باعث خستگي چشم مي شود .
سياه
 سياه داراي معني ذهني منفي است .تداعي كننده غم و عزاداري است .اما در تركيب مناسبي با رنگهاي ديگر مي تواند خيلي شيك باشد .سياه باسفيد خيلي هماهنگي دارد ضمن اينكه با هم تضاد دارند تركيب كلاسيكي بوجود مي آورند .سياه رنگ مناسبي براي زمينه نمي باشد البته دركلوپ هاي شبانه يا درتركيب با رنگهاي روشن مي تواند رنگ زمينه مناسبي را پديد آورد .
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد
این مطلب  در نشریه  جاده ابریشم  شماره ۹ سال ۱۳۷۲ و نشریه مسافران  شماره ۴  سال  ۱۳۷۹ بچاپ رسیده بود بنا به درخواست تعدادی از ببیندگان  سایت علمی هتلداری در سایت قرار گرفت

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “استفاده از رنگ ها براي طراحي درهتلداري

  1. تعدادی از دانشجویان هتلداری گفت:

    استادگرامی پدر هتلداری ایران با سلام و خسته نباشید از زحماتی که می کشید ما تعدادی از دانشجویان  در رشته جهانگردی و هتلداری هستیم تنها کسی که مقاله های کار بردی داره شما هستید بخوبی مشخص استنمام اساتید ما فقط از مقالات و گفته هاو سایت شما اسفاده میکنند اظلاعات بیشتری ندارند که ازخودشان بدهندمتاسفانه انقدر تنگ نظر هستند که نامی از شما یا سایت شمانمی برند زیرا سایت شمابه دانشجویان آنقدر اطلاعات میدهد که دانشجویان رامتوجه می کند که مدرسین مابیشتر از هر کسی از سایت شما استفاده میکنند و انقدر ناآگاه هستند که نمی دانند هر فردی بخواهد وارد این رشته شود حتما با نام و سایت شما اشنایی دارد افراد عقده ای و تنگ نظر را مردم خوب تشخیص می دهند این مظلب را نوشتیم تا اساتید ما مطالعه کنند تشکر فراوان از وقتی که میگذارید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *