ايزو ISO در صنعت هتلداری

متن کامل مصاحبه اصغر ژیان دربندی با ماهنامه مسافران

همانطوريكه درماهنامه شماره قبل قول داده بوديم كه درارتباط باايزوازآراونظرات متخصصين وكارشناسان درزمينه هتلداري بهره بگيريم دراين شماره گفتگوي كوتاهي باآقاي اصغرژيان دربندي برنده جهاني امور هتلداري سال۲۰۰۰ اسپانياوسردبيربخش هتلداري ماهنامه مسافران انجام داده ايم
سئوال :آقاي ژيان دربندي باتشكرازوقتي كه ما اختصاص داده ايد لطفا بفرما ئيد دليل رويكرد موسسات و شركتها به كسب استاندارد ياايزو چيست ؟ اينكه دائما درروزنامه ها و تبليغات اينطور مي گويند.
مديرعامل محترم شركت ….،دريافت گواهينامه ايزو۹۰۰۲ را به شما تبريك مي گوييم يا شركت … دارنده اولين گواهينامه ايزو ۹۰۰۱ يادريافت ايزو۹۰۰۰ مبارك بادو… روزانه تبليغاتي ازاين دست رادرروزنامه ها، مجلات، صداوسيما مي بينيم و مي شنويم.اما به راستي ايزو چيست؟
آيا محصولات شركتي راكه ايزو ۹۰۰۰ دارد،مي توان با اطمينان خريداري كرد؟آيا اين شركتها،معمولاً محصولاتي باكيفيت عا لي توليد مي كنند؟آيا محصولاتشان استاندارد است؟ آياوضع مالي وسوددهي شركتهاي دارنده ايزو ۹۰۰۰خوب است؟آيا شركتي كه اين گواهينامه راداشته باشد،شركت مرتب ومنظمي است؟ قبل ازهرچيزابتدا ايزوها را بايد تعريف كنم .
۱-ايزو ۹۰۰۰ به ما نمي گويدكه محصولات يك شركت استاندارداست وازسوي ديگر،داشتن اين گواهينامه،دليل آن نيست كه شركت دارنده آن، شركت سودآوري است وياعالي ترين سيستم كيفيت ونظم وترتيب درخدمات راداراست
۲-ايزو ۹۰۰۲ بمعني اينست،حداقل امكانات
در نتيجه يك مسافر خانه هم مي تواندگواهينامه ايزورادريافت كند
ISO ۹۰۰۰ يك گواهينامه است.، شركتي كه داراي آن است، مي تواند ادعا كند كه حداقل سطح قابل قبول مديريت كيفيت را داراست.
حال شما معنی این آگهی ها ی تبریک در روزنامه را معنی کنید
به هيچ وجه براي هتل ها كسب گواهينامه ايزوضرورتي نداردومعني نداردالبته براي مسافرخانه هاشايدكه حداقل امكانات پذيرائي را داشته باشد.درهتل ها بعلت اينكه بسياري ازسرويس دهي وخدمات سليقه اي وابتكاري مي باشدوهر روز شاهد ابتكار تازه اي هستيم و معياراندازه گيري ابتكار و سليقه كه كدام بهتراست رانمي توانيم تعيين كنيم مثال شما در هتل ۵ ستاره غذايي براي مهمان ميدهيد آيا ازاين غذا كه دراين هتل داده شده بهترازاين نمي تواند بدهند وحتما نبايد هتل داراي ستاره بالا باشد ميتواند يك هتل يك ستاره غذايي باكيفيت بسياربالا تردراختيار بگذاردبحث ايزو نمي توانددر هتلداري مطرح باشد .
شركتهاوموسساتي كه كالا توليد ميكنند مانندچراغ گازچون بايد مشخص باشد ازچه جنسي مثلااستيل است يااستيل نگير و قطرورقي كه استفاده ميكنند،ابعادآن چه بايدباشد، ترموكوپل داردياخير؟شيشه فرچه باشد.وچه نكات ايمني را بايدرعايت كند كه به مشتريان اين اطمينان خاطررابدهدكه باخيال راحت اين محصول را خريداري كنند.ولي حرفه هتلداري بااين مشخصات جوردرنمي آيد
سئوال:اگرايزودرهتل هامطرح نيست پس چه مبنائي درجه هتل را تعيين ميكند
امروزه در تمام جهان هتل ها برحسب درجه مشخص شده اند و اين درجه ها باآئين نامه هايي تعيين ميشود بعنوان مثال اگر هتلي چهار ستاره معرفي مي گرددحتما بايداستخر داشته باشد.سالن كنفرانس داشته باشد وابعاداتاق هاكه مسافر خانه از ۱۵ متر تا ۲۵ متراست وهتل ارزان قيمت از ۲۵ متر تا ۲۷ مترهتل هاي لوكس از ۴۰ تا ۴۲ متر و… واين نوع مشخصات است كه درجه هتل را تعيين مي كندكه البته در ايران هم آئين نامه براي درجه بندي داريم كه درجه هتل تعيين ميگرددواين درجه بندي گوياي وضعيت هتل هااست پس نيازي به گواهينامه ايزووچود ندارد وجوددرجه وستاره هاكافي خواهد بود .
س :چرا در ايران بعضي از شركتها و موسسات به استاندار دهاي ملي قانع نيستند و در پي كسب استاندارد هاي جهاني بر مي آيند ؟
درايران بخاطر كسب درآمد،شركتهادرپي كسب گواهينامه بين المللي ايزومي رونددرحاليكه استانداردهاي ملي را رعايت نمي كننددراين زمينه مثالهاي نيزوجودداردكه همه گان باآن كم بيش آشناهستند.مثلادستمال كاغذي.كه اول آن نواري رنگي كه نشانه پايان دستمال كاغذي است درابتداي دستمال ديده ميشوديااندازه آن استانداردنيست ولي مهراستاندارد روي آن وجود دارد .
در پايان اگرنقدي نسبت به كسب گواهينامه هاي ايزو هاازسوي هتل هاداريد بفرمائيد .
ج :اگر هتلي ۴ ستاره داراي ۱۰۰ اتاق بود مي تواند با ۲۰ پرسنل آنجا رااداره كنندوبعد هم گواهينامه ايزو بگيرندطبيعي است كه هتل چهارستاره۱۰۰ اتاقي با ۲۰ نفر اگراداره شود۴ ستاره نيست.بسياري ازهتل ها رستوران در زيرزميني است و بسياري هم كف و بسيار طبقه بالا (روي بام)آيا اين هتلها باهم يكي است از نظر سرمايه گذاري و هزينه هاي اداره كردن آنها پس معماري ساختمان ، تجهيزات هتل، تعداد سالن هاي هتل . تعداد پرسنل، سيستم وگردش كار هتل،ابعادواندازه اتاق هاي هتل،نوع تخت هتل ،نوع هتل از انواع هتل،نوع تجهيزات و معماري هتل،و…مسائل ديگربايدمشخص شونداينهاتعيين كننده درجه هتل است ايزودراين ميان هيچ نقشي راندارد.درخارج ازكشورهتل هايي بسياري داريم درحدعالي وخدمات وسرويس دهي آنهاعالي ولي ايزوندارندهمان ستاره هتل نمايانگر درجه هتل است حال درايران هتل داريم باظاهري عالي و۴ يا ۵ ستاره درجه بندي شده اندكه كيفيت غذابسيارپائين نظافت ورفتارپرسنل بسيار بدوخدمات و سرويس دهي آنهابه اندازه يك هتل دوستاره نيست وبلعكس هتل دوستاره است كيفيت غذاوخدمات سرويس دههي ازهتل ۴ يا۵ ستاره به مراتب بهتراست ولي ايزو نمي گيرددرصنعت هتلداري رقابت مطرح است .به همين دليل درهتل هااعلام ميكنندمثلاسوپ مجاني هتلي ديگر عنوان مي كندسالن براي عروسي رایگان وهتل درخارج ازکشور داریم که بلیط هواپیمارایگان میدهد تاهرچه بيشتربتوانندمشتري جلب كنندحالا شما بفرمائيد ايزوچكارميكند ؟
هتل هاي كه درپي كسب ايزوهستندازبي اطلاعي آنهاازانواع هتل وصنعت هتلداري وخدمات هتلداری حكايت مي كندبه جرائت ميگويم اطلاعات هتلداري راباتجربه اندك بدست آورده اندوتحصيلاتي دررشته هتلداري ندارند،بعلت اينكه اين بحث بسيارطولاني مي باشدودراين گفتگو بسياري ازنكات عنوان نشده
آقاي دربندي ازاينكه وقت خودرادراختيار ماهنامه مسافران قرارداده ايد وبخاطراين مصاحبه مفيد و جالب شما ازشما تشكر ميكنيم .
توضیح : افرادی که درمورداستاندارد سازی هتل ها اظهار نظرمی کنند یامیگویندهتل استانداردسازی شدیا میشود،افرادی هستند کاملا بی تجربه ،ناآگاه که اطلاعات وآگاهی اندکی ازصنعت هتلداری وکترینگ ندارد،درصنعت هتلداری استانداردی وجود ندارد وقتی در تمام جهان هرگزدوهتل هیچ بخش یا قسمتی از هتل ، معماری ، فضای سبز، اندازه و یا تکنولوژی بکاررفته ، ایمنی ،تجهیزات ،امکانات ،تعداد پرسنل یا سرویس دهی وخدمات وهزاران نکته دیگرعین هم وجود نداردوقتی هزارها نوع هتل متل ،هتل آپارتمان و… درجهان وجوددارد، چگونه میتوان استانداردی تعریف کردآیا برای هر یک از هزارها نوع میتوان یک استاندارد را تعریف کرد؟ برای یک صنعت نمی توان هزاران نوع استاندارد تعریف کرد.
بخش سئوالات درسی مدیریت هتلداری را بخوانید.دراينجااعلا م مي نمايم دراين موردآماده ام هرگونه بحث وگفتگو درباره ايزو واستاندارد سازی هتل ها راباکارشناسا ن ،مشاورین ومتخصصین كه داراي مدرك هتلداري معتبرهستندبپردازم
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد استفاده مجدد فقط این مطلب با ذکر نام نویسنده و منبع مجاز مي باشد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

One comment on “ايزو ISO در صنعت هتلداری

  1. فرهاد گفت:

    ای کاش  مدرسین هتلداری  برداشت درستی از مطالب ارزشمند و آموزنده شما و کمی اطلاعات و تجربه ای از هتلداری می داشتند 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *