تاثیرمحیط کار در موفقیت یک هتل

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری 

مدیران هتل هرگز به تنهائی نمی توانند به موفقیت برسند یکی از راز و رمز های موفقیت را در امنیت شغلی کارکنان هتل با یدجستجوکردرمز بهبودکیفیت مطلوب در مهارت و توانایی ودانش مدیر هتل در ارایه خدمات وراضی نگهداشتن مشتری وراضی نگهداشتن و بهبود نگرش کارکنان هتل است ونباید فراموش کرد درمحیط کاری سالم کارکنان سالمی بوجودخواهند آمد ،موفقیت در هتل با کوشش و تلاش، تمام کارکنان بخشهای هتل ومحیط آرام بدست می آید و این مهم اتفاقی بدست نمی آید،کارکردن در محل کار با جنجال یا شایعه در نظرداشتن فروش هتل یا اختلاف بین کار فرما یان و یا اختلاف بین مالکین و یا شرکا ء یا رفتار غلط ونا شایست مدیر هتل و یا نبود احساس آرامش وکافی نبودن حقوق و مزایا با مقایسه با رقبا باعث بی رقبتی کارکردن در هتل است پیداست در هتلی که کارکنان آن این نگرانی ها را داشته باشندوبفکرمحل بهتری برای کارکردن باشندوکار خودراموقتی بدانندکارهاسرسری وبدون احساس مسئولیت انجام می شود وباعث دلسرد شدن کارکنان وعدم کفیت مطلوب درسرویس دهی وخدمات وموفقیت در پیشرفت کارهتل خواهد شدوکارکنان چنین هتلی فقط برای امرار معاش است که کارمیکنندچنانچه محل بهتری  برای کارپیدا کنندقطعا " کار و کار فرمای جدید را انتخاب خواهندکرد ،کاردر محیط کارسالم از نظر روحی و روانی، بدون در گیری و حرف و حدیث است که موفقیت بدنبال دارد درمحیط های کاری که دائم بین شرکاء یا مالکین اختلاف باشدوکارکنان نگرانی از هم پاشیدگی محل کاروازدست دادن شغل خود باشند هرگزموفقیتی کسب نمی شود ،وهمچنین هتل های که چندمدیریا شرکا ء یا کلیه مالکین مایل هستند مدیریت هتل را بعهده بگیرند مثلا پدر وفرزندان همیشه بادستورا ت ضدونقیض روبروخواهند بودوهیچ فردی مسئولیت نخواهدپذیرفت و کارکنان نمی دانند حرف کدام یک را باید بپذیریند اگر با تجربه ترین و بهترین مدیر هتلی بخواهددرچنین هتل های که توسط چند نفراداره و تصمیم گیری می شود فعالیت کند با دردسر های عدیده روبرو خواهد بودوهرگز درچنین هتل های ثبات وامنیت شغلی بوجود نخواهدآمدوهتل منظمی نخواهدشد،فقط زمانی که یکی از دستور دهندگان درهتل حضوردارد ازنظر ظاهر هتل منظمی است درصورتیکه چنین نیست،این هتل ها بهتراست دخالتی درامور مدیریت نداشته باشند ومسئولیت را به یکنفر بطور کامل بسپارند ،وجودچندمدیردرهتل حتی تصمیم های که ممکن است بنفع هتل باشد با مخالف های از طرف دیگر مالکین یا شرکاء روبرو خواهد شد درچنین هتل هائی کارکنان احساس مسئولیت نمی کنند وهرگز ازنظر موفقیت جایگاه مناسبی پیدا نخواهند کرد بدون تردیدبدانید یکی از روموز موفقیت امکانات و فضای کاری مناسب که هتل در اختیارکارکنان می گذارداست به‌گونه اي‌كه کلیه کارکنان بتوانند به خوبي‌با يكديگرارتباط‌برقرارکنند تا محیط کارمناسب نباشدو رضایت کارکنان حاصل نشودنمی توان به راضی بودن میهمانان امیدوار بود ،رضایت میهمانان وموفقیت وقتی بدست خواهد آمدکه کارکنان هتل با جان دل کار کنندوهتل را از خود بدانند کارکنان هتل باید این احساس را بکنند که برای مدیرکار نمی کنند بلکه با او کار می کنند همه از اعضا ء یک خانواده هستند ومسئولیت وشرح وظایف آنهاست که هر یک کار بخصوصی را انجام میدهند ولی وقتی محیط کار همیشه درگیرمسایل داخلی باشد چگونه این احساس درکارکنان بدست خواهد آمد در محيط ‌کار سالم دور از هیا هو وجنجال و نگرانی است که خلاقیت ها هم ظهور مي کند ،يک محیط سالم در هتل مشوق نوآوري است این موضوع بسیار واضح است که یک هتل موفق فقط با تلاش مدیرهتل ومالکین بدست نمی آید با تلاش های شبانه روزی و صادقانه کارکنان هتل بدست خواهدآمددر نتیچه توجه ویژه به نیازمندی کارکنان یک امرکاملا ضروری است ،برای حفظ این سرمایه عظیم و موفقیت هتل نباید از فراهم کردن محیطی امن وآرام به همراه کلیه امکانات رفاهی و ارزش دادن به کار کارکنان غافل شد ،محیط کاری که برای زندگی را حت کارمند ان تمام امکانات رفاهی که نیاز داشته باشند فراهم باشد کمتر کارکنان خطا می کنند وکارمندان هرگز بدنبال کار دیگرو یا ناراضی کردن مشتریان ومدیر هتل نخواهند بود وسعی وتلاش خواهندکردکه تا وظایف خودرابنحومطلوب انجام دهند تاکار خودرا ازدست ندهند کارکنان  هتل بیشتر وقت خودرادرمحیط کار میگذارنندو یکی از نکاتی که به آن توجه می کنند، تامین غذا ی مناسب، حقوق کافی،مرخصی، احترام وارزش درمحیط کار است درهتل باید یک فرهنگ ارتباط صحیح ومودبانه بوجودآید،مدیریت هتل می بایست همگام با توسعه علم وفناوري پيش برودو آموزش ومهارتهای لازم برای چگونگی رفتار با پرسنل راکسب کندبه‌گونه اي‌كه کلیه کارکنان بخشهای هتل بتوانند همکاری صمیمانه ای باهم داشته باشندوبه خوبي‌با يكديگر ارتباط‌برقرارکنند ،اگرکارمندی نگران پرداخت اجاره مسکن باشد و یا برای نقل مکان منزل که باید به هر دلیلی تعویض کندو هتلی که می تواندبرای این جابجائی امکاناتی دراختیار این کارمند قرار دهد مثلا در یک روز کم کاری هتل برای کمک به این کارمند ا تومبیل وانت هتل را بفرستد، این همکاری را هرگز فراموش نمی کنند و این کمک ها با عث می شود کارمند پیش افراد خانواده احساس غرورکندمگر مدیر هتل از امکانات هتل برای کار های شخصی استفاده نمی کند؟وقتی هتلی برای کارمندی این چنین ارزشی قایل شد مطمئنا این کارمند هتل را خانه خودومالک آن خواهد دانست ،اگر مالکین هتلی و یا شرکا درسال یکبار بمناسبت های مختلف درزمانهای خلوتی هتل با خانواده کارکنان جشنی برپاکنند ویا برای کودکان کارکنان هتل یک برنامه سرگرم کننده بگذارنند مثلا به کودکان کارکنان که در تحصیل موفقیت های پیدا کرده اند یک جایزه بدهد وازآن حالت رسمی که در هتل همیشه حکم فرما است یک روز به دور باشند هرگز این گرد همائی را فراموش نمی کنند اینگونه جشنها در هتل آنچنان در بازدهی کارتاثیرخواهدگذاشت که درفعالیت وخلاقیت بیشترکارکنان معجزه می کندوقتی کارمندان این احساس را میکنندکه برای هتل ارزشی دارند یادمی گیر ندکه مسافر برای هتل خیلی ارزشمند است وآنها هم این را درک می کنند تارضایت مشتریان هتل فراهم نشودآنها نمی تواننداین رفاه را داشته باشند بقای آنها به وجودو رضایت میهمانان بستگی دارد،در چنین محیط های کارکنان وقت شناسی وزمان وانجام وظیفه را به نحو احسن بهتر احساس میکنند. ،سیاست های مدیرهتل برای بوجودآوردن یک محیط کار شایسته است که کارکنان شایسته ای پرورش می یابند،درمحیط کاری که می بایست با نهایت احترام ادب با مرا جعین رفتارکنندهرگونه پرخاشگری به زیان هتل خواهدبود اگرکارمندی رفتار ناشایستی در محیط کار داشته باشد یا رفتار بی ادبانه ای با میهمان بکند فورا با اوبرخورد میکنیم بایدمحیط کاری طوری باشدکه کارمندان بدون اینکه از آنها بخواهیم رفتارخوبی با میهمانان داشته باشد شیوه های خوب رفتاری موفقیت بدنبال دارد ،مدیرهتل یرای کارکنان الگو است ونباید این اجازه را بخودبدهدکه با کارکنان رفتار بی ادبانه و یا شخصیت آنها را ترور کندمدیرهتل می بایست دقت کنددرمحیط کار رفتاری ناشایست دور از ادب انجام ندهدکارکنان هتل رفتار بی ادبانه و یا بی احترامی بخود را از طرف مدیر هتل رفتار شایسته ای نمی دانند ،مدیرانی که برای کارکنان وقت نگذارندو ارزش واهمیتی به شخصیت کارکنان ندهند موفقیتی بدنبال ندارند بخصوص برای کارمندان جوان که بدنبال پیشرفت در کار هستند ،اگرهمه مسئولان ومدیران ارشدرفتار شایسته ای داشته باشندکارمند نا منظم و بی قید بی ادب سعی می کند ومی آموزدکه بایددر چنین محیطی رفتار خود را تغییر دهد ،درچنين بستر مناسبي است که کارکنان به درستی انجام وظیفه می کنند،هنگامی کارکنان یک هتل نسبت به مدیریت احساس مساعدی خواهند داشت که مدیرهتل نیزمتقابلا به کارکنان نظر مساعد داشته باشدآن وقت است که یک همبستگی قوی بین تمام کارکنان بوجود خواهدآمدکه مشتریان هم خدمات را با کیفیت بالایی مشاهده ولمس خواهندکرد ،اگرهمانطوریکه بوفه برای میهمانان هتل قرار می دهند بودجه برای کار کنان در نظر بگیرند و برای آنها هم بوفه غذاخوری پیش بینی کنندویادراواسط روز برای صرف چای کارکنان بتوانندبه رستوران غذا خوری کارکنان بروندضمن خوردن چای با بیسکوئیت هم پذیرائی شونداین سخاوتنمدی مدیرهتل برای کارکنان عادی خواهد شد. وفرهنگ رفتاری کارکنان کاملا تغییر خواهدکرد ،اگرکمی منطقی به این برنامه ها نگاه کنیم خواهیم پذیرفت که کارکردن درچنین محیطی بسیاردوست داشتنی و لذت بخش است بنا براین نباید جای تعجب باشد اگرهتلی به موفقیت می رسد کارکنان عاشق محل کارشان بوده اند و نگرانی ازامنیت شعلی نداشته انددرست است که هیج تضمینی برای هیچ فردی وجودنداردکه تمام عمرخودرا در یک جا ویک محل انجام دهد ولی اگرهرفردی درچنین محیطی مشغول بکار باشد واز شغل و محیط کار خود رضایت داشته باشدو عشق بکار بوجودآید با جان دل کار خواهند کردکسب موفقیت بی دلیل نیست همانطوریکه خدمات و سرویس دهی به میهمان یکی از راز های موفقیت است خدمات و رفاه وآسایش فکری رو حی روانی یکی از عوامل مهم رشد و پیشرفت هتل خواهد بودرسیدگی به وضعیت کارکنان هم یکی از راز های موفقیت در کار است ،مدیرانی که نتوانند جو خوب ومحیط آرام و رضایت کارکنان را فراهم کنند با تغییر ات پیش آمده جلو نروند موفقیت را به رقبا سپرده اند نباید فراموش کرد همیشه رقبا ی جدید ممکن از آنها بخواهند پیش بگیرند،مدیرانی هتلی که نتوانندکارمند با تجربه ای راکه مدتها درهتل انجام وظیقه می کرده وجزو سرمایه هتل بجساب می آید راراضی نگهدارند وکارمندبا تجربه مجبور به ترک کار شودوکارمندجدید را بکار گیرند جوناسالمی در هتل بوجود آورده است وازفعالیت وخلاقیت ها ی رقبا دور شده است ،هتل ها با کارمندان ورزیده ،با تجربه که مهارت بیشتری در کار دارند موفقیت بیشتری بدست می آورند.هيچ‌ مدیری قادر نيست‌ که بداند کارمند جدید دارای چه ميزان ‌اطلاعات است وقتی پی میبرندکه خلاقیت های اورا ببینند دریک هتل تمام کارکنان دارای یک تخصص، ویژه نیستندممکن است از یک فردی که در بخشی از هتل درست انجام وظیفه نمی کند وازخود خلاقیتی نشان نمی دهددر محل دیگر بتواند بسیار مطلوب انجام وظیفه کند ‌هر  فردی ‌از تجربه‌و علم‌ودانشي در رشته ای ‌برخوردار است ،کارکنان جدیدبه ویژه جوانان که تازه وارد این صنعت می شوند مایل هستندکه مورداحترام قرار بگیرند و با کوچکترین برخورد ناشایست زود دلسرد خواهند شد وبه غروروشخصیت آنها خیلی زود بر می خورد در  صنعت هتلداری همیشه کارکنان جدید زیرنظرکارمندان قدیم کار میکنند تا ازآنها تجربه های لازم را آموزش ببینند در واقع از کارمند مسن تجربه کسب می کنند وازکارمند جوان انرژی ونیرو.

.نکته مهم که نباید فراموش کرد اینکه هتلی بخواهد با آموزش مستمرکلیه کارکنان هتل به تنهائی موفق شوداینطور نیست بایدمحیط سالم و امنیت شغلی کارکنان نیزفراهم باشدتا بتوان به موفقیت رسید،آموزش تنها کافی نیست. تا شخصیت کارکنان حفظ نشود ورضایت کارکنان هتل ازهرنظرفراهم نباشدبه موفقیت نخواهندرسید .

وقتی مدیرهتل مهارت درکار ورفتارمناسبی داشت ورضایت کارکنان فراهم بود آنوقت است که میهمانان هتل را با رضایت کامل ترک می کنند و این نشان از اینست که تمام بخشهای وکارکنان که اوباآنها سروکار داشته درزمان خودنقش خود را خوب ایفا کرده اندکه هتل موفقیتی کسب می کند.

 ثروت چگونه بدست می آید

پنج اصل است که ثروت و موفقیت بدنبال دارد

شهرت

محبوبیت

رفتار

 صداقت

 اعتماد

مدیرهتل باید بداند و بسرعت درک کندکه میهمان و اعتماد شدیدا بیکدیگروابسته هستند پرسنل و همکاران ورزیده ودوره دیده دریک محیط متفاوت وفضایی دلنشین معجزه می کنندحتی غیرممکن را ممکن می سازند مدیر هتل باید انتظارات میهمانان را برآورده نماید،واگردست همکاری بین کارکنان مالک ومدیریت وکارکنان از یک سو و اعتماد کامل میهمانان از سوی دیگر باشد و از هیچ خدمتی به مشتریان دریغ نکنند و با حفظ کيفيت خدمات و سرعت در سرویس دهی آوازه و شهرت هتل از مرز ها خواهد گذشت و میهمانان بین المللی جلب خواهند شد. ودراين راه مدیریت باید باجديت تلاش کندوبه کارکنان قول دهدهرگونه کمکی را که نياز داشته باشد برآورده نمايد. آنچه که موفقيت را برای هتل به ارمغان می آورد اين است که هميشه رضايت کامل از کارو شغل پرسنل وجود داشته باشد بنابراين همواره نشاط و سرزندگی و شادابی از در و ديوار هتل باید ببارد و هتل و رستوران های آن به طور ۲۴ ساعته سرزنده و آماده به خدمت باشندو تمام سعی آنها بر اين باشد که حتی برای لحظاتی مشتريان را به داخل جذب کنند تا آنها بتوانند از رستوران های مختلف و متفاوت هتل استفاده کنند،چنین هتل یارستورانی های بایدنیاز های میهمانان را برآورند متاسفانه همیشه هتل ها و رستوران ها ابتدای شروع بکار سعی درجلب میهمان میکنند و با توجه به اینکه ابتدای کار آنقدر تجربه ندارند ولی از آنجائیکه سعی وکوشش میکنندمشتری جلب می کنند ولی بعدازاین همه زحمات که مشتری جلب کرده اند بخصوص رستوران هاکیفیت و کمیت غذا خراب میشود و قیمتها بالا میرود یعنی خود ما لک میهمانان چندین ساله خود را به راحتی از دست میدهدوبه رقبا می سپارد،اگرمدیران این اشتباهات رانکنند موفقيت ها بيشتر ازانتظارات آنها به انجام خواهدرسيد ، درصنعت هتلداری ورستوران داری مدیران یا مالکین که تجربه ای نداشته اند بندرت پيش می آيد که یک هتل یا رستوران جديد التأسيس ظرف يک سال مشتريان خود را راضی نگهداشته باشد و از زمان تأسيس به اين طرف حتی يک بارهم مشکلات رايج و يا کمبودها نتوانستند مطرح شوند بلکه از زمان افتتاح و از همان روز اول همه چيز به خوبی وطبق برنامه پيش بينی شده انجام شود و ادامه داشته باشد بدون اینکه تغییراتی داده باشند چيزی که مديران با جدّيت به دنبال پاسخ آن هستند اين است که «چه چيزی باعث موفقيت است؟» رازآن چيست؟يک هتلدارازهمان ابتدا وقوع و بروز هرگونه ريسکی را دراين موردبایدبپذيرد.با ايده ای که هتل ویا رستوران او با رستوران های جديد متفاوت است که در آن شهرو حومه مورد استقبال ميهمانان قرارگرفته و بر اين باور باشد که نحوه و شيوه پذيرايی و سياست های پرسنلی او قادرخواهد بود او را به موفقيت برساند! و از رقبا جلو بیاندازد ،مدیران باید با برنامه ریزی های که انجام می د هند سعی و تلاش کنند تا برای هر نوع سليقه ای برنامه و هدفی داشته باشندتاموقعيت محلی و سرويس های مختلف هتل ورستوران وکيفيت و اعتماد همه وهمه در موفقيت هتل سهيم شوند همه چيز از ايده های جديد گرفته تا زمان و مکان، از فعاليت رستوران گرفته تا سالن های کنفرانس. سمينار و يا فضاهای خالی هتل و استفاده از آنها برای منظورهای گوناگون، از سالن های چند منظوره گرفته تا فضاهای باز هتل با چشم اندازهای فوق العاده همه با هم به کار گرفته شوند تا ميهمانان لذت ببرند ودرآرامش کامل بسر برندو همچنين با توجه به امکانات که هتل برای سرگرمی شبانه میهمانان درنظرمیگیرد که معمولاً ميهمانان به آن گرايش وتمايل دارند همه بایدبا ایده وابتکارت نوانجام شود تا بتوانند مشتریان بیشتری جلب نمایند،واکثر ميهمانان روز بعد تا نزديکی های ظهر خواب هستند و بنابراين اکثر آنها از صبحانه صرف نظر می کنند و يکدفعه جهت صرف ناهار به رستوران های هتل مراجعه می کنند و غذای مفصلی نيز سفارش می دهند. خلاصه همه چيز بر مبنی سليقه ميهمانان باید تنظيم شده باشد و اين خدمات ميهمانان را به نوعی تحريک می کند که مجدداً به اين هتل مراجعه نمايند ويا از مشتريان دائمی هتل به شمارآيند. ومدیریت سعی کندکه همه چيزدراین هتل با رقبا متفاوت باشد بنابراين يکی از چگونگی موفقيت اين هتل و يا پديده های با ارزش آن میتواند رازهای ديگری را نيز نمايان کند دروازه های یک هتل بایدبه همواره به روی مشتريان وميهمانان باز باشد تا مالک یا مدیریت از یک سو ومشتریان از سوی دیگر سود ببرنند ،هتلداری ویا رستوران را با فرضيات و رویا ها نمیتوان اداره کرد با برنامه ریزی و قاطعيت نظم و ترتیب و تخصص است که می توان به راز های موفقیت رسید ،راز های که عامل تعیین کننده مراجعه به یک هتل یا رستوران است وبرای هتل شهرت، ثروت و موفقیت بدنبال دارد : بطور خلاصه در زیر شرح داده شده.

اطمینان کامل مالک یا مالکین به مدیر هتل

اطمینان مدیریت هتل به کارکنان و مالکین

اطمینان و اعتماد نزد مردم (مشتریان به هتل یا رستوران)

اطمینان کارکنان به مدیریت هتل و مالک یا مالکین

پاسخگوئی تمام کارکنان با حوصله، دقت، جهت هر چه بیشتر اعتماد و اطمینان میهمانان

واقعیت ها با آنچه تبلیغات کرده اند باید تبلیعات طوری باشد مشاهدات میهمان (واقعیات ها) بیش از وعده های که در تبلیغات داده شده باشد وآنچه تبلیغات شده باید رعایت گردد

سیستم گردش کارکلیه بخشها درست انجام شده باشد

محیط دلنشین وروحیه شاد و خندان کارکنان

تجهیزات و وسایل درست انتخاب شده باشد (ویژیگی ها رعایت شده باشد)

نیک نامی( آوازه وشهرت خوب)

امکانات ونوع خدمات و سرویس دهی

بهداشت انفرادی و محیط

خشنودکردن میهمانان

تضمین کیفیت وکمیت مطلوب سرویس ارائه شده

قیمت مناسب و مطلوب در مقابل خدمات بالا بردن قیمتها باعث دور شدن مشتری میگردد

سیاست های غلط برای افزایش سودآوری هتل ناتوانی مدیریت است

برآورد بیشتر از توقعات میهمان

همدلی تک تک کارکنان هتل با میهمانان

سرویس و خدمات سریعتر

خدمات وکیفیت مطلوب

خدمات ارزانتر نسبت به رقبا

مبهوت کردن مشتری از خدمات که ارائه میدهد

همیشه باید با خواست مشتری برنامه ریزی کنید

تکنولوژی صحیح انتخاب شده باشد

چارت سازمانی و شیقت بندی درست انجام شده باشد

موقعیت محل

نظم وانظباط کامل

نحوه مدیریت

مقالا تی که در سایت علمی هتلداری ایران برای ارتقاء دانش صنعت هتلداری به رایگان دراختیارعموم قرارمی دهم ،مطالب و مقالات دست اول است ،هرگز مطلبی از سایت های اینترنتی دیگری برداشت یا تکرار نمی کند،مقالات سایت علمی هتلداری ازکتاب های اصول ویا تکنیک هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی یا مقالاتی است که با دادن مجوزبه نشریات کشور به نام اینجانب به چاپ رسانیده اند ویادرمصاحبه ها عنوان شده ویا نوشته و ترجمه اعضاء مدیریت هتلداری کیان که موردتائیدبوده در سایت قرارمی گیرد.اطمینان میدهم مطالب  سایت علمی هتلداری ایران رادر هرکجای جهان یا سایتهای اینترنتی یا جزوات درسی دیدید یا عنوان شده باشدکه نامی ازمنبع و نویسنده نبرده باشندازافراد متقلب ،نادان،ناآگاه ،بی مایه و بی فرهنگی هستندکه سرقت ادبی انجام داده اند وازانگل های صنعت هتلداری وکترینگ هستندکه حرفی برای گفتن ندارند برای متخصص یا با ارزش جلوه دادن سایت و برای مطرح کردن خوددست به سرقت ادبی میزنند، كليه حقوق اين سايت متعلق به انستیو مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۳ می باشدهرگونه انتشار نقل قول،کپی برداری،استفاده مجدد این مقاله درسایتهای اینترنتی ،نشریات آموزشگاه هاوغیروتنها بااجازه کتبی مجاز می باشد بدون دریافت مجوزکتبی از نویسنده پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

One comment on “تاثیرمحیط کار در موفقیت یک هتل

  1. fahime گفت:

    باسلام وتشکر .ومفیدبودن اطلاعاتتان . ازشما میخاهم اطلاعاتی درمورد کارهای داخلی هتل ک موردنیاز کاراموزهست  را در صورت امکان برایم ایمیل کنید .دانشجوی مدیریت جهانگردی هستم درتابستان کاراموزی داشتم اما چیزی اموزش ندادن  باتشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *