ضرورت سرویس های بهداشتی وعمومی

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری
در تمام سال بسیاری ازمسافرین هتل ها یا مشتریان رستوران ها بخصوص رستوران های بین راهی  توسط ایمیل یا تلفن ازسرویس دهی بدبعضی از هتل هاو رستوران ها شکایت دارند واصرار دارندکه درسایت شکایت انها را انتشار دهم که اینجانب تلاش کرده ام با مدیران این هتل ها یا رستوران ها تماس بگیرم وشکایت آنها را اعلام کنم وراهنمایی کرده ام که اگر تلفن کنیدو عذر خواهی کنید اثرمثبتی خواهد داشت و آدرس او را بپرسیدوهدیه ای هرچند کوچک حتی از لوازم تبلیعاتی  هتل برای او ارسال کنید یا از او برای روزهای خلوتی دعوت کنیدکه یک ناهار یا شام مهمان شما باشد یا از سونا و استخر هتل رایگان استفاده کنداطمینان میدهم شاکی بجای شکایت ازمشتریان خوب شما خواهد شد، به پیشنهاد اینجانب اینکاررا چند نفرازمدیران انجام داده بودند خیلی تشکرمی کردنداین مقدمه را برای این منظور نوشتم که امسال برخلاف سالهای قبل بیشتر مسافرین شکایت ازعدم سرویس های عمومی دراماکن غیراز هتل ورستوران ها بودکه مایل بودند این نکات را درسایت انتشاردهم که چکیده شکایت هاکه پس از تحقیق وبررسی حضوری بحق درست بودکه درزیربا هم میخوانیم
بیشترین شکایت از فروشگاه های بزرگ چندطبقه ای مشهورهمچون adidasکه کنارجاده نوشهرمحمودآباد است که بدون داشتن دستشویی برای ارباب رجوع اجازه فعالیت میدهنداگرواقعا این فروشگاه شعبه یا نماینده قانونی فروشگاه خارجی است که باید دارای سرویس های عمومی باشداگرنیست چرا برای کسب درآمد اجازه دارد ازنام adidas استفاده کند این برندکه دربیشترکشورهای که شعبه یانماینده دارد دارای توالت ودستشویی است ،آیا اگرکودکی یا هر فردی از مشتریان این فروشگاه نیاز به سرویس عمومی داشته باشدیا دستهایش کثیف شده باشد نباید بتوانددرچنین فروشگاه های دستش را بشوید؟وقتی ازکارکنان این فروشگاه آدرس دستشویی را سئوال کنیدمی گوینددسنشویی مخصوص کارکنان است برای مشتریان دستشویی نداریم چه بایدبکنند؟ ازکنارخیابان یاجاده ها استفاده کنند؟ مدیریت این فروشگاه هاهنوزدرک نکرده اندویادنگرفته انداگرمشتریان آنهاکه اکثراخانواده یا دوستان و یا افراد مسن با هم به این فروشگاه ها مراجعه میکننداگریکی از این افرادنیازبه سرویس های عمومی داشته باشد بقیه افراد ،هرگز وقت خودرا صرف خریدیادیدن ازاین فروشگاه ها نمی کند.درنتیجه بسیاری ازمشتریان را ازدست خواهندداد، اگربهترین و ارزانترین جنس ها را هم داشته باشندوقتی فردی نیازبه توالت داردهرگز واردچنین مکانی نخواهدشددرحالیکه اگرسرويسهاي بهداشتي که بایدولازمه هرفروشگاهی است داشته باشند ممکن است افرادی قصدخرید هم نداشته باشندولی با دیدن اجناس خریدی هم انجام دهنددرحالیکه تعدادی ازهمین فروشگاه های بزرگ مشهورسراسرکنارجاده های شمال کشور دارای سرویس های عمومی برای ارباب رجوع هستندکه این مهم باعث شده مشتریان با فرصت بیشتروبازدید ازتمام قسمتها واجناس فروشگاه هاخرید بیشتری انجام دهندوضمنا رضایت مشتریان نیزجلب شده است .هروقت صحبت از گردشگری ورضایت توریستها وجلب وجذب توریست وزیست محیطی می شوداکثرا هتل هارا مقصرمیدانندولی هرگز نشیده ایم که ازاماکن عمومی مطب پزشکان،ساختمان های تجاری ، پاساژه ها یا مراکز خرید ساندویچ فروشی هاوتمام حرفه هاکه به نوعی با ارباب رجوع درتماس هستندداشتن توالت ودستشویی برای مشتریان یکی از ضروریات است این اماکن در صورت نداشتن چنین مکانی نبایداداره ازطرف شهرداری یاهر اداره ای مسئولی اجازه فعالیت یا پروانه کسب دریافت کنند وبایدقوانینی وضع شودچنانچه ارباب رجوعی در هر محل کسب کاری از این اماکن بخاطرنداشتن توالت شکایت کندبایدجریمه سنگین تری ازگران فروشی بپردازدوپروانه کسب اولغوشود.اماکن عمومی هم که دارای سرويسهاي بهداشتي هستنددرهیچیک ازآنهاداشتن سرويسهاي بهداشتي را برای مشتریان مهم نمی دانند همانطوریکه به بهداشت ونظافت آن اهمیتی نمی دهنددرصورتیکه مهم ترین چیزی که بایدولازم است توجه شود توالت ودسشتویی است ، سرويسهاي بهداشتي در مراكزعمومي، فروشگاهاي شهرهاو بين شهرها،که می بایست مجبور باشند سرويسهاي بهداشتي داشته باشندوحتي درسرويسهاي عمومي محل تعويض نوزادن پيش بيني شوداینکه فقط برای کارکنان ویادر توالت به هر بهانه ای  قفل باشددرهیچ کجارسم نیست درصورت نداشتن توالت ودستشویی نبایداجازه فعالیت داده شودضمنا مساجد نیزفقط درساعت خاصی اجازه می دهندازدستشویی استفاده کننددربقیه ساعات اجازه استفاده نمی دهند،اگرچنین قوانین سفت وسختی برای داشتن توالت برای تمام اماکن اجرا شود بسیاری ازمشکلات زیست محیطی وبهداشت نظافت توالت دستشویی هاحل می شودزیرا هریک ازاماکن موظف می شودنظافت وبهداشت دستشویی وتوالت محل کسب خودحفظ کندومردم هم بیشتررعایت نظافت وبهداشت توالت دستشویی های عمومی را خواهند کردوشایددیگرنیازی نباشدکه در وسط شهرها شهرداری  توالت ودستشویی عمومی بسازد ،به این شکایت ها ونا رضایتی های گردشگران که بسیارزیاداست کدام اداره مسئولی بایدرسیدگی کند؟ امیداست ادارات  مسئول توجه بیشتری به این نکات داشته باشند یکی از نکات مهم درگردشگری وزیست محیطی دردسترس بودن توالت درکلیه اماکن عمومی است که هیچ توجه ای و کنترلی نمی شود
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد  استفاده مجدد فقط این مطلب درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیرو باذكر نام نویسنده ومنبع مجاز مي باشد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

One comment on “ضرورت سرویس های بهداشتی وعمومی

  1. خلیل رحیمی گفت:

    سایت بسیار جالب ومفید و خواندنی دارید این مشکل را تمام افراد که سفرمیروند کاملا لمس کرده اند واقعا به نکاتی اشاره کرده اید که لازم است مسئولین بدانند تشکراز زحماتی که  می کشید  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *