مديريتهای غيرمتل وهتل

مديريتهای غيرمتل وهتل
اصغرزیان دربندی کارشناس ومتخصص امور هتلداری
برخورداری از خصلت نيك وپسنديده ميهمان نوازی را همه به عنوان يك صنعت ممتاز و برجسته می شناسند.ما ايرانيان به اين صنعت آراسته ايم ومردم بسياری ازديگركشورهای جهان اعتراف دارند كه ايرانيان ميهمان نواز بوده و هستند ورعايت اين سابقه را به فرزندان خويش سفارش می كرده اند. دراين مورد نيزقصه های فراوانی دركتابها مي خوانيم كه هر يك به جا ی خود از جنبه های پندآموز برخورداراست. مديریت هتل نيز بايد به اين نكته بينديشد كه ميهمان نواز بودنش می تواند ارزش و اهميت نقش وجودی او در هتل را به كمال برساندوبيش ازديگر فعاليتها وحسابگريها ومعاملا تی، كه بطورروزانه انجام می دهد، بردعوت وجذب مشتريان و ميهمانان تأثيرداشته باشد.چنين مديری نه تنها درانگيزش محبت ميهمانان هتل می تواند تأثيرعمده ای بر جای بگذارد بلكه موجبات تقويت و ايجاد مهر و علاقه ميان مردم وخود رافراهم می آورد. فراوانند كسانی كه در محيطهای گرم خانواده ها بر سرمشكلات كوچك و بی مقدار و بی آنكه خود بخواهند، با يكديگر مجادله می كنند و كانون آرام خانواده را متشنج می سازند تا ديگرافراد فاميل برای برقراری همان محيط پرصفا پای به ميان می گذارند و با برگزاری يك مجلس دعوت درهتل دلخواه خود مشاجره ها را به مراوده ها و تيرگيها را به زلال تبديل می نمايند.اين يك موهبت است كه شخص بتواند مايه برقراری روحيه تفاهم و عشق و دوستی ميان ديگران باشدويك مديرهتل از هر حيث می تواند چنين اثری از خود بجای گذارد و در اين صورت خواهد توانست مسئوليت مؤسسه هايی همچون بيمارستانها و كلوپها را نيز بر عهده گيرد و به خوبی انجام دهد. اين نكته را هم نبايدازنظر دوربداريم كه مدير درتقسيم بندی مسئوليتهای هتل سهم عمده ای بر دوش دارد وبی ترديدمسئوليت آنچه كه درهتل يا مؤسسات مشابه روی دهدازهر بابت به مديريت آن باز می گردد. با توجه به مشابهت هايی كه ميان مديريت هتلها باديگرمديريتها وجود دارد، برآن هستيم كه نكاتی چندپيرامون وظايف ومسئوليت های مقام مديردرمؤسسه ای نظير بيمارستان را نيز يادآور شويم و از اين راه بتوانيم نكات مشترك را برشماريم و از هر سوی، براهميت مديريت اشاره داشته باشيم.
مديريت بيمارستان
واردشدن دراجتماع كسانی كه با هدفی پرارج و سازنده، عضويّت آن را پذيرفته اند به آموزش بنيادين احتياج ندارد،ولی پيش ازآن وقبل ازهرنوع تجربه اندوزی يا آموزش می بايدكه درباره مشكلات وتنگناها و نابساماني های موجودبه يك درك واقعی و برداشت صحيح رسيده باشد واين واقعيت را بپذيردكه آنچه دشوار است و بايد ازپيش برداشته شوددربرابرمدير قرارگرفته واين مديراست كه بايد خودرابرای مبارزه با مشكلات آماده سازد.ازآنجاكه نگارنده به تجربه دريافته است كه مشكلات موجوددربيمارستان نيزاز همان نوع مشكلات مربوط به هتلهاست وشيوه مبارزه با آنها رامی داندوشباهت زيادبين آنهارابا مسايل جاری هتلها از ياد نمی برد، ترجيح می دهدكه بدين مثال روی آورد. در بعضی از بخشهای يك بيمارستان، برای انجام كارها و مسئوليتها روشهايی اجرا می شود كه گويی در يك هتل جريان يافته است.نمونه اين بخشها رامی توان درقسمت پذيرش وخانه داری مثال آورد.قسمتهای ديگری هم در بيمارستانها فعاليّت می كنندكه برای اداره آنها بايستی از متخصصان همين رشته كمك خواست وازآن جمله بخش پرستاری است.درمانگاهها معمولا توسط هيأت مديره يا يك دايره دولتی اداره می شوند و اين مديريتها نيزباروشهای مشابه درهتلها عمل می كنند.بيمارستانهای بسياربزرگ زير نظر دو نفر مدير اداره می شوند كه يك مدير، جنبه های پزشكی وروشهای لازم برای مداوای بيماران ونحوه آن و ديگر موضوعهای مشابه را زير نظرمی گيردومديردیگر به جنبه هتلي يا اداری پرسنل، محاسبه ها، برقراری نظم وانضباط ومسائلی ازاين گونه توجه می نمايد. دربسياری از بيمارستانها اين دومقام از يك ارزش برخوردارند و توان اجرايی و قدرت اداری آنها يكسان است، ولی دربعضی ديگرنيز مديريت غيرپزشكی درمقامی پايينتراز مدير پزشك بيمارستان شمرده مي شود. اکنون چنين تشخيص داده اند كه يك پزشك بهتر است همه وقت و نيروی خود را دركار معالجه و رسيدگی به بيماران خودصرف نمايد واداره اموربيمارستانها به عهده يك مدير مجرب وكار آزموده غير پزشك محول گردد.يك نكته را به تأكيد يادآور می شويم و آن چنين است كه هر مؤسسه ای از جمله يك بيمارستان می بايدبه هر حال پول به دست بياورد ودرآمد داشته باشدكه در غير اين صورت ممكن است بزودی از ادامه فعاليت بازمانده و به تعطيلی كشانده شود، مگرآن كه دولت هزينه ای را در اين مورد تقبّل نمايد. مديری كه بيشتر باروشهای تجاری آشنا باشد وبه خوبی بتوانددربرقراری سرويسها و خدمات بيماران از خود لياقت نشان دهد و بررسی ها و كنترلهای لازم را برقرار نمايد، خواهد توانست هم به جای يك مدير وهم به جای يك پزشك مديرانجام وظيفه كند چنين مديری ازهربابت مسؤول مشكلات تجاری، حسابداری ، پرسنل،خانه داری، آشپزخانه،حفاظت، رختشويخانه، تهيه وارائه سفارشها وازاين نوع وظايف خواهد بود وازآنجا كه با روشهای متداول درزمينه امور مالی وكنترل چنين اقدامها آشنايی دارد، بهتر می تواند حساب درآمدها و هزينه ها را درهر بخش نگاهداری ومشخص نمايدونحوه خدمات و سرويسهای داده شده را با توجه به نيازهای بيمارستان متعادل سازد. مدير پزشك بيمارستان به پژوهشهای انجام شده پيرامون آخرين پيشرفتهای پزشكی می پردازد وتلاش وی برآن است تا آخرين شيوه های ابداعی و تكنولوژي به كاررفته برای معالجه های بيماران را به دست آورد ودرصورت لزوم دراختيار همكاران خود نيز قرار دهد، به تهيه ونصب اسباب و لوازم پزشكی در بيمارستان اقدام كندتا از اين طريق بتواند در زمينه مداوای بهتر وكاملتر بيماران گامهای مفيد بردارد. مراقبت از بيماران و توجه به روشهای انجام شده برای درمان آنها ونتايج حاصل ازمعالجات، داروهای تجويزشده و انواع آن، چگونگی اجرای وظايف ازسوی پرستاران وازاين گونه را می بايدكه يك مدير پزشك سرپرستي واجرا كند.دربعضي بيمارستانهاي كوچكتر مشاهده می شود كه يك پزشك، هم عهده دار مديريت امور پزشكي و هم به عنوان يك مديراجرايی انجام وظيفه می كند وناگفته پيداست كه چنين پزشك (مديری) ناچار خواهدبود كه بخش عمده ای از وقت خودرا صرف رسيدگی به مسايل غيردرمانی نمايد،ازمسايل عمده ومشترك ميان صنعت هتلداری و بيمارستانها موضوع ضعف مديريتها ونبودبرنامه ريزی صحيح وتداخل وظايف يا موازی بودن آنهاست كه درعمل باعث هدررفتن توانایی های آنها خواهد بود ونتیجه ای جز زيانباری در پی نخواهد داشت يا دست كم بی فايده است و سودی ندارد. در بيمارستانها اين نكته مهم جای خودرا بازكرده كه مدير غير پزشك بهتر می تواند از عهده اداره امورآن برآيد، خرجهای بیهوده و هزينه های بی مورد را كم كند و ضرر رسانی بيمارستان را كاهش دهد و اين روند را به سوددهی تبديل نمايد.اكثر بيمارستانهايی كه اينجانب با آنها تماس داشته ام به علت بالا بودن هزينه ها ضرر می داده اند، ولي باآن كه اداره آنها زيرنظرافراد تحصيل كرده ادامه داشته، هنوز به اين نكته فكرنكرده اندكه يك مشاور ورزیده هتلداری مي تواند يك مشاور خوب برای بيمارستان هم باشدوآنها با كمك گيری ازتجربه های مشاورهتلداری به آسانی می توانند دست كم ضرر رسانی بيمارستان راكمتركنند ويا حتی جريان كارهارا به گونه ای ادامه دهندكه ضرری متوجه بيمارستان نگردد.می دانيم حقوق پرسنل دربيمارستانها از حقوق كاركنان هتلها بيشتراست وچون نرخهای رايج در بيمارستانها را دولت تعيين می كند،مبالغی از بيماران دريافت می كنند ولی همانطوركه گفته شد سودی نصیب گردانندگان بيمارستانها نمی شود.بايدگفت كه ميان يك هتل و يك بيمارستان تفاوتهای اداري هم وجود دارد، از آن جمله در بیمارستان ها اتاق های عمومی وجود دارد یا اینکه برخلاف هتل برای بيماران سالن غذاخوري جمعی وجود ندارد فقط برای استفاده کارکنان بیمارستان وگاهی برای ملاقات کنندگان است زیرا بيمارغذای مخصوص خود را دراتاق در زمان معین دريافت وصرف می نمايدوغذای هربيماررا بيمارستان انتخاب ودر اختيارش قرار می دهد، ولی درهتلها حق انتخاب غذا با ميهمان است ودر بيمارستان می توان نوع ومقدار غذای بيماران را تعيين كرد وهمان غذا را برای بيمارآماده نمود، چرا كه ممكن است همين غذاخودبخشی از برنامه درمانی بيماررا تشكيل دهد، وبیمارهرگز برای غذا اعتراض نمی کندزیرا فکرمیکندحکم درمان را دارد حال آن كه درهتلها چنين نيست و ميهمانان غذای خود را در هر زمان که مایل بود خود انتخاب می كنند.و ممکن ایت برای هر نوع غذا اعتراض هم بکنند،استفاده از ملافه های تميزوپاكيزه وضدعفونی شده درهردو مورد اهميت دارد وظرفهای غذا بايستی ازنوع مرغوب انتخاب گردد، به ويژه كه دربيمارستانها سعی می شودكه بيماران را به مصرف غذای خود تشويق نمايند،تاازاين راه بتوانند نيروی از دست رفته راباز يابندوازطريق ارائه غذا با تزئین زیبا درسينی های مزيّن به گلهای قشنگ،اشتهای بيماران را تحريك كنندوبدين وسيله میزان تأثيرتقويتی غذارا افزايش دهند.
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد هرگونه انتشار نقل قول وکپی برداری،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیرو تنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشد بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد ازکتاب اصول هتلداری  تالیف اینجانب چاپ ۱۳۶۵

 

 

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *