مدیران موفق هتل

 

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری 

1.jpg

 

 

 فرق میان مدیرکارخانه با مدیرهتل آنست که یک مدیرکارخانه شایدهرگزمشتریان خودرا نبیندولی مدیرهتل می بایست وقت خودرادرلابی بگذزاندزیرابا دیدن چهره مشتریان هتل متوجه خواهدشد میهمانان ازهتل رضایت دارندیا خیر؟مدیرهتل درصورتیکه وقت خودرادرلابی بگذارندمیهمانان هتل نیزتمایل نشان می دهندکه به نوعی با مدیرهتل آشنا وارتباط برقرار کنند که این مهم باعث می شودکه میهما ن احساس غربت نکند واین ارتباط ها است که مدیران هتل ازسلایق ونیازهای میهمانان آگاه می شوندودربازارهای رقباتی امروزکه هر روزبا آن روبرومی شوندکدام راانتخاب کنندویا چه ایده نویی انجام دهندفقط درارتباط با مشتریان بدست خواهدآمد که چه نکاتی باعث جلب بیشتروچه نکاتی باعث دفع میهمان ،وچه نکاتی باعث رضایت میهمانان می شودمدیرانی که بیشتروقت آنها درلابی هتل می گدردازارزشمندترين ومطلع ترین وموفق ترین مدیران هستندبرعکس مدیرانی که کمتردربخشهای هتل دیده میشوند هرگزمدیران موفقی نیستندوشایستگی مدیرت هتل را ندارند مدیرانی که بیشتروقت آنها دربخشهای هتل میگذردبا درک عمیق ازخواست میهمانان مشکلات واتفاقاتی که ممکن است بیافتد زودترمتوجه وبیشترپی میبرندوقبل ازاینکه میهمان نارضایتی خودراعنوان کندبا برنا مه ریزی دقیق و ابتکارات نوپیش بینی و رفع کرده است وبرنامه ریزی های که انجام میدهدبا خواست میهمانان خواهد بود شکوفایی،رشدورونق وموفقیت دركسب وكار،درارتباط با مشتري نهفته است ومدیران هتلی که ارتباط بیشتری با مشتريان وتماس با کارکنان داشته باشند میتوانندبه منظورانتخاب درست تر درعلاقمندی ،خواست و رضایت مشتریان گام بردارند مدیرانی می توانندمشتریان بیشتری راجلب نمایند که خلاقیت بیشتری داشته باشنداین مدیران بخوبی درک کرده اندبمنظورکسب وکاربهتروجلب مشتریان تازه وحفظ مشتریان قدیم لازم است بیشتروقت خودرادربخشهای مختلف هتل بگذرانند تا کارپرسنل واشکلات کارآنها رامشاهده و فورا دررفع آن بکوشدهرچه تماس بیشتربا افراد،همکاران داشته باشندایده های شکل دهندو نوی بیشتری بدست می آورند مدیرانی که دائم دراتاق مدیریت وفت میگذرانندهرگزنمی توانند برنامه ریزی درست انجام دهنداین مدیران دراتاق مدیرت نشسته اندوبرای موفقیت هتل منتظرشانس هستند وموفقیت رقبا را فعالیت ؛زحمات،خلاقیت،رفتار،برنامه ریزی ،ارتباط با مشتریان نمی دانندمی گویندشانس داشته است مدیران هتلی که ارتباطی با مشتریان نداردتصمیم گیری های آنهاهرگزنمی تواندبا برنامه های هتل همخوان باشدو تصمیمات این مدیران عقلانی نخواهدبودودستورات آنها همیشه ضدونقیض است مدیرانی که درتماس با مشتریان ،همکاران ،کارمندان هستند ایده های نورا فورا یاداشت می کنندوآنرا بررسی واجرا می کنند حضورمدیران در بخشهای هتل وارتباط با کارکنان که مشکلات راعملا لمس کرده اند می تواند ایده های نویی را بوجود آورد یا پیشنهادشودوبا بکاربستن این ایده ها وپیشنهادها که از طرف کارکنان داده شده سریعتربه رضایت مشتریان وموفقیت منجر خواهدشدزیرا پیشنهاد ازطرف کارکنان بوده بیشتر برای موفقیت سعی وکوشش می کنند ووقتی کارکنان متوجه شوند که مدیران برای گفته های کارکنان ارزش قایل شده اند با دلگرمی بیشتری برای موفقیت هتل انجام وظیفه خواهند کرد مدیران آگاه برای ایده های نو ارزش قایل میشوند ارتباطات مستمرمدیرهتل با همکاران مي تواند ايده هاي بسياري را شکل دهد مدیریت هتل. هرچه بتواندارتباط خودرا با همکاران بخصوص پست های کلیدی نردیک ترو گسترده ترکندواطلاعاتی که از موضوعات ، یا ایده های نو به دست می آورد با تجزیه تحیل که با چه تغیراتی و یا چه بودجه ای ودرچه زمانی این ایده را به اجرا بگذارد وراه حل هاي مناسب دربرابررقبا و سلایق وانتظارات مردم و مشکلات مختلف که ممکن است پیش ایدرادر نظر خواهدگرفت و برنامه ریزی وسپس اجرا خواهد کرد.مدیران موفق هرچندوفت یکبارغذای خودرادرسالن غداخوری کارکنان صرف میکندوازهمکاران می خواهنددست به ابتکا رهای دیگری بزنیدکه درموفقیت هتل تاثیر بسزایی داردیا در موردچندایده نوتحقیق کنندچه کارمی توان انجام دهندکه باعث رضا یتمندی مشتریان خواهدشدویا برای جلب مشتری یا تبلیغات پیشنهادها ی بدهندو یا همکاران ازآنچه باعث نا رضایتی ویا شکایت مشتریان شده رادرجلساتی مطرح کنندوپس ازبررسی کامل ورفع نواقص به اجرابگذارنداین کارباعث میشودکه همکاران رابه مطالعه وتحقیق ودقت بیشتربه امورجاری هتل بپردازند این ایده ها وافکارومشاهدات همکاران باعث بوجود آمدن ایده های نووجدیدی خواهدشدکه کیفیت سرویس دهی را بالا خواهدبردومنتظر شانس  نخواهند شد مديريت هتل عبارت است ازخلاقيت وهدايت کلیه بخشهای هتل همسو با خواست میهمان و حفظ سرمایه و بدست آورن سودمطلوب . مدیران بایدبدانندهرچه پاسخ وخواست مشتری سریعترانجام شودباعث رضایت اوشده اندو چنانچه خواسته یا پاسخ میهمان با تاخیرانجام شودمیهمان با انجام نشده خواسته اش یکی میداند افرادازانتظاروتاخیربيزارندسرعت وارائه خدمات وسرویس دهی براي مشتري‌ بسياراهميت داردبسیاری ازهتل ها بعلت تاخیردرخدمات وسرویس دهی مشتریان زیادی را ازدست داده اند وبسیاری بعلت سرعت بیش ازانتظارمشتری وانتظارات آنها وارائه خدمات همراه با خواست مشتری به موفقیت ها وسودهای سرشاری رسیده انداین مدیران درک کرده اندکه چگونه میتوان مشتري ‌ها راراضي وخشنود نگه ‌دارندودرک کرده اندبخش مهمی ازاین موفقیت ها ازيك ارتباط فعال ومستمربا مشتریان است ووقتی میهمان رضایت کامل خواهدداشت که خدمات سرویس دهی هتل اورا مبهوت نماید مدیران بایدبجای جلاسات بیهوده ودوربودن ازمحیط کاری هتل بخصوص درساعاتی شلوغی کار(زمان صبحانه ،ناهار،شام)درهتل حضورداشته باشندتابتوانندبرای نوآوری ،وسرعت درسرویس دهی برنامه ریزی کننددرغیراینصورت نه تنها رضایت میهمانان راجلب نکرده اندبلکه باعث نا رضایتی آنها شده اندوهرگزنمی توانندونمی دانندکه رضایت مشتری چگونه حاصل میشود

 

کلیه مقالا تی که در سایت علمی هتلداری ایران تنها منبع هتلداری درایران برای ارتقاء دانش صنعت هتلداری به رایگان دراختیارعموم قرارمی دهم ،قطعا با مجوزکتبی اینجانب درنشریات تخصصی کشور بچاپ رسیده یا ازکتاب های تالیف اینجانب(۴ جلد چاپ سال های۱۳۵۰و ۱۳۶۵و۱۳۶۹) که نایاب است استخراح می شود،و بنا به درخواست مخاطبین در سایت قرارمی گیرد ، افراد ناآگاه وبی مایه وسایت های اینترنتی  بی اعتبار،تنگ نظر،بی فرهنگ وبدون تخصص وبی ارزش غیرقابل اعتمادی که حرفی برای گفتن نداردبرای با ارزش جلوه دادن سایت ویا برای مطرح کردن خوددست به سرقت ادبی میزنند، هنوز نمی دانند مقالات اینجانب برای تمام افرادی که درصنعت هتلداری فعالیت می کنند کاملا شناخته شده است زیرا تنها منبع ،مرجع ، ریشه وپایه واطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجودندارد که مورد استفاده مدرسین و دانش پژوهان، صاحبان وکارکنان هتلها قرار گیرد،آنهایی که دست به سرقت ادبی میزنندباید بدانندهرگونه سرقتی ازمقالات اینجانب سودی بجز رسوایی برای آنها ندارد.این مقاله را درهرکجا که مشاهده کردید نشان ازصادق نبودن افرادوسایت های اینترنتی بی ارزش وازدشمنان صنعت هتلداری ایران و ترویج دهندگان سرقت ادبی هستند
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد هرگونه انتشار نقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد در سایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد
درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

One comment on “مدیران موفق هتل

  1. سعید فرنوش گفت:

    تشکر از شما استاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *