مدیریت خوب در هتل

مدیریت خوب درهتل
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امور هتلداری
 بی‎تردیددرخشس،آوازه و شهرت یک هتل ناگهانی به وجود نمي‎آید.تلاش وکوشش، رفتار کارکنان ، نظم وانظباط بخشها ، سرعت درسرویس دهی،خلاقیت و مهارت مدیر هتل است که نام هتل را به خوش نامی یاد می کنند ،یکی ازمباحث مهم در صنعت هتلداری، مدیریت ونحوه اداره هتل است ومدیریت خوب به معنای برخور داری و استفاده از اختیارت، امکانات و به کارگیری صحیح از این ابزار است. جهان به سرعت درحال تغییر است وهرروز این سرعت، شتاب بیشتری به خود مي‎گیرد؛ به طوری که هر روز  تکنولوژی تازه‎ای ظهور مي‎کند وفرهنگ جامعه و سیستم‎های مدیریتی را دگرگون مي‎سازد.،یکی از مهم‎ترین عوامل موثردر موفقیت صنعت هتلداری  نحوه اداره و مهارت های مدیر هتل است   مهارت مدیریت به این معنا نیست که مدیر،منحصراً حکومت  هتل رادردست گیرد واختیاری برای سایر افراد قائل نباشد و یا مسئولان هر بخش و وظایف‎شان مشخص نباشد،و یا داشتن مدرک مدیریت هتل از معتبرین کالج‎ها یا دانشگاه‎های معتبردلیل مهارت مدیرهتل نیست؛همانطوریکه دریک کلاس درس ۳۰ دانشجو آموزش مي‎بینند که همه در یک سطح نیستند و بعد از پایان تحصیلات همه بهترین نخواهندبود مهم درک موقعیت‎ها و استفاده هوشمندانه از زمان است ،يكي‌ از عواملي‌ كه‌ در سرنوشت‌ و موفقیت یک هتل  اهمیت دارد و هتل را به  شهرت می رساندرابطه ورفتارمدیرهتل با کارکنان و مشتریا ن وآگاهی از سلایق وخواست آنها و خلاقیت و نوآوری های  مدیرهتل و تصمیم گیری های عقلانی ومنطقی  در مقابل اتفاقات گوناگونی که هر روز در مقابل مدیریت هتل اظهار وجود میکندوبر طرف کردن آنها دراسرع وقت می باشدتصمیم گیری های نسنجیده است که باعث صدمه زدن به هتل خواهد شد ،هراندازه‌ آگاهی مدیرهتل و‌ ارتباط او با بخشهای هتل بیشترباشد به‌ همان‌ اندازه‌ موفقیت هتل بیشترخواهد بودودستيابي‌ به‌ اهداف‌ مدیرنزدیکترمي‌باشد.
موفقیت درهتل هیچ تضمینی درباره اتفاقاتی که در راه است نمي‎دهد؛ بلکه بایددرجستجوی ایده‎آل‎های خودوخلاقیت‎ها و نوآوری‎ها  کوشید تا راه رسیدن به آن‎ها هموار شود.مدیرهتل نبایدعقاید خود را به دیگران تحمیل کند؛بلکه باید اندیشه و آرمان‎هایش را با ملایمت با کارکنان در میان بگذارد و آنان را به سوی دیدگاه‎های خود هدایت کند. یک مدیردرهتل فرصت‎های طلایی در اختیار داردکه اگر از آن‎ها به درستی استفاده نکند وازتوانایی ‎هایی  خودآن طور که شایسته است بهره نبرد،زمان را از دست خواهد داد.یکی مدیر هتل توانا محیط کاری را  چنان آرام و بدون استرس اداره می کند که کارکنان در محیط کاردارای روحیه‎ای شادباشندوبه محیط کارخودعشق بورزند ودرآن زندگی خود را سر شار از لحظه‎های خاص و فراموش نشدنی  بیابند.این محیط آرام زمانی بوجود خواهدآمدکه مدیرهتل هنگام  تقسیم مسئولیت ها و شرح وظایف بخشها ی هتل  و صحبت با همکاران وکارکنان زیردست  منصف باشد ونقطه نظرات آن‎ها را درک کند و نظرات آنها را تا جای ممکن که مقایر برنامه های او نباشدمحترم بشمارد؛ تا سريعتر، راحت‌تر و با هزينه‌ كمتر  به اهداف خود جامه‌عمل‌ بپوشانند.با درک دیگران است که مي‎توان به تغییرآنها امیدوار بود واین یک حقیقت است.دستورمدیرهتل باید قاطع ومنطقی باشد؛قاطعیت نه به معنای پرخاشگری؛ درصنعت هتلداری پرخاشگری غیر منطقی وغیرضروری جایگاهی ندارد.یک مدیر مدبر و دانا  بایدبارفتارخود نظرمساعدکارکنان رابه خود جلب کند وبدون آنکه آنان را برنجاند که بجای مخالفت‎های نامعقول و غیر منطقی با او کارکنان را ترغیب به همکاری موثر با او کند رفتار درست تصمیم گیری بجا ومنطقی بدون حب وبغض ومهربانی هیچ چیز را خراب نمی کند ،مدیران  نا آگاهی که با پناه بردن به پرخاشگری قصددارند ناتوانی مدیریتی خود را پنهان کنند به گونه‎ای وانمود مي‎کنند که بهترین تصمیمات را گرفته اند واین کارکنان هستندکه نمي‎توانندکار را به درستی انجام دهند.وکارکنان را تحقیر مي‎کنند، حقوق آنان را نادیده مي‎گیرند و با پرخاشگری و ایجاد ترس در پی رسیدن به اهداف خود هستند، هرگز موفق نخواهندبود وباعث دلسردی کارکنان خواهند شد.مدیرانی که قصد دارند با رفتار تندوسلطه جویانه کارشان را به پیش ببرند، هرگز به اهداف و آرمان‎های خود دست نخواهند یافت.منظور این نیست که مدیرهتل هرگز نباید خشمگین شود،اما بهتر است با صبر و حوصله بر مشکلات فائق آید. و به ناهنجاری هاپایان دهد ،مدیران هتل بایدبدانند هرفکرواندیشه ای ، ایده و نوآوری، خلاقیت در صنعت هتلداری مورد پسند عامه نیست؛ برخی نو آوری‎ها با فرهنگ مردم و قوانین جاری یک کشور سازگار نیست و نمي‎تواند موثر باشد وبرخی دیگر نیز نیاز به بررسی دقیق وتغییرات کلی دارد تا بتواند به یک پیامد ایدال وموفق تبدیل شود .برای خلاقیت و نوآوری همیشه بایدازخود سئوال کردکدام یک از نوآوری ها بهتراست آیا به تعییراتی که می دهید مشتریان را ازدست نخواهید داد و ایا می شود از این ایده ونوآوری  بهتری انجام داد؟وبعد ازانجام این تغییرات وایده ها نکات مثبت آن درچیست ونکات منفی را قبل از وقوع بر طرف کنید برای مدیرهتل شدن،کتاب‌ خواندن وآموزش  دیدن به تنهایی کافی نیست،بلکه  تجربه کسب کردن و به کاربستن آن  سخت کوشی وتلاش شبانه روزی وتجربیات است که موفقیتی دوچندان  به دنبال دارد. آموزش به تنهایی  یک مدیر خوب و موفق نمي‎سازد،حتی اگر درکلاس درس بهترین شاگرد باشید؛مدیران موفق هتل بیشترازمطالعه وآموزش با کارکردن دربخش‎های مختلف هتل به صورت عملی   تجربه کسب کرداند و بکار بسته اند  اطمینان می دهم تا مدیرهتلی تجربه  کاری در هتل نداشته باشد هرگر نمی تواند مدیر موفقی باشد می بایست با به کار بستن آموزش‎ها  و کار عملی در محیط  واقعی هتل به آنچه مي‎خواهد دست یابد.در زمان‎های نه  چندان دور، ثروت حرف اول و آخر را می‌زد و بر اساس این تفکر سنتی، فردی که ثروت داشت،مدیریت هم داشت،اماامروزه همه کارها تخصصی شده؛ به طوری که مدیریت و کارکنان بخش‎ های مختلف یک هتل باید از تمامی  تکنولوژی‎ها و علوم نوین  مرتبط با هتلداری آگاهی داشته باشند. منابع انسانی ارزشمند باعث آوازه وشهرت هتل خواهند شد و این دارای ارزش به سزایی است.درنتیجه ثروت، نقشی ندارد ،مهارت ، تخصص وآگاهی وخلاقیت است که حرف اول را مي‎زند.اگرشرح وظایف هر بخش و کارمندان آن متناسب با حجم کارتقسیم بندی شود و کارها به دست افراد متخصص انجام گیرد،مي‎توانیم بگوییم موفقیت تضمین شده است،اما بایدتوجه داشت که وظایف و مسؤولیت‌ها به صورت دقیق وکامل تعریف شده باشند و این درایت و تیز هوشی مدیریت هتل است که هرفردی را به کاری بگماردکه با روحیه اش ومهارت او و حجم کارهمخوانی داشته باشد و از آن لذت ببرد.مدیریت هتل  باید افراد را برای بخش‎های مختلف، بر اساس تخصصی و توانایی‎های فردی و با توجه به حجم کاروامکانات انتخاب کند، آموزش دهد و با وسایل آشنا سازد و پس از آن به محیط کار سوق دهد؛ به طوری که هرشخص دقیقاً شغل مناسب با توانایی‎های  خود را داشته باشد. یک مدیریت کارآمد با کارکنان هتل بگونه ای رفتار می کند  که افرادی که با او کار مي‎کنند حس همکاری بیشتری در بین آن‎ها شکل بگیرد و این  احساس در آنها بوجود آید که برای او کار نمی کنند بلکه با اوکار می کنند مسئولیت آنها تفاوت دارد به طورکلی مدیری موفق است که روحیه همکاری وهمفکری را بین کارکنان خودایجاد و سلایق و علایق را در یک مسیر هدایت کند؛ به عبارتی یک  تیم  مشترک به وجود آورد. بی ‎تردیداین  همدلی، انس، الفت و نزدیکی‌ها با هم  به سود هتل خواهد بود.یکی از کارهای مهم مدیریت هتل این است فضایی را ایجاد کند که تک تک کارکنان,حس تعاون و همکاری با یکدیگر داشته  باشند و همه در یک جهت فعالیت کنند و در صورت بروز تنش و اختلاف بین آنان، قبل از اینکه دامنه این اختلافات به جاهای باریک کشیده شود و به حیثیت هتل لطمه وارد کند، مداخله کرده و با داوری و حکمیت منصفانه بین آن‎ها مساله را فیصله دهد.تبادل فرهنگی و سلایق ومهارت ها  میان مدیران بخش‎ها وسازمان‎ها ودر کنارهم قراردادن افراددر یک جهت وسوق دادن آن‎ها برای نشان دادن خلاقیت، ازهنرها و مهارت‎های یک مدیر هتل است؛ همچنین تغییر سطح فکری کارکنان با فرهنگ کاری که انجام مي‎دهند و علاقمند کردن آن‎ها به فعالیت بیشتر و نشان دادن خلاقیت از خود، از توانایی  و نکات ظریف مدیریت در هتل به شمار مي‎رود. مدیریت باید توجه کند که کار و مسؤولیت کارکنان و مدیران به طور مساوی تقسیم شده است؛ همچنین از وظایف مدیر هتل است که بر تمام برنامه‎های داده شده نظارت وکنترل دقیقی داشته باشد و نقاط قوت و ضعف داخلی هتل را بشناسد. مدیر هتل هر چند قوی باشد و مهارت و تجربه زیادی در هتل داشته باشد ولی کنترلی نباشد  موفقیتی کسب  نخواهد کرد اصولاً تمام بخش‎های هتل درست مثل یک زنجیربه هم متصل وپیوسته هستندکه هر یک در زمان مراجعه مشتری باید نقش  خود را ایفا نمایند وچنانچه هر یک از بخش‎ها یا کارکنان درزمان خود نقش خودرا بدرستی ایفا نکند به  دیگر بخش‎ها صدمه خواهد رسید و همیشه زنجیر از نقطه ضعیف پاره مي‎شود؛ در نتیجه مدیریت هتل باید توجه بیشتری به بخشهای و کارکنان  ضعیف داشته باشد تا مشکل آن قسمت با درایت و نکته سنجی مرتفع کند  
مدیرهتل بایدبه خوبی آگاه باشد چه وظایفی در مقابل سرمایه گذار دارد واین وظایف شامل چه چیزهای مي‎شود.او باید بداند حقوقی که دریافت مي‎کند برای چه منظوری  است  و چه تعهداتی دارد. مدیر خوب این احساس را باید داشته باشد که برای فرد کار نمي‎کند؛ بلکه  برای بقا و اعتبار هتل  کار مي‎کند. مهارت مدیریت در این است که از قبل اهداف خود را تعیین کند واتفافاتی که ممکن است در هتل  رخ دهد از قبل پیش بینی  کند مدیریت سنتی است که منتظر حوادث است ،وهیچ برنامه ریزی از قبل برای پیشبرد هتل ندارد در واقع هدفی ندارد که بدنبال آن هدف باشد وقتی سخت کوشی  تلاش شبانه روزی به شکل یک عادت درآید موفقیت به دنبال خواهدداشت موفقیت یک شانس یا یک تصادف نیست هیچ مدیر موفقی بدون تلاش بی وقفه وذکاوت نتوانسته به موفقیت دست پیدا کند. نارسایی‎ها ونا آگاهی‎های  مربوط به مدیریت هتل  نه تنها عملکرد هتل را مختل مي‎کند، بلکه به جای موفقیت  به بی اعتباری هتل  ،بد نامی ونارضایتی مشتریان منجر مي‎شود.مدیرهتل باید همواره این نکته را درذهن داشته باشد که ممکن است در برخی نوآوری ها ، خلاقیت ها  و برنامه‎ ریزی ها به موفقیت نرسد؛ این پیش زمینه باعث خواهد شد تا هدفی  برای  عدم موفقیت یا شكست در برنامه‎ريزي‎ها ی خودداشته باشد.به عبارت دیگر یک مدیردانا و دوراندیش براي شكست هم برنامه و هدفی دارد. مدیر هتل کارآمد و لایق مي‎بایست  همواره برای مشکلاتی که  هر روز در مقابل او اظهار وجود می کند که با روزقبل  تفاوت دارد،راه حلی معقول و منطقی پیدا میکند وحل مشکلات یکی از وظایف اصلی مدیر هتل به شمار مي‎رود.مدیریت هتل با توجه  امکانات، درجه، میزان رفت آمد وشرایط محیطی هتل به درجاتی از خلاقیت و مهارت‎های مدیریتی نیازدارد؛ ذکر این نکته ضروری مي‎نماید که یک هتل در هر درجه‎ای که باشد مدیرآن مي‎بایست فردی را تعیین کند که در زمان‎های عدم حضورش در هتل تمام مسئولیت‎ها به او سپرده شود.مدیرانی که بیشتروقتشان را با کارکنان  خود مي‎گذراننداز مدیران موفق هستند .فاصله داشتن با کارکنان و دوربودن ازآن‎ها باعث دور شدن از اهداف و موفقیت‎هاست. مدیرانی که زمان اندکی  را با  کارمندان زیردست خودمي‎گذرانند،وازدید مهمانان هتل پنهان هستند و وقت خود را  هر روز در جلسات بیهوده می گذرانند موفقیت چندانی به دست نخواهند آورد.واین نزدیکی مدیرهتل با کارکنان است که محیط کار ی طوری بوجود خواهد آمد که همه به دنبال اهداف مدیریت هتل باشند واگر کنترل درست و منطقی  روی کار کارکنان باشد کار در چنین محیطی بسیار لذت بخش خواهد بود منظور از نردیک بودن با کارکنان این نیست که با گزافه گویی، نقل داستان و.. وقت کارکنان را بیهود بگیرد. یک مدیر توانا باید خلاقیت و نوآوری داشته باشد؛ البته منظور از خلاقیت مدیر هتل این نیست که فقط برای جذب مشتری, نوآوری و خلاقیت نشان دهد، بلکه خلاقیت در به کار گیری و توانایی کارکنان  هتل برای ایجاد یک هدف و تداوام بقا وحیات هتل و هماهنگ کردن  روش‎ها  با وضعیت  و امکانات هتل و سلایق مشتریان است؛ در این صورت است که هر روز با نو آوری و خلاقیت بیشتر ی از سوی کارکنان روبرو خواهد شد واین در ایجاد روحیه  همکاری تمام کارکنان موثرخواهد بود.مدیران موفق هرگزعدم موفقیت خود را به گردن دیگران یا کسادی بازارنمی اندازند تمام مدیران موفق هتل مسئولیت پذیربوده اند آنهای که  در کارشان متعهد نبوذه اند وبدنبال تقلید ازرقبا وبه امید یک شانس یا تصادف  بوده اند موفقیتی کسب نکرده اند
امروزه سیستم گردش کار هتل‎ها با وجود پیشرفت تکنولوژی؛ بسیار پیچیده شده است و نمي‎توان بدون برنامه ریزی دقیق واصولی و بدون درنظر داشتن رخدادهایی که ممکن است اتفاق بیفتد، و بدون آشنایی با سیستم گردش کارهتل وبدون کنترل دقیق ازسیستم و یدون داشتن گزارشات لازم و ضروری مدیریتی  بتوان هتل را به نحو مطلوب اداره کرد مدیر هتلی موفق خواهد شد که ضمن داشتن مهارت‎های اداره کردن هتل  به برنامه  سیستم گردش کار هتل آگاهی کامل داشته باشدتا بتواندبا استحراج گزارشات لازم ومفید با اعدادوارقام واقعی  برای  برنامه ریزی و تغییرات هتل تصمیم گیری کند چنانچه سیستم گردش کار هتل در هتلی درست برنامه ریزی و اجرا شود و از تمام قابلیت های تکنولوری استفاده شود بسیاری از بخشها را یکپارچه کرده و از کار های اضافی ودوباره کاری جلوگیری ومدیریت هتل دگرگون خواهد شد و بسیاری از کارهای کنترلی  را ساده خواهد کرد  تکنو لوژی کمک شایانی به مدیران هتل وکم کردن هزینه هاونیروی انسانی می کند درصورتیکه سیستم گردش کارصحیح در سیستم برنامه ریزی شده باشد بسیاری از انجام کارها وکنترل ها که قبلا درهتل ها غیرممکن یود امروز ه  بدون حضور فیزیکی به راحتی قابل کنترل خواهد بود وهمچنین  سیستم گردش کار صحیح کمک زیادی به  فضاهای معماری  کرده مثلا دیگر نیازی نیست یک اتاق را برای بایگانی هتل اختصاص دهند بلکه با وجود کامپیوتر و برنامه ریزی از قبل میتوان تمام پرونده ها و نامه های هتل را در سیستم بایگانی کرد ودرهرزمان که مورد نیاز یود به سادگی و فوری با گرفتن یک پرینت دسترس داشت این برنامه ریزی ها باعث سرعت در کار و بی نیاز اتاق بایگانی خواهد شداکثرمدیران به برنامه  ریزی و اهداف کوتاه مدت توجه  دارند؛ حال آنکه درصنعت هتلداری باید ضمن برنامه ریزی کوتاه مدت و قابل انعطاف،برنامه ریزی بلند مدت برای رسیدن به اهداف عالیه را نیز در نظر داشت؛ مثل  برنامه ریزی برای توسعه  هتل، طراحی، تغییرات در سرویس دهی  تولید، راضی نگاه داشتن مشتری و دائمی کردن آن‎ها، افزودن مشتریان جدید، برنامه ریزی برای فصل های خلوت وایجاد درآمد،رقابت و پیشی گرفتن از رقبا ورعایت اولویت‎ها درحفظ و نگهداری ساختمان وتجهیزات هتل. یک مدیردانا، خلاق و مبتکرهرگزتقلید نمي‎کند؛ بلکه توجه به نوآوری های رقبا می کند تا برای تغییرات درنوآوری های رقیبان، امکانات ، مشتریان ونیرو انسانی هتل هزینه هارا درنظر می گیردوسپس برنامه ریزی وبرای اجرا وکار تازه  اقدام می کند ونیازی نمی بیندکه از همکاران بخواهد تقلید کند تغییرات باید همسو با تغییرات مدیران بخش‎ها باشد نه خلاف یکدیگر مدیر هتلی که دانش و مهارتش،کمتر ازکارکنان و زیر دستانش است بدون تردید در مدیریت هتل با مشکلات عدیده‎ای مواجه خواهد شد. در صنعت هتلداری   بقدری  نوآوری و خلاقیت  وجود دارد که می توان هر روز برای رفت آمد بیشترمشتریان در هتل که باعث درآمد بشتر خواهد شدبرنامه ای تازه تدارک دید که نشان از مهارت های مدیر هتل است مدیرهتل باید این توانایی را داشته باشد که از تجربیات دیگران به نحو احسن استفاده کند و در مواقع لزوم آن تجربیات را به کار بندد و بدین ترتیب بستری مناسب برای فعالیت و رضایت مشتریان وکارکنان خود به وجود آورد. همچنین او باید بتواند دانش و مهارت‎های خود را به کارکنانش انتقال دهد و هرچه بیشتر دانش  و تجربیات خود را انتقال دهد، کارها ساده تر و محیط آرام تر خواهد بود. داشتن درک از وظایف  و آگاهی  از شرایط  و قوانین هتل  ضروری است.ودرک هر یک از کارکنان هتل  با دیگری تفاوت دارد، اما باید تلاش کنند  از کاری که مي‎کنند یا باید انجام دهند، درک درستی داشته باشند  تا کار ها بنحو مطلوب انجام شود .

مقالا تی که در سایت علمی هتلداری ایران برای ارتقاء دانش صنعت هتلداری به رایگان دراختیارعموم قرارمی دهم ،مطالب و مقالات دست اول است ،هرگز مطلبی از سایت های اینترنتی دیگری برداشت یا تکرار نمی کند،مقالات سایت علمی هتلداری ازکتاب های اصول ویا تکنیک هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی یا مقالاتی است که با دادن مجوزبه نشریات کشور به نام اینجانب به چاپ رسانیده اند ویادرمصاحبه ها عنوان شده ویا نوشته و ترجمه اعضاء مدیریت هتلداری کیان که موردتائیدبوده در سایت قرارمی گیرد.اطمینان میدهم مطالب  سایت علمی هتلداری ایران رادر هرکجای جهان یا سایتهای اینترنتی یا جزوات درسی دیدید یا عنوان شده باشدکه نامی ازمنبع و نویسنده نبرده باشندازافرادمتقلب ،نادان،ناآگاه ،بی مایه و بی فرهنگی هستندکه سرقت ادبی انجام داده اند وازانگل های صنعت هتلداری وکترینگ هستندکه حرفی برای گفتن ندارند برای متخصص یا با ارزش جلوه دادن سایت و برای مطرح کردن خوددست به سرقت ادبی میزنند، كليه حقوق اين سايت متعلق به انستیو مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۳ می باشدهرگونه انتشار نقل قول،کپی برداری،استفاده مجدد این مقاله درسایتهای اینترنتی ،نشریات آموزشگاه هاوغیروتنهابا اجازه کتبی مجاز می باشد بدون دریافت مجوزکتبی از نویسنده پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

3 comments on “مدیریت خوب در هتل

 1. امیر علی گفت:

  سلام از اینکه سایت رو بستید و نگداشید به راحتی کپی کنند و کمی زحمت بکشند بسیار کار خوبی کردید چون اساتید دانشجویان تمام مطالب و گفته ها را از سایت شما برمی دارند اقلا کمی بخود زحمت بدهند و شاید باعث بشه از این حرکت زشت کپی رایت دست بردارند وباعث یادگیریشون بشه  خواستم تشکر کنم موفق باشید 

 2. پريسا گفت:

  سلام آقاي دربندي من از نوشتتون بسيار لذت بردم من در صدد اين هستم که روزي مدير يک هتل شيک و عالي بشم ميدونم که در اين راه بايد مسيرهاي متفاوتي رو تجربه کنم تا يک مدير کارامد بشم من تازه سال۹۴کنکور دارم و شکر خدا حتما هتلداري قبول ميشم چون عشقمه و هتلداري با اين که هيچ پولي در خانواده نيست ولي رويا هاي من هتلي ساختن که نگو و نپرس
  با تشکر از مطالبتون

 3. رضا گفت:

  با سلام جناب اقای دربندی .کمال تشکر و سپاس ازجنالعالی دارم بخاطر مطالب مفید وارزنده ای که دراختیارعلاقه مندن می گذارید بنده مدیرداخلی یک هتل درمشهد هستم وبه خلاقیت مدیران قسمت هاوهمچنین پرسنل خیلی اهمیت میدهم و حتی برای نواوری های کارامد پاداش درنظرمی گیرم اما متاسفانه بعضی از سرمایه گذاران در این امر بی اعتماد ی و عدم انعطاف پذیری ازخود نشان میدهند و بیشتر بدنبال کمیت به همراه بهروری مطلوبی هستند درصورتی که گاهی مانع وغافل ازرشد کیفیت می باشند برای اینچنین افراد چه راهکارهای پیشنهاد می کنید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *