مسئولیت پدیری در صنعت هتلداری Responsibility

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

درصنعت هتلداری وقتی به فردی مسئولیت داده شوداهی های لازم و شرح وظایف اورا درمقابل اتفاقاتی که می افتد راداده باشند. وحدوحدودش مشخص شود ومهارت های لازم راکسب کندمی توان دامنه مسئولیت هارابیشترکردوآنوقت است که بایدبه بهترین نوع وظیفه اش راانجام دهد،مسئولیت وقتی تفهیم شود.کارکنان اززوایای مختلف درک کنندکه درمقابل کارفرماومشتری وبرای حفظ سرمایه وساختمان ووسایل وتجهیزات هتل مسئولیت دارندودریک مجموعه هدفمند نقش دارندنگاه راهبردی را درست کرده ایم، چنانچه درهتلی قوانینی حکم فرما نباشدمسئولیت هاووظایف کارکنان  مشخص نباشد قطعاسطح مدیریت هتل بسیارپایین خواهد بودکه باید شاهد بروز یک عقب ماندگی بی نظمی قابل توجهی باشیم ،نارضایتی مشتریان ازكاركنان بي تجربه ،تنبل،بي انگيزه بدون مهارت نشان ازعدم اگاهی از شرح وظایف ونداشتن مسئولیت است هتلی که نظم و ترتیب درآن حاکم نباشدکارکنان احساس مسئولیت نمی کنند،وقتی در زمان انتظاردريافت سرويس وخدمات مشتريان شما ازفعاليتها وكيفيت وسرویس دهی شما رضايت کامل داشته باشندوکارکنان نيازهاي مهم مشتريان و آسایش آنهارا تامين کرده باشندکارکنان به و ظایف خودآشنا بوده اندودر مقابل مدیریت ومشتری احساس مسئولیت کرده اند،کسانی مسئولیت پذیرو دلسوزمی شوندکه مسیرطبیعی رشدرا طی کرده باشند،اگريك مدیرهتل كاري رابه يكي از كارمندان ماهرسخت كوش خود محول كرده وآن كارمندديدوسيع داشته باشد،و مهارت کافی و احساس مسئولیت کندبطور يقين كارمندخلاقيت وكارايي نیرخودنشان خواهد دادتابه بهترین نوع ممکن کار راانجام دهدنوآوری ریشه درمسئولیت دارد،اطمينان داشته باشيداگركارمندي باوظايف و مسئولیت خودآشنا نباشدو با برخورد نا شايست  يا با لحن بديا بي حوصله جواب مسافري را بدهدبه تمام زحمات وكيفيت و ارزش بخشهاي هتل صدمه زده است ، افرادی  می توانند مسئولیت پذیر باشند که آگاهی بیشتری داشته باشند،افراد مسئولیت پدیروفادار هستند ، پیداست وادارکردن افراد به اینکه  احساس مسئولیت کنند یا به زور وادار کردن احساس مسئولیت یا دلسوز بودن غیرممکن است،کارکنان هتل اگرشرح وظایف خودرا ندانندیا مسئولیت هامشخص نشده باشدطبیعی است که نمی داننددر قبال میهمانان یا هتل چه وظایفی دارندواگرقرار است با وقوع اتفاقاتی ازبار مسئولیت شانه خالی کننندنبایدتحت هیچ شرایطی به کسانی که احساس مسئولیت نمی کنند اجازه فعالیت درهتل را داد، مسئولیت این نیست که فقط کارکنان باید مسئولیت پذیرباشندمدیر هتل نیزدرمقابل مالک ومشتریان و اتفاقاتی که می افتدمسئول است اگرهتل یارستورانی دارای مراجعين زيادي باشد لزومابايدمحل مشخصي براي انتظارآنها پيش‌بيني كندوحداقل امكانات پذيرايي از قبيل آب خنك،چاي،قهوه،موسيقي مناسب بوي خوش و..مواردي كه بتواندبرای رفاه،وآسایش مراجعان رابراي دقايقي به خود مشغول كندپيش‌بيني شود. حداقل مسئولیتی است که مدیریامالک درمقابل مشتریان دارد،مدیر وکارکنان هتل بایداحساس مالکیت ومسئولیت کنندهتل در مقابل مسافرین،اساس و اموال و امنیت هتل مسئول است ،مسئولیت پذیری درهتل کارساده ای نیست  مسئولیت پذیری همراه بادلسوز بودن کارکنان هتل است که هتل را مشهوروبه موفقیت میرساند،وقتی کارکنان احساس مسئولیت کردند سعی وتلاش کردن برای بهترین سرویس دهی  مهم ترین چیز برای آنها است،هرگزنمی توان متوجه شدکه افراد چقدر احساس مسئولیت می کنندولی حرکات ورفتارآنها در محیط کارتاحدودی نشان میدهدکه چقدر مسئول هستند، وقتی کارکنان هتل مسئولیت هارا درک کنندچنانچه در حین کار کردن مشاهده کنندتوسط مسافری ناآشنا یا کودکان آشغال روی زمین ریخته شده اشغال ها را برمی دارندودرسطل رباله می اندازندکه از وظایف آنها نبوده این حرکات نشان از علاقمند به همکاری واحساس مسئولیت داشتن درمقابل هتل است،بایدرابطه کاری وعلاقه کارمند طوری باشد که وسائل وتحیهزات هتل رااز خودبداندو در حفط و نگهداری ان کوشاباشدوبدانداین تجهیزات و سرمایه برای بقای او و خانواده اوست ،البته به عوامل و متغییر های بستگی دارد متغیرهای فردی شخصیت فردوآنچه که دررفتار او و محیط اطراف دیده یامی بیند یاشخصیت و رفتار مدیر هتل یامالکان تاثیر عمیقی روی کارکنان هتل  می گذارد،مدیر نقش تربیتی فوق العاده ای دارد زیرا اغلب برای کارکنان هتل الگوست ، مدیران هتلی که مهارت کافی ندارندو احساس مسئولیت نمی کنند فقط به منافع خود می اند یشند  ومنافع فردی برای خودشان قائل می شوندو کمترنسبت به مشتریان حساس هستدافق پیش رویشان روشن وباز نیست وموفق نخواهندشددرصنعت هتلداری همانطوریکه منافع شخصی وسودهتل درنظر گرفته میشودمی بایست منافع مشتریان ورضایت آنها فراهم شودنبایدفراموش کرد مشتریان هتل برای هرخدماتی وجهی رامی پردازندوتوقع دارنددرمقابل وجهی که پرداخت کرده اندحداقل خدمات رادریافت کنند درغیراینصورت هرگزرضایت مشتریان حاصل نشده  است،هرچه بیشتراحساس مسئولیت کنند زودتربه اهداف  خواهندرسیدوبرای رسیدن به اهداف بایداحساس مسئولیت کردبدون احساس مسئولیت به اهداف نخواهند رسید،همه مدیران موفق هتل ضمن داشتن پشتکارو خلاقیت، ومهارت درکارشان بسیار دلسوزهستند کاررا ازخود می دانندو به کاری که انجام می دهند متعهدندو مسئولیت پذیرتر هستندکه موفق شده اند مهم نیست چه اتفاقی بیفتد،آنها به راحتی برای هراتفاقی فوراراه حلی را پیدا میکنند،کارکنان دلسوز ومسئولیت پذیر یک هتل را می توان یک سرمایه نام برد واین سرمایه اعتمادی بین مدیرو کارکنان هتل باعث دوام و قوام هتل خواهد شدکه به سمت پیشرفت و موفقیت راه را هموار میکند آنهایی که در این صنعت  مشعول بکار می شوند باید با عشق وعلاقه و لذت کاررا انجام دهند آنوقت است که یک هتل برجسته و نامی می شود، مدیر هتل باید به کارکنان اعتماد داشته باشد شرظ اصلی دادن مسئولیت اعتماداست تا مسئولیت ها داده شودواین اعتماد زمانی بدست می پایدکه فرد از خودمهارت کافی نشان داده باشد وبه شرح  وظایفش کاملا آشنا وانسان صادقی باشداگر فردی صادق نباشدوبرای هرچیز کوچک دروغ بگوید و داستان  درست کند هرگز فرد صادق و وظیفه شناسی نیست و .نمی توانند  مسئولیت پذیر باشند ،از زیرکار دررفتن یا شانه خالی کردن سستی وتنبلی درصنعت هتلداری جایگاهی نداردکارمندپشت گوش اندازمعمولا انساني تنبل وسست مي باشد. و مسئولیت داشتن را درک نمی کند اوبراي همه چيزعذروبهانه داشته وبااينكه توانايي وابزارانجام اموررادراختياردارد،ازتمام آنها طفره مي رود.هرگز نمی تواندمسئولیت پذیرباشد،قوانین جاری سفت وسخت هتل احتیاج به مجری و کنترل داردبرای کارکنان مسئولیت نا پذیرهمیشه گریزگاه هایی وجوددارد.که ضمن اینکه به دنبال گریزگاه ها هستنددیگران راهم تشویق به این کار میکنند کنترل است که این کارکنان را وادار به انجام وظایف می کند، کارمند مسئول با داشتن آگاهی های لازم ازمحیط کارهرگزنمی گذاردمشتری عصبانی بانا راضایتی هتل راترک کنداومی داندرفتار مودبانه ومهربانی هیچ چیزراخراب نمی کند یکی از پیش نیازهای مسئولیت پذیری مشارکت جویی و دلسوز بودن درکار است،نبایدکارکنان فکرکنند اگرمسافری نا راضی ازهتل بیرون رفت مسئول نیستندو مدیرهتل مسئول است بایدبداننددرمقابل رضایت ویانا رضایتی مشتری همه مسئول هستندزمانی که مدیریت بتواند این نکات را به کارکنان القا وتفهیم کندموفقیت اوحتمی است .
مقالا تی که در سایت علمی هتلداری ایران برای ارتقاء دانش صنعت هتلداری به رایگان دراختیارعموم قرارمی دهم ،مطالب و مقالات دست اول است ،هرگز مطلبی از سایت های اینترنتی دیگری برداشت یا تکرار نمی کند،مقالات سایت علمی هتلداری ازکتاب های اصول ویا تکنیک هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی یا مقالاتی است که با دادن مجوزبه نشریات کشور به نام اینجانب به چاپ رسانیده اند ویادرمصاحبه ها عنوان شده ویا نوشته و ترجمه اعضاء مدیریت هتلداری کیان که موردتائیدبوده در سایت قرارمی گیرد.اطمینان میدهم مطالب  سایت علمی هتلداری ایران رادر هرکجای جهان یا سایتهای اینترنتی یا جزوات درسی دیدید یا عنوان شده باشدکه نامی ازمنبع و نویسنده نبرده باشندازافرادمتقلب ،نادان،ناآگاه ،بی مایه و بی فرهنگی هستندکه سرقت ادبی انجام داده اند وازانگل های صنعت هتلداری وکترینگ هستندکه حرفی برای گفتن ندارند برای متخصص یا با ارزش جلوه دادن سایت و برای مطرح کردن خوددست به سرقت ادبی میزنند، كليه حقوق اين سايت متعلق به انستیو مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۳ می باشدهرگونه انتشار نقل قول،کپی برداری،استفاده مجدد این مقاله درسایتهای اینترنتی ،نشریات آموزشگاه هاوغیروتنهابا اجازه کتبی مجاز می باشد بدون دریافت مجوزکتبی از نویسنده پیگرد قانونی دارد

حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد هرگونه انتشار نقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد در سایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیرو تنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *